De vertwijfelde strijd van het linkse globalisme

Botsing tussen twee wereldbeelden verscherpt zich

Federica Mogherini (Hoge Vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken EU en vice-voorzitter Europese Commissie), Antonio Guterres (secretaris-generaal Verenigde Naties) en Jean-Claude Juncker (voorzitter Europese Commissie).

Federica Mogherini (Hoge Vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken EU en vice-voorzitter Europese Commissie), Antonio Guterres (secretaris-generaal Verenigde Naties) en Jean-Claude Juncker (voorzitter Europese Commissie). Bron: Europese Raad (CC0)

We leven in het tijdperk van een botsing tussen twee wereldbeelden. Een clash tussen doeners en dromers. Tussen het verlangen naar nationale soevereiniteit en de hang naar een links-liberaal wereldrijk. Tussen nationalisten en imperialisten. Wordt het zelfbestuur en directe democratie of een imperium geleid door een zelfbenoemde EU- of VN-elite?

De fundamenten en kernprincipes waarop het bouwwerk van de wereldorde rust worden aangevallen. De ongelijkheid binnen en tussen landen neemt toe. Protectionistische, populistische en isolationistische krachten slaan hier munt uit. Intolerantie overheerst tolerantie, retoriek de rede en macht het beginsel. Waar de wereld bruggen nodig heeft, zien we vestingwerken”

“Multilateralisme is op de terugweg. Unilateralistische tendensen nemen toe”

“Donkere wolken van handelsoorlogen doemen groot op aan de horizon. De uitdagingen van klimaatverandering, aantasting van het milieu, pandemieën, transnationaal georganiseerde criminaliteit en duurzame ontwikkeling worden steeds complexer. Het idealisme na de wereldoorlog wijkt langzaam maar zeker voor een verharde, militaristische benadering. Deze trend is niet alleen regressief, het is ronduit gevaarlijk.

Wereldkampioenschap huichelen

Nee, dit zijn geen citaten uit de Abel Herzberg Lezing van onze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag – al zouden ze er moeiteloos inpassen – maar uit de toespraak voor de Verenigde Naties (VN) van Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, de minister van Buitenlandse Zaken van de islamitische republiek Pakistan. Het land dat onderdak bood aan Bin Laden. Dat islamitische terroristen vrijelijk laat opereren vanaf Pakistaans grondgebied. Een islamitische kernmacht die de regio ontwricht, terreur exporteert en niet schroomt om Westerse critici met de dood te bedreigen.

Deze bedrieger sprak zijn woorden uit tijdens het jaarlijks terugkerende VN-festijn in New York: de opening van de Algemene Vergadering. Tijdens het wereldkampioenschap huichelen. Opgeluisterd door wereldleiders en politici uit 193 landen, een handvol EU-commissarissen en een bonte stoet activisten.

EC-kopstuk Federica Mogherini naast VN Secretaris-Generaal Guterres (27 september 2018)

EC-kopstuk Federica Mogherini naast VN Secretaris-Generaal Guterres (27 september 2018)

Vaticaan van het Globalisme

In dit Vaticaan van het Globalisme steken tirannen preken af over wereldvrede, vrijheid en de rechten van de vrouw, loven massamoordenaars de internationale rechtsorde en besproeien antisemieten de wereld met hun gif. Moordenaars, gehuld in de mantels van hun slachtoffers, bepalen er de moraal. Het is een huiveringwekkend schouwspel.

Deze organisatie, verdeeld over een duizelingwekkend aantal sub-organen, is tot op het bot corrupt, in iedere vezel ondemocratisch en bovendien juridisch onaantastbaar. Een na de Tweede Wereldoorlog met de beste bedoelingen opgezet overlegorgaan dat onomkeerbaar is veranderd in een arena waar leugens het winnen van de waarheid, het kwaad regeert en het goede over de kling wordt gejaagd.

Trump’s tegengeluid

De Verenigde Staten, die dit Circus der Hypocrisie voor een groot deel bekostigen zijn het zat. In een historische toespraak brak president Trump met het Utopia van links-liberale imperialisten. Met hun vastgelopen wereldorde. In het hol van de leeuw reikte hij zijn gehoor de hand en nam hen op ontspannen wijze mee op een alternatief pad naar een vreedzame wereld gevuld met soevereine staten.

 

Ondanks de overal zicht- en voelbare mislukking van de liberale wereldorde blijven globalisten hun supranationale droombeelden de hemel in prijzen. Ze moeten wel. Er is geen alternatief voorhanden zonder gezichtsverlies. In de dwangbuis van hun idealen kunnen de één-wereld-denkers geen kant meer op.

Lofzang Rutte

Neem de lofzang op de supranationale wereldorde van onze minister-president Rutte, waarin hij zijn critici thuis tracht te paaien met enkele voorzichtig geplaatste dissonanten en het dof geworden multilaterale VN-slotakkoord van glans probeert te voorzien met de toevoeging van de leidtoon ‘constructief’. “Constructief multilateralisme.” Wat een armzalig lied (de volledige tekst voor degenen die Rutte niet kunnen verstaan).

 

Polderkabaal

Achter de Nederlandse dijken werd er voorafgaand aan de Hoge Mis in New York weer heel veel kabaal gemaakt. Iedere krentenweger, mierenneuker en poppenstront-duider in onze polder kwam met een dwingend advies. Hoe Rutte, Blok en Kaag zich dienden te gedragen. Wat te doen en te zeggen. Het oude Clingendael-kanon Ko Colijn schreef een handleiding voor onze bewindslieden hoe president Trump van het wereldtoneel te meppen. “Rutte heeft Trump al eerder terechtgewezen” ronkten onze moedige media. Volksvertegenwoordigers buitelden over elkaar heen: “Denk aan de mensenrechten hier en de vrouwenrechten daar”, priemden zij met hun vingertjes richting vak K, “en aan het geld, want Trump betaalt niet meer.

BuZa als dependance van EU en VN

Overbodige vermaningen, daar ons ministerie van Buitenlandse zaken (BuZa) al decennialang fungeert als een vlijtige dependance van de EU en de VN. Ook met VVD’ers aan het bewind. Want ministers die het in hun hoofd halen de linkse koers te wijzigen vinden het ambtelijk apparaat op hun pad. Dat is daar de baas. Met een tot op de laatste druppel uitgemolken mediarel is minister Blok weer terug gejaagd in zijn hok. Het is Sigrid Kaag die de toon zet in Den Haag. Een minister die bedreven is in het wegsluizen van belastinggeld. Dat de VS de geldkraan naar de Palestijnse VN-club UNRWA hebben dichtgedraaid heeft haar als oud-staflid en -fondsenwerver van deze organisatie hevig verontrust. In binnen- en buitenland beweegt zij hemel en aarde om haar oude netwerk bij te staan.

VN-motie Sjoerdsma en Van Helvert

VN-motie Sjoerdsma en Van Helvert. Bron: Tweede Kamer

Truc van Sjoerdsma

Het Nederlandse volk lijkt daarentegen nog niet helemaal rijp om de Palestijnse rekeningen te betalen, zo bleek bij haar vorige overboeking van 13 miljoen euro richting de UNRWA-potten. Dus bedacht haar partijgenoot Sjoerd Sjoerdsma, de D66-BuZa-boy die een tijdlang werkzaam was bij de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah, een motie om Kaag met steun van de Kamer speelruimte te geven om ‘goed te doen’ binnen de VN. In een sluwe, misleidende tekst roept hij het kabinet op om een leidende rol te nemen om in Europees en internationaal verband te komen tot een hervorming van VN-organisaties en mitigatie (een deftig woord voor verlichten) van hun acute financiële problemen.

CDA duikt

Een beetje politicus weet dat alle VN-hervormingen gedoemd zijn te mislukken en beseft dat Kaag de motie als vrijbrief zal gebruiken om de financiële nood van haar UNRWA-vrienden te mitigeren. Een inzicht dat Martijn van Helvert, de CDA-buitenlandwoordvoerder die meent dat er in Den Haag een Palestijnse ambassadeur zetelt, ontbeert. Als fervent aanhanger van de multilaterale gedachte zette hij enthousiast zijn handtekening onder de tekst. Achter de Kamerschermen werd hem door coalitiegenoten duidelijk gemaakt wat de werkelijke bedoeling was van deze motie. Van Helvert kraste snel zijn naam door.

Maar in de Kamer stemde hij uiteindelijk toch voor de motie. Ernst Lissauer vroeg hem naar de reden van zijn tegenstrijdig handelen.

 

Anti-Israël kamp

Duidelijk is wel dat het CDA niet alleen kiest voor een supranationale wereldorde, maar al een tijdje deel uitmaakt van het anti-Israël kamp. En dat het politieke keuzes zijn waar CDA-politici het liefst in verhullende termen over spreken. De VN-motie van Sjoerdsma werd met een Kamermeerderheid aangenomen. D66 en CDA stemden voor en de VVD en Christenunie tegen. Het laat opnieuw de breuk zien binnen de coalitie op het Midden-Oosten-dossier.

De motie van PVV-buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon, die opriep om net als de VS de geldstroom richting UNRWA simpelweg te stoppen, werd weggestemd door onze gulle volksvertegenwoordigers. Grappig is wel dat de nimmer rustende God der Errata de D66’er Sjoerd Sjoerdsma meende te moeten vereeuwigen als kamerlid van de PVV.

Personalia S.W. Sjoerdsma, hier aangeduid als PVV-Kamerlid (bron: openbare website Tweede Kamer)

Personalia S.W. Sjoerdsma, hier aangeduid als PVV-Kamerlid (bron: openbare website Tweede Kamer)

 

Rutte kiest tegen beleid VS

En zo hobbelt het kabinet Rutte III met twee pro-Israël en twee anti-Israël partijen verder op het supranationale pad. En wedt ons land opnieuw op de verkeerde paarden. Op anti-Amerikaanse krachten. Op politici die menen de grote politieke veranderingen van vandaag met censuur en repressie te kunnen keren. Op ongekozen EU-bestuurders die het streven naar soevereine staten bestraffen en frustreren. Op de ayatollahs in Iran, die we koste wat het kost willen beschermen tegen sancties en interne veranderingen.

Luchtkastelen

Ondertussen gaat het Trump-team onverstoorbaar verder. Steen voor steen worden de luchtkastelen van het links-liberale wereldrijk afgebroken. Oude verdragen worden opgezegd en vervangen door nieuwe lucratieve handelsverdragen. Met Mexico en zelfs met het Canada van Justin Trudeau. Want hoe weiger je een deal waarvan je beter wordt?

Op het schaakbord met China staat Trump inmiddels op winst. Noord Korea is in beweging. Iran wordt de duimschroeven aangedraaid. Het gedrag van Abbas en Hamas niet langer getolereerd. Het PLO kantoor in de VS is opgeheven. De betalingen aan UNRWA volledig gestopt. De VN worden aangepakt. Organen die weigeren te hervormen krijgen geen geld meer en worden verlaten.

De financiële steun aan het land van de islamitische bedrieger Makhdoom Shah Mahmood Qureshi is inmiddels door Trump stopgezet. Want waarom zou je mensen die je met de dood bedreigen moeten ondersteunen met geld? De aanval op ondemocratische en oncontroleerbare supranationale organen wordt geïntensiveerd. Ook de VN-organen in Den Haag liggen onder vuur.

 

Botsing

We leven in het tijdperk van een botsing tussen twee wereldbeelden. Een clash tussen doeners en dromers. Tussen het verlangen naar nationale soevereiniteit en de hang naar een links-liberaal wereldrijk. Tussen nationalisten en imperialisten. Wordt het nationaal zelfbestuur en meer directe democratie of een imperium geleid door een zelfbenoemde elite? Dat is wat er schuurt onder alle politieke problemen van vandaag. Dat is de onderhuidse spanning die in Nederland totaal onbespreekbaar is.

Het Nederlandse volk heeft zich één keer kunnen uitspreken over een supranationaal project. Die uitslag is genegeerd. Tegenwoordig wordt de Nederlandse soevereiniteit in stilte geofferd op het altaar van de multilaterale moloch. Onze elites menen dat de bevolking zo het beste af is.

En terwijl er vreugde klinkt omdat Sigrid Kaag het gepeupel de les leest en woede over deze weerzinwekkende arrogantie van de macht, stevenen we onvermijdelijk af op een ongekend politiek en cultureel conflict. Een confrontatie die niet heel veel langer meer te bedekken, noch te vermijden valt.

 

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
13 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden

Het z.g. linkse globalisme voert een reeds verloren strijd.
De mensen, die leven in een “links globalistische” maatschappij weten inmiddels wat dát betekent : wég democratie, wég vrijheid van meningsuiting, een van bovenaf geregelde samenleving zónder enige kans op inbreng vanuit de bevolking. Dit is een toestan die wordt voorgestaan door Zuipschuit Juncker, Timmermans, van Baalen, Sargentini, Rutte enz. enz. Dat betekent een dictatuur, een toestand waarnaar de EU hard op weg is !
De Britten zagen het gevaar en stappen eruit, zéér verstandig; dát beetje verstand ontberen Pinokkio Rutte en z’n vazallen.
Óók in andere EU-lidstaten neemt de afkeer van deze a.s. dictatuur toe en begint de bevolking zich te roeren.
Zéér terecht.

Frans
Frans
4 jaren geleden

@ Karton
Kleine correctie; de Britten zagen inderdaad het gevaar maar de regerende Britse elite zag dit niet, Brexit is middels een referendum afgedwongen door de Britse bevolking, het was niet de keuze van de Britse regerende elite. Het verschil tussen de Britse regerende elite en de Nederlandse is vervolgens dat de Britse regerende elite (nog) niet arrogant en dictatoriaal genoeg is om de wil van het volk geheel naast zich neer te leggen, ook al hadden ze dat liever wel gedaan, getuige alle Brexit perikelen. In Nederland daarentegen hebben we de democratie inmiddels wel zo’n beetje achter ons gelaten. Onze regerende elite geneert zich inmiddels nergens meer voor, getuige het totaal negeren van de afgelopen jaren gehouden referenda, en de recente afschaffing er van. Elke Nederlandse politicus die onlangs vóór het afschaffen van het referendum heeft gestemd kun je rustig de sticker “tegenstander van de democratie” op plakken. In de tweede kamer zijn dat dan 76 stickers te verdelen over 150 leden, en in de eerste kamer zijn dat 40 stickers, te verdelen onder 75 leden. Nederland is dus officieel, met een kleine marge, een ondemocratische staat, een beschamende politiek correcte poppenkast waar het volk al lang niet meer aan de touwtjes trekt.

J Rademaker
J Rademaker
4 jaren geleden

De politici zijn van mening dat zij moreel,erudiet en intellectueel ver zijn verheven boven de kiezer. De kiezer is lastig en dom en kun je dus meestentijds maar het beste negeren.
Europa heeft de oplossing gevonden, ongekozen beleidsmakers.

max
max
4 jaren geleden

Op dit moment kunnen PVV en FvD rekenen op ruim 22 procent van de stemmen, tel de kinderen mee en je zit op pakweg 33 procent van de NLers.
Als deze werkende ruggegraat van onze samenleving tuti gruppi emigreert naar Australie dan kan Kaag het verzonnen Palestijnse volk volledig importeren naar NL.

Dan kijken wij vanuit Sydney en Canberra nog een paar keer naar Prinsjesdag met een goed glas Australian wine in de hand.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Bij de oprichting van de VN waren er al de nodige twijfels over het mandaat ervan en over het handvest voor de mensenrechten. Het contrast met de vier vrijheden van F.D. Roosevelt uit 1941 is groot. Die gingen over doelen die in een generatie haalbaar waren m.b.t. meningsuiting, godsdienst, gezondheid en internationale veiligheid. Niet over uit de hand gelopen migratie, onevenwichtige handelsrelaties, grootschalige diefstal van intellectueel eigendom, en de agressieve export van een regressieve islam. De VN zijn een middel geworden voor China, de Islamitische godsdienstwaanzinnigen en Afrikaanse wanbestuurders om het Westen uit te hollen dan wel te vernietigen. Tot op heden is het Westen de motor van de moderniteit. Niemand weet hoe het menselijke project zich verder zal ontwikkelen, maar het heeft zou van krankzinnigheid getuigen om het over te laten aan het totalitaire, dictatoriale en regressieve deel van de wereld. In de ruim 70 jaar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is veel bereikt. De VN moet zo hervormd worden dat het niet langer voor het karretje van kwaadwillenden gespannen kan worden. Lukt dat niet, dan wordt het tijd voor een serieuze afslankingsoperatie. Het handvest is misschien niet slecht, maar het moet gebruikt worden als richtsnoer, een nastrevenswaardig ideaal, niet als een juridisch breekijzer. De nadruk moet liggen op vrijheidsbevordering. Roosevelt had gelijk.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

De oude Volkerenbond (1919-1946) is ook wegens mislukt opgeheven. Verder is Nederland in Syrie de geldezel van de NAVO en schendt zo het Volkenrecht. Intriest.

Machteloze
Machteloze
4 jaren geleden

Wat. Een. Goed. Stuk!

Ik probeer nog steeds te begrijpen wat er momenteel in de wereld gaande is, dit artikel heeft me daarbij goed geholpen. Dank!

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Wij moesten terug naar een Staat zoals de vroegere DDR. Dat was wat PvdA, Gl en SP altijd propagandeerden. Nu doet D66 ook mee. DDR allemaal even arm, dat is voor het linkse bolwerk de Hemel op aarde. Een utopie net als de Klimaatgekte, die ook iedereen armer maakt en totaal niets bijdraagt aan een betere aarde. Een geloof, dat wij het Klimaat op aarde kunnen regelen.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

De Kwaadwillige clubjes zouden geen invloed moeten hebben op onze bestuurders. Helaas, zij worden op hun wenken bediend en de man in de straat maar dokken.

Cool Pete
Cool Pete
4 jaren geleden

Subliem artikel.

In geen enkel land in Europa, stemt een meerderheid van de kiezers in, met het
beleid van dat EU”-konstrukt : illegale massa-immigratie en islamisering.
Dat “EU’-konstrukt is on-democratisch en destructief.

Kees Neppérus
Kees Neppérus
4 jaren geleden

De zichzelf benoemde “elite” is zo trots op zichzelf. Ze weten van gekkigheid niet meer waar ze hun “thrill” vandaan moeten halen om bij het circus te mogen blijven behoren. Zoiets als Wilhelmina die stijf stond van de pervetine en besluiten nam waarvan ze dacht dat het goed zou zijn voor het volk en waarvan haar ministers dachten: Zoiets idioots hebben we nog nooit gehoord.

Jay
Jay
4 jaren geleden

De globalistische politici hebben daar al iets op verzonnen..
financier en stimuleer zoveel mogelijk verdeeldheid zaaien, door feminisme, antiracisme, antipiet, islam, migratie zonder te hoeven integreren, etc.
Wanneer wij druk zijn met elkaar ontspringen zij de dans.

trackback

[…] Source: OpinieZ De vertwijfelde strijd van het linkse globalisme […]

13
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x