De bevrijding van Nederland gloort aan de horizon

Gevestigde partijen geven nationale soevereiniteit weg

Foto: Amsterdam

Ook in 2019 werd Nederland weer geregeerd vanuit het buitenland. Ieder jaar opnieuw verliest ons land soevereiniteit aan de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en andere supranationale organen. Totdat er niets meer over is van onze nationale onafhankelijkheid.

Deze ondermijning van ons democratische zelfbestuur zal en kan de komende jaren niet stoppen. Ook niet, zoals menigeen hoopt, na het aantreden van een nieuwe regering. Niet wij, maar EU/VN-verdragen, -regels en door Internationale Hoven vastgelegde jurisprudentie bepalen de dagelijkse gang van zaken in ons land. Wij moeten alle verordeningen uit den vreemde opvolgen. Nederland is het enige land ter wereld dat grondwettelijk heeft vastgelegd dat het daartoe verplicht is.

Artikel 94 van onze Grondwet bepaalt dat internationale wetten en besluitvorming voorrang hebben boven de wetten en de beleidsvoornemens van ons parlement en onze regering. Of het nu de aanleg/uitbreiding van een vliegveld of fietspad betreft, de inrichting van uw werkplek/bedrijf of de samenstelling van uw personeel, een zelfbenoemde internationale bestuurselite bepaalt de regels.

Afdwingen

En mochten er Nederlandse bestuurders zijn die te traag of te terughoudend reageren en nog niet op de vingers zijn getikt door hun buitenlandse bazen, dan kan iedere internationaal georiënteerde activist naar de rechter stappen om deze schending van het ‘Internationaal Recht’ aan te klagen en naleving af te dwingen. Dat de Nederlandse politiek in zulke gevallen geval niets in de melk te brokkelen heeft moet zelfs de meest apolitieke Nederlander in 2019 duidelijk geworden zijn.

Overgave

De Nederlandse elites hebben zich in de Grondwet met artikel 94 en artikel 90: de regering bevordert de internationale rechtsorde; artikel 92: aan volkenrechtelijke organisaties kunnen bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen; en artikel 93: verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties hebben verbindende rechtskracht, volledig overgegeven aan de utopische gedachtengang dat de wereld bestuurd kan worden door supranationale organisaties, mondiaal gezag en een internationale rechtsorde.

Dat we daarmee onze nationale democratie de deur wijzen, onze soevereiniteit weggeven aan ongekozen vreemden, dat die veelgeroemde ‘internationale rechtsorde’ mede bepaald wordt door massamoordenaars en terroristen, dat onze premier een imperiale gouverneur geworden is, onze bewindslieden EU/VN-franchisenemers en ons Binnenhof een Theater voor Gewestelijke Folklore, wordt schouderophalend voor lief genomen door onze ‘kosmopolitische’ elites.

Utopia

Alles voor het hogere doel. Een multilateraal Mekka. Met Nederland als de morele leidsman, op weg naar de internationale samensmelting van de door denkers-zonder-grenzen zo vermaledijde natiestaten. Met uiteraard voor onze moraalridders en -jonkvrouwen een carrière op het internationale pluche, waar zij als zieners het nog in het duister tastende deel van de bevolking de weg mogen wijzen naar het Utopia dat schitterend aan de wereldeinder op hen wacht.

BuZa

Geen wonder dat ons ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), als voorpost van de EU en VN in ons land, zo’n machtige positie heeft. De springplank voor een internationale carrière. Op dit ministerie leer je hoe je internationale marsorders opvolgt en op 1001 manieren lak kan hebben aan de meningen en moties van pietluttige parlementsleden. Als BuZa-medewerker sta je grondwettelijk in je recht. Jij voert de orders uit van de allerhoogsten in rang. En die wonen niet in Nederland.

Supranationale wil

Ook jouw minister volgt internationale richtlijnen. Dus stem je mee met antisemitische resoluties die door de EU in de VN worden voorgekookt, stem je in met overheveling van Nederlands belastinggeld naar het arme Zuiden en teken je verdragen waarvan je weet dat die het leven van de Nederlandse bevolking ingewikkelder en duurder zullen maken. Kleine offers voor een groter doel. De macht van natiestaten dient gebroken te worden. De supranationale wil is wet. Dat is wat Nederland zelf besloten heeft.

Dat er gemor klinkt in het land is vervelend maar makkelijk oplosbaar. Ons volk liet per referenda weten genoeg te hebben van de overheersing en uitbreidingsdrift van het EU-Imperium. Hinderlijke uitslagen die door onze elites effectief gepareerd werden door het opheffen van zulke storende volksraadplegingen. Alsof de Grondwet nog niet genoeg garantie biedt op een internationale koers, vinden de D66-imperialisten dat we ons EU-lidmaatschap grondwettelijk moeten verankeren.

Nederland als een Hotel California gast die zichzelf vrijwillig vastketent aan de radiator in zijn hotelkamer. Zeker, ons parlement kent nog altijd volksvertegenwoordigers die het wagen om de schimmige totstandkoming van internationale wetten en de effecten daarvan aan te kaarten.

Doordat de bevolking de standpunten van de meer nationalistisch georiënteerde politici niet of slechts zwartgelakt meekrijgt in de media, sorteert dit geen enkel politiek effect. En mocht het Malieveld volstromen met boze Nederlanders, dan worden de klagers met een kluitje onuitvoerbare akkoorden vakkundig het riet in gestuurd.

Koerswijziging

Ons politieke systeem houdt iedere koerswijziging tegen. Zelfs de allerkleinste. Zoals het wetsvoorstel van Herben/Van der Staaij om Europese verdragen voortaan met een tweederde Kamermeerderheid te laten goedkeuren. Een wet waaraan SGP-voorman Kees van der Staaij 13 jaar lang heeft gewerkt en die zowaar op 15 september 2015 door de Tweede Kamer werd aangenomen, maar op 9 april van dit jaar door toedoen van de VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks tijdens een eerste lezing in de Eerste Kamer jammerlijk sneuvelde. Luister naar VVD’er Duthler die Van der Staaij angstig voorhoudt dat Nederland door zijn wet geen EU-verdrag meer zou kunnen tekenen:

NLD-partij

Het Nederlandse politieke landschap is voor het leeuwendeel vergelijkbaar met de Democratische partij in de VS. Met op de linkervleugel de radicalen van GroenLinks en via de PvdA, ChristenUnie, CDA en D66 uitwaaierend naar de rechtervleugel met de liberalen van de VVD. Deze Nederlandse versie van de Democraten (vanaf hier de NLD-partij) bestrijkt vrijwel het hele Haagse politieke theater.

Satellietpartijtjes

Er draaien wat extreemlinkse satellietpartijtjes omheen, zoals de SP die weliswaar met een been in de NLD staat maar er met het gestaalde linkerbeen keihard tegenaan trapt. Ook de radicale, misantropische PvdD is geen lid maar steunt de NLD waar het kan. DENK, de oude onderbuik van de PvdA, heeft zichzelf geïsoleerd maar blijft de imperialistische koers van hun voormalige makkers trouw. 50Plus zou dolgraag kritisch lid willen worden maar kan rekenen op een veto van de rancuneuze VVD-factie, die per definitie ieder voormalig VVD-lid de mond snoert.

Ter rechterzijde van de NLD, in het nationalistische kamp, vinden we de SGP die vanwege de grote constitutionele kennis met diep respect wordt genegeerd. De ‘racistische’ Partij voor de Vrijheid (PVV) en het ‘rechts-radicale’ Forum voor Democratie (FvD) worden door NLD-politici en -media voornamelijk uitgelachen, door het slijk gehaald en zo nodig met hulp van de overheid juridisch vervolgd. De NLD duldt geen tegengeluid en houdt de eigen gelederen strak gesloten. Wie intern te felle kritiek uit, wacht karaktermoord in de NLD-media.

Illusie

Alle NLD-facties streven dezelfde illusie na: één wereld die vrede, tolerantie en mensenrechten omarmt en geleid wordt door de ‘internationale gemeenschap’. Met het Haagse ICC, het Europese Hof en andere supranationale organen als de belichaming van het ultieme recht. Alleen de wijze waarop en in welk tempo dit Utopia verwezenlijkt moet worden verschilt per NLD-factie: geven we bijvoorbeeld ons EU-vetorecht in één keer op of in kleinere stapjes en zullen we supranationale gerechtshoven toestaan om burgers die het Utopia in wording in de weg staan te laten arresteren en te vervolgen of is het daarvoor nog iets te vroeg?

Over één ding zijn de NLD-leden het roerend eens. De natiestaat is de bron van alle kwaad. Wie nationalistische ideeën ter sprake durft te brengen moet wel een nazi zijn of op z’n minst een griezelige fascist.

Intern debat

In Nederland heeft de NLD-partij de absolute macht met dan eens de VVD- en dan weer de PvdA- of CDA-factie die de premier levert. De in beton gegoten imperiale grondbeginselen van de NLD en het gebrek aan een tweede concurrerende machtspartij vormen de voornaamste reden waarom het politieke debat in NL niet verder komt dan een intern debat, een interne richtingen- en tempostrijd zoals gevoerd binnen de Amerikaanse Democratische partij.

Inhoudelijke politieke debatten tussen conservatieven en progressieven, tussen nationalisten en internationalisten – zoals gebruikelijk in landen als het Verenigd Koninkrijk (VK), Australië, Zuid-Korea, Japan, de Verenigde Staten (VS) – zijn simpelweg niet mogelijk in ons land. Evenmin in onze media waarvan de journalisten en analisten vrijwel allemaal behoren tot de linkerflank van de NLD.

Conservatisme

Nederland kent geen echte conservatieve partijtraditie zoals die van de Tories in het VK, de Republikeinen in de VS of een van de vele conservatieve partijen elders in de wereld. Conservatisme wordt in Nederland volkomen onterecht vereenzelvigd met egoïstische, asociale en vooruitgang belemmerende politiek. Dat het Nederland ontbreekt aan conservatieve media, academici en dito duiders en analisten is bepalend voor deze beeldvorming.

Politieke verlamming

Onze elites zijn progressief. Met als gevolg een niet aflatende politieke verlamming. Wij zijn geen tweestromenland maar een land van ingedijkt, brak stilstaand water. Een land waarin het volk zich dient te schikken naar de mores van het Politiek Correcte evangelie zoals verkondigd door de progressieve NLD. Iedere nationalistische stem wordt gezien als extreem-rechts en kan met het etiket haatzaaier, antidemocraat, fascist of nazi de mond worden gesnoerd. Het overkwam Fortuyn, het overkwam Wilders en het overkomt Baudet. Argumenten van zulke ‘minderwaardige mensen‘ hoef je niet serieus te nemen. Geef hun ideeën geen podium. Trap de man, niet de bal is het NLD-devies.

Murw gebeukt

En uiteindelijk stemt de door onze media murw gebeukte Nederlander iedere keer weer op een van de vele NLD-facties die deze status quo in stand houden. Want wat moet je anders, is de gedachte. Griezelig rechts stemmen? En beloven onze premiers en partijleiders niet plechtig dat ze Nederland met hand en tand zullen verdedigen in het buitenland?

Dat die beloften nooit worden uitgevoerd wordt u niet gemeld door onze journalistiek die zich voornamelijk bezighoudt met het amateurtoneel in het Binnenhof-theater. Men heeft geen zin, tijd noch geld om onze politici in de EU of de VN kritisch te volgen. Geopolitieke duiding in Nederland komt niet verder dan het napraten van Guardian, NYT en Washington Post-commentaren, het bejubelen van het EU-echtpaar Merkel en Macron en het bespotten van nationalistische winnaars als Donald Trump en Boris Johnson.

Twee gezichten

NLD-politici houden er twee gezichten op na. Een voor binnenlands en een voor buitenlands gebruik. Nederlanders krijgen door onze verzakende media de achterkant van hun Januskoppen niet te zien. U hoort slechts mooie woorden maar hun daden blijven in nevelen gehuld. Neem eens een kijkje in deze database waarin u het stemgedrag van alle Nederlandse EU-parlementariërs kunt vinden. Mocht u NLD-politici nog vertrouwen dan zal hun anti-Nederlandse stemgedrag u diep schokken.

Verkiezingselan

Stel dat er in een vlaag van revolutionair verkiezingselan opeens een kabinet-Wilders of -Baudet van start kan gaan. Zo’n kabinet zou met het wegrukken van de verstikkende politiek-correcte NLD-deken een enorme verbetering van het leefklimaat kunnen bewerkstelligen. Het zou de Publieke Omroep kunnen hervormen, ons onderwijs, de gezondheidszorg, het immigratiebeleid en zoveel meer. Maar ook dan is zo’n regering gebonden aan onze grondwettelijke verplichtingen. En de Grondwet verander je niet na een jaartje regeren.

Hoe denkt u dat we ooit die beknellende grondwetsartikelen kunnen schrappen als de procedure vereist dat zo’n wijzigingsvoorstel eerst door beide Kamers moet worden aangenomen en na nieuwe verkiezingen nogmaals zo’n ronde moet maken? Iedere koerswijziging om ons land te bevrijden uit de handen van buitenlandse bestuurders kost een kabinet Wilders/Baudet minimaal 8 jaar met de NLD-partij voortdurend in de oppositie. Dat zie ik in ons door de NLD gedomineerde land niet gebeuren.

Vastgeketend

Nederland kan zich als het beste jongetje van de supranationale klas helaas niet langer zelfstandig bevrijden. Kijk hoe ongelooflijk lastig de Brexit voor de Britten was. En dat terwijl zij konden handelen zonder grondwettelijke verplichtingen.

Wij hebben onszelf vastgeketend en de sleutels aan onze cipiers gegeven. Wij kunnen alleen nog met hulp van buitenaf bevrijd worden. Nadat vrije natiestaten de macht van supranationale instituten hebben gebroken. Nadat de EU ophoudt te bestaan.

Afkeer van Trump

Het vooruitzicht van de verwoesting van hun Utopia verklaart de elitaire angst voor en afkeer van Donald Trump. Deze onvermoeibare bouwer en sloper vormt de allergrootste bedreiging voor het Imperiale project van de internationalisten. Trump is een president die in drie jaar tijd de liefde voor het eigen land wereldwijd een stem en vleugels gaf. Die het grenzeloze Utopia als een kaartenhuis laat wankelen.

Door alle spot en anti-Trump-hoon heen merk je dat onze elites met verbijstering gadeslaan hoe deze president steeds grotere mensenmassa’s op de been brengt. Kiezers uit alle etnische groepen en lagen van de bevolking. Kiezers die hun enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. Duidelijk is dat het overgrote deel van het electoraat het spuug- en spuugzat is om dag in dag uit Politiek Correcte Bullshit door de strot geduwd te krijgen.

Zij bewonderen zijn houding, zijn woorden en zijn daden. Daar staat een man die in niets lijkt op hun vorige leiders. Een man die in alle omstandigheden zichzelf is. Een man die doet wat hij zegt. Die al decennialang dezelfde standpunten verkondigt en iedere vorm van politieke correctheid tot in zijn vezels veracht. Die niet schroomt om tot op bot verrotte VN-instituten dood te verklaren.

Herkenning

De elites herkennen niets van zichzelf in deze man. Het volk des te meer. Hij is de man die de vernederden een stem geeft. De plattelandsbewoners die worden veracht door stedelingen, de autochtone arbeiders die zich in de ogen van academisch gevormden weigeren te ‘ontwikkelen’. De vergeten onderklasse en de uitgeholde middenklasse. Degenen die de vernietiging van hun banen, het onderwijs, de eigen cultuur en de natiestaat aan den lijve ondervinden. Die de afbraak van de fundamenten waarop onze Westerse samenleving rust niet langer kunnen en willen accepteren.

Idealisme vs Realisme

De Links en Rechts-tegenstelling is vervangen door internationalisme en nationalisme. Idealisme versus realisme. Fantasie versus werkelijkheid. Een strijd tussen imperialisten en nationalisten. Ook zogenaamde rechts-realistische VVD’ers als Klaas Dijkhoff en Sven Koopmans zijn in de kern net zo idealistisch als Rob Jetten en Jesse Klaver. Zij streven hetzelfde doel na: een supranationaal Utopia waar het Internationale Recht zal zegevieren.

Dat Trump volgend jaar herkozen wordt, durf ik opnieuw met zekerheid te voorspellen. Dat Johnson van de Brexit een succes zal maken idem dito. De wal kan de koers van ons Schip van Staat niet meer keren. Onze vaart ligt verankerd in de Grondwet. Ons staatsschip zal net zolang doorbeuken op de supranationale klippen tot het strandt of zinkt.

Ontmanteling

Het wachten is op de ontmanteling van het imperiale project door de VS, het VK en andere vrije natiestaten. Op naties die ons op sleeptouw willen nemen naar democratischer wateren. De bevrijding van Nederland gloort aan de horizon. De geopolitieke ontwikkelingen in de wereld laten zien dat de Utopische krachten hun wurggreep verliezen. We zijn op weg naar een nieuw tijdperk waarin ook onze vrijheid zal aanbreken. De vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen en zonder gêne trots te zijn op ons eigen land.

We hebben goed georganiseerde partijen nodig om de dictatoriale NLD-alleenheerschappij in ons land te doorbreken. Het is van cruciaal belang dat er een gezond, open intellectueel debat in de academische wereld, het onderwijs, de media en andere organisaties op gang komt. Alles draait om de ontwikkeling van ons bestuur van morgen.

Nexit-denktank

Initiatieven als de Nexit denktank van OpinieZ-collega Rutger van den Noort kunnen als broedplaats dienen voor het bedenken en doorrekenen van beleidsplannen geschikt voor een bevrijd Nederland onder Nederlands zelfbestuur.

In het komende decennium wordt de strijd tussen de imperialisten en de nationalisten definitief beslist. Naar ik vurig hoop in het voordeel van de nationalisten. Want de gruwel van een gemuilkorfd leven in een dictatoriaal geleid Utopia, wens ik geen van mijn lezers toe.

Ik wens alle OpinieZ-lezers en hun geliefden een vrij, voorspoedig en gezond 2020.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig stuk maar ook verdrietig stemmend. Ik hoop dat uw voorspelling uitkomt. De overwinning van Forum in de Senaat was al hoopgevend. Trump wordt sowieso herkozen. Beste wensen voor allen in 2020 !!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We zijn terug in de 17e eeuw, toen het Noord-West Europa zoals we dat nu kennen, en daarmee de moderniteit van de huidige wereld voorzover overgenomen in de vorm van wetgeving, democratie, universiteiten, wetenschap en industrie, volop in ontwikkeling was. Nederland bekleedde in die tijd de rol van vrijhaven, bijv. voor Descartes en Spinoza. Denkers publiceerden hun geschriften in Nederland, omdat dit elders onmogelijk was. Het duurde wel een eeuw voor e.e.a. zich maatschappelijk vertaalde. In de 21e eeuw wordt wetgeving misbruikt, democratie de nek omgedraaid, universiteiten gemuilkorfd, wetenschap gepolitiseerd. En er heerst een taboe om erover te spreken of te denken. De Tweede Wereldoorlog was een keerpunt. Er zijn conclusies uit getrokken door lieden die het op zich goed menen t.a.v. fascisme, mensenrechten, milieu en internationalisering die nu gebruikt worden om iedereen die de noodzakelijke correctie tot stand wil brengen de mond te snoeren. Nederland heeft in de Tweede Wereldoorlog een enorme deugdreun gehad, Duitsland een katastrofale schulddreun. Die twee versterken elkaar in een gigadeugvloedgolf (in combinatie met gigaexportbelangen). Tijd om de vrijhavenfunctie uit de 17e eeuw weer op ons te nemen. Met of zonder politieke macht. Initiatieven als de Nexitdenktank moeten internationaliseren. De geopolitieke inbedding van Nederland in Europa en Europa in de wereld moet snel vorm krijgen. Totalitair China, het ontploffende Midden-Oosten (en Centraal Azie), en de onhoudbare bevolkingsgroei van Afrika dwingen daartoe. Wie schrijft die blijft, dus publiceer, vooral internationaal. Belicht de waanzin van de EU. Erken dat sommige godsdiensten niet normaal zijn. Er is haast, inderdaad. Het komende decennium wordt cruciaal.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een uiterst sombere maar des te meer realistische verhaal. Ik begon de dag met een artikel van Juliaan van Acker, Het landverraad van de EU waarin hij zijn oplossingen schetst. Ik ga ook van hem meer lezen. Deze artikel sluit een uiterst somber jaar met geen uitzicht op een verbetering althans niet binnenkort. Maar soms komt de oplossing ook plotseling en daar zullen wij op hopen. Met de wens van een betere jaar voor de lezers van OpinieZ neem ik afscheid van dit jaar om de volgende terug te komen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Het jaar 2019 stond vooral model voor menselijke domheid. Met weinig verwachtingen maar toch hoop ik op een verstandiger 2020.

MartindB
MartindB
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Het is niet echt veel beter geworden hé… 🙁

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk. Wel heel erg dat dit zo gaat hier in Europa. Vreselijk dat NL al verkwanseld is.
Misschien kunnen de Amerikanen en de Britten ons nog een keer bevrijden. Dit keer van de EU malloten.
ik hoop inderdaad dat Trump nog een keer tot president wordt verkozen. Ik hoop de teleurstelling van de NOS bekjes en poltieke tronies af te zien druipen.

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vraag aan Uri van As: Welke kabinetten hebben besloten dat de grondwet ondergeschikt is aan internationale wetten? Zoals dat artikel 94. Omdat het lastig is om de grondwet te wijzigen via kamermeerderheden, nieuwe verkiezingen, vraag ik me af of die procedure correct is doorgelopen en wanneer. Als het niet correct is verlopen, dan moet het ook kunnen worden teruggedraaid.

Machteloze Autochtoon
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Indrukwekkend goed stuk!
Ik begreep al dat we er slecht voorstonden, maar wist niet dat het al zó ver was, helaas.
Toch geef ik er de voorkeur aan dit te wéten. Ik hoop, misschien tegen beter weten in, dat dit begrip zsm gemeengoed wordt.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mensen die gaan stemmen met een strategie zouden wijzer moeten zijn,elke stem anders dan op Geert of Baudet,gaat naar Rutte,ben het met de schrijver Uri van As eens dat het niet veel uitmaakt,en ze de boel ook niet kunnen draaien ,maar we moeten een begin maken,en dit buigende stelletje hielelikkers naar Brussel onmiddelijk de laan uit sturen ,Italie ,Salvini,Frankrijk ,le Pen,zullen als eerste uitstappen,en de landen die overblijven kunnen met 20 gelddruk persen erbij ook niet meer in stand worden gehouden,Merkel wort niet meer serieus genomen door de wereldleiders ,en heeft in al die jaren niks anders gebracht dan narigheid,groen breekt de economie in sneltreinvaart verder af,en in Duitsland zitten er meer dan 13 miljoen mensen onder de armoedegrens,en we hoeven maar terug te gaan naar de jaren voor de 2e wereldoorlog waartoe dit zal eindigen .
Iedereen ambtenaar,deden ze in Rusland en het Oostblok ook ,maar 1 man die werkt en 4 die hem controleren ,dat houd geen paard vol .

Hein
Hein
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kan dit stuk niet in bv de Telegraaf geplaatst worden? Een eye opener voor de onwetende burger.

Amanda
Amanda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hein

De Telegraaf is al sinds 2014 in handen van (de Elite) 2 Belgische Globalisten dus dat gaat ‘t m echt niet worden vrees ik.

Henk41
Henk41
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

L’Histoire se repète…..
Ik zie een parallel met de jaren dertig , de opmaat naar WO-2. Toen was het veelkoppig monster (weer) Duitsland. Zij vallen ons land binnen en bijna gelijkertijd was er de NSB, bestaande uit lieden met een ongebreidelde haat naar het eigen ik en een vurig verlangen naar persoonlijk gewin, ten koste van veel, zo niet van alles en iedereen.
Vanaf de jaren negentig wordt door onze eigen bestuurders een eigen “Veelkoppig Monster”gecreëerd : de EU .
De NLD-partijen : VVD, bekend van een ongekend aantal integriteitsschandalen (het lijkt welhaast een gemankeerd DNA=profiel), D”66, een uiterst gevaarlijke partij met Ollongren, Kaag etc. en de Walt-Disneypartijen CDA en CU, zij geloven immers nog altijd in sprookjes, + Groenlinks…heel eng is die sekte + de niet door ons zelf gekozen charletans Timmermans en Samson in Brussel : ook zij blijken een ongekende haat naar ons Nederland te hebben en een groot verlangen naar persoonlijk gewin. Immers, zij leveren ONS land, Nederland, uit aan Supranationale Organisaties, Mondiaal gezag en een internationale Rechtsorde.
Ik kan hier alleen maar de kwalificatie Gedegenereerd aan geven.
Hier gaan slachtoffers bij vallen. Helaas.

mms
mms
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Schitterend stuk! Kun je er ook een samenvatting voor schrijven? Dat leest voor ‘de gemiddelde nederlander’ een stuk makkelijker.

Asher
Asher
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Briljant, op een heldere en elegante manier een gordiaanse knoop doorgehakt

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat dit een zeer goed artikel is. Het zet ieder die het leest tenminste tot nadenken en dat bereik je niet met ‘door’genuanceerde artikelen.
Op 1 punt ben ik aanmerkelijk optimistischer dan schrijver Uri van As, mocht er tegen mijn verwachting in al in 2021, wel verwacht in 2025, een regering komen waarin de kiezer heeft besloten FvD, PVV met VVD (zonder rutte), CDA, 50Plus, SGP een grote rol te laten spelen spelen, dan stopt eindelijk het voortdurend bij het kruisje tekenen door beroepsleugenaar rutte en zal die regering ook niet meer klakkeloos door groen links afgedwongen rechterlijke uitspraken opvolgen.
Mijn grote politieke vraagteken voor 2020? Blijven pvda, groen links en d66 op hun huidige ‘peilingen’ aantal zetels, of wordt dat nog iets minder?
Ik ben er sinds 2015 toen ik de VVD verliet (ja, ik heb me 6 jaar laten bedonderen door rutte) van overtuigd geraakt dat rutte chantage dossiers heeft aangelegd op een groot aantal VVD’ers. Ik houd de verwachting dat rutte in 2025 zoveel leugens heeft verteld dat hij dan geen lijsttrekker meer is van de VVD.
Verkiezingsjaar 2021? Geen idee. DE Nederlandse burger lijkt me overwegend een ‘genuanceerde’ naieve domoor. Die burger gaat voor nuance, waarmee je nergens komt.

Raymond Peil
Raymond Peil
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niets aan actualiteit ingeboet. Zeer, zeer zorgelijk inderdaad.

trackback

[…] Er gloort hoop aan de horizon. Ieder wakker mens maakt anderen weer wakker door ze te wijzen op de realiteit versus de mooie verkooppraatjes van het politieke kartel. Steeds meer mensen krijgen door dat we ieder jaar meer en meer soevereiniteit kwijtraken aan de EU, de VN en andere internationale organen die allemaal meewerken aan Agenda 21, de zogenaamde “duurzaamheidsagenda” die de wereldbevolking drastisch wil reduceren, omdat dat nu eenmaal duurzamer is. https://opiniez.com […]

Michiel
Michiel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En toen was het 2021 en was Trump verslagen (eerlijk of niet) en vervangen door een nieuwe hoge priester van het globalistische utopia, Joe Biden.
Alleen Johnson staat nog enigszins overeind. Een sterke leider is het niet, maar toch heeft de coronacrisis juist de Brexit in een iets positiever daglicht gesteld. Het VK werd niet gehinderd door het one-size-fits-all beleid wat betreft de vaccinaties en heeft daarmee een grote voorsprong genomen op de EU. Iets was de conservatieven daar zeker zullen gebruiken als ondersteuning van hun Brexitpolitiek.
Maar Nederland is al lang jammerlijk verloren. De afkeer voor conservatisme en nationalisme (of liever, patriottisme) is zó groot, de politieke correctheid zó verstikkend dat ik niet zie hoe we daar ooit nog uitraken. Behalve misschien als de EU door een andere kracht van buiten zou imploderen. Tegen die tijd telt Nederland meer dan 20 miljoen mensen en zijn autochtone Nederlanders een minderheid in eigen land geworden.

Johny
Johny
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heldere kijk op ons weggegeven “democratisch” beleidsvoering, ik ben inmiddels halverwege met het lezen van dit artikel en zal het even moeten laten bezinken. Het is alsof nederland met pincode op het voorhoofd zich schikt aan europese belangen ten koste van eigen volksbelangen die daar ongevraagd voor moeten boeten. Leugenaars (elite) onder elkaar hebben lak aan beloftes om eigen gewin zeker te stellen. Later op de dag zal ik artikel verder lezen.

Rob
Rob
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Regels zijn er om gewijzigd te worden, stem eerstvolgende keer op de partij GO, times are changing , ballen tonen en er voor gaan, een voor Allen, allen voor een!

E. Vreeland
E. Vreeland
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

Otten veroorzaakt fragmentatie van nieuw rechts. Deze man heeft een gekrenkt ego. En gaat voor een variant van de VVD.
Daar zit niemand op te wachten. Ik voorspel dat go als een nachtkaars uitgaat.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  E. Vreeland

E,Vreeland@ Dit is ook mijn verwachting. Go verdwijnt in het grijs van andere partijen die weleens blaffen maar niet bijten en daar zit niemand op te wachten.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

Ik houd niet zo van zetelrovers, daarnaast heeft GO zich wat mij betreft direct al gediskwalificeerd door bij rutte – de eerste de beste keer – keurig op te zitten en pootjes te geven. Net zo’n kwispelende pup waarbij je moet uitkijken dat je niet wordt natgepiest. Onaangenaam en onhandig.
Vandaar mijn duimpje naar beneden.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

IK vond het genant en heel zielig. ´Ik kan de mp niet laten wachten´.

Cees Dekker
Cees Dekker
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

Otten heeft teveel zijn eigen ego laten prefereren door zich af te scheiden, de meest trieste politieke gebeurtenis van afgelopen jaar. FVD was in maart volledig doorgebroken; dit proces nu is door Otten en de zijnen (tijdelijk) geknakt. Vreselijk jammer en wat mij betreft voor GO: op naar de nul zetels. Als Otten wat wil, laat hem dan naar de VVD gaan, daar hoort hij thuis.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees Dekker

Nog deplorabelere zijn de personen die na zijn afscheiding met hem meeliepen. Dan heb je werkelijk geen enkel menselijk inzicht.

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen