Over OpinieZ

Wie we zijn

 • OpinieZ bestaat sinds april 2015 als zelfstandig, onafhankelijk en niet-commercieel opiniemagazine over politiek en maatschappij.
 • We brengen onderbouwde, confronterende, goed leesbare en niet politiek-correcte artikelen over actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen.
 • We streven naar publicatie van één nieuw artikel per dag.
 • We zijn zeer kritisch ten opzichte van woorden en daden van politici, zelfbenoemde deskundigen en de main stream media.
 • We werken zonder subsidies of sponsors en met een minimale overhead. Advertenties dienen alleen ter dekking van de beheers- en productiekosten.
 • We opereren onafhankelijk en zelfstandig en hebben geen zakelijke of financiële banden met/verplichtingen aan politieke partijen, overheden, bedrijven, religieuze, levensbeschouwelijke of maatschappelijke organisaties.

 

Waar we voor staan

 • OpinieZ heeft democratie, nationale onafhankelijkheid, individuele vrijheid, realisme en gezond verstand hoog in het vaandel staan.
 • We staan voor een democratisch staatsbestel, een seculiere overheid, het behoud van de soevereiniteit van ons land en handhaving van de wet.
 • We verzetten ons tegen alles wat met Woke te maken heeft.

 

Auteurs en artikelen

 • We hebben een kleine redactie en een gemotiveerd columnistenteam. Ook worden ingezonden artikelen geplaatst en vertalingen.
 • Columnisten worden niet betaald, noch accepteren wij betaalde opdrachten of advertorials. Wel kunnen auteurs indien zij dat wensen gebruik maken van een ‘donatieknop’ (bijv. BackMe.org)
 • Auteurs schrijven op persoonlijke titel. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de stellingname van individuele auteurs en gaat daarover niet in discussie.
 • De hoofdredacteur bepaalt of en wanneer een aangeboden artikel wordt geplaatst. Hij is over zijn keuzes en motieven geen verantwoording schuldig.
 • Gastbijdragen met een lengte van 950-1400 woorden kunnen worden gestuurd aan opinieznl@gmail.com.
 • Op ingezonden gastbijdragen wordt binnen 24 uur gereageerd. Over plaatsing en weigering van artikelen beslist de hoofdredacteur, eventueel na raadpleging van de redactie. Over de redenen voor weigering van een artikel gaat de redactie niet in discussie.

 

Auteursrecht

De content van de website OpinieZ.com valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de hoofdredacteur van OpinieZ.com is overname of kopiëring van de content van deze website en publicatie elders niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan opinieznl@gmail.com.

 

Overname van content

Reblogging van (een) OpinieZ-artikel(-en) of overname (van gedeelten) daarvan op een andere website of medium is aan de volgende strikte voorwaarden verbonden:

 • Een kort uittreksel uit een OpinieZ-artikel dat niet meer dan 75 woorden bedraagt mag worden geciteerd.
 • Onder dat uittreksel moet een hyperlink worden geplaatst naar het oorspronkelijke document op OpinieZ.com.
 • De naam van de auteur moet duidelijk boven het artikel worden vermeld.
 • De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.

 

Ongeautoriseerde overname

Bij zonder toestemming van de hoofdredacteur publiceren van artikelen van OpinieZ.com of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan ons incassobureau en onze jurist. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van een vertaling van een artikel van OpinieZ.com.

 

Foto’s en video’s

Foto’s en video’s in op OpinieZ.com geplaatste artikelen (titelfoto of foto’s in de tekst) dienen uitsluitend ter illustratie van of toelichting op onderwerpen die in de betrokken artikelen aan de orde komen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijk beeldmateriaal is gelegen in het citaatrecht ex art. 15 van de Auteurswet. Dit kan worden vermeld in het onderschrift onder de foto. Het gebruik van beeldmateriaal in artikelen op OpinieZ.com dient geen zelfstandig commercieel doel of handelsoogmerk.

Beeldmateriaal dat worden gebruikt valt gewoonlijk onder de publicatievoorwaarden van een Creative Commons-licentie of bevindt zich in het publieke domein.

De redactie spant zich met uiterste zorgvuldigheid in om te voor elke ter illustratie gebruikt beeldmateriaal te voldoen aan de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. De van toepassing zijnde Creative Commons-licentie wordt vermeld onder het beeldmateriaal, alsmede de krachtens die licentie te vermelden informatie.

Voorts worden in OpinieZ-artikelen zonder bronvermelding vrij te gebruiken en te modificeren foto’s, alsmede video’s gebruikt die door de eigenaar zijn vrijgegeven onder een CC0-licentie en die zich daarmee bevinden in het publieke domein. In het onderschrift bij deze foto’s kan ter vermijding van misverstanden een identificerend icoon worden gebruikt, hoewel zulks niet wettelijk is voorgeschreven.