Urgendazaak: Hoge Raad zet Grondwet opzij (1)

Nieuw mensenrecht op “veilig klimaat” gecreëerd

Foto: Gebouw Hoge Raad te Den Haag.

In december 2019 is met de uitspraak van de Hoge Raad de eerste Nederlandse klimaatzaak tegen de staat – begonnen door de duurzaamheidsactiegroep Urgenda – tot een (voorlopig) einde gekomen. Lucas Bergkamp analyseert de ingrijpende consequenties van het arrest van de Hoge Raad in een serie van 3 delen.

“We moeten het wetboek gebruiken als breekijzer,” zo zei een advocaat-generaal in 2016 al naar aanleiding van de “klimaatcrisis”. Urgenda voegde er aan toe dat de rechters in de klimaatzaak een “moedig vonnis” moeten wijzen en “de democratie onder curatele stellen”.

De Hoge Raad heeft die adviezen ter harte genomen, “moed” getoond en de mensenrechten inderdaad als breekijzer gebruikt om bij onze volksvertegenwoordigers in te breken. In het klimaatarrest heeft de Hoge Raad de staat bevolen het klimaatbeleid aan te scherpen naar 25% emmissiereductie tegen eind 2020. Dat zou volgens de inzichten van de klimaatwetenschap noodzakelijk zijn om “gevaarlijke klimaatverandering” te voorkomen, zo menen de rechters.

Bevel tot wetgeving

Deze beslissing is des te opmerkelijker nu een Amerikaanse rechtbank in een soorgelijke zaak zojuist heeft geoordeeld dat klimaatbeleid niet bij de rechter thuis hoort: “the legislative and executive branches of government are the only ones with the power to redress the alleged [klimaatgerelateerde – LB] injuries.

 

Het argument dat de Hoge Raad een bevel tot wetgeving geeft en zich op het politieke domein begeeft, wijst de hoogste rechter in een paar A4-tjes van de hand. Want, zo herhaalt het arrest vele malen, de “gevaarlijke klimaatverandering” zou volgens de wetenschap dringende maatregelen vereisen.

Dit oordeel van onze hoogste rechters roept echter fundamentele vragen op over de democratie en de rechtsstaat. Inderdaad, de gevolgen van het ‘moedige’ arrest zijn niet beperkt tot klimaatbeleid, maar strekken zich uit tot de fundamenten en vitaliteit van onze democratische rechtsstaat. De vraag is welke prijs voor die rechterlijke moed betaald moet worden en wie die prijs zal gaan betalen. Daarop ga ik in deze artikelserie verder in, maar niet voordat het klimaatarrest onder de loep is genomen.

Grenzen van het recht

Het was niet de wet die de Hoge Raad dwong om zo te beslissen. Integendeel, de uitspraak vergde dat de raadsheren de mensenrechten oprekten en de retorische trukendoos volledig opentrokken. Hoewel noch het mensenrechtenverdrag noch de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daartoe enige aanleiding geeft, “vonden” ze in het recht op leven een nieuw “recht op een veilig klimaat”. Dat deden ze door bij iedere bocht hun toevlucht te nemen tot de klimaatwetenschap of internationale afspraken, meestal beide, en dan zoals geïnterpreteerd door Urgenda.

Democratie onder curatele

De Hoge Raad stelt dat de regering en het parlement een grote mate van vrijheid hebben bij het maken van beleid, maar slechts “binnen de grenzen van het recht”. Let wel: niet de (Grond)wet, maar het recht bepaalt die grenzen. Dat recht blijkt echter door de Hoge Raad zelf gemaakt te worden. Dan blijkt de wetgever in dit geval geen beleidsvrijheid te hebben. Onze hoogste rechter herschrijft daarmee de Grondwet, want die geeft de bevoegdheid om beleidsdoelen vast te stellen aan de wetgever.

Het is moeilijk om je aan de indruk te onttrekken dat de democratie hier onder curatele wordt gesteld, zoals Urgenda had gevraagd. Wat krachtens het tot voor kort geldende recht een kansloos geding was, lijkt nu een nieuw staatsrechtelijk bestel in te luiden.

 

“Gevaarlijke klimaatverandering”

Ter vergoelijking van de inbreuk op het staatsrechtelijke bestel voert de Hoge Raad aan dat het hier om een “uitzonderlijke situatie” zou gaan, want er zou sprake zijn van “de dreiging van gevaarlijke klimaatverandering” en maatregelen zouden dringend noodzakelijk zijn. Die veronderstellingen zouden gebaseerd op een tweetal rapporten van het IPCC, een intergouvernementeel panel van klimaatexperts onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Nergens in de IPCC-rapporten heeft de Hoge Raad echter kunnen lezen dat er een ‘klimaatcrisis’ is, dat extreem weer toeneemt, dat “inadequaat klimaatbeleid in de tweede helft van deze eeuw zal leiden tot honderdduizenden slachtoffers”, of dat er in 2020 enig ongunstig gevolg van klimaatverandering in Nederland zal optreden; de gevreesde versnelling van de zeespiegelstijging bijvoorbeeld is uitgebleven.

“Wetenschappelijk noodzakelijk”

Deze veronderstellingen van de rechter vinden derhalve geen steun in de IPCC-rapporten, noch in de wetenschap, slechts in Urgenda’s versie daarvan. Indien de Hoge Raad de IPCC-rapporten juist had weergegeven, had men er misschien mee kunnen leven dat zij het consensusmodel van wetenschap dat daaraan ten grondslag ligt, niet aan een kritische beschouwing onderwerpt.

De klimaatwetenschap waarop de rechter zich beroept zou aantonen dat de huidige klimaatcrisis een “reëel en onmiddellijk risico” schept voor het leven van Nederlandse burgers, dat al in 2020 urgente maatregelen zou vereisen. Of er klimaatwetenschappers te vinden zijn die deze stellingen als wetenschappelijk bewezen beschouwen, is niet aan de orde.

Bovendien, door het aan de klimaatwetenschap over te laten om de doelen van beleid vast te stellen heeft ons hoogste rechtscollege ook meteen het sciëntisme omarmd en het zo een juridische basis gegeven. Sciëntisme is het idee dat onze samenleving volledig op basis van objectieve wetenschap kan worden ingericht. Deze theorie leidt er echter toe dat wetenschap zich in toenemende mate gaat bezighouden met beleidskwesties die waardeoordelen vereisen. Daarmee verwordt de staat tot een doorgeefluik van “wetenschappelijk noodzakelijk” beleid.

Rechterlijke klimaatnoodtoestand

Opvallend is dat de Hoge Raad voor de rechtvaardiging van zijn conclusies niet naar enige wettelijke regel kan verwijzen. De reden is simpelweg dat zo’n regel niet bestaat. We hebben geen ‘klimaatnoodtoestandswet’ die bevoegdheden van de wettelijke macht overdraagt aan de rechter in geval van gevaarlijke klimaatverandering (of enig ander gevaar). Dat zou tot de conclusie moeten leiden dat de rechter hier niets kan doen.

De Hoge Raad laat zich door de afwezigheid van een wettelijke basis echter niet ontmoedigen en ‘vindt’ nieuw recht. Dat nieuwe recht schept de mogelijkheid voor de rechter om een noodtoestand af te kondigen en dan zelf daarvoor beleid te bepalen. Daartoe is een nieuw mensenrecht op een ‘veilig klimaat’ in stelling gebracht. Onze ‘moedige’ raadsheren hebben zich zo macht toegeëigend die eerst aan de democratie toebehoorde.

 

Het argument dat het slechts een uitzonderlijke situatie betreft, stelt niet gerust. Niet alleen zijn er naast klimaatverandering nog tal van andere gevaren waarvoor de rechter beleid kan afkondigen (van rood vlees tot via vuurwerk tot autorijden), ook stelt de Hoge Raad geen voorwaarden of criteria. De rechter heeft een blanco cheque gekregen om uitzonderlijke situaties vast te stellen.

Politiek verschuift naar juristerij

Met de verschuiving van de macht naar de rechterlijke macht, verschuift het politieke terrein naar de juristerij. Dat is een slechte zaak voor de democratische rechtsstaat. Want de gewone burger kan zich geen kostbare rechtszaken tegen de overheid veroorloven. Dat geldt niet voor actiegroepen, zoals Urgenda, die mogelijkheden hebben om financiering aan te trekken. Die kunnen advocaten en experts betalen om een kansrijke rechtszaak op te tuigen. Burgers die invloed willen, zijn in dit systeem gedwongen activisten te worden. Kiezers die te druk zijn met dagelijkse besognes of dat niet willen, hebben het nakijken.

Macht actiegroepen

Het eindresultaat zal zijn dat het overheidsbeleid meer en meer een functie wordt van de wil van actiegroepen. De burgers die andere noden of wensen hebben, blijven zo in de kou staan, ook wanneer ze een meerderheid uitmaken. De overheid en de politiek zullen zich ook naar dit nieuwe systeem richten. Zij zullen het belang erkennen van het sturen van actiegroepen door subsidies en niet-financiele hulp om zo beleid te kunnen maken buiten het parlement om. Politieke partijen zullen geneigd zijn hun eigen juridische actiegroepen te vormen. De politiek verplaatst zich zo van indirecte democratie naar directe democratie, met alle gevolgen van dien.

 

Het klimaatarrest heeft derhalve naast de macht van rechters ook de macht van actiegroepen vergroot, want de rechter zal alleen spreken indien hem iets gevraagd wordt. Dat betekent dat de stem van de meest activistische burgers die zich in actiegroepen verenigen, het beleid in overwegende mate gaat bepalen. Zodra de politiek zich dat realiseert, zal dat ook de dynamiek van het democratische proces beinvloeden. Over deze gevolgen zegt de Hoge Raad niets.

Deel 2 van dit drieluik wordt gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020, deel 3 op donderdag 23 januari 2020.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
44 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In een democratie behoort de rechterlijke macht zich niet te bemoeien met de politiek omdat dit naar de dictatuur neigt. Politici worden door de burgers tijdens de verkiezingen afgerekend of beloond terwijl de rechters benoemd worden zonder de invloed van de burgers maar oordelen over iets wat de burgers direct aangaat. Urgenda is bovendien een orgaan van enkele mensen zonder de vorm van lidmaatschap en dus niet representatief voor de hele land. Zo wordt de wil van enkelingen aan de burgers opgelegd. Dat is de reinste dictatuur en bovendien wordt door deze werkwijze de anarchie bevordert. De rechters steunen anarchie kan gesteld worden.

E. Vreeland
E. Vreeland
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De elite regeert, of ze nu de regering, de parlementaire klapmachine, of de D66 rechters zijn.
Ons is het raadgevend referendum ontnomen, in principe de ENIGE manier voor het volk om de regering gedurende een kabinetsperiode te corrigeren.
In feite zijn het dus de hoog opgeleide actie voerders, die hier slim gebruik van maken. Zij maken deel uit van de zelfde elite.

En dan wordt er vanuit dit machtskartel kritiek geuit op Polen en Hongarije.
Wie had dit ooit kunnen denken 30/40 jaar geleden. Na de koude oorlog is het er alleen maar slechter op geworden qua democratisch gehalte van de samenleving. Waarom wordt de zgn. energie transitie niet aan de burger voorgelegd?
Waarom is het item van massa immigratie nooit aan de kiezer voorgelegd?

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

De vraag stellen is de vraag beantwoorden.
Er zijn hier 2 referenda gehouden, en 2 keer was het partijkartel de verliezer. Dus referexit.

Het liefst zou links naast referenda ook vrije verkiezingen afschaffen, maar dat lokt weinig stemmers. Dus doen ze het anders; linkse subsidieclubjes en linkse rechters zetten gewoon de politiek buitenspel.

Werkt kennelijk net zo goed, dus dit gaan we vaker zien.
Niet voor niets waarschuwde Baudet daar al voor in verband met Marrakech. Ook niet-bindend voor 90% van de ondertekenende landen; maar geno-suïcidale linksactivisten zoals urgenda gaan NL straks wel aan die niet-bindende verdragen houden. Ongeacht uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van een Nederland met 5 miljard analfabeten die recht hebben op een huis, een uitkering en een opleiding.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Waarom immigratie en energietransitie niet aan de bevolking zijn voorgelegd? Omdat de politiek het antwoord op beide vragen – een dikke NEE – al wist. Nu kunnen ze hun handen nog wassen in onschuld en roepen dat de zwijgende meerderheid hun beleid steunt. En omdat dit maar eens per 4 jaar wordt gecontroleerd middels verkiezingen waar allerlei loze beloften worden gedaan en belangrijke zaken niet eens in het verkiezingsprogramma voorkomen, en de kiezer (die nog niet is afgehaakt na alle teleurstellende coalities en hoopt op verbetering) direct na de verkiezingsuitslag tandenknarsend moet constateren dat de gekozen partij heel andere dingen doet met diens stem dan beoogd en beloofd is.
En ik ben realist, dus voorzie nog wel erger…

R Parlevliet
R Parlevliet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

Het is blijkbaar de hele opzet geweest om deze agenda uit te rollen en het volk buiten spel te zetten, het is bijna lach wekkend en aan de andere kant te triest voor woorden.
Iedereen gecondoleerd met het verlies van de democratie,
Dit is pas het begin.

P.
P.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt tijd voor een opstand tegen dit onwettig regime.

Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Is mijn stelling te simpel of gewoon op waarheid berustend.

“ Is er een oorlog nodig in West Europa, om alles weer in de juiste proporties te schakeren “

Lekke Fietsband
Lekke Fietsband
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Beste Fluitje,
Er is al 45 jaar een oorlog gaande tegen de gewone burger die al deze bullshit moet gaan betalen. Het begon met de club van rome met hun onzin en dreigingen en nu zeurgenda. Ene soros is druk bezig via allerlei clubjes als urgenda om NL en Europa kapot te maken. Verder gaan we richting een zonneminimum, d.w.z. dat de zonneactiviteit naar een absoluut minimum gaat de komende jaren, met grote kans op een “kleine” ijstijd van zo’n 40 jaar. In dat licht bezien is het heel vreemd dat NL over moet op de “warmtepomp” die alleen werkt boven de 7 graden-C.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met een opwellend triest gevoel geef ik dit artikel 5 sterren. Ik ben ervan overtuigd dat als ik en een groen links lid dezelfde antisemitische uitspraak zouden doen (let wel, ik pro-Israel, pro alle centrum rechtse partijen in Israel, en mijn familie in Israel zou in Nederland PVV en FvD stemmen) IK veroordeeld zal worden, nadat de rechters mijn bijdrages op Veren of Lood, OpinieZ, EW en Climategate hebben opgemerkt.
Het groen links lid krijgt een ‘OM niet ontvankelijk’ mededeling.
Mijn enige troost is dat de rechtse reaguurders die hier en op oa Veren of Lood, EW regelmatig aangeven dat Nederland aan zijn eindje is, net zo fout zitten als de rechters.
Zodra wij weer een MP hebben ipv rubberen teflon pop rutte (dat kan 2025 worden), wordt er niet meer bij het kruisje getekend wordt en ridicule beslissingen of uitspraken van HR of EU niet meer worden uitgevoerd.
Mijn enige zorg is dat we van 2021 tot aan TK 2025 nog een keer een rubberen mp hebben die braaf achter groen links aan blijft marcheren.
Ik houd de overtuiging dat Nederland in 2025 echt wakker wordt.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

De laatste alinea vervult mij met afgrijzen. NIET NOG een keer zo’n niksig kabinet zonder deskundigen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Nog een keer zon niksig kabinet ligt voor de hand. Vervult mij ook met afgrijzen, maar het kan nog erger. Groen Links, D66, PvdA, SP, CU, VVD, CDA. Waarbij dan rutte doodleuk kan beweren dat groen links en pvda beter bij de huidige koers van de VVD passen dan FvD en PVV…. rutte heeft al bewezen groen links te zijn. DE VVD kiezer is nog steeds niet goed wakker.
Naar mijn overtuiging zullen zovele VVD EN CDA kiezers daarvan voldoende wakker worden dat in 2025 eindelijk FvD en PVV de kans krijgen. Zouden we dus in 2025 een MP hebben die niet bij het kruisje tekent EN onzinnige HR uitspraken naast zich neerlegt.

W.E.M. Klostermann
W.E.M. Klostermann
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het artikel gaat uit van het onjuiste uitgangspunt dat de Hoge Raad zelf heeft vastgesteld wat de klimaatdreiging is, aan de hand van wetenschappelijke rapporten. De werkelijkheid is dat de Hoge Raad vooral geconstateerd heeft dat de Staat en Urgenda niet van mening verschillen over deze dreiging. De rechter mag volgens het procesrecht niet buiten het geschil treden. Over de omvang van de dreiging was geen geschil. De Hoge Raad kon dus niet veel anders. Er is wel een andere ernstige fout: een niet democratisch gelegitimeerde belangenclub kon volgens de wet deze vordering instellen, terwijl de materiële partij om wie het gaat, de Nederlandse bevolking, niet in de procedure vertegenwoordigd is. Dit is niet aanvaardbaar. De financiële en overige gevolgen van de uitspraak voor de burger zullen namelijk extreem zijn.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  W.E.M. Klostermann

Een enkeling hier heeft heeeel erg veel moeite te accepteren dat de HR zijn boekje op ieder terrein VER te buiten is gegaan. Diverse hoogleraren in het juridische vakgebied, hebben zonder enige twijfel en met argumentatie vastgesteld dat de HR zich onsterfelijk en politiek belachelijk heeft gemaakt. De HR heeft zonder enige twijfel de Trias Politica misdadig overtreden. Dat kan alleen in bij crimineel rutte.
Dat dat niet wordt aangepakt, ligt aan het feit dat wij geen mp en geen regering hebben.
Zoals die hoogleraren WEL weten, had OOK de HR de discretionere bevoegdheid te oordelen dat Urgenda geen poot had om op te staan. Wonderlijk dat zelfs hier sommigen dat OF niet weten en een kronkel verhaal ophangen, OF dat Feit niet willen erkennen.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  W.E.M. Klostermann

“De omvang van de dreiging” zoals die wordt gezien, baseert men op rapporten van het IPCC, een instituut wat bewust zaken apocalyptisch heeft voorgesteld om het punt van klimaatverandering (eerder opwarming genoemd, maar dat bleek de lading niet te dekken) hard door te drukken. IPCC heeft later ook hun doemconclusies moeten matigen, omdat er gewoon niks van klopte. Er is een klimaatfobie gecreeerd en mensen hobbelen er maar achter aan. Met als ergste gevolgen, stompzinnig overheidsbeleid en nu dan rechters die bevangen zijn door de doemscenarios.
Klimaatverandering is een feit, altijd al geweest. Als je daar iets mee wilt doen, moeten we ons voorbereiden op de omstandigheden die veranderen. Geen windmolen zal je helpen wanneer de zeespiegel stijgt, betere dijken wel.
Dat je denkt dat de staat en urgenda er hetzelfde over denken neemt niet weg dat wat er in het algemeen gedacht wordt over de doemscenarios, zwaar overtrokken hysterie is. En de maatregelen die men voorstelt zijn gebaseerd op verkeerde aannames en grootheidswaanzin. We weten domweg niet of de tradeoff het waard is, het droogbloeden van de middenklasse, de terugval in welvaart, tegenover het misschien kunnen beinvloeden van het gemiddelde wereldklimaat. Het helpt ook niet dat meerdere partijen (oa VN, Greta, XR) hebben toegegeven dat het ze niet gaat om het klimaat, maar om een “eerlijkere verdeling van welvaart”. Daarmee doelen ze op welvaartsnivellering op wereldniveau, oftewel wij moeten armer worden gemaakt.
Rechters horen zich hier niet in te mengen. O.a. omdat ze te eenzijdig en oppervlakkig geinformeerd zijn over dit onderwerp, maar natuurlijk met name niet vanwege de redenen die het bovenstaande artikel aandraagt.

Raymond Peil
Raymond Peil
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nav. de (eenzijdige) redenering van dhr. Klosterman: men kan ook betogen dat de regering (landsadvocaat) het algemeen belang onvoldoende vertegenwoordigt door de Urgenda-stellingen onvoldoende/niet te bestrijden. Maar de Hoge Raad rekte maar al te graag volkenrechtelijke verdragen op om de stoel van de regering te kunnen bezetten. Wanprestatie van de HR en van de landsadvocaten, open deur naar dikastocratie.
De Hoge Raad had ook het cassatieberoep niet-ontvankelijk kunnen verklaren of verwerpen op de grond dat de verzoeker in het cassatieberoep geen reden opvoert die te maken heeft met uitleg van de wet of procesregels. Daar was immers geen sprake van, de HR heeft zich nieuwe macht toegeëigend.
Overigens: wanneer in tien of twintig jaar de acute dreiging niet wordt bewaarheid, moet het arrest buiten werking worden gesteld. Dat alleen al zou voldoende reden moeten zijn geweest om de Urgenda-zaak niet-ontvankelijk te verklaren. Zelfs de hoogste rechter – en de politiek evenmin – kan de toekomst van complexe klimaatsystemen niet voorspellen. Zeker gezien de beperkte kennis van de wetenschap op dit punt en de niet-repliceerbare ‘feiten’.
Something is very rotten in de Deep State….

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Raymond Peil

Correct. In deze reactie worden de duidelijke fouten van de heer Klosterman gecorrigeerd. In mijn reactie heb ik die ook geduid, begrijp niet waarom de heer Klosterman zoveel steun krijgt met een grotendeels juridisch, politiek en ethisch niet kloppende redenering. Kennellijk zijn er zelfs op rechts maar weinigen die zich realiseren dat de leden van de HR bewust links partij, daar reken ik zeker ook D66 bij, stemmers zijn en geenszins onpartijdig.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Raymond Peil

Wachten op een reactie van de heer Klosterman?

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe simpel kun je zijn: ´In het klimaatarrest heeft de Hoge Raad de staat bevolen het klimaatbeleid aan te scherpen naar 25% emmissiereductie tegen eind 2020. Dat zou volgens de inzichten van de klimaatwetenschap noodzakelijk zijn om “gevaarlijke klimaatverandering” te voorkomen, zo menen de rechters.´

Impliciet bepaalt de rechter hier dat Nederland verantwoordelijk is voor het voorkomen van de ´gevaarlijke klimaatverandering´. Dat China in een dag de Nederlandse reductie bijbouwt in kolencentrales heeft geen invloed?

Alleen hierom hoort het niet bij de rechterlijke macht. Jurisdictie is beperkt tot Het Koninkrijk en niet daarbuiten, dus iedere uitspraak van een rechter in deze is lariekoek.

Bovendien is er een klimaatwet met een klimaatdag in oktober waarin bekeken wordt of men nog steeds op het goede spoor zit m.b.t. de doelen in 2050. De politiek heeft zichzelf het primaat gegeven van controle. Daarom is in deze iedere uitspraak van een rechter zinloos. Immers, men zou in oktober 2020 achter kunnen lopen, maar zulke maatregelen hebben genomen dat het in 2050 wel goed zit.

Zouden de rechters in de US slimmer zijn, beter opgeleid of allebei?

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Ik vraag mij eigenlijk af of Nederland zich moet houden aan deze uitspraak. In Europese verdragen zijn andere normen afgesproken. Ik meen dat in onze grondwet staat dat internationale verdragen (dus ook rechterlijke uitspraken onder betreffende wetgeving) boven onze nationale wetgeving gaat. Misschien een uitweg?

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Subsidiesponzen zoals urgenda worden niet gekozen en niet gecontroleerd. We kunnen ze dus ook niet wegstemmen, of aanspreken op ondemocratisch, onverantwoordelijk of immoreel gedrag.

Ook rechters worden niet gekozen en niet gecontroleerd. We kunnen ze dus evenmin wegstemmen, of aanspreken op ondemocratisch, onverantwoordelijk of immoreel gedrag.

Maar dit ondemocratische zooitje neemt dus een besluit dat naast onbetaalbaar, vooral onhaalbaar is. Een besluit dat bovendien de co2-uitstoot gaat vertienduizendvoudigen.
Er zijn letterlijk duizenden bezwaren tegen dit soort besluiten, en alleen daarom al zou daar eerst flink over gedebatteerd moeten worden. Maar links weet dondersgoed dat hun argumentatie niet deugt, en pleit daarom voor zo ondemocratisch mogelijke besluitvorming.

En dat is gelukt.
Als een andere subsidiespons morgen roept dat heel Nederland inclusief 15 meter aarde aan luchtballonnetjes moet gaan hangen dan *moet* de overheid dat dus maar regelen. Onbetaalbaarheid, onhaalbaarheid en vooral nut mag geen enkele rol in de discussie spelen, aldus links.

Lekke Fietsband
Lekke Fietsband
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Zeurgenda krijgt soebsidie via de postcode loterij, dus daar in ieder geval niet meer aan meedoen!!!!!!

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Lekke Fietsband

Niet alleen van de postcode loterij maar ook ondersteuning van Ons belasting geld gekker kan het niet!

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ach, de hele rechterlijke macht is belachelijk. Kijk naar de voorzitter van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Hij begon zijn loopbaan als beroepsmuzikant.. [ https://www.raadvanstate.nl/overrvs/organisatie/leden-staatsraden/cv-s-leden-en/mr-bart-jan/ ], bedacht de ‘formele rechtskracht’.
Als je geen bezwaar aantekent [waarom ?] tegen een door jou aangevraagde en verleende vergunning kun je later de overheid niet aansprakelijk stellen voor fouten in die vergunning.. ..ofwel : iedere burger is aansprakelijk maar niet de Staat. Emeritus Professor Twan Tak heeft al eens gesteld dat Nederland een dictatuur is. Dan de moordenaar van Fortuijn ; na enkele jaren vrij. Die vent heeft de hoop van de bevolking vermoord,althans, de schuld gekregen. De echte dader was het partij kartel. En nu de HR ; ook die zijn belachelijk. Dus wat kunnen we doen ? Stem tegen het partij kartel, en als dat ook niet helpt.. … “..de kruik gaat net zo lang te water tot deze barst…”. Er zijn al haarlijntjes zichtbaar.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Veluweman

ik stem zeker tegen het partijkartel. Wees maar niet bezorgd. Mag hopen dat iedereen die hier leest en reageert dat doet.
FvD zal zeker OOK foutjes maken, maar het gaat om de algemene richting die moet wijzigen.

Anna
Anna
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een goed artikel over een gevaarlijke ontwikkeling.
Verontrustend omdat je als gewone burger geen afwijkende mening meer mag hebben, op “straffe van “ ……..
Zo kan in de toekomst elke actiegroep hun “ dwang” opleggen aan de gehele bevolking.
Is er nog Europees beroep mogelijk.?
Laat “ de politiek” zich dit zomaar welgevallen.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Opleidingen van advocaten en rechters zijn allemaal afkomstig van linkse bolwerken ,om als regering je oren te laten hangen naar uitspraken van die groepering maakt je overbodig ,en heb je niks te zoeken in de politiek.Een sterke leider heeft zoiets niet nodig en veegt de vloer aan met figuren als een moordenaar Volkert met zijn aanhangers ,want uit deze hoek waait momenteel de wind .

Raymond Peil
Raymond Peil
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mr. Wim Klostermann, advocaat en compagnon Nysingh advocaten en notarissen met klanten in de overheid, vastgoed en bouw voor de rechtsgebieden Bestuursrecht, Bouwrecht, Grondbeleid en gebiedsontwikkeling, Milieurecht, Omgevingsrecht, Onteigeningsrecht, Overheidsaansprakelijkheid, Pachtrecht, Waterstaatsrecht en Waterschapsrecht preekt hier voor zijn eigen praktijk en broodwinning. Vermelding van deze achtergrond maakt de teneur van zijn reactie beter te begrijpen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Raymond Peil

zeer interessante info

Robert Becht
Robert Becht
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De politiek is verdacht stil over deze bom onder de rechtsstaat

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat deze regering zich daar niet tot nauwelijks zal tegen verzetten omdat ze activistisch zijn geworden. Als de regering zich gaat verzetten, dan verzet het zich feitelijk tegen het IPCC rapport en dat gaan ze niet doen want de EU staat 100% achter het rapport. De linkse en VVD politici willen straks natuurlijk wel een mooi baantje bij de EU. Daarnaast past het geheel in de VN Agenda 21 dat onder de vlag van het klimaat landen hun soevereiniteit en de mensen hun zelfbeschikking moet opgeven.

visser
visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We kunnen nog zoveel artikelen met de juiste inhoud lezen en publiceren maar wat schieten we ermee op? Wat kun je eraan doen om deze afglijdende weg naar dictatuur te stppen?

Piet12345
Piet12345
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  visser

Yip.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  visser

Hebben wij een voorstander van de zwijgende meerderheid in ons midden? Op dit forum komen velen die niet reageren. Het bereik is dus aanzienlijk groter dan de lezers die hier reageren. De afgelopen 18 maanden heb ik steeds weer nieuwe namen zien opduiken. Inmiddels ken ik tientallen verhalen van mede-ex-VVD’ers die er 4 – soms 10 jaar over deden voor eindelijk de leugens van rutte zat te zijn.
Deze artikelen, deze site steken vele lezers een hart onder de riem, geven munitie tegen links en wandaden plegende moslims en zorgen ervoor dat in kleine stapjes steeds meer WELdenkenden de weg naar een ‘goede’ partij weten te vinden…..

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Uw bijdragen doen me goed, waarvoor dank!

piet12345
piet12345
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

De politiek gaat het niet oplossen, het is simpelweg geen goed idee om de macht aan een kleine groep van mensen te geven; om het even welke partij. Daarnaast, mijn bescheiden mening, doet Rutte (of elke andere uit de politiek, slechts wat hem wordt opgedragen.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  visser

Een politieke oplossing is zeer zeker nog mogelijk. Op dit moment hebben we een teflon pop als MP die met ingebouwde automaat bij ieder kruisje een handtekening zet. Teflon rutte doet dat omdat hij nog steeds hoopt op een baantje a;s overbetaald ambtenaar in Brussel.
IK ben ervan overtuigd dat we binnen 5 – 10 jaar weer een MP met ruggegraat hebben die EN geen handtekening meer bij het kruisje zet EN idiote uitspraken van de rechterlijke macht opzij schuift.
Het is heel simpel, zodra 1 land geen handtekeningen meer zet, volgen er meer.
Rutte heeft Geen Enkele Reden te tekenen bij het kruisje, de EU kan geen enkele dwang uitoefenen. rutte lijkt er in geslaagd Nederland overtuigd te hebben dat hij geen andere keus heeft.

Rienus
Rienus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rechters zijn dienaren van de wet.
En zo de wet waait, waait het jasje van de rechter.
Maar de wet waait niet op basis van feiten.
Ziedaar het probleem.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

is die rechter plotseling inhoudelijk deskundig op klimaatvraagstukken?

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed geschreven. Wat kunnen we behalve een artikel als deze verder nog doen? De rechters zijn hier hun boekje te buiten gegaan en niet alleen dat, ze werken er bewust aan om de rechtsstaat en democratie te ondermijnen. Is het mogelijk om een tuchtraad in te schakelen?

trackback

[…] aan deze doctrine van rechterlijke bevoegdheid. Na het Urgenda-arrest, waarin de rechter op de stoel van de wetgever is gaan zitten, heeft de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Shell onlangs de […]

trackback

[…] de politiek te gaan zitten de macht van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging beperkt; de Urgenda klimaatzaak waarin de democratie onder curatele is gesteld, vormt een treffend […]

trackback

[…] de blokkeerfriezen en de zaak Wilders tot de Urgenda-klimaatzaak en selectieve afdwinging van Corona-regels – een soort pseudo-moraliteit van machthebbers […]

trackback

[…] was er geen enkele reden om het recht op het leven op te rekken en daarin een recht op een veilig klimaat te lezen, want de tekst van de bepaling zegt daarover helemaal niets. De activistische rechter deed […]

trackback

[…] beroept de Hoge Raad zich inderdaad expliciet op deze drogreden — de imaginaire ‘wetenschappelijke noodzaak’ van de urgente strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering.  De Hoge Raad stelt dat er […]

44
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x