De val van Brussel en Mekka kan niet snel genoeg beginnen

2019 wordt het jaar van dwang en ingeperkte vrijheden

De socialistische Spitzenkandidat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie Frans Timmermans

Titelfoto: De socialistische Spitzenkandidat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie Frans Timmermans. Bron: tweet @TimmermansEU

 

Onze cultuur wordt onttakeld. Tradities overboord gegooid. Taal gezuiverd en standbeelden van hun sokkels gestoten. Sociologisch geschoolde imitatiewetenschappers bepalen het publieke debat. De rede is in de martelkamers van Franse en Duitse filosofen de tong uitgerukt.

In een vruchtbare bodem van gelijkheidsdenken, koloniaal schuldgevoel en oud Europees-antisemitisme heeft een Arabische veroveringsreligie wortel geschoten en zich met geweld en chantage een onaantastbare positie verworven.

Islam wordt beschermd

Terwijl Joden het leven in Europa onmogelijk wordt gemaakt, synagogen met mitrailleurs bewaakt worden en kerken omgebouwd tot yoga-centra, schieten moskeeën als paddestoelen uit de grond. Volgens EU-commissarissen als Frans Timmermans en Federica Mogherini is de islam onlosmakelijk verbonden met ons culturele en politieke verleden, heden en toekomst. Wie het waagt kritiek te leveren, krijgt niet alleen te maken met boze moslims maar ook met hun ambtelijke, politieke en justitiële beschermheren en -vrouwen.

Nadat Theo van Gogh van oor tot oor met een gekarteld mes de keel werd doorgesneden, Ayaan Hirshi Ali door onze elite uit het land is verjaagd en Geert Wilders, de zwaarst bewaakte man van Nederland, eindeloos door onze overheid wordt vervolgd, is men inmiddels zo bang geworden dat er geen journalist, columnist of komiek meer te vinden is die een grap of kritische opmerking durft te maken over het middeleeuwse maffialeger van Godfather Mohammed.

 

Angstzaaierij

Angst houdt mensen in het gareel. Het beproefde middel van totalitaire religies en ideologieën. Ook de globalistische links-liberale elite weet dit wapen effectief te hanteren. U kent de mantra’s.

Zonder de EU zou er geen vrede zijn op het Europese continent. Zonder de VN geen voorspoed en gelijkheid op aarde. U dient bang te zijn voor de Russen. Voor het Amerika van anti-globalist Donald Trump. Voor nationalisten, racisten en islamofoben. En voor de Klimaat Apocalyps die u en uw kinderen wacht tenzij u op de juiste partij stemt, uw reis-, woon- en eetgedrag wijzigt en alle rekeningen die de overheid u voorschotelt keurig op tijd betaalt.

Links-liberaal globalisme is getransformeerd tot een allesomvattend geloof. Wie de leer afwijst wacht excommunicatie. En ook al zegt uw gezond verstand “nu is het genoeg”: toch is menigeen geneigd op straffe van sociale uitsluiting deze staatsdwang te accepteren en desnoods om te zetten in zelfcensuur en -beperking.

EU-imperialisme

Weliswaar broeit er hier en daar verzet maar dat zal door de sociale angst in Nederland leiden tot niets. Ons land wentelt zich sinds de overgave in de Tweede Wereldoorlog, op enkele helden na, in stuitende lafheid. Een verandering van deze beklemmende ontwikkelingen zou wellicht nog in gang kunnen worden gezet door een snelle omwenteling elders in Europa, in landen waar de vrijheidsdrang groter is.

Of door een nieuwe regering die zorg kan dragen voor de broodnodige bestuurlijke vernieuwing in ons land. Maar zelfs in dat uitzonderlijke geval maakt Nederland nog altijd deel uit van een nieuw imperialistisch rijk: De Europese Unie. Met Brussel als het nieuwe Rome. Hoofdstad van een grenzeloos rijk waarin onze bevolking niets meer te vertellen heeft.

 

Brusselse bureaucraten

Steeds meer regels en wetten waarmee we te maken krijgen worden bepaald door ongekozen ambtenaren en bestuurders in Brussel. Bovendien zijn wij het enige land ter wereld dat grondwettelijk heeft vastgelegd dat internationale wetten en overeenkomsten uitgaan boven die van ons. Sinds de jaren ’50 hebben onze parlementsleden en opeenvolgende regeringen soevereiniteit uit handen gegeven aan Brusselse bureaucraten. Ze hebben een schimmige bestuursklasse laten ontstaan waarop geen democratische controle mogelijk is.

Krankzinnige regels

Kiezers hebben geen enkele invloed op de samenstelling van deze Brusselse bureaucratie. Zelfs niet op het allerhoogste niveau: dat van de Europese commissie. En ieder jaar opnieuw rolt dit Brusselse ambtenarenapparaat duizenden verordeningen, richtlijnen en regels uit over de hoofden van een verbijsterde bevolking. Sommige regels zijn zo krankzinnig dat er na indiening niets meer van vernomen wordt. Anders zou de kapster bij u om de hoek geen sieraden en hoge hakken meer mogen dragen en zou het kerkorgel in uw dorp vanwege een te hoog loodgehalte in de orgelpijpen voorgoed het zwijgen zijn opgelegd.

Wirwar

Desalniettemin bemoeit de EU zich met alles wat los en vast zit. Bij u thuis, op straat, in de winkel en op de werkvloer. Het levert een wirwar van conflicterende regels op. Zelfs gemeentebesturen krijgen te maken met EU-verordeningen die dwingend worden opgelegd. Regels die invloed hebben op alle infrastructurele plannen, het midden en kleinbedrijf of de simpele aanleg van een fiets- of grindpad.

Onze EU-commissaris Frans Timmermans kreeg de opdracht mee: snoeien, schrappen en stroomlijnen. Zoals u weet is daarvan niets terechtgekomen. Onze bebaarde islamliefhebber ziet liever toe op de strikte naleving van Brusselse dictaten. EU-wetten overstijgen ieder ander gebod.

 

Braafste jongetje

Door de Wet op het raadgevend referendum af te schaffen toonde Nederland zich dit jaar opnieuw het braafste jongetje van het nieuwe Europese Rijk. Want Brussel is niet gebaat bij het houden van referenda. Zelfs geen raadgevende. En al helemaal niet onder een bevolking die het in meerderheid oneens is met het gevoerde EU-beleid. De EU is een project geworden van technocraten die directe democratie en volksraadplegingen als storende instrumenten ervaren. Alle kritiek wordt van tafel geveegd met de standaardoplossing: meer EU.

 

Kosmopolitische kaste

In dit hautaine politieke klimaat wordt de bevolking niet in staat geacht zinnige adviezen te geven of besluiten te nemen via referenda. Globalisten vormen een elite die liever afluistert dan luistert. Politieke mandarijnen die de burger ten diepste wantrouwen. In Brussel huist een kosmopolitische kaste die meent voor de burgers die nog niet zo ver zijn om te beseffen wat goed voor hen is, met dwang en censuur de ultieme koers te moeten bepalen.

Parlement buitenspel

Ons eigen parlement heeft geen invloed meer op de gang van zaken in de EU. De EU des te meer op die van ons. Brussel bepaalt niet alleen het buitenlandbeleid van ons land, maar ook de beleidsruimte van bestuurders op terreinen als defensie, landbouw, visserij, milieu en justitie. De Kamer kan wel moties aannemen waarin ze zeggen dit of dat te willen, maar als het indruist tegen Brusselse oekazes blijven het stukjes papier in een Kamerarchief vol wensdromen. En zo wordt onze parlementaire democratie inhoudsloze folklore. Waarin we doen alsof. De voorspellingen die ik deed in mijn column “2018: het jaar van het geveinsde Nederlandse buitenlandbeleid” zijn helaas allemaal uitgekomen.

Anti-Israel resoluties

Want ondanks alle Kamerbrede moties stemt het Nederland van Rutte III (VVD, CDA, D66, ChristenUnie) in de VN doodleuk mee met iedere anti-Israël resolutie die het islamitische blok in de VN ter tafel brengt. We gaan zelfs zo ver dat we resoluties steunen die Jeruzalem ontdoen van zijn Joodse geschiedenis. En niemand in bestuurlijk Den Haag die zich schaamt voor deze weerzinwekkende antisemitische vertoning.

Tijdens ons jaartje VN-Veiligheidsraad lag onze VN-delegatie regelmatig op ramkoers met die van de VS. In opdracht van de EU en onze VVD-premier bleven wij het Ayatollah-regime in Iran door dik en dun steunen. En terwijl de VS uit de moreel failliete VN-mensenrechtenraad stapten, eerden wij de antisemitische voorzitter van deze VN-beerput met een speciale prijs: de Mensenrechtentulp.

 

Koers staat vast

Sommige geo-politieke analisten denken dat de wal het Schip der Globalisten wel zal keren. Andere duiders denken dat vaart minderen of voor anker gaan soelaas kan bieden. De waarheid is dat deze opties niet realistisch zijn. Politici en ambtenaren die tot inkeer komen, centralisering van macht die wordt afgeremd en soevereiniteit die wordt teruggehaald zijn pijpdromen van zachte heelmeesters. De koers staat vast en is onomkeerbaar.

Het Grote EU-Rijk

Neem de EU. In de kern is dit Europese project een imperialistische onderneming die enkel in cosmetische zin verschilt van voorgaande Europese Rijken. Alle imperia worden gekenmerkt door een ongebreidelde gebieds- en machtshonger. En net als met de islamitische variant is het met de EU niet anders. Grenzen blijven opschuiven in alle richtingen. En waar ze gebied veroveren worden de oorspronkelijke bewoners geacht zich te schikken naar de mores van de nieuwe macht. Terugkeer naar de oude onafhankelijkheid wordt onmogelijk gemaakt en zwaar bestraft.

De belangen van natiestaten met eigen grenzen, een eigen bevolking, een eigen cultuur en eigen wet- en regelgeving staan haaks op die van imperialisten. Op weg naar het Grote Rijk zullen alle ingesloten natiestaten hun soevereiniteit moeten afstaan. Een weg terug is er niet. Geen enkel imperium is bereid (geweest) om veroverd gebied af te staan.

Nationalisme bestreden

Daarom worden alle uitingen van nationalisme verdacht gemaakt en te vuur en te zwaard bestreden. Op alle terreinen in de samenleving. In de politiek, de kunsten en de media. Nationalisten zijn de aartsvijanden van iedere globalist. Alleen lokale tradities die kunnen dienen als koddig vermaak of toeristische trekpleister zullen gedoogd worden door het centrale gezag.

En zo wordt ons onze identiteit en onze vrijheid stukje bij beetje ontnomen. Door middel van angst, dwang, (zelf)censuur en een ongrijpbare macht. Met een morbide huwelijk tussen Europees en islamitisch imperialisme.

Velen kijken uit naar de verkiezingen in maart. De elite maakt het niet uit hoe de verkiezingen in 2019 verlopen. In Nederland sluit de regeringscoalitie bij stembusverlies gewoon een verbond met extreem-links. En in Europa zal het gaan zoals alle ambtenaren in Brussel u kunnen vertellen: hoe dramatisch de oude partijen ook zullen verliezen, Brussel zet geen stap achteruit. Nu niet, nooit niet. Imperialisten kennen slechts één doel: meer centrale macht.

Frontale botsing

Daarom acht ik een politieke oplossing van het escalerende conflict tussen nationalisten en imperialisten uitgesloten. Onze politieke elite heeft elk realiteitsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel verloren en is het contact met de bevolking kwijtgeraakt. We stevenen in slow motion af op een frontale botsing tussen twee werelden waarbij forse schade onvermijdelijk is. Hoe die te beperken wordt het grote politieke vraagstuk van de komende jaren.

Het is een schrale troost dat het de EU en de islam uiteindelijk zal vergaan zoals het alle andere imperialistische overheersingen in Europa is vergaan. Eindigen door opstanden van binnenin of geweld van buitenaf. Wanneer en hoe snel dit verval zal inzetten, is op dit moment nog onvoorspelbaar. Zeker is wel dat hoe machtiger deze imperia worden hoe groter de chaos zal zijn bij hun ineenstorting.

Globalistische dwang

Het komende jaar zullen globalisten hun beleid verder intensiveren. De teugels worden aangetrokken. Er zal nog meer soevereiniteit naar Brussel vloeien. De islamisering van Europa zet onverminderd door. De spanningen in onze samenleving zullen verder toenemen. 2019 wordt het jaar van ingeperkte vrijheden en (zelf opgelegde) dwang.

Voor een ieder die het welzijn van de Europese bevolking daadwerkelijk aan het hart gaat zal de komende tijd één ding duidelijk worden. De val van Brussel en Mekka kan niet vroeg genoeg beginnen.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
bscholt
bscholt
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Chapeau, zo goed verwoord. Jammer alleen op deze site en in Elsevier. Dus onbereikbaar voor de,door de NPO geïndoctrineerde Linkse kerk.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een realistische uiteenzetting van Uri van As over de feiten zoals die er nu liggen. Een zorgelijk vooruitblik.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederlanders zijn niet laf. Nederlanders zijn slecht geïnformeerd. Niet vreemd met een MSM die bij bepaalde onderwerpen (EU, islam, immigratie, etc) consequent waarheden verzwijgt. En erger nog; stelselmatig halve waarheden en leugens verspreid.

Ik kan alleen maar zeggen; verspreid de waarheid. Leg vrienden en familie uit dat bijvoorbeeld de “energietransitie” onhaalbaar en onbetaalbaar is. Als we van het (schone!) gas afgaan, zal *ieder* huishouden een warmtepomp à 70.000 euro moeten aanschaffen. U mag die, uiteraard, in termijnen afbetalen. Maar of dat lukt; warmtepompen geven nauwelijks warmte, dus in de winter zult U bij moeten stoken, en dat kost veel geld. Want de energieprijzen zullen de komende jaren flink gaan stijgen vanwege die energietransitie.

Ons goedwerkende gasnet dat afgelopen decennia tientallen miljarden gekost heeft, wordt afgebroken. Ons elektriciteitsnetwerk dat het beoogde stroomverbruik onmogelijk aankan, zal voor vele tientallen miljarden moeten worden aangepast. En windmolens draaien op subsidie, dus achter elk windmolenpark staat een gascentrale. Zolang stroom niet kan worden opgeslagen kunnen wind- en zonne- energie nooit een groot deel van onze stroomvoorziening overnemen.

Elektriciteit is ook vrij duur omdat bij de productie ruim 50% verloren gaat aan omzetting en transport. Als we 1.000 x meer stroom gaan verbruiken dan nu, zullen we dus 2.000 x zoveel moeten opwekken.
Groen?
De sterke stijging van ons stroomverbruik zal dus ook nog eens tot meer co2 uitstoot leiden…

Benedict Broere
Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

En dan te bedenken dat het broeikaseffect van CO2 nihil is, zoals wetenschappelijk is bewezen – zie bijvoorbeeld de lezing van prof dr Werner Kirstein voor de TU van Dresden.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Verspreid de waarheid en stem op een anti EU partij
Zeg het voort!

Tiny
Tiny
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Als je het mensen uit wilt zeggen..zegt het merendeel: Ik houd me er niet mee bezig, je kunt er toch nix aan doen. Tja als je zo denkt, kun je er inderdaad nix aan doen

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lenin is uit de dood verrezen in de figuur van Timmermans. De bovenste foto waar Timmermans Lenin redelijk nabootst lijkt het te bevestigen. Hij heeft niet voor niets het baardje laten groeien en Russisch geleerd. Met de huidige ontwikkelingen wanneer de jeugd gek is op links groene Klaver mag je de voorspellingen van Baba Vanga serieus nemen want Links overheerst op moment de hele EU parlement want ook de rechtse partijen praten links. Hardop mag je maar de breed aangenomen mening roepen net zoals tijdens het communisme in Oost Europa destijds. Sommige politici uit de Visegrad landen bevestigen dat ook stilletjes. En dat komt mij bekend voor uit mijn jeugd. Als ik dat projecteer op de figuur van Ollongren, wat zou zij een geweldige communistische partijlid zijn geweest! En Rutte, die van de VVD een linkse partij gemaakt heeft, al was zijn voorganger Dijkstal ook al mee begonnen met als afleidingsmanoeuvre zijn saxofoon, verwijt de PvdA van alles maar kon iets te goed met hun overweg. De wortels van de VVD komen uiteindelijk voort uit de PvdA en op deze manier kunnen zij beter weer verenigd worden. Dan hoeft Rutte ook niet meer te liegen. Brussel en Mekka lijken wat vrijheid betreft enigszins op elkaar. En Europa begint op he Midden Oosten te lijken.

Isabel
Isabel
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Bij de “gele hesjes”-protesten in Parijs zijn EU-tanks ingezet( zie foto’s op Breitbart: Paris gilets jaunes)
Vanaf 2004 zijn er 13 EU vechteenheden van elk 1500 maanschappen. Ze zijn snel inzetbaar, getraind en toegerust om politietaken uit te voeren, zoals het beteugelen van massa’s en rellen
(deelnemers: NE,FR,IT,SP,PORT)
Inderdaad, het domme volk in Nederland en Frankrijk die tegen de europese grondwet stemden, weten niet wat goed voor hen is , de eurocraten in Brussel zullen dat wel voor hen bepalen.
Die eurocraten in Brussel(ongeveer 50.000 stuks) bepalen de koers van de EU lidstaten, Rutte is een vazal van Brussel, hij en zijn voorgangers dragen al jaren soevereiniteit over aan de EU.
Nigel Farage(youtube)zegt interessante dingen over de werkwijze van de EU:”Het EU parlament is zo opgezet dat niemand ooit met kritiek komt, we zijn allemaal leden van dezelfde religie en mogen niets ter discussie stellen en het doel is lidstaten met geen eigen minister-president meer maar EU-parlament met president en beslissingsbevoegdheid.Enz enz
En het doel heiligt altijd de middelen”,
Aldus Nigel Farage

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Isabel

Wat de opperste Sovjet voor de communistische Oostblok was is Brussel nu voor de hele Europa. Het is niet verwonderlijk dat de Visegrad landen zich roeren binnen de EU want gelijkenissen zijn aantoonbaar. De hoge pet die men had van het Westen is inmiddels gedegradeerd. Door het communisme ben ik in het Westen geraakt en nu geconfronteerd met de groeiende communisme hier. De ironie van het lot?

p.d.
p.d.
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wederom een uitstekend artikel van Uri van As. Ik ken momenteel geen journalisten die zo duidelijk en scherp een brede analyse kunnen geven van de stand van zaken. Helaas zal het waarschijnlijk zo gaan als hier beschreven: na een al dan niet stevige afstraffing in maart zal het kabinet de touwtjes onderling alleen maar strakker aantrekken, omdat nieuwe verkiezingen uitschrijven uiteraard einde verhaal zal betekenen. Voor wat extra steun zullen juist die partijen die nog extremer dan de kabinetspartijen de gekozen koers willen varen worden benaderd. Is de stembusuitslag een ‘ruk naar rechts’? Dan zal de koers van het kabinet een ruk naar links krijgen.
Ziedaar het totale failliet van een ooit ‘democratisch’ systeem. En ik blijf het zeggen: het is met name verbijsterend hoe de ChristenUnie hieraan mee kan blijven doen. Wat een afgang.

Ahava
Ahava
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  p.d.

Uri van As verwoordt onze benarde politieke en maatschappelijke situatie inderdaad fenomenaal. Artikel om in te lijsten. Sterkte allen in 2019.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Links-liberaal globalisme” is de kern van het probleem. Met “liberaal”, zoals dat in de EU opgevat wordt, heb je het bedrijfsleven, m.n. het grote Duitse bedrijfsleven en in mindere mate het Franse bedrijfsleven te pakken. Met “links” de nuttige idioten met hun hoge idealen. Die idealen zijn een eigen leven gaan leiden in de handen van hen die het eigenbelang van Duitsland en Frankrijk vertegenwoordigen. Globalisme is wat ze verblindt en verbindt, want immigratie = goed en export = winst. Van de eerste kun je de kosten afschuiven op de samenleving. En de tweede, als het niks meer oplevert, kun je altijd nog aan China verkopen, dat wat meer op de lange termijn denkt en een groter eigenbelang heeft dan tien Duitslanden en Frankrijken samen. De gunstige kanten van globalisering hebben hun maximum bereikt, tijd om het serieus te begrenzen. Totalitaire ideologieën als de islam en het communisme worden als irrelevant gezien. Ik dacht dat de 20e eeuw ons genoeg had geleerd. De goede kanten van onze eigen geschiedenis worden echter als irrelevant gezien of als bijverschijnsel van de meer negatieve kanten (slavernij, kolonialisme) weggezet. We zullen links en liberaal moeten herdefinieren. Links is moraal zonder verantwoordelijkheid, en liberaal is winst zonder moraal. Links-liberaal is dus een schijnconstructie waarbij winst en moraal alle ruimte krijgen om alle verantwoordelijkheid af te schuiven. En iets meer dan de helft van de bevolking trapt er in. Tot nu toe. Behalve in de Verenigde Staten, Denemarken, Groot Brittanie en Oostenrijk. Nu Nederland en de rest van Skandinavie en de Baltische staten nog. Dan ligt het plannetje wel op zijn gat. Kunnen we weer aan de lange termijn werken. In ieder geval is een federalistisch-totalitaire EU niet de oplossing.

peter
peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte ,altijd gelogen dat hij er niet naar toe zou gaan ,zit er eerder dan men denkt,iemand die alles zo wegwuift als hij hebben ze daar broodnodig ,het is een criminele roversbende waar Alie Baba nog rode oren van zou krijgen .

Ron
Ron
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een alles omvattende theorie!

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Uri van As.
Aan de lezers blijf strijdbaar.
Meld je aan bij Meer Democratie om strijd te voeren tegen het afschaffen van het referendum.
Als gevestigde orden het heeft over populisten bedenk dan dat dit staat voor verzetstrijders!

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik de kleine, vette kobold Timmermans hoor én zie blèren, moet ik onwillekeurig denken aan de vele filmpjes van Duitse “leiders” uit de jaren ’40-’50, die vol vuur hun landgenoten aanspoorden om toch vooral de oorlogszijde te kiezen, wetende dat dát het einde van hun landgenoten zou zijn. Maar wat kon hen dat donderen ? Helemaal niks, zij zitten er “warmpjes” bij en hebben niks te klagen.
Ik acht Kobold Timmermans van hetzelfde kaliber als de door mij bedoelde “leiders”.
Een zéér gevaarlijk mannetje !

trackback

[…] in onderstaande video ‘De zelfmoord van Europa’ (met Nederlandse ondertiteling) of dit recente artikel met een ‘vooruitzicht’voor 2019. In beide zit geen bijbelse visie, maar laten wel zien […]

trackback

[…] [OpinieZ] window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-a', container: 'taboola-below-article-thumbnails', placement: 'Below Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); Vond je deze info waardevol? Klik dan hieronder om te delen op Twitter355x GEDEELDDeel op FacebookTweet op TwitterGooglePinterestWhatsappLinkedinDiggRedditStumbleuponVkDeliciousTumblrSkypeBufferPrintMail © Copyright (c) NineForNews.nl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed? […]

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x