Advertenties

Copyright

Copyright-opiniez-pagina

Toestemming

Deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. OpinieZ heeft het copyright van alle op de website OpinieZ.com geplaatste artikelen, tenzij expliciet is vermeld dat het copyright elders berust. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de redactie van OpinieZ.com is verveelvoudiging van deze website (of onderdelen ervan) niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen door middel van het sturen van een mail naar de hoofdredacteur redactie@opiniez.com. Bij zonder toestemming publiceren van artikelen van OpinieZ.com of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan onze jurist en ons incassobureau.

Overname artikelen

Rebloggen van een OpinieZ-artikel is op de volgende wijze toegestaan: een kort uittreksel (niet meer dan 75 woorden) uit een OpinieZ-artikel mag op een andere website worden gepubliceerd, onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het oorspronkelijke document op OpinieZ.com en de naam van de auteur duidelijk is aangegeven. De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website. Indien artikelen zonder toestemming van de hoofdredacteur van OpinieZ.com worden gepubliceerd op een andere website, dan wel in papieren vorm worden gepubliceerd, wordt het voorvermelde schikkingsbedrag aan de overtreder in rekening gebracht en wordt de afhandeling overgedragen aan onze jurist en ons incassobureau.

Gebruik foto’s

Foto’s die worden gebruikt als titelfoto bij op de website geplaatste artikelen zijn – voor zover wij met de uiterste zorgvuldigheid hebben nagegaan – onder een Creative Commons-licentie vrijgegeven voor niet-commercieel hergebruik inclusief aanpassing met bronvermelding. Verder worden ook zonder bronvermelding vrij te gebruiken en te modificeren afbeeldingen onder Public Domain (CC0-licentie) weergegeven. De op de titelfoto rustende rechten worden indien dat wettelijk vereist is weergegeven onder de foto of aan het begin van het bijbehorende artikel. Indien een titelfoto ondanks onze zorgvuldige controleprocedure naar uw mening toch niet is vrijgegeven voor Creative Commons of publicatie daarvan mogelijk toch op enigerlei wijze in strijd is met de wet- en regelgeving inzake copyright, dan verzoeken wij u dat ons mee te delen. Wij zullen in dat geval – bij een terechte klacht – de betreffende foto terstond verwijderen.Bij in de tekst geplaatste foto’s wordt uitgegaan van het wettelijk citaatrecht ex. art. 15a Auteurswet. In die gevallen wordt in ieder geval de naam van de rechthebbende vermeld, indien zulks rechtens is vereist.

Gebruik video’s

Video’s die worden gebruikt in OpinieZ-artikelen hebben een openbaar karakter en zijn, voor zover de redactie met uiterste zorgvuldigheid heeft kunnen nagaan, vrij van rechten.