Advertenties

Copyright

Auteursrecht

Deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de redactie van OpinieZ.com is overname of kopiëring van de content van deze website en publicatie elders niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan de hoofdredacteur opinieznl@gmail.com.

Content

Content die is geplaatst op OpinieZ.com valt onder het copyright van OpinieZ.com en is derhalve onderworpen aan de wet- en regelgeving inzake copyright, vastgelegd in de Auteurswet.

Reblogging van OpinieZ-artikelen op een andere website of medium is aan de volgende voorwaarden verbonden. Een kort uittreksel uit een OpinieZ-artikel dat niet meer dan 75 woorden bedraagt mag worden geciteerd, onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het oorspronkelijke document op OpinieZ.com en de naam van de auteur duidelijk is aangegeven. De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.

Bij zonder toestemming publiceren van artikelen van OpinieZ.com of gedeelten daarvan wordt aan de dader een bedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan onze jurist en ons incassobureau. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van een vertaling van een artikel van OpinieZ.com.

Foto’s

Foto’s die worden gebruikt als titelfoto bij op de website geplaatste artikelen zijn – voor zover wij met de uiterste zorgvuldigheid hebben nagegaan – onder een Creative Commons-licentie vrijgegeven voor niet-commercieel hergebruik – al dan niet inclusief aanpassing – met bronvermelding. Verder worden ook zonder bronvermelding vrij te gebruiken en te modificeren afbeeldingen weergegeven onder een CC0-licentie. De op de titelfoto rustende rechten worden indien dat wettelijk vereist is weergegeven onder de foto of aan het begin van het bijbehorende artikel.

Indien een titelfoto naar uw mening niet is vrijgegeven voor Creative Commons of publicatie daarvan mogelijk toch op enigerlei wijze in strijd is met de wet- en regelgeving inzake copyright, dan verzoeken wij u dat ons mee te delen. Wij zullen in dat geval – bij een terechte klacht – de betreffende foto terstond verwijderen.

Bij in de tekst geplaatste foto’s wordt uitgegaan van het wettelijk citaatrecht ex. art. 15a Auteurswet. In die gevallen wordt in ieder geval de naam van de rechthebbende vermeld, indien zulks rechtens is vereist.