Nexit: het antwoord op Brusselse onzin

Enige optie om ondemocratische EU-eenheidsstaat te voorkomen

Titelfoto bij artikel George van Bergen op OpinieZ.com “Nexit: het antwoord op Brusselse onzin”

Titelfoto: EU-bonzen bijeen (24 augustus 2019). Copyright EU. Publicatie op basis van citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

We zijn aangekomen bij de laatste zwakke plek in het ‘derde weg’ betoog van Lex Hoogduin, Jan Gajentaan en Johannes Vervloed. Er is geen reden om te verwachten dat Brussel bereid is de voorgestelde plannen over te nemen. Ik heb evenzeer grote twijfel of er in Nederland onder de bestuurselite bereidheid is om contrair te gaan in Brussel. Nexit is de enige optie om aan een ondemocratische EU-eenheidsstaat te ontkomen.

 

Er zit haast geen licht tussen wat onze kartelpolitici en hun ambtenaren vinden enerzijds en de overtuigingen die heersen bij de EU-elites in Brussel en de overige hoofdsteden anderzijds. Ik zie geen indicatie dat hierin verandering gaat komen. Binnen VVD en CDA zijn geen kritische discussies over de EU. Om over partijen links van die twee (de SP misschien uitgezonderd) maar te zwijgen. Integendeel, de EU-kritische vleugel in de VVD is door Rutte’s ruk naar links kaltgestellt en naar FvD vertrokken.

 

Pro forma EU-scepsis

In het CDA bewijst Wopke Hoekstra – net als Buma eerder – alleen lippendienst aan de EU-scepsis. In de praktijk vervolgt en bestraft het CDA het liefst alle EU-zondaars. Bovendien zal de invloedrijke CDA-linkervleugel, die de partij steevast gijzelt als het aankomt op samenwerking over rechts, onder geen beding een daadwerkelijke EU-sceptische opstelling steunen. Daarvoor houden ze te veel van Ontwikkelingssamenwerking, de Europese gedachte, de ‘Open Arms’ immigratie en andere linkse hobby’s. Het idee dat het CDA bereid is na te denken over een compromis met niet-kartel-partijen die een andere koers voorstaan werd deze week de grond in geboord door vice-premier Hugo de Jonge.

Zelfs als een ‘minder EU’-partij gebaseerd op het programma van bovengenoemde auteurs een coalitie zou aangaan met bijvoorbeeld CDA en VVD, waarin de twee partijen toezeggen “hun best te zullen doen in Brussel”, is er nog niets gewonnen. Destijds ging CDA-minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers namens Rutte I naar Brussel om vier relevante migratierichtlijnen gewijzigd te krijgen (gezinshereniging, terugkeer, langdurig ingezetenen en vrij verkeer). Dit om de striktere immigratiedoelen uit het regeerakkoord te realiseren. Daar is vrijwel niets van terecht gekomen, omdat de EU-partners weigerden.

 

Murw gebeukt

De enige oplossing is onze kartelpolitici numeriek te dwingen naar de EU-kritiek te luisteren met klinkende verkiezingswinsten voor partijen die minder EU of Nexit willen. Helaas lijkt de Nederlandse bevolking op dit moment murw gebeukt door de penseé unique van de kartelpartijen – de politieke eenheidsworst zoals uitgevent door staatsomroep en mainstream media. Er is geen alternatief voor de EU, luidt de dagelijkse boodschap. Zelfs de kindergeest wordt EU-rijp gemaakt.

 

George Orwell had het al prima beschreven in zijn, naar nu blijkt, griezelig voorspellende roman 1984.

 

Nexit-referendum

Wat EU-sceptici rest om de kiezers te overtuigen voor het te laat is, is te streven naar een Nexit-referendum en in de campagne onverkort op feiten gebaseerde argumenten daarvoor uitdragen. Alles draait om helderheid.

Mijn advies: blijf streven naar de verwezenlijking van dit referendum. Hoe groter het aantal Tweede Kamerleden dat na de volgende verkiezingen een Nexit-referendum steunt, des te groter de kans dat de kartelpartijen daar niet meer omheen kunnen.

Als de stembusuitslag die ambitieuzere inzet niet mogelijk maakt, kun je altijd nog genoegen nemen met een coalitie die mikt op een reeks Opt Outs (ook al zie ik daar weinig van terecht komen).

 

Bereken de prijs van ‘Blijven’

Een verstandig belegger of ondernemer kijkt voordat hij zijn geld in een activiteit of zaak steekt naar de opportuniteitskosten: wat verlies ik als ik dit doe in plaats van het andere? Is een andere keuze per saldo niet winstgevender dan de keuze die ik dacht te maken?

 

Nederland moet eindelijk eens de opportuniteitskosten berekenen van ons EU-lidmaatschap. Helemaal als we zien hoe die EU nog verder verandert richting eenheidsstaat.

De compromissen ten nadele van onze kernbelangen worden logischerwijs groter naarmate de onderlinge verschillen tussen de lidstaten groter worden. De uitbreiding met Zuidelijke en Oostelijke lidstaten heeft dit aangetoond. De ontstane breuklijnen, die ook door de drie auteurs worden gezien, maken dit alleen maar duidelijker.

De kosten van ‘Blijven’ (verborgen, economisch, monetair en maatschappelijk) worden groter en stapelen zich op. Om een echt rationeel besluit over de voor- en nadelen van Nexit of ‘Blijven’ te kunnen nemen zouden zo nauwkeurig mogelijk de kosten van beide opties in kaart gebracht moeten worden. Maar pretenderen dat ‘Blijven’ geen kosten met zich meebrengt is, op z’n zachtst gezegd, te eenzijdig.

Die kosten bestaan niet alleen uit de almaar groeiende afdrachten aan de EU, maar ook uit de beknellende regelzucht van Brussel. Op allerlei beleidsterreinen stort Brussel ongevraagd regelgeving over ons uit. Van visvangst, visa-vrijdom voor Albanezen, verlies van toezicht op onze pensioenfondsen, het voor Nederland zo schadelijke ECB-rentebeleid tot de idiote etiketten richtlijn voor Israëlische producten aan toe.

 

Beste jongetje van de klas

Steeds vaker ontstaat het gevoel dat we zonder de EU andere keuzes zouden hebben gemaakt. Keuzes die we nu niet meer mogen maken. Migratie, terecht uitgelicht door de auteurs, is hiervan het meest schrijnende voorbeeld. Niet alleen PVV en FvD, maar ook andere partijen zoals SGP, SP en PvdD bekritiseren dit aspect van het EU-lidmaatschap.

Ook in andere EU-lidstaten groeit om die reden de EU-scepsis. Tot overmaat van ramp zal onze EU-minnende bestuurselite als het beste jongetje van de klas de Brusselse regels (te) nauwgezet overnemen. Wanneer dat tot problemen leidt volgt meestal wat hypocriet gepruttel dat het allemaal betreurenswaardig is, zoals VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra deze week. “Klote zooi”, riep hij over de gevolgen van onze implementatie van de EU NEC-richtlijn die stikstof- en ammoniak-uitstoot beperkt. Door de specifieke Nederlandse omstandigheden van onze intensieve landbouw, dichtbevolktheid en de relatief vele kleine natuurgebieden hier, pakt die richtlijn bijzonder negatief uit voor onze economie. De Nederlandse ambtenaren die dit beleid hebben opgetuigd, vaak onder leiding van zijn eigen VVD, konden daar kennelijk niet van wakker liggen.

 

In andere lidstaten waar men door dezelfde waanzin wordt getroffen verdwijnt Brusselse onzin openlijk of stilzwijgend in de prullenbak, of wordt met meer oog voor de nationale belangen toegepast. Toch worden de klachten over deze regeldrift niet opgepakt in het EU-hoofdkwartier. De recente benoemingen en beleidsaankondigingen in Brussel duiden, zoals de auteurs terecht aangeven, op een vlucht naar voren.

 

Soevereiniteit en democratie

Nexiteers hechten sterker aan soevereiniteit en democratie dan degenen die het (inherent) anti-democratische karakter van de EU niet zien, of die ‘weeffout’ geen bezwaar vinden zolang het economisch maar goed gaat. Mij lijkt het ondemocratische gehalte van de EU juist essentieel. Een ernstig bezwaar dat door de auteurs niet expliciet wordt behandeld.

En dat is jammer, want hier voltrekt zich de scheiding der geesten. Een scheiding die zichtbaar wordt bij de vraag: streven we naar het herstel van onze soevereine staat of accepteren we dat we al onze soevereiniteit afstaan aan een supranationaal orgaan.

Wat betekent dit nu concreet voor ons als burgers? Waar zit de koppeling tussen EU-lidmaatschap en de gestage ontwikkeling van een EU eenheidsstaat enerzijds en onze democratie en vrijheid anderzijds?

De EU verlangt steeds meer overdracht van soevereiniteit. Ons parlement heeft daardoor steeds minder zeggenschap over de wetten die wij opgelegd krijgen. Ook kunnen onze eigen wetten worden ‘overruled’ door Brusselse regels. Sommigen zeggen dat inmiddels al 70% van onze regelgeving uit Brussel komt. En dit proces gaat steeds verder. Met ernstige gevolgen. Daarom koos het VK voor Brexit.

 

Natiestaat

Voor een functionerende democratie is het fundamenteel dat er één ‘demos’ (Grieks voor natie of volk) is binnen een democratie. Dr. C.S.L. Janse benoemt in zijn RD-artikel De Kracht van de Natiestaat de kenmerken van een natie: “een besef van onderlinge lotsverbondenheid, gebaseerd op een gemeenschappelijke geschiedenis, dezelfde taal en vroeger een gemeenschappelijke godsdienst”.

Binnen een collectief dat zo is gevormd deelt men daarom overwegend gelijke normen en waarden. Daardoor aanvaarden minderheden de uitkomst van verkiezingen en respecteren burgers wetten. Er is onderlinge solidariteit. De natiestaat is een afspiegeling van het denken en voelen van de natie. Zij biedt het vertrouwen op bescherming door de rechtsstaat van individuele rechten en belangen. Alles bijelkaar genereert dit bij burgers het gevoel van vrijheid.

De EU voldoet niet aan deze voorwaarden. Het is ook niet logisch te denken (wat supranationale idealisten wél doen) dat dit met de tijd wel zal veranderen. De EU bestaat uit meerdere volkeren met verschillende talen, culturele achtergronden, geschiedenissen, normen en waarden en levensbeschouwelijke opvattingen. Ook al hebben ze bepaalde ideeën gemeenschappelijk, het is een illusie te denken dat de onderling zeer verschillende Europese volkeren zo gelijkgeschakeld kunnen worden dat ze opeens alle genoemde karakteristieken van een natie gaan delen.

Zonder een volk geen democratie en zonder democratie geen rechtsstaat en vrijheid.

 

EU-eenheidsstaat

De EU bestaat op dit moment uit 28 volkeren en een aantal in de wachtkamer. Sommigen zeggen zelfs meer, denk hierbij aan de interne spanningen in landen als Spanje en België waar ze sinds 1830 hebben geprobeerd één natie te creëren uit de Walen en Vlamingen. Met dit interne gebrek aan cohesie is het feitelijk onmogelijk voor de EU om op basis van vrijwilligheid een democratische eenheidsstaat te worden.

Op papier kan uiteraard alles. De Verdragen sinds “Maastricht” proberen niet anders. Maar een Europees Parlement optuigen maakt van de EU nog geen democratie. In de praktijk voelen de meeste Nederlanders zich niet vertegenwoordigd door de onbekende, niet door Nederlanders gekozen EP-leden. Alleen tussen de 26 Nederlanders in het EP zullen sommigen een bekend gezicht ontwaren.

 

Overstemd

Onze Europese parlementariërs, met hun kennis van en gevoel voor Nederland, stellen qua aantal echter weinig voor: slechts 3,5% van de 751 leden! Zij zullen, voor zover zij al opkomen voor onze belangen, altijd overstemd worden door de parlementariërs van de grote landen. Een beter bewijs waarom het Europese Parlement niet democratisch is en nooit onze Tweede Kamer kan vervangen is er niet.

Er zou een sprankje democratie zijn als de Raad van Ministers alle besluiten met unanimiteit neemt en elke minister zich in zijn of haar eigen parlement zou verantwoorden. De werkelijkheid is anders: geen unanimiteit meer en nationale parlementen verliezen steeds meer macht.

 

Onze toekomst

De fundamentele structuren, de manier waarop besluiten tot stand komen in de EU en de onafwendbare uitkomst van een EU-eenheidsstaat passen slecht bij ons land. Alle kleine concessies die we van Brussel ontvangen kunnen nooit compenseren wat we ervoor moeten opofferen.

We kunnen ‘redelijk’ doen en wat soevereiniteit terugvragen, maar wat nu als dat zoals te verwachten nooit gebeurt?

Wat als we op een ochtend er achter komen dat de kleine en vrij homogene EEG waar we ons ooit zo senang in voelden blijkt te zijn uitgegroeid tot een centralistische EU die ons keer op keer “dwingt” om deel te nemen aan iets dat ondemocratisch is en onze onafhankelijkheid verder aantast? En wat als we er dan niet meer uit kunnen? Want dat is de toekomst die ons in de EU wacht.

Het is hoog tijd om wakker te worden, nu we nog kans hebben om onze onafhankelijkheid terug te pakken.

 

Deel 1: Nexit biedt een onafhankelijk Nederland nieuwe kansen

Deel 2: Nederland laat zich wegspelen in de EU

Deel 3: Nexit: het antwoord op Brusselese onzin

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk is een NEXIT de enige mogelijk om ons Nederland weer óns Nederland te maken ! Teveel is er al verkwanseld aan de dictatoriale EU.
Toch lees ik zo af en toe een reactie van een persoon die “helemaal idolaat” van de EU is, vraag je naar de voordelen voor de bevolking, dan blijft veelal een antwoord uit. Die voordelen bestaan m.i. ook niet; de enige mensen die wél voordeel hebben van de EU is de z.g. “elite”.
Als we zelfs voor een pensioenregeling de toestemming nodig hebben van Brussel c.q. Straatsburg, als dezelfde EU óns voorschrijft hoe wij de CO2-uitstoot moeten terugbrengen enz. enz. dan is wel duidelijk dat er van Nederland niet veel meer is overgebleven ondanks het geschreeuw en geblèr vanuit “den Haag” dat we zo rijk én welvarend zijn.
Het aantal gebruikers van de Voedselbank is dramatisch gestegen, het aantal dak- en thuislozen is dramatisch gestegen, het aantal NL’ers, óók kinderen, ónder de armoedegrens is dramatisch gestegen, het onderwijs is volledig naar de knoppen, het leger, bestaat dat nog eigenlijk ?
Voor al deze ellende is maar één oplossing : NEXIT !!!!

Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Mee eens. Het vervelende is dat burgers wordt wijsgemaakt dat een Nexit zou betekenen dat de samenwerking en handel met overige EU landen zouden wegvallen. De WTO bestaat nog steeds en heeft bindende richtlijnen. Niets mis mee. Jammer genoeg zouden energietransitie en milieumaatregelen niet wijzigen, vanwege de onwil van de Nijpelsen en Samsons van ons land om aan te schuiven met realisten. De negatieve sociale spiraal die u schetst zal ook doorzetten na een Nexit, tenzij we een liberale regering krijgen. Ik vrees dat dat er voorlopig niet aan zit te komen. De grote massa kijkt MSM en denkt dat zij de waarheid verkondigen. Helaas!!

Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helder en, zover ik weet, feitelijk juist, uw commentaar. Als kleine handelsondernemer heb ik de EU regelgeving zien exploderen maar met 0,0 handhavings instrumenten. Slechts export naar andere EU landen en extern EU wordt gecontroleerd. Overige regels en richtlijnen kent men niet of lapt men aan de laars. EU werd daardoor een geldvretende vuurspuwende draak met bagger als ontlasting. Nutteloos voor de kleine ondernemer.

jan
jan
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Net als de vorige bijdragen: geen spelt tussen te krijgen. Bovendien: real politik, in tegenstelling tot het wensdenken van Hoogduin c.s. Behoud democratie. Daarom hoop ik van harte dat de Brexit gaat lukken. Nu kan het nog.

Ben Steijn
Ben Steijn
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Brexit gaat voor de Engelsen gewoon lukken. Duurt een jaartje of wat, maar het wordt een afgang voor Brussel. Zeker met de steun van USA aan Groot Brittannië.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

@ Ben Steijn.
Ik hoop van harte dat u gelijk krijgt. Mijn scepsis is gelegen in het feit dat het extreem-links denkende deel van Engeland, vertegenwoordigd door o.a. Corbyn en volgelingen, in staat is tot de meest smerige en achterbakse handelingen om hun zin te krijgen : het uit álle macht voorkomen van een BREXIT. Dat in Engeland een rechtsgeldig referendum werd gehouden met als uitslag : BREXIT, laat dat linkse gepeupel finaal koud. Het feit dat Johnson het parlement op reces stuurt is grondwettelijk juist, heb ik begrepen, dus dan kan men hem wel aanvallen maar dan kennen de aanvallers hun eigen grondwet niet, en dát in een democratie, een democratie waar het links-elitaire deel van de mensheid gráág vanaf wil teneinde hun lusten te kunnen botvieren zoals in een dictatuur betamelijk is, zodat de bevolking na enkele jaren zal zeggen : “Het is hier exact als in de voormalige DDR vanaf ’45 tot ’89”.
Dán is de bevolking te laat, dus………nú NEXIT.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Van Bergen schrijft: “De enige oplossing is onze kartelpolitici numeriek te dwingen naar de EU-kritiek te luisteren met klinkende verkiezingswinsten voor partijen die minder EU of Nexit willen.” Daaruit concludeer ik dat dde kiezer gedwongen zal moeten naar het retorisch sterke verhaal van Van Bergen te luisteren. Ik zou aan dat sterke verhaal (o.a. ECB verpest woningmarkt + pensioenstelsels, komt door ongelijkheden Noord en Zuid Europa, waar Duitse en Franse banken misbruik van hebben gemaakt en nu door ECB via garantstelling door Nederlande belastingbetaler zonder democratisch mandaat rijkelijk voor worden ‘beloond’ terwijl zware bestraffing beter was geweest) willen toevoegen: 1. Nederlandse EU-kritische partijen moeten actief verbinding zoeken met EU-kritische partijen in andere landen, vooral die in en grenzend aan Duitsland, en zo elkaar versterken en een helder signaal afgeven; 2. Hierbij moet de nadruk gelegd worden op internationale verdragen over volkssoevereiniteit (democratie) en mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en meningsvorming zoals die tegenwoordig wordt ingeperkt of belemmerd in het geval van afkeuring van het migratiebeleid en totalitaire systemen (China, islam) en steun aan democratieen als die van Israel; 3. de ‘window of opportunity’ voor een nexit is zich aan het sluiten. Dat verklaart de ‘vlucht vooruit’ van zowel de EU (Macron, Merkel, Von der Leyen) als de NL kartelpartijen. Men wil de boel uiterst antidemocratisch dichttimmeren voor het volk wakker is. Ik zeg antidemocratisch want het mandaat ontbreekt om zo de toekomstige kiezers de mogelijkheid te ontnemen om hun huidige foute inzicht te herstellen (toepassing van het precautionary principle).

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

“huidige foute inzicht” (van de kiezer) is iets te sterk geformuleerd. Zou moeten zijn: mogelijk foute huidige inzicht”, vooral ook omdat de mate waarin we mogen geloven dat politici werkelijk kunnen ‘leveren’ wat ze zeggen na streven sterk betwijfeld mag worden, m.n. in het geval van EU-gerelateerde dossiers als transferunie, massamigratie, dubieuze overregulering, buitenlands beleid en rekening houden met de belangen van niet al te grote landen die wel grote nettobijdragers zijn (Nederland, Denemarken – heeft al opt-outs -, en Oostenrijk), m.n. als ze al een relatief grote, sterk groeiende en ongeintegreerde dan wel onaangepaste allochtone bevolking huisvesten.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Ceterum censeo D66 esse delendam (overigens niet door ze te bestrijden, maar door ze totaal te negeren, dat is veel effectiever.)

Rob Esveldt
Rob Esveldt
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Links is vooral voorstander van de EU, omdat het een sneltrein is richting socialisme waar geen plaats is voor democratie, hooguit een nep-democratie zoals in Rusland en China.

karton
karton
4 jaren geleden

@ Hector.
Mijn tip aan álle lezers om meer over de toekomst van de EU te weten te komen, de EU die hard op weg is om volledig te worden ingericht als een Sovjet-dictatuur :
Mijn tip : lees géén artikelen van volslagen doorgedraaide figuurtjes maar kijk om u heen, informeer bij de ingang van de Voedselbanken, vraag onderwijzers naar hun ervaringen, vraag gepensioneerden naar hun inkomen, vraag verpleegkundigen naar hun bevindingen, als u dát heeft gedaan dan weet u hoe de toekomst eruit zal zien.
(ik noemde maar een enkele benadeelde groep op, er zijn er 10-tallen méér die ervaren wat EU betekent : armoede en ellende.
Laat u niks wijsmaken !!)

Jay
Jay
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals vele culturen en landen voor ons worden we langzaam richting een onvrije autoritaire samenleving geloodst. Ik ben momenteel even alle hoop kwijt om er nog iets tegen te beginnen. We hebben een paar generaties aan kortzichtige positivos gekweekt, die moedwillig blind zijn de gevaren.

Ja een Nexit is onze enige redding nog, maar hebben we uberhaubt nog genoeg mensen met voldoende visie en leiderschap om ons daarna wel op een beter pad te leiden? Als het al lukt om uit te treden..

Ik ben bang dat we een toekomst tegemoet kunnen zien van steeds minder vrijheid, steeds minder thuisgevoel in ons land, minder welvaart, minder zeggenschap en grotere afhankelijkheid van gecentraliseerde macht. En al die zaken zal men goedpraten en het grootste deel van het volk zal die praatjes accepteren als waarheid en redelijkheid.

Maar hoop vooral op verbetering en nog beter, zet je er voor in. Dat is de enige kans die we hebben. Ik zit er gewoon even doorheen..

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jay

@ Jay.
Een toekomst van steeds minder vrijheid (dus dictatuur) is al enige tijd aan de gang ! Onder de EU hebben we onze toekomst GEHAD !! Nederland is idd. géén Nederland meer, maar een wingewest voor zuid Europa. Een groot deel van de bevolking zal alle EU-leugens accepteren, tot het moment dat ook dát deel in de gaten krijgt dat het al jarenlang is bedrogen en belogen door hun “regering”, o.l.v van ene Pinokkio Rutte.
Dat u er even dooreen zit, ja, dat mag en kan, echter over enige tijd, en dat kan nog ff duren, zitten de huidige “machthebbers” en hun volgelingen er volledig doorheen.
In Duitsland, na de verkiezingen in een paar Bundesländer. zitten de aldaar zetelende dictators momenteel óók al met hun handen in het haar, vanwege de uitslag; dat zal ook hier gebeuren.
Daar zullen u én ik aan moeten meehelpen.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden

Hector, kennellijk een eng idee om kleine ondernemers (1 – 10 werknemers) te geloven die al meer dan 25 jaar naar Engeland, Duitsland en Frankrijk exporteren en praktijk ervaring hebben met zowel EEG als het bureaucratische EU gedrocht?

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
Volledig mee eens.
Er bestaan nu eenmaal mensen, en die zullen ook blijven bestaan, die met open ogen in iedere val lopen, en zéker in iedere val die is opgesteld door de z.g. “elite” en v.w.b. de EU.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Henk Albarda Vertelt u eens hoe het nu gaat met de btw en invoerrechten. En hoe het gaat als Nederland de EU verlaat.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

Hector, gossie, kop in het zand gestopt voor de info van Ondernemer Ben Steijn?
Op uw vraag, dat wordt de omgekeerde weg van het moment dat Nederland uit de vrije handelszone EEG zich onder het juk van de EU schaarde. Dat heeft u kennellijk niet als 1 mans ondernemer meegemaakt? Ik wel, van 1987 – heden. Mijn antwoord had uzelf erg makkellijk op het internet hebben kunnen uitzoeken.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
Bespaar u de moeite van reageren op de eerdere reactie van waf-waf-Hector. Het lijkt, of ís, een reactie van een één-cellig wezen, die zich verplaatst in de gedaante van een troll.
Is niet de moeite waard.

Hector
Hector
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Henk Albarda Dat dacht ik wel. Je wilt een Nexit en je weet als ondernemer niet wat de gevolgen zijn. Je gaat direct invoerrechten betalen en moet in elk land apart je btw terugvragen. Ook weet je nog niet welke koers de gulden heeft en wat de rente gaat doen. Zoveel onzekerheden is niet goed voor een onderneming. Het zou toch sneu zijn als de Nexit het faillissement zou betekenen.

Aan
Aan
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben woedend op de EU want zowel “ de Koopman als de Dominee “ van ONS, NEDERLANDERS, worden door de EU VERMOORD.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x