Advertenties

Copyright

Auteursrecht

Deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de redactie van OpinieZ.com is overname of kopiëring van de content van deze website en publicatie elders niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan de hoofdredacteur opinieznl@gmail.com.

 

Content

Content die is geplaatst op OpinieZ.com valt onder het copyright van OpinieZ.com en is derhalve onderworpen aan de wet- en regelgeving inzake copyright, vastgelegd in de Auteurswet.

Reblogging van OpinieZ-artikelen op een andere website of medium is aan de volgende voorwaarden verbonden. Een kort uittreksel uit een OpinieZ-artikel dat niet meer dan 75 woorden bedraagt mag worden geciteerd, onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het oorspronkelijke document op OpinieZ.com en de naam van de auteur duidelijk is aangegeven. De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.

Bij zonder toestemming publiceren van artikelen van OpinieZ.com of gedeelten daarvan wordt aan de dader een bedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan onze jurist en ons incassobureau. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van een vertaling van een artikel van OpinieZ.com.

 

 

Foto’s

Foto’s in op OpinieZ.com geplaatste artikelen (titelfoto of foto’s in de tekst) dienen uitsluitend ter illustratie van of toelcihting op onderwerpen die in de betrokken artikelen aan de orde komen. De wettelijke basis voor het gebruik van dergelijke foto’s is gelegen in het citaatrecht ex art. 15 van de Auteurswet. Het gebruik van foto’s in artikelen op OpinieZ.com dient geen zelfstandig commercieel doel of handelsoogmerk.

Foto’s die worden gebruikt vallen onder een Creative Commons-licentie of bevinden zich in het publieke domein.

De redactie spant zich met uiterste zorgvuldigheid in om te voor elke ter illustratie gebruikte foto te voldoen aan de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. De van toepassing zijnde op de betrokken foto rustende Creative Commons-licentie wordt vermeld onder de foto, alsmede de krachtens die licentie te vermelden informatie.

Voorts worden in OpinieZ-artikelen zonder bronvermelding vrij te gebruiken en te modificeren foto’s gebruikt die door de eigenaar zijn vrijgegeven onder een CC0-licentie en die zich daarmee bevinden in het publieke domein. In het onderschrift bij deze foto’s kan het onderstaande identificerende icoon worden gebruikt, hoewel zulks niet wettelijk is voorgeschreven.

 

Advertenties