#Corona-pandemie: economische technocratie faalt in tijden van crisis

De feiten rond COVID-19 liegen niet

Foto:

In dit artikel legt arts en advocaat dr. Lucas Bergkamp uit dat de overheid de COVID-19 epidemie had moeten beheersen, niet om de economische schade te minimaliseren, maar om overbelasting van het medische zorgsysteem te voorkomen. Daarom had de Nederlandse overheid, net zoals Singapore, in een vroeg stadium effectievere maatregelen moeten nemen. Door dat na te laten lopen we het risico dat we hier straks ook Italiaanse toestanden krijgen.

De COVID-19 pandemie is een menselijke ramp, een medisch en epidemiologisch vraagstuk, maar ook een lakmoesproef voor overheden. De Nederlandse regering is zwaar door de mand gevallen. Europa is het epicentrum van de pandemie geworden. De zwakte van het technocratische bestuursmodel in tijden van crisis is pijnlijk duidelijk geworden. Er is geen goede informatievoorziening en belangrijke data over de Corona-infectiegraad zijn niet voorhanden.

 

Economische schade minimaliseren

Het kabinet tracht de genomen maatregelen en vooral de niet genomen maatregelen te rechtvaardigen met als argument het minimaliseren van economische schade. Dat is een zeer slecht doel voor het beheersen van een pandemie als COVID-19, omdat dit doel het beleid volkomen stuurloos en arbitrair maakt. Er is immers onvoldoende betrouwbare informatie voorhanden over de economische effecten van het nemen of nalaten van een maatregel.

Dat wil niet zeggen dat economische schade irrelevant is, maar het crisisbeheer moet zich er niet naar richten. Maar hoe moet de regering de COVID-19 crisis dan wel te lijf gaan?

 

Beheersing van een epidemie – kennis en data

Het beheersen van een epidemie doe je niet op basis van economische schade, maar op basis van de capaciteit van de medische zorg. Kennis en informatie over het virus, de verspreiding ervan en de gevolgen van infectie zijn de sleutel. Dus is het zaak dat de overheid zelf meteen kennis ontwikkelt en zorgt dat de relevante kennis van anderen wordt verzameld en geanalyseerd. Tot die kennis behoort ook informatie over de effectiviteit en de voor- en nadelen van elders of eerder genomen maatregelen.

Voor het beheersen van een epidemie is uiteraard medische kennis vereist over onderwerpen als de besmettelijkheid van een micro-organisme, de wijze van overbrenging, de incubatietijd, de gezondheidsschade en de sterfte die het veroorzaakt. Daarnaast is betrouwbare statistische informatie nodig over het aantal geïnfecteerde personen, het aantal personen dat medische hulp, met name IC-verzorging, nodig heeft en het aantal doden.

 

Testen

Dit vereist dat er voldoende betrouwbare testen voorhanden zijn. Daartoe dient de overheid, zo nodig, ook de nodige maatregelen te treffen. Niet iedereen kan iedere dag op COVID-19 getest worden, maar je kunt wel snel en goedkoop testen op symptomen van COVID-19, zoals temperatuurverhoging. Als er weinig test-capaciteit is, neemt het aantal onbekende geïnfecteerden toe. Als er onvoldoende getest wordt, ontstaat een grote groep onbekende geïnfecteerden die de risico’s op verspreiding verhoogt, met name bij een lange incubatietijd, en zo de exponentiële groei van de epidemie versnelt.

Daarnaast dient de ontwikkeling van een vaccin zo spoedig mogelijk te starten.

 

Beperking van de vrijheid

Van belang is om goed te begrijpen dat de mens in een epidemie zowel een mogelijke patiënt als een mogelijke besmettingsbron (vector) is. Dus wanneer het kabinet zegt: “ We gaan de scholen niet sluiten want het risico voor kinderen is klein”, dan spreken ze alleen over het risico van infectie, niet over het risico van verspreiding door kinderen.

Juist dat risico van verspreiding betekent dat iedere persoon plichten heeft tegenover zijn medemens. Dat betekent ook dat menselijke activiteiten die het risico op verspreiding het meest verhogen het eerst in het vizier komen. Mensen hebben beperkingen op hun vrijheid in dit geval te accepteren – het is een klassiek geval van vrijheidsinperking om de vrijheid van anderen te waarborgen.

Geringe vrijheidsbeperkingen in een vroeg stadium voorkomen grotere vrijheidsbeperkingen in een later stadium. Vroege maatregelen kunnen de rechten van mensen meestal respecteren, late niet. Bovendien minimaliseren zulke vroege, geringe beperkingen de totale economische schade.  

 

Beheersen capaciteit medische zorg

Wanneer het systeem van medische zorg overbelast raakt, nemen de gevolgen van een epidemie sterk toe. Er zullen meer geïnfecteerden zwaarder en langer ziek zijn en meer patiënten zullen overlijden.

Zodra het medische systeem overbelast raakt, doet zich bovendien het probleem voor van ‘tragische keuzes. Wie krijgt behandeling en wie niet? Dat soort problemen moet de regering voorkomen en daarop moet het beleid gericht zijn. De aangenomen motie van 50Plus om geen leeftijdsgrens te hanteren voor IC-afdelingen, is ingegeven door het feit dat discriminatie van ouderen nu in Nederland, net zoals in Italië, een reëel risico is geworden.

Bovendien verloopt een epidemie exponentieel. Dus kleine getallen kunnen zeer snel grote getallen worden. Als maatregelen vroeger in de epidemie worden genomen, zijn ze effectiever. Als maatregelen drastischer zijn, zijn ze effectiever. Hoe langer gewacht wordt, hoe drastischer maatregelen moeten zijn.

De beschikbare informatie zal per definitie incompleet en onzeker zijn. De vraag is dan of je liever langer wacht tot je meer informatie en meer zekerheid hebt, of dat je nu op basis van onzekere informatie maatregelen neemt.

 

Kudde-immuniteit en kwetsbaren

Mensen die reeds aan andere ziekten lijden (hart- en longziekten, diabetes, etc.) en ouderen lopen een veel groter risico indien zij met het Corona-virus geïnfecteerd raken. Het beleid moet deze groep kwetsbare patiënten beschermen.

Er is echter geen wondermiddel: het beheersen van een epidemie is een lange, iteratieve reeks trade-offs’, waaronder ook risico/risico trade-offs. Om de epidemie om te zetten in een endemie met een gering, gelijkmatig aantal ziektegevallen, moet je toewerken naar een hoge graad van kudde-immuniteit en beperkte virus-circulatie. Dat kun je bewerkstelligen door een hoge vaccinatie-graad, maar dan moet je eerst een vaccin hebben.

Na infectie met het Corona-virus ontstaat ook immuniteit, maar indien het Corona-virus muteert of de antilichamen niet lang leven, kan die immuniteit onvoldoende zijn en kan herinfectie optreden. Een doel van de maatregelen is daarom ook geleidelijk post-infectie immuniteit op te bouwen binnen de groep van niet-kwetsbare individuen. Op die manier kan het risico voor kwetsbaren beheerst worden.

 

Hoe het moet: Singapore

Singapore heeft de COVID-19 epidemie goed weten te beheersen door meteen openheid van zaken te geven. Daartoe is een Dashboard op het internet geplaatst met de belangrijkste parameters; de COVID-19 website van het Nederlandse RIVM staat daarmee in schril contrast. Experts verschaffen data, aangevuld met hun opinies, niet voornamelijk opinies, zoals in Nederland gebruikelijk is. Nederland heeft bovendien in het begin van de epidemie te weinig getest, waardoor de cijfers niet robuust zijn.

Ook heeft Singapore vroeg strikte maatregelen genomen, waardoor meer drastische maatregelen in een latere fase voorkomen zijn. Een duidelijk, uitgebreid programma voor testen op Corona-virus, op basis van symptomen en risico-inschatting, is direct geïmplementeerd.

 

Niet getroffen maatregelen in Nederland

Van de volgende maatregelen die Singapore heeft getroffen was geen enkele op 12 maart 2020 door de Nederlandse regering genomen:

  • Screening door temperatuurmeting aan de luchthaven en haven
  • Vluchten en inreizen vanuit landen met een hoge besmettingsgraad of een slechte aanpak (daartoe behoren nu ook bepaalde EU landen) worden geweerd
  • Bij terugkeer uit risicogebied krijgen werknemers een verbod om te werken totdat de incubatieperiode verstreken is en zij nog symptoomvrij zijn
  • Gratis beschikbaar stellen van maskers (vier per gezin) en desinfecterende producten
  • Contact tracing’-maatregelen en strenge opvolging zijn direct geïmplementeerd
  • Dagelijkse lichaamstemperatuur-monitoring van werknemers, studenten, etc.
  • Direct isoleren van geïnfecteerde personen en rigoureuze quarantaine
  • Alle bijeenkomsten en vergaderingen die geen fysieke aanwezigheid vereisen, zijn per direct omgezet in virtuele bijeenkomsten (Nederland raadt dit alleen aan in bepaalde gevallen, maar (nog) niet voor basis- en middelbare scholen)
  • Gedetailleerd advies dat ook sector-specifiek advies omvat (onderwijs, luchtvaartpersoneel, gezondheidszorg, etc.)

 

Niet getroffen maatregelen in Singapore

Ook interessant is om te zien welke maatregelen Singapore niet genomen heeft, die in Europa nu wel genomen of overwogen worden:

Horeca-zaken (cafe’s, restuarants, etc.) zijn gewoon open zonder beperkingen
Winkels, theaters, bioscopen, etc. zijn gewoon geopend
Scholen, universiteiten en bedrijven werken door en maken gebruik van ‘web-meetings’ en andere ‘communicatie op afstand’
Ouderen wordt niet afgeraden van het openbaar vervoer gebruik te maken (Nederland doet dat wel)
De economie kan overigens zonder onnodige hinder van drastische maatregelen blijven functioneren

Doordat andere landen, waaronder Nederland, niet snel effectieve maatregelen hebben genomen heeft Singapore inmiddels wel besloten om bijeenkomsten van 250 personen of meer te verbieden en ook een minimale sociale afstand van 1 meter aan te raden.

In Singapore zijn de burgers rustig en vol vertrouwen in hun regering, want ze weten dat de overheid de zaak onder controle heeft. In Nederland is dat niet het geval, waardoor mensen het vertrouwen verliezen, gaan hamsteren, zelf maatregelen nemen, etc.

 

Omgekeerd klimaatmodel

De overheid lijkt een beslissingsmodel te hanteren dat het omgekeerde is van het klimaatmodel. Bij klimaatverandering doemen enkel zeer onwaarschijnlijke rampen op de lange termijn in het model op, zonder dat de klimaatverandering nu al problemen veroorzaakt en zonder acht te slaan op de economische schade. Het model voor COVID-19 ziet echter voornamelijk mogelijke lichtpunten en de mogelijke risico’s van overreactie, waaronder economische schade, terwijl er nu aanwijsbare ernstige gevolgen zijn.

 

Falend beleid

De regering loopt achter de feiten aan. Omdat bewindslieden bang zijn dat er ‘economische schade’ optreedt door hun maatregelen, nemen ze te slappe maatregelen en die nemen ze ook nog te laat. Daardoor worden zwaardere maatregelen in een later stadium noodzakelijk.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De regering weigerde tot dusver scholen te sluiten omdat de experts zeggen dat daardoor “extra druk op vitale maatschappelijke processen en de zorgcapaciteit ontstaat.” Dat is uiteraard een non-argument, want voor degenen die bijdragen aan zorg en andere essentiële werkzaamheden, valt wel iets te regelen.

Het failliet van het economische schade-model voor het beheersen van de epidemie stond op voorhand vast. In Singapore weten ze dat, in Europa niet. Wanneer voortvarend centraal beleid eens gewenst is, krijgen wij nul op het rekest.

Het falende technocratische beleid van de Nederlandse overheid ondermijnt het vertrouwen in het beheersen van de epidemie. Dit effect wordt nog versterkt doordat de overheid vooringenomenheid bij bepaalde groepen burgers bevestigt. Zo heeft zij door de nadruk te leggen op het risico voor ouderen te weinig gedaan om jongeren ervan te overtuigen dat hun gedrag ook een risico vormt. Terwijl sommigen zich op 13 en 14 maart gewoon in het uitgaansleven stortten, zijn anderen juist gaan hamsteren en hebben zichzelf huisarrest opgelegd.

 

Centrale planning en zelfhulp

Inderdaad, wij zullen vooralsnog grotendeels op ons eigen oordeel moeten afgaan. Dat maakt ons weerbaarder, onafhankelijker en minder gevoelig voor overheidspropaganda. Zelfs een epidemie heeft een positieve kant. Het simpelste en meest effectieve advies voor de komende tijd is ‘houd andere mensen op afstand’. De data-driven maatregelen die landen als Singapore en Taiwan hebben genomen geven ons ook goede praktische leidraden.

De gunstige gevolgen van onze gezamenlijke beslissingen nu kunnen wel voorkomen dat we later aan draconische overheidsmaatregelen blootgesteld worden. Reken erop dat het beheersen van deze epidemie een tijd gaat duren; het is geen kwestie van een paar weken.

Zelfs bij de bestrijding van de COVID-19 epidemie blijkt het huidige Nederlandse model van centrale planning dus zijn beperkingen te hebben. De bal ligt toch weer bij de burger.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is weer eens gebleken dat we geen leidende regering hebben, maar kletsmajors. Mensen die verstoft zijn met hun omgeving. Op alle vlakken falen ze.
Als het er op aankomt, ontwijken zij de problemen. Dat maakt de bevolking onzeker. Leiders die het volk niet voorop stellen, moeten afgezet worden, want ze zijn funest voor de samenhang onder mensen.

Sabreur
Sabreur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze uitbraak laat pijnlijk duidelijk zien dat we met twee maximale problemen te kampen hebben. Ten eerste zijn de risico’s van het Globalisme zicht- en voelbaar, maar Nationalisten zijn gelukkig nog steeds ‘fout’.
Ten tweede is de grootste ramp dat wij bestuurd worden door beroepspolitici, die als enige kwaliteit hebben dat ze lobbyisten napraten.
In NL kennen we geen FEMA, die in de US verregaande kennis bezit in noodsituaties en indien nodig politiek gevoelige maatregelen kan nemen om een ramp te voorkomen dan wel in toom te houden. Ik vrees dat het meest recente noodplan in NL nog stamt uit de tijd van de Cuba-crisis.

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede analyse. Hoewel ik mezelf niet als expert wil neerzetten is me toch wel bekend, dat het eerste verlies het minste verlies oplevert. Niet defensief maar offensief handelen. Dat biedt de meeste kansen, schept het meeste vertrouwen.
Als vanmiddag op basis van het advies van duizenden medisch specialisten wordt besloten, dat de scholen direct dienen te worden gesloten, dan toont dat gelijk de ondeskundigheid van de medische adviseurs van de overheid aan, die bovendien volledig anoniem zijn. Dat is zeer slecht voor het vertrouwen in onze overheid en noopt de bevolking om zelf haar besluiten te nemen, of juist na te laten. Hamsteren is een beslissing uit voorzorg, maar gewoon bruiloften blijven vieren is de signalen niet oppakken. Beide kunnen tot gevaarlijke en instabiele situaties leiden. Dit alles is het resultaat van een overheid, die geen idee heeft hoe de echte wereld in elkaar steekt en meent dat alles maakbaar is.
Een epidemie is niet altijd geheel te voorkomen, maar de schade had met bestaande middelen meer beperkt kunnen worden. Nu is Nederland en misschien wel het grootste deel van de EU op drift geraakt. Laten we hopen, geen fatale schipbreuk op te lopen, maar dat kan alleen als kundige stuurlieden het roer in handen nemen.

Els
Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

“…..dan toont dat gelijk de ondeskundigheid van de medische adviseurs van de overheid aan……”
Inderdaad zeer verbazingwekkend. In eerste instantie lijkt het heel vertrouwenwekkend, naast Rutte, de heer Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM die bevestigt dat scholen gewoon open kunnen blijven.
Een dag later verneem ik dat 22.000 artsen druk op de regering uitoefenen om de scholen wél te sluiten.
Dan ga je toch twijfelen aan de interactie tussen de regering (bang voor economische schade) en RIVM (hoort op te komen voor de gezondheid van de bevolking).
(Zou deze zelfde twijfel dan ook terecht zijn wanneer het CBS komt met cijfers over CO2- en stikstof uitstoot na overleg met de regering? )

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Els

@els,
Je laatste vraag is zeer terecht. Onze overheden, maar zeker ook andere instanties die verantwoordelijk zijn voor voor de informatievoorziening op allerlei gebied, verschuilen zich maar wat graag achter veelal anonieme deskundigheid, of een cirkelredenering, waarbij wetenschappers naar elkaar verwijzen als bewijs voor hun van elkaar overgenomen stellingen. Materiaal dat tegen hun stellingen indruist, wordt weggemoffeld, maar het ergste is misschien nog wel dat ervaringen van mensen uit de praktijk vaak volkomen worden weggehoond en genegeerd. Ik zou hier vele voorbeelden kunnen aanhalen als controleerbaar bewijs, maar het zou de instelling niet veranderen van hen die verantwoordelijk zijn. Het is toch van de zotte, dat zelfs een kind kon bedenken, dat alle reizigers van afgelopen weken, komend uit Italië en andere toen reeds besmette landen, gewoon zonder enige controle de luchthavens mochten verlaten, zonder enige registratie of wat ook, dat dit zonder gevolgen zou blijven. Zelfs in het laatste kamerdebat bij vragen over passagiers uit Italië, wist Min.President Rutte nog te verklaren, dat deskundigen het nog niet nodig achtten ivm medicijntransport op dezelfde vluchten. Maar hij zou het toch nogeens navragen, of je misschien extra controles bij de passagiers moest uitvoeren.
Hoe ver sta je dan van de werkelijkheid af.
Ik beweer niet, dat je alles kunt voorkomen en elke maatregel heeft natuurlijk consequenties, maar had dit nu werkelijk niet bedacht kunnen worden. Vangrails langs de snelweg staan er toch ook niet tot verfraaiing, maar uit voorzorg tegen een zeer behoorlijke kostprijs. In elk geval zinvoller dan bordjes met max 100, terwijl je nooit harder mag, dus dubbelop controle, maar niet op riskante vliegreizen. Lang leve de deskundigen.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Misschien dat de corona-epidemie nu eindelijk eens duidelijk maakt dat al die zogenaamd zelfstandige instituten als Centraal Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM, de WRR, eigenlijk gewoon verlengstukken zijn van de regering, net als de rechters. Ze krijgen hun centen van de regering, dus geven ze daarvoor in ruil adviezen die de regering wil horen. Wat valt daar aan uit te leggen?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een ding staat vast, de Corona virus vormt een groteren gevaar voor de mensheid dan de opgeklopte doom scenario’s over het klimaat. De heer Bergkamp wijst het goed aan hoe verschillend op deze zaken wordt gekeken. Wel mag de wetenschap verantwoordelijkheid dragen voor de virus, bij het klimaat problematiek bestaat maar een eenzijdige beeld gevoerd vooral door de politiek. Er blijkt ook dat een land als Singapore Europa in de zak steekt wat betreft het aanpak van de epidemie. De openheid in begin was hier ver zoek. Voor Rutte telt toch de economie boven de burger al kan ik mij voorstellen dat het een dilemma vormt. Als straks niets meer draait krijgen wij ook enorme problemen. Maar alles stoppen ter wille van een verdere uitbraak heeft bij mij de prioriteit want epidemieën moet je in de kiem bestrijden en niet pas als het de pan uitrijst. Op dat punt zijn wij hier te laat mee. Nu maar hopen dat het niet zover komt dat er op de voordeuren een grote C wordt witgekalkt. Dan maken wij de “klimaat einde” van de wereld niet eens mee.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In het Nederland van na de eeuwwisseling, dus deze nieuwe eeuw, is het Linkse beleid stevig ingevoerd.
Links heeft een vriendjes en vriendinnetjes cultuur, in alle lagen van de bestuurlijke macht laten plaats vinden.
Er is niet meer op vakbekwaamheid geselecteerd, maar op gelijke politieke voorkeur.
Kijk maar naar de posten van bv Burgemeesters.

De Nederlandse bevolking, staat steeds verder af van deze bestuurslaag.

Het wantrouwen wordt steeds groter, kijk maar naar het hamsteren, hamsteren is een teken van, GEEN vertrouwen hebben in de overheid.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ja, dat is wel waar.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

@HJ.

En zo is het.
Er is een hele baantjesmachine ontstaan waar letterlijk tienduizenden (ex-) politici veel geld verdienen met een paar uurtjes per jaar voorzitten of adviseren; enige kennis van zaken is niet vereist.

Neem zo’n Paul Rosenmüller als voorzitter van het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Paul Pot is geen arts, geen diëtist en geen pedagoog maar adviseerde de overheid dus wel over jongeren en overgewicht tussen 2007 en 2016.

Paul Pot is daarnaast voorzitter van de VO-raad (Voortgezet Onderwijs); voorzitter van de raad van toezicht van AFM (Autoriteit Financiële Markten); voorzitter PAVEM (PArticipatie Vrouwen Etnische Minderheden).
Verder zit hij in de raad van advies bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen); en zit in de raad van commissarissen van APG (Algemene Pensioen Groep); en heeft hij nog een commissariaatje bij NS en schoonmaakbedrijf CSU. Hij mocht meerdere programma’s maken voor de NPO, en werkte meermaals voor diverse ministeries, onder andere als voorzitter van een onderzoekscommissie naar fraude op de Antillen.

Wat een Alleskunner!
Zou je denken.
En dat allemaal dankzij zijn l̶i̶n̶k̶s̶e̶ ̶p̶o̶l̶i̶t̶i̶e̶k̶e̶ ̶v̶o̶o̶r̶k̶e̶u̶r̶ niet afgemaakte non-studie sociologie.

karton
karton
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze “regering” heeft geen enkele compassie met de bevolking,voor hen telt alleen het grote geld.
“Scholen moeten open blijven want jongeren zijn bijna niet besmettelijk” was ’t credo. Hun leidraad was : dan kunnen én de vaders én de moeders blijven werken. Nú, zondag 15 maart 2020 plm. 16.30 uur, wordt mogelijk besloten om de scholen tóch maar te sluiten, en dát na druk vanuit de bevolking en van medici; het RIVM, spreekbuis van de “regering” stelde tot gisteravond voor om de scholen open te laten.
Zélfs in zéér ernstige situaties als het huidige is deze “regering” uitermate onbetrouwbaar gebleken; wij worden/ zijn wéér eens bedrogen.
De Haagse Maffia s NIET in staat om adequate maatregelen te nemen in een tijd van ernstige dreiging van de volksgezondheid.
Deze “leiders” zijn de benaming “regering” niet waardig en dienen te verdwijnen.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton.Je kan aan de beslissingen van de regering precies zien hoe dicht ze bij de bevolking staan ,eerst alle restaurants de reserveringen van tafels aan laten nemen voor zondagavond ,en dan een half uur voor het avondeten een algeheel verbod inlassen,geeft aan dat men totaal geen weet heeft van de arbeid die hierbij komt kijken ,dit had men namelijk ook op zondagmorgen door kunnen geven,maar toen lagen de heren zeker nog op hun nest .

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ergens heb ik het onbehaaglijke gevoel dat verstandige voorstellen in de kamer (Baudet wilde al vroeg een debat over corona-maatregelen, Wilders diende een noodwet in om te voorkomen dat asielzoekers buitensporige schadevergoedingen krijgen wanneer hun procedure te lang duurt ook als zij daar zelf debet aan zijn) genegeerd worden omdat ze afkomstig zijn van PVV en FvD.
In dat geval worden onze gezondheid en centen geofferd om deze partijen buiten te sluiten. Ik hoop dat ik het mis heb, maar vrees van niet…

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zuid-Korea heeft ook de juiste benadering gehanteerd vanaf dag 1: veel testen en zieken meteen isoleren, zodat verspreiding snel gedempt wordt. De Nederlandse regering is echter laks en te laat met alles. Dat is al eeuwen lang zo. De reden hiervoor hoeven we niet ver te zoeken: de regering laat internationale afwegingen zwaarder tellen dan nationale belangen. De operationalisering van dit uitgangspunt vinden we in de neiging om in alle situaties de indruk te willen wekken dat alles onder controle is en dat het dagelijkse leven toch vooral gewoon zijn gangetje gaat.
Het resultaat hebben we de afgelopen dagen kunnen zien: de desinformatie van Rutte heeft een boemerangeffect, in de vorm van hysterisch hamsteren. Ook de maatregelen in Brabant genomen, waren te laat en zullen dus maar deels effect sorteren. De mate waarin blijft speculatief. Ik vrees dat we rond 24 maart landelijk al de capaciteit op IC hebben verzadigd en dat een week later de sfeer grimmig wordt. Maar misschien ook niet, de verandering van weertype en de voorzichtigheid van mensen kan de verspreidingssnelheid en de levensvatbaarheid van het virus sterk beïnvloeden.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is geen reden waarom een technocratische ingestelde overheid de economische schade van de Corona epidemie zou onderschatten tenzij deze zelf niet in staat is om de effectiviteit van bepaalde maatregelen of het nalaten ervan goed af te wegen. Daar lijkt in Nederland inderdaad sprake van te zijn. Overigens is Nederland daarin niet uniek, zie andere landen in Europa. Het lijkt er daarnaast ook op dat er middelen ontbreken om bepaalde maatregelen te treffen. Zo lijkt de beschikbaarheid van testmateriaal en maskers bepekrt te zijn. Ook lijkt het overduidelijk dat de RIVM, het expertisecentrum voor dit soort situaties in Nederland, wellicht met de beste bedoelingen klinkklare nonsens te verkondigen. In een land als Singapore zal dat minder snel gebeuren. De politiek wordt gedomineerd door de autoritaire People’s Action Party die al sinds de onafhakelijkheid in 1959 aan de macht is. Singapore is al sinds de 19e eeuw een economische wonder, deels door de strategische ligging, deels door de combinatie van de beste elementen van angelsaksische en chinese organisatie-, onderwijs-, en belsuitvormingsmodellen. Het is ook een magneet voor talent. Verder kan het zijn dat men aan de SARS uitbraak van 2003 stevige beleidsmatige conclusies heeft getrokken. Vanuit Europa bezien was SARS-1 een vrij onbenullig verschijnsel (1 dode in Frankrijk). In Singapore waren toen 33 doden en lag de dodelijkheid ervan boven de 10%. De vraag blijft met welke maatregelen de huidige uitbraak in Nederland verminderd had kunnen worden. De haard in Noord-Brabant suggereert een verband met carnaval en dat is alweer 3 weken geleden. Juist door de verwijtbaar lakse aanpak had men er goed aan gedaan bepaalde maatregelen strakker door te voeren, bijv. bij Italiereizigers en verzoeken om coronatest.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

zelf krijg ik als 60 plusser werkend in de zorg met medicatie voor hart- en vaat ziekte en lichte diabetes GEEN antwoord op de vraag of ik gedwongen kan worden voor corona patienten te zorgen al ze op onze afdeling worden opgenomen. RIVM wist het antwoord niet en heeft mijn vraag doorgestuurd naar ministerie van volksgezondheid met mijn e mail er bij om het antwoord aan mij te kunnen sturen, maar ja. Nooit meer wat over gehoord. Nog doorgestuurd aan mijn leidinggevende, maar die reageert er niet op, dus ik zie komende week als ik op mijn werk kom, dan wel hoe ik er zelf mee om moet gaan.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kort samengevat, we zijn bijna een derde wereldland.
En Waarom?
Puur omdat overheid en journalistiek meningen boven metingen waarderen. Neem nou zo’n RIVM dat ons vertelde dat “carnaval in de regel door kleine groepjes mensen gevierd wordt”. Hoe kan dat RIVM ooit nog serieus genomen worden?

En het erge is dat we in Nederland 1001 van dit soort semiwetenschappelijke mening-bureautjes hebben. Neem het WRR, dat alweer een jaar of 15 geleden probeerde om 1400 jaar jihad in de schoenen van Hirsi Ali te schuiven. Of de CGB die geen enkele rechtsbevoegdheid heeft, maar wel regelmatig “juridische uitspraken” doet waarbij ze moslims boven de Nederlandse wet plaatsen.
Allemaal peperdure meningen.

In een echt Grote-Mensen-Land heeft de overheid eigenlijk maar 4 taken; zorg, onderwijs, veiligheid en infrastructuur. Al een paar decennia blijkt onze overheid nou juist in deze 4 kerntaken flink tekort te schieten. Singapore doet het op al die gebieden beter dan Nederland.
En toch betalen we hier ruim de helft van ons inkomen aan allerlei belastingen, taxen, accijnzen, heffingen en kwartjes-van-Kok.

Dat geld wordt dus verkeerd besteed. Onder andere aan baantjesmachines voor (ex-) politici die ons vanuit fopwetenschappelijke instituutjes hun mening op dringen.

HPax
HPax
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat onder Klimaatcrisis op de info-markt wordt gegooid maar in feite het effect van een demografische explosie betreft, is bezig zich te wreken. De Natuur neemt eindelijk het zo noodzakelijke onderhoudswerk ter hand, verzet op den duur futiel. Er is geen Nieuwe Wereld meer om te bevolken en uit te plunderen, de wereld als geheel benadert het lot van Paaseiland.

Op direct termijn dienen Volken in omvang te krimpen en ruimere afstanden tot elkaar te scheppen en te bewaren, zowel cultureel als Euclidisch. Distantie is alles. Een Mandan Chef zag dat in:

“Het zou beter zijn als u stroomopwaarts ging en uw eigen dorp bouwde, want onze gewoonten verschillen enigszins van de uwe. Omdat wij elkanders manieren niet kennen zouden de jonge mannen geschillen kunnen krijgen en er zouden oorlogen zijn. Gaat niet te ver weg, want volken die te ver van elkaar af leven zijn als vreemdelingen en er breken oorlogen tussen hen uit. Trek naar het Noorden totdat u de rook uit onze huizen niet kunt zien en bouw daar uw dorp. Dan zullen wij dichtbij genoeg zijn om vrienden te zijn en niet ver genoeg weg om vijanden te zijn.” (Maximilien 1843; Bowers 1965; geciteerd bij Claude Lévi Strauss, Anthropologie Structurale II, p. 299).

trackback

[…] Dans les premiers jours de la propagation du virus, l’objectif du gouvernement néerlandais n’a pas été la protection de la santé publique, mais plutôt la prévention de l’inquiétude du public afin d’éviter les perturbations économiques. Les communications du RIVM en janvier et février 2020 illustrent la manière dont le RIVM a tenté de bercer les gens dans un faux sentiment de sécurité24. Les restrictions de voyage et autres mesures visant à limiter les interactions sociales n’ont été imposées que très tard. L’objectif primordial était d’éviter tout préjudice économique. Le RIVM était aux commandes25. […]

trackback

[…] overheden slecht voorbereid waren en veel te laat reageerden op de COVID-19 epidemie, zal de staat aansprakelijk zijn voor de daardoor veroorzaakte schade. Bovendien zijn drastische […]

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x