Kosten migratie blijven taboe-onderwerp

Onderzoek Jan van de Beek e.a. wordt doodgezwegen

Grenzeloze verzorgingsstaat kosten migratie Jan van de Beek wouter roorda opiniez

Foto:

Onlangs verscheen het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat van wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek et al over de kosten en baten van immigratie. Minstens zo opzienbarend is dat dit rapport grotendeels door de media is doodgezwegen. Kritiek op het migratiebeleid en de sociaal-maatschappelijke gevolgen ervan is blijkbaar nog steeds met taboes omgeven. Econoom Wouter Roorda verbaast zich er over.

You cannot simultaneously have free immigration and a welfare state”. Deze vaak geciteerde uitspraak van econoom Milton Friedman is een waarheid als een koe. De ongecontroleerde toestroom van migranten met opleiding en vaardigheden en culturele gewoonten die slecht aansluiten bij het bestemmingsland leiden tot een moeizame inschakeling van hen in het arbeidsproces en een grote mate van uitkeringsafhankelijkheid, die vaak langer dan één generatie duurt.

 

Schaars

Onderzoek naar de financiële effecten van immigratie voor Nederland is schaars. Het onlangs verschenen rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat van Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer brengt de kosten en baten van immigratie in beeld voor de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid. Op de voorkant van het rapport staan struisvogels afgebeeld. Dat is passend. De laatste keer dat in opdracht van de overheid de kosten van immigratie werden onderzocht was in 2003, toen het CPB de studie Immigration and the Dutch Economy publiceerde. Hans Roodenburg was de projectleider. Daarna kwam alleen Nyfer in 2010 met een onderzoek in opdracht van de PVV, waarover het verdachtmakingen regende vanuit linkse kring.

Beide eerdere onderzoeken becijferden al aanzienlijke netto kosten gemoeid met immigratie. Omdat de politiek weinig heeft gedaan om die kosten te beteugelen en de immigratie de laatste jaren stevig toenam, zijn die kosten alleen maar toegenomen en dreigen ze nog veel verder op te lopen. Deze studie brengt het keurig in kaart en doet dat op een wetenschappelijk verantwoorde manier. De gehanteerde methodiek sluit aan op die in de eerdere CPB-studie.

Brisante bevindingen

Het rapport wordt door het overgrote deel van de media doodgezwegen, hoewel de bevindingen brisant zijn. In een poging zich daarvan zoveel mogelijk te distantiëren ging de Universiteit van Amsterdam moeilijk doen over haar logo op de voorkant en werden aan emeritus-hoogleraar Hartog (gelukkig kortstondig) zijn faciliteiten ontnomen. D66-Kamerlid Jan Paternotte was er als de kippen bij om de logokwestie aan de kaak te stellen, maar zweeg toen hem om inhoudelijk commentaar werd gevraagd. Dat drie van de vier auteurs zeventig jaar of ouder zijn en de vierde zelfstandig is, geeft de zorgwekkende boodschap af dat je over dit onderwerp niet kunt publiceren als je werkt voor een universiteit of enige andere organisatie die met overheidsgeld wordt gefinancierd.

 

Onethisch

Onderzoek naar migratie zou onethisch zijn, want het gaat om vluchtelingen waarvan je de kosten en baten niet berekent. Nu is meer dan 95 procent van de migranten geen vluchteling, maar afgezien daarvan doen we dit elke dag, zoals de auteurs terecht opmerken. Om de haverklap verschijnen er studies over b.v. de vergrijzing en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorzieningen. De impact van migratie bedraagt het dubbele van die van de vergrijzing, zo toont deze studie aan.

Het onderzoek berekent de netto bijdrage van een migrant tijdens diens gehele leven, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met het moment waarop iemand naar ons land komt en de kans op remigratie. De auteurs maken onderscheid naar herkomstregio en migratiemotief (arbeid, studie, gezin, asiel).

 

Hoge kosten

Immigranten betalen minder belastingen en sociale premies en de kosten van onderwijs, sociale zekerheid en toeslagen zijn hoger. De kosten en baten voor autochtone bewoners van ons land zijn min of meer gelijk aan 0. Niet-westerse migranten kosten de publieke financiën gemiddeld €300.000 per persoon, waarbij sprake is van een aanzienlijke spreiding. Die spreiding blijkt vooral als we kijken naar migratiemotief en land van herkomst. Eén conclusie staat als een paal boven water: asielmigratie kost altijd heel veel geld. Voor iemand die asiel aanvraagt en afkomstig is uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika lopen deze kosten op tot 625.000 euro per persoon.

Alleen arbeidsmigranten uit Japan, de Angelsaksische landen, Scandinavië en omliggende landen als België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland leveren een ondubbelzinnig positieve bijdrage aan de Nederlandse staatskas en sociale zekerheid.

 

Negatieve bijdrage

Opvallend is de slechte score per persoon van voor Nederland traditionele immigratielanden als Marokko (-€542.000), Turkije (-€340.000), Suriname (-€185.000) en de Nederlandse Antillen (-€254.000). Ook voor arbeidsmigranten uit deze landen is de bijdrage negatief. Gevoegd bij de negatieve bijdrage voor personen afkomstig uit Afrika (-€331.000) plaatst dit de roep om herstelbetalingen voor het Nederlandse slavernijverleden wel in een ander perspectief.

Inzichtelijk is dat de tweede generatie het weliswaar gemiddeld beter doet dan de eerste, maar lang niet zo goed als eerder gedacht. Het beslag op de publieke middelen is maar weinig minder dan dat van de eerste generatie.

 

Mythe

Een andere mythe die deze studie doorprikt is dat zolang mensen maar aan het werk zijn er niets aan de hand is. Maar ook migranten uit Midden- en Oost-Europa kosten per saldo een smak geld. Zij werken in laagbetaalde banen, waardoor ze weinig belasting betalen maar wel in aanmerking komen voor allerlei inkomensafhankelijke regelingen. Bovendien doet deze groep in toenemende mate een beroep op de sociale zekerheid.

De netto kosten voor de publieke financiën voor de periode 1995-2019 bedragen gemiddeld 17 miljard euro per jaar. De totaalsom van 405 miljard euro komt dus min of meer overeen met de totale aardgasbaten van 420 miljard euro. Bij ongewijzigd beleid zullen de kosten van immigratie voor de periode 2020-2040 zo’n 600 miljard euro bedragen.

 

Vergrijzing

De studie maakt ook korte metten met de claim dat immigratie noodzakelijk zou zijn om de demografische gevolgen van vergrijzing op te vangen. Hoogleraren als Leo Lucassen maken nog steeds dit punt. Wil men via migratie het aandeel 65-plussers in Nederland op het niveau van 2020 houden, dan leidt dat tot een bevolking van 75 miljoen in 2100 en een half miljard in 2200. Wil dat financieel behapbaar zijn, dan zullen die migranten moeten komen uit het rijtje bovengenoemde landen, die echter met dezelfde vergrijzingsproblemen kampen als wij.

 

Gejuridiseerd

Het migratiebeleid is verregaand geïnternationaliseerd en gejuridiseerd. Dit veranderen vergt een fundamentele beleidsomslag die politici niet bereid zijn te maken, zo constateert het rapport terecht. Een eerste stap die politici zouden kunnen zetten, is die naar een veel selectiever migratiebeleid. De kosten per migrant hangen zeer sterk samen met diens opleidingsniveau, herkomstregio en het migratiemotief. Er is niks inhumaan aan opvang van vluchtelingen in de regio. Voor het overgrote deel van hen gebeurt dat. Waarom zou dat niet kunnen voor de selecte (maar numeriek tamelijk omvangrijke) groep die de wijk neemt naar westerse landen en daar vervolgens blijft hangen? En die vaak nergens voor op de vlucht is dan alleen armoede. Het beperken van de migratie naar Europa voorkomt moeizame uitzettingsprocedures en maakt de middelen vrij om noodzakelijke opvang ruimhartig te doen.

Dat de studie tot stand kwam met een financiële bijdrage vanuit Forum voor Democratie maakt het gemakkelijker voor politici om zich in stilzwijgen te hullen over de uitkomsten. GroenLinks wilde alleen kwijt dat het hier gaat om een morele kwestie, waarbij geld geen rol hoort te spelen. De partij zegt hetzelfde als het gaat om het klimaat en steunfondsen binnen de EU.

 

Geen keuzes

Zoals ik eerder schreef in deze kolommen kun je niet én klimaatmaatregelen én migratie én solidariteit met slecht bestuurde landen binnen de EU en de Eurozone willen. Hoe gaan we die meer dan 1000 miljard aan klimaatmaatregelen betalen tot 2050? De 600 miljard voor migratie tot 2040? De tientallen miljarden voor het Coronafonds van de EU? Niet voor niets verhogen alle partijen in hun verkiezingsprogramma’s de belastingen met flinke bedragen, die de welvaart en de koopkracht verder ondermijnen.

De rekening van geen keuzes maken loopt steeds verder op. Zie ook het gegeven dat de bevolking in Afrika en het Midden-Oosten tussen nu en 2100 groeit van 1,6 miljard naar 4,7 miljard. Zoals de auteurs terecht stellen gaat de keuze tussen het doorgaan met toelaten van migranten en het in takt houden van de verzorgingsstaat.

 

Politici duiken

Alleen migratie stelt ons al voor een dusdanige financiële opgave dat de verzorgingsstaat uit zijn voegen barst. Dat gaat niet alleen om de sociale zekerheid, maar ook over terreinen als onderwijs, zorg, integratie en veiligheid. Het is voorstelbaar dat politici, die nooit verder kijken dan de volgende verkiezingen, voor dit vraagstuk willen duiken.

Dat ook de media, de wetenschap en de planbureaus hun vingers niet wensen te branden aan een degelijke wetenschappelijke studie over de kosten en baten van een impactrijk maatschappelijk fenomeen als immigratie geeft zeer te denken en is vanuit het belang van de publieke financiën gezien gewoon onacceptabel.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Uri van As
Hoofdredactie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Reacties worden gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd. Reacties die de regels schenden worden verwijderd. Bij herhaalde overtredingen of structureel pestgedrag volgt een ban.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De import van de islam, zo zegt de Franse islamexpert Gilles Kepel, genereert een burgeroorlog. Wat zijn eigenlijk de kosten van een burgeroorlog? Wat gebeurt er met samenlevingen als daarin een gemeenschap van mensen verschijnt die een ideologie aanhangen die de onderwerping, exploitatie en uiteindelijke vernietiging beveelt van alle cultuur en mensen die buiten die ideologie vallen? Is dat in kosten uit te drukken? Wat gebeurde er met Libanon, dit voormalig ‘Zwitserland van het Midden Oosten’, toen het de massale instroom van moslims toeliet? Tegenwoordig is Libanon een corrupte gangsterstaat, waarin nauwelijks iets werkt en waarin van alles continu misgaat. Wat zijn de kosten daarvan? Is dat te berekenen? Toen president Macron het land bezocht in verband met die explosie in de haven van Beiroet, toen werd hij aangeklampt door mensen die hem hysterisch smeekten om enige orde en normaliteit te brengen, in dus dit land dat vanwege al dat gangsterisme compleet gestoord is. Zullen we eind deze eeuw ook zoiets gaan beleven in Nederland? Persoonlijk vind ik de import van de islam een misdaad tegen de mensheid. Het is als de opmaat tot een genocide. En de mensen die er voor verantwoordelijk zijn, dat zijn criminelen.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

ik denk wel dat ik het met u eens ben. Ik denk dat de wegkijkers in de politiek en in de maatschappij geen IDEE hebben waar ze mee bezig zijn en waar ze ons land mee aan het opzadelen. zijn. Dit gaat nog een heel groot probleem zijn als het niet HEEL snel op de agenda komt.
ik spreek mijn waardering uit voor de 4 onderzoekers en voor prof Jan Latten die ook een uitstekende column wijdde aan de bevolkingsdichtheid van NL op EW magazine.

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk Wouter. Het nuchtere Nederlandse koopmans gedrag is allang niet meer aan de orde. Links Nederland gooide ons jaren geleden al in de uitverkoop en vergeet het even dat dit de verzorgingsstaat over tien tot vijftien jaar door het doucheputje spoelt. Samen met het rampzalig klimaat akkoord gaat het ervoor zorgen dat wij langer door moeten werken en tijdens ons pensioen (net als in de VS) een bijbaantje nemen. Wegkijken en miljarden over de balk smijten dat is wat er gebeurd, ga je er tegen in dan wordt je gecanceld en de woke bak wordt over je uitgegooid.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Tijdens de verkiezingscampagne hebben de politici van alles geroepen behalve over de taboe onderwerpen. Over hoeveel de nobele doelen de burger gaan kosten geen woord. Wel wordt veel angst gezaaid om je te motiveren. Het einde van de wereld is al vaak genoeg aangekondigd em omdat het niet helpt is de termijn verkort tot de komende tien jaar. En dat er zoveel inwoners van andere culturen bijkomen is ook gewoon nodig moeten wij begrijpen want anders zal de economie klappen en mensen leggen wij tenslotte niet langs een financiële lat, behalve de autochtone burger die dit alles moet financieren. Die wordt financieel desnoods gewurgd voor de goede doel. En niemand durft openlijk te spreken over de kosten baten analyse van de migratie. Niemand wil zijn vingers aan branden en eigen carrière verpesten.Dus blèren zij hard mee.
If you cann’t beat them, join them.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

If you cann’t beat them, join them???

Het is meer dat de jongens en meisjes zich goed voelen aan de moreel goede kant te staan. Tenminste dat geloven ze. Het merendeel van de linkse pro immigratie mensen hebben geen flauw benul van hoe een economie werkt, hoe er voor uitkeringen en energie transitie ook belasting betaald moet worden. Dat komt omdat ze zelf óf geen belasting betalen, óf in semie-overheidsbanen zitten.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Velen gaan vrijwillig of zelfs graag meedoen met de linkse circus. Wie dat niet doet wordt uitgestoten. Hoe verklaren de mensen het thuis dat zij hun rug recht hebben gehouden ten koste van hun carrière? Dan maar liever slikken. In het communisme werkte het ook zo.

Verduin
Verduin
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Het punt is dat veel van deze jongens en meisjes het nog te goed hebben.
Wacht maar als ze niet meer 4 keer per jaar op vakantie kunnen en andere luxe pleziertje moeten missen. Pas als het hun gaat raken, gaan de ogen open maar dan is het helaas al te laat.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De media is zeker in deze nieuwe eeuw, geheel Links gekleurd en ze maken op een onbeschofte mannier misbruik van hun MACHT.

Doe net als ik, zeg gewoon na ca 50 jaar het abonnement op van je dagblad.
De uitdrukking NOS=FAKE NEWS is ook op de schrijvende media, ruimschoots van toepassing.

Links maakt meer kapot dan je lief is.

Caranzan
Caranzan
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Alle media is in handen van de globalisten van de VN.
Wie kritisch schrijft kan zijn boeltje pakken.

Petra
Petra
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Links probeert alles en iedereen te hersenspoelen en de mensen bij wie dat niet lukt, worden gedemoniseerd en ten onrechte afgeschilderd als racistisch terwijl het daar niets mee van doen heeft; er zijn veel mensen uit veilige landen die hier naartoe komen om te profiteren van onze voorzieningen; waarom mogen wij daar niets van zeggen? Heeft niets met racisme te maken, hoor! Waarom mag de waarheid niet gezegd worden? Als links aan de macht blijft en zo doorgaat, dan is ons welvarende landje binnen enkele jaren totaal afgebroken…als we iedereen uit de ruif laten mee eten, dan is die binnenkort leeg, een logisch gevolg…

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas heeft deugend NL zich vastgelegd in internationale verdragen. Daarnaast is er het door de EU opgelegde immigratiequotum. Om te begrijpen wat er met Nederland gebeurt hoef je alleen maar in de zomer een schoteltje suiker in de buurt van een mierennest te zetten. Nederland is de suiker, de immigranten zijn de mieren.

Theo
Theo
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hier wordt je toch compleet wilt van als je dit leest.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig artikel, maar dit is nu al zo vaak aangekaart en het blijft maar doorgaan.
Wij worden geregeerd door een reeks partijen die allemaal het trotskisme aanhangen, het internationale socialisme. Vanuit die ideologie zijn de rijken (wij) verplicht miljarden te steken in de armen (de rest van de wereld). Het levert niets op omdat de armen alleen rijker kunnen worden door te werken, niet door te migreren of door gratis geld te krijgen.
Marx heeft een waarheid verkondigt tijdens zijn leven: de ENIGE bron van rijkdom is ARBEID. Uit het bovenstaande artikel blijkt zonneklaar dat we armoede importeren. Het binnenhalen van migranten is dus ook nog eens politiek incorrect volgens het marxisme.
Het enige dat de arme landen kan redden is een sterke geboortebeperking zodat het aanbod van jongeren op de arbeidsmarkt daalt en daarmee de economische structuur sterk verbetert.

Joost Visser
Joost Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

´Wij worden geregeerd door een reeks partijen die allemaal het trotskisme aanhangen, het internationale socialisme.´

Daar kiest Nederland dus blijkbaar voor.

Caranzan
Caranzan
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Het is globalisme, het lijkt op socialisme, communisme of marxisme omdat het ook een totalitaire ideologie is.

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Wat links Nederland is vergeten: Marx had een hekel aan negers, buiten dat.
Marx, Engels, Lenin, Trotski en later Stalin, de CPN (voorloper van GL) steunde de gedachte goed van de genoemde namen. Dit is nu anno 2021 honderd jaar geleden, andere omstandigheden andere gedachtes. Stalin (en ook Lenin) moorden of sloten dissidenten op. Dit staat ook te gebeuren voor het gedogen van discutabele moskeeën. En het zorgen voor een “GEZONDE DIVERSITEIT” in de samenleving.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Stemmen heeft geen zin als mensen onvolledig of onjuiste geïnformeerd zijn.
Het zwijgen en liegen door onze MSM is een bedreiging voor de democratie.

Als het rapport “Grenzeloze Verzorgingsstaat” niet deugt dan hadden we dat allang gehoord. Maar iedereen weet dat dit klopt. Sterker nog, dit rapport sluit naadloos aan op eerdere rapporten door oa SCP, Lakeman en Elsevier. Waar niks mee gedaan is, erger nog; de klokkenluiders werden met de nek aangekeken.

Stel dat we bij een discussie over bijvoorbeeld kernenergie niet over de kosten en risico’s zouden mogen praten? Links zou furieus zijn, en terecht. Alleen als iedereen volledig geïnformeerd is heeft het zin discussies aan te gaan, en te stemmen. Een eerlijk debat over risico’s zal bovendien leiden tot betere veiligheidsmaatregelen, mocht er uiteindelijk voor kernenergie gekozen worden.

Met een onderwerp als immigratie is dat niet anders. Los van de vraag of immigratie onbeperkt moet zijn zoals links wil (nee), het tijdig onderkennen van de kosten had al veel eerder tot maatregelen om die kosten te beteugelen kunnen leiden.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang de gemiddelde Nederlander het wel goed vindt verandert er niets. Het Duitse woord “Verelendung” zal wel verboden zijn, maar geeft aardig mijn verwachting weer.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Ik hou het op, de omvolking verloopt geheel volgens opdracht.
Nederland heeft dadelijk een aantal enclave’s, die worden bevolkt door blanke Nederlanders.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Sorry J de J het woord wat ik gebruikte wacht op goedkeuring.

Bert Panhuise
Bert Panhuise
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed artikel. Alleen heeft hij het over het “coronafonds”.. Maar wat er op 21 juli 2020 (na zogenaamd tegenstribbelen) ook door Rutte werd ondertekend, heeft NIETS met corona te maken. We zijn gefopt, want het is de door Merkel en Macron gewenste Transferunie, een drie jaar oud plan van M&M, zoals Macron gewoon erkent in onderstaande korte video… https://www.youtube.com/watch?v=RZIOSpXofdY

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Respect en complimenten voor de vier onderzoekers en Jan Latten. Kennelijk moet je met pensioen zijn om dergelijke zaken te kunnen publiceren. Het tekent de tijdgeest dat universiteiten niet meer opleiden tot zelfstandig en kritisch denken. Zelf ben ik nog ouderwets opgeleid, maar ik houd mijn hart vast als de toekomstige wetenschappers alleen maar “groupthink” bedrijven. Oja, en George Orwell leest de hedendaagse jeugd ook al niet meer.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen