Nederland laat zich wegspelen in de EU

“It takes two to tango” in Brussel

Titelfoto bij artikel George van Bergen op OpinieZ.co “Nederland laat zich wegspelen in de EU”

Titelfoto: Mark Rutte, Donald Tusk en Emmanuel Macron op een EU-vergadering (28 juni 2019). Copyright: Europese Unie. Bron: Newsroom Europese Raad. Publicatie op basis van citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

De boodschap van de OpinieZ-serie ‘Nederland, de EU en de Euro: verstandig verder‘ van Lex Hoogduin, Jan Gajentaan en Johannes Vervloed staat of valt met het vermogen van Nederland om succesvol een flexibelere EU van meerdere snelheden te bewerkstelligen. Daar zitten twee kanten aan. Willen en kunnen we daarop zelf succesvol inzetten in de EU? Zijn de EU-partners bereid ons tegemoet te komen?

 

Wat kunnen we zelf doen? Succesvol verdedigen van ons land en onze belangen in de EU hangt af van:

1. Ons objectieve gewicht in de EU van 28 lidstaten

2. De inzet en overtuiging waarmee onze politici en ambtenaren voor onze belangen opkomen

3. Hoe slim en geraffineerd het spel in Brussel wordt gespeeld.

 

Ons objectieve gewicht

Nederland voelt zich de grootste van de kleinen of de kleinste lidstaat onder de groten. De groten zien ons echter als een van de vele kleintjes. Wel een met een grote mond. Soms nuttig als bondgenoot die de kastanjes voor anderen uit het vuur haalt. Nederland staat namelijk niet bekend als verlegen of bescheiden.

Een gevleugelde uitspraak van een Britse diplomaat in de EU is: “The Dutch are often right, but seldom relevant”. De directe stijl van Nederlanders veroorzaakt soms irritatie bij vertegenwoordigers van grotere, zuidelijke lidstaten, waar een andere (communicatie-)cultuur is. Het roept weerstand op tegen wat we te berde brengen, ongeacht de merites van onze voorstellen.

De invloed van Nederland (1/28ste van de EU) in Brusselse onderhandelingen is zeer beperkt. Vanzelfsprekend lopen de belangentegenstellingen veel verder uiteen in een politieke unie van 28 lidstaten dan in een economisch verbond tussen 6 of 10 op elkaar lijkende landen. De concessies die moeten worden gedaan zijn voor iedereen groter dan voorheen. Voor de kleineren zijn ze echter groter dan voor de groteren. Het vertrek van het VK, dat vaak dezelfde positie verdedigde als Nederland, gaan we daarom extra hard voelen. Nederland komt meer alleen te staan.

 

Inzet Nederlandse vertegenwoordigers

In de Haagse bestuurscultuur geldt dat Nederland als een serieus land wil worden gezien in de EU en dan doe je constructief mee. De Nederlandse voorbereiding is grondig en kan zich inhoudelijk meten met het hoogste niveau van de andere lidstaten. Ondanks onze goed onderbouwde argumenten zijn we standaard zeer compromisbereid, want iedereen moet geven en nemen in zo’n groot gezelschap. Deze ingebakken compromisbereidheid pakt nadelig uit omdat de Nederlandse ambtenaren en diplomaten in principe allemaal voor een supranationale EU zijn.

 

Concessies

Succes van de EU is voor de Haagse bestuurscultuur succes van Nederland. Men zal daarom al gauw concessies doen. Deze houding is het gevolg van een normale zelfselectie aan de poort van de politiek en de ambtenarij. Group Think versterkt het eenheidsdenken binnen zo’n organisatie. Dissidenten kom je er niet tegen. Dit is geen aanklacht. Ik weet zeker dat ze allemaal hun best doen en geloven dat ze het beste doen voor het land. Het is nu eenmaal de normale gang van zaken.

 

Pro-EU houding

Nog nooit is een Nederlandse minister teruggekomen uit Brussel om triomfantelijk te laten weten dat hij/zij het voor ons land schadelijke voorstel X heeft afgeschoten. Alle bewindslieden en ambtenaren vinden dat de vele concessies in de onderhandelingen in Brussel de normale prijs zijn die je betaalt voor toegang, lidmaatschap en de voordelen van de EU.

Deze ‘pro-EU-bias’ heeft een enorm nadeel: als iedereen de status quo van de Ever Closer Union als de norm aanvaardt, is er niemand meer met een onafhankelijke blik die kan waarschuwen wanneer blijkt dat de keizer geen kleren aanheeft. Geen gelovige zal zien, laat staan erop (durven) wijzen, dat de prijs die we betalen hoger is dan de winst die het ons oplevert. Je zou kunnen zeggen dat Nederlandse onderhandelaars in de EU gas geven met de andere voet op het rempedaal. Zij halen wijn waarvan ze thuis al hebben overdacht dat die verdund met water ook best te drinken is. Met die mind set is het elan waarmee de Nederlandse belangen worden verdedigd kleiner dan dat van bijvoorbeeld de sluwe Fransen.

 

Meestribbelen

Soms doen Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel aan meestribbelen: we beginnen met Nee te zeggen. Terwijl iedereen weet dat we uiteindelijk toch akkoord zullen gaan met het compromis. Zelfs bij een compromis dat onze fundamentele bezwaren negeert, zoals minister Wopke Hoekstra onlangs liet zien bij de aanvaarding van de eerste fase van de transferunie. Want zoals een topambtenaar op EU-gebied in Den Haag het ooit zei: “Nee zeggen in de EU is als je hand in een vlam houden. De vraag is niet of, maar wanneer je hem terugtrekt”. Dit geldt ook voor andere lidstaten.

 

Salamitactiek

Heel af en toe durven sommigen de rug recht te houden als hun fundamentele belangen echt in het gedrang dreigen te komen. Dat kun je niet te vaak doen; iedereen weet dat je daarvoor later de rekening krijgt. Grote lidstaten houden er niet van als de kleineren een veto tegen hun plannen uitspreken. Je moet de situatie zien te vermijden waarin je Njet moet verkopen.

Nederland doet dat door bijtijds de eigen bezwaren over boord te zetten en voor te sorteren op het compromis. Steeds zal Nederland een kleine concessie doen. Dat heet de salamitactiek. De andere partij vraagt net zo vaak een extra plakje van de salami tot je worst op is en je met lege handen achterblijft. De geschiedenis van de EU is gevuld met voorbeelden, hoe dit uitpakt. Vrijwel geen daarvan is gunstig voor Nederland.

Overstemd

Diplomaten wijzen er terecht op dat je in onderhandelingen waarin de meerderheid besluit aan de kant komt te staan als je vanaf dag 1 Nee zegt. Helaas stemt Nederland voortdurend in met de uitbreiding van het aantal gebieden waarop deze meerderheidsbesluitvorming van toepassing is. We kunnen daarom op steeds meer terreinen worden overstemd. Alleen het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en gedeeltelijk het belastingbeleid, onderwijs en de sociale zekerheid zijn nog veilig. Maar ook daar neemt de druk toe!

Een vetorecht zou ons goed uitkomen. Hadden we niet het toezicht op onze unieke pensioenfondsen buiten de EU moeten houden? De overdracht daarvan aan de EU werd op een slaperige vrijdagmiddag voor het reces door de Tweede Kamer gejast. Zo werkt dat dus!

 

Vetorecht

Want onze elite vindt bij elke verdragswijziging de bestuurbaarheid van de EU belangrijker dan dat lastige vetorecht van individuele lidstaatjes. Dat dit ten koste van Nederland gaat komt niet bij ze op. Immers: Wat goed is voor de EU,  is goed voor Nederland is het credo in Den Haag. En zo tekende Nederland de verdragen van Maastricht, Amsterdam, Nice en, ondanks de klinkende referendum-oorvijg van de bevolking, dat van Lissabon.

Met als gevolg dat het veto in de EU praktisch niet meer bestaat. Onze pulsvissers kunnen erover meepraten. Mocht Nederland ineens zeggen, “dit is onacceptabel”, dan geldt het Peter en de Wolf-principe: wie iedere keer bakzeil haalt, wordt door niemand meer geloofd.

 

Het Brusselse spel

Wij zijn een land van ‘afspraak is afspraak’ en netjes ‘volgens de regels’ spelen. Zeker geen mentaliteit die iedereen in Europa met ons deelt. Wie wel eens over de grens zaken heeft gedaan, zelfs in Vlaanderen, weet dat we elkaar daardoor soms faliekant verkeerd begrijpen. In het gewiekste EU-onderhandelingsspel met een grote inzet geldt dat helemaal. Anderen zetten ons bewust een hak door als het moet de hand te lichten met de regels.

Het meest recente voorbeeld is de voordracht voor de nieuwe IMF Managing Director. Frankrijk zette die volledig naar haar hand ten koste van Jeroen Dijsselbloem. Erger is het hoe de monetaire unie op dit moment wordt beheerd door de ECB.

 

Poker

Onder ECB-president Mario Draghi en met instemming van de grote lidstaten wordt beleid uitgevoerd dat het omgekeerde is van wat Nederland bij de oprichting van de Monetaire Unie in 1992 dacht te hebben zekergesteld. Nederlandse bewindslieden proberen al sinds de introductie van de euro alle lidstaten aan de EMU-criteria te laten voldoen. Iedereen heeft er immers zijn handtekening onder gezet? Maar zie, in een openlijke samenzwering waaraan zelfs Duitsland deelneemt, wordt schaamteloos de hand gelicht met die criteria.

 

Door de pomp

Nederland staat erbij en kijkt ernaar. Rutte 2 bezuinigde onze economie een paar procentpunten – en vele duizenden werklozen dieper de crisis in – om standjes te kunnen uitdelen in Brussel. Of we daar nu veel wijzer van worden? Eigenlijk zijn we qua cultuur te naïef voor het high stake pokerspel dat in Brussel wordt gespeeld. We hebben daar veel onafhankelijkheid ingeleverd en gaan daar hoogstwaarschijnlijk mee door.

Daardoor gaat Nederland steeds weer door de pomp in Brussel. Soms is dat onvermijdelijk omdat we slechts 1 van de 28 zijn, voor zover dat een troost is. Vaak komt het doordat de inzet voor ons nationaal belang niet ambitieus en helder genoeg is. Onze belangen worden door de kartelpolitici en eenheidsdenkende ambtenarij zo breed gedefinieerd, dat vrijwel elk compromis als succes van Nederland wordt beschouwd. Uiteindelijk kunnen we met deze onderhandelingscultuur niet meekomen in de Champions League van de grote lidstaten met hun sluwe speltechnieken.

 

Tegenkrachten

De drie auteurs ontkennen de vele nadelen van (voortgezet) lidmaatschap van de EU en de Euro niet. Als oplossing hopen zij op een nieuwe flexibele samenwerking en nieuwe maatregelen. Die hoop staat haaks op het huidige denken in Brussel en de grote EU-lidstaten. Mocht de huidige nefaste koers naar een volwaardige transferunie en een politiek ECB-beleid worden voortgezet stellen de auteurs één of meerdere opt-outs voor. Die hebben geen kans van slagen. De aanzet tot de transferunie en de benoeming van nota bene een Franse ECB-president zijn geen hoopgevende signalen. Ik zie daarin alleen maar meer bewijs dat een poging tot ander beleid binnen de EU tot mislukken gedoemd is. Onze Euro-partners voelen er immers helemaal niets voor!

 

Geen democratie

De uitslag van de Europese verkiezingen gaf een overduidelijk signaal dat een sterk groeiende minderheid in de EU (bijna 200 van de 751 zetels) de Ever Closer Union zat is. Men wenst een overdracht van soevereiniteit van Brussel naar de nationale parlementen. Ik heb altijd geleerd dat een democratie zich niet kenmerkt door een dictatuur van de helft plus één, maar door een meerderheid die rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van de minderheid.

De EU is dan ook geen democratie. In reactie op deze uitslag vond de EU-elite het nodig de meest communautaristische top in Brussel te benoemen sinds Jacques Delors. Met een Frans-Duits programma dat alleen maar Meer, Meer, Meer EU wil.

 

Vlucht naar voren

Deze vlucht naar voren heeft bij mij de laatste hoop doen vervliegen dat de EU-adepten tot inkeer zullen komen. Stel dat er een meerderheid in Nederland zou ontstaan voor de voorstellen van Hoogduin, Gajentaan en Vervloed. En stel dat de regering en haar ambtenarij bereid zouden zijn daar keihard voor te knokken in Brussel. Dan nog zie ik op dit moment geen enkele indicatie voor een tegemoetkomende houding van Brussel voor de zo vurig gewenste grotere flexibiliteit, eerder aanwijzingen van het tegendeel. En helaas geven de auteurs geen argumenten voor een andere conclusie.

Nederland is niet in staat met succes een flexibelere EU van meerdere snelheden te bewerkstelligen. Rest de vraag waarom Nexit wel een oplossing is voor de geconstateerde problemen. Daarover aanstaande zondag meer.

 

Deel 1: Nexit biedt een onafhankelijk Nederland nieuwe kansen

Deel 2: Nederland laat zich wegspelen in de EU

Deel 3: Nexit: het antwoord op Brusselese onzin

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland laat zich totaal wegspelen in de EU. Wat Rutte en vazallen doen is : opzitten en pootjes geven ! Timmermans die z’n baantje misloopt (terecht), Dijsselbloem die z’n baantje misloopt. De Nederlanders die in het EU-“parlement” zitten trekken wel om ’t hardst hun mond open maar dat doen ze alléén voor de tv-camera c.q. voor de bühne.
Rutte doet niks anders als Merkel en Macron pleasen, de NL-bevolking is voor hem bijzaak en dat is duidelijk te merken.
Om van dat dictatoriale clubje af te komen……..z.s.m. NEXIT.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Mee eens.
Een NEXIT!

Hector
Hector
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton Wat gaat een Nexit mij als burger opleveren? Van welke EU-regelgeving zijn we direct verlost? Kan ik nog vrij door de EU reizen? De EU heeft een deal met Turkije. Alle vluchtelingen die via Turkije illegaal de Europese Unie zijn ingekomen, worden teruggestuurd naar Turkije. Geldt die deal direct nog voor Nederland? Nederland moet weer invoerrechten betalen aan EU-landen. Hoeveel gaat mij dat kosten?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

@ Hector.
Het vrij door de EU reizen bestaat écht niet, Hector. Ik passeer enkele malen per jaar diverse grensovergangen binnen de EU, bijv. Duitsland-Oostenrijk , Oostenrijk-Italië , Italië-Zwitserland , Zwitserland-Oostenrijk , Duitsland-Frankrijk, Frankrijk-Italië, aan ál deze landsgrenzen word ik gecontroleerd door bewapende militairen en/of grenspolitie. Laat u toch niks wijsmaken betr. het Verdrag van Schengen. Als Nederland uit de EU stapt betaalt NL niks meer aan Turkije om die “vluchtelingen” terug te nemen doch de NL-grens wordt weer bewaakt zoals het voorheen gebeurde en “vluchtelingen” gaan terug om hun eigen land op te bouwen. NL gaat invoerrechten betalen aan EU-lidstaten, dat kost heel veel, maar het EU-lidmaatschap kost ons véél meer; bovendien, Nederland levert nu toch ook nog steeds aan aan niet-EU-lidstaten ?
Maar ach, als u zich liever zonder slag of stoot wenst over te geven aan de dictatoriale macht, die zich “EU” noemt, dan mag u dat van mij best doen hoor; maar dan had u 50 jaar geleden ook wel kunnen gaan verhuizen naar de DDR, want daar ging het in die tijd op een manier zoals die over enkele jaren binnen de EU óók óók zal gaan.
In dat voormalige “arbeidersparadijs” kwam in iedere zin, uitgesproken door een Kamaratski het woord “democratie” voor, hetzelfde probeert men in ons landje met de woorden : “rijk én welvarend” en een (hoe triest kan het worden)
“Democratie Festival” !!! Waarom zo’n “Festival” , terwijl “den Haag” maar blijft blèren dat we een “democratisch” landje zijn ?

Hector
Hector
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

De EU is volgens u een dictatuur. Waar blijkt dat dan uit? Welke EU-regels bepalen ons leven dan? Hoe ziet u dat voor u als de grenzen weer dicht gaan? Iedereen weer paspoort laten zien? Kilometers files bij grensovergangen?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hector

@ Hector.
Mijn laatste reactie op de uwe, want het heeft geen énkele zin om op zoveel onzin zoals u uitkraamt, te reageren.
De grensovergangen in de meeste EU-landen worden al weer gecontroleerd, zoals ik u aangaf. Dat Nederland dat niet doet maakt helemaal duidelijk dat dit armetierig landje graag de Gekkie Henkie van de EU wil zijn…..en óók is ! Ik heb, voordat de EU überhaupt bestond, nóóit urenlang in een file a.d. grens gestaan; er werd gecontroleerd, veelal nadat men het voertuig en/of inzittenden had “bekeken”. Momenteel kan iedere onverlaat ons landje binnenkomen, hetgeen te merken is aan de criminaliteit.
De “leiders” van de EU zijn NIET door u of mij gekozen, zij worden benoemd in achterkamertjes, zoals bijv. von der Leyen of hebt u op dat extreem linkse mens kunnen stemmen ? Draghi, óók op gestemd. Nederland hangt van de EU-regeltjes aan elkaar, momenteel moet er beslissing genomen worden op “zorg-gebied” in Nederland, echter……..het wachten is op groen licht vanuit de EU. Plastic-afval ? Geregeld door de EU. Brave Hector : u bazelt maar wat én dat wéét u ook, alleen………het mee-heulen met de “vijand” is veel makkelijker. U gaat fijn naar het “Democratie-Festival” in Nijmegen (ik hoorde op tv een jongeman die het een beschamende vertoning vond, deze radicaal-linkse bijeenkomst) en u slaapt verder uw dromen, dát doe ik ook.

Hector
Hector
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

karton Het is mij duidelijk. U wilt uit de EU maar heeft net als alle Britten, inclusief Johnson, geen flauw benul wat de gevolgen zijn. U kunt geen EU-wetgeving noemen waar we last van hebben. U wilt dat we weer met alle EU-landen apart afspraken gaan maken. U weet nu al dat dit voordelen gaat opleveren. Ondernemers moeten weer bij alle landen apart btw en invoerrechten afrekenen. Volgens u gaat dat onze concurrentiepositie niet schaden. U gaat ervan uit dat het verkeer in Nederland net zo rustig is als voor de EU. Dus die grenzen kunnen makkelijk dicht. U kakelt maar wat.

Ben
Ben
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Rutte is een man zonder ruggengraat en laat zich ringeloren door de eurofielen van D66.het wordt tijd dat ze bij de VV wakker worden, want deze man verkwanselt de Nederlandse belangen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben

@ Ben.
Met u eens.
De VVD slaapt al véél te lang; niet alleen Rutte verkwanselt de NL-belangen, wat denkt u van Franske Timmermans, van Baalen, Marietje in ’t Veld, Annie Pierik en meer van dat soort ?
Zij allen zitten alleen ter meerdere eer en glorie van zichzelf in Brussel en/of Straatsburg. Die hele zooi reist jaarlijks twee maal van Brussel naar Straatsburg en weer terug met hun héle hebben en houden, en dan ons maar wijzen op o.a. milieu-effecten en Co2-uitstoot als we auto-rijden. Één grote hypocriete zooi !! Nederland loopt hierin voorop.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland maakt altijd geluid maar zwijgt als puntje bij paaltje komt. De compromisbeleid betekent stukje voor stukje zich overgeven aan de wil van Brussel. Tandeloos geblaf. Hetzelfde gedrag als in de Tweede kamer. Veel geluid geen tanden en alles blijft bij het ouden. Als het erop aankomt houdt Nederlandse regering meer van het buitenland dan van eigen land. Zie het wegvloeien van onze pensioenen. Ten koste van eigen bevolking wordt het Zuidelijke Europa onderhouden zonder enige protestgeluid. Miljarden worden weggegooid aan bedenkelijke projecten of zelfs het steunen van terroristische regeringen. En het blijven ja-knikken door Rutte in Brussel, de VVD-er die PvdA ideeën openlijk ambieert en vertolkt. Als de FvD omvalt heeft Nederland geen rechtse partij meer die effectief zou kunnen optreden. Met deze rolverdeling is het bij voorbaat een verloren zaak. Nederland, de braafste lid van de unie laat eigen bevolking creperen om te kunnen schitteren door goede doelen.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Alle media en politici, m.u.v. de PVV, proberen Baudet en FVD kapot te maken door hen, bij gebrek aan argumenten, voortdurend te demoniseren met leugens, roddel en achterklap!

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

Vandaag op RTL nieuws gelezen dat er bewijs is voor de bemoeienis van Opstelten bij de OM in de zaak Wilders. Ben benieuwd wat hier uitkomt.Dat het een politieke rechtszaak is staat buiten kuif.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
U bent óók benieuwd naar de uitkomst, net als ik !
Maar ik denk de uitslag al te weten : Opstelten deed niks fout, hij handelde binnen z´n ambts-instructies, dus beste burgers, gaat u maar rustig slapen !

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton, u raad het goed net als ik overigens die het nagenoeg overbodige vraag zelf stelt. Pro forma.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ze gaan niet naar Brussel om voor het belang van de burgers te vechten,maar om hun zakken te vullen. Het hele EU circus kost de Europese burger steeds meer geld tot dat iedereen tot op het bot is uitgekleed, en als een mak schaapje de bevelen van de dictators van de EU volgt. De hele opzet van de EU is alleen nog maar gebaseerd om zo snel mogelijk heel Europa te Islamitiseren. Merkel heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld voor het volgende termijn, maar van te voren wil ze nog een hele lading naar Europa importeren, zodat ze het naar haar zin af kan sluiten wat ze allemaal veroorzaakt heeft. Het beste is uit de EU,het zal ff moeilijk zijn maar ik denk dat de burgers het straks beter zal gaan als wat nu het geval is,misschien dat voedselbanken dan weer tot het verleden gaan behoren. Erin blijven wordt steeds duurder. De EU heeft heel Europa in de afgrond gewerkt dit moet gestopt worden voor het helemaal te laat is.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dramatische opsomming. Shame on BuZa en al die anderen die het maar laten gebeuren. Zeer geinteresseerd in het derde deel.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onze linkse overheid geeft Nederland zonder meer weg aan de dictatoriale EU.
Wij krijgen er armoede, ellende, islamisering, meer criminaliteit, enz. enz., voor terug.
Rutte tekent bij het kruisje en stemt met alles in in de hoop straks een dikbetaald baantje te krijgen ten koste van ons!
Dit geldt ook voor de andere politici.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

@ Thijs Hoop.
Volledig met u eens.
Op de foto boven dit artikel staan drie mannen tegen elkaar te blèren, de langste heeft het hoogste woord.
Van dat figuur heb ik nog nóóit iets zinnigs vernomen; nou ja……alleen leugens
De EU heeft heeft ons als enig “voordeel” gebracht dat we in enkele landen met dezelfde munt kunnen betalen.
Een NEXIT zou een verademing voor ons landje zijn.De dictatuur EU die ieder land voorschrijft hoe te handelen, in NL bijv. met de pensioenen,regelingen betreffende de landbouw, ach weet u, de EU bepaalt 99 % van ons doen en laten. Een NEXIT zou ons vrijheid van handelen terug geven, vóór de EU handelde NL ook met de “hele wereld”, nu bepaalt de EU dat er eerst overeenkomsten tussen landen moeten zijn, waanzinnig, kosten verhogend. De EU heeft ons inderdaad alléén maar ellende, armoede en islamisering gebracht, klaar zijn we d’r mee, met al die “hoog opgeleide” a.s. moordenaars, verkrachters enz. enz.
“den Haag” heeft er geen last van natuurlijk, daar zorgt die zooi héél erg goed voor zichzelf.

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij betreft geen spelt tussen te krijgen. Speelt mee dat voor socio-fascisten zoals Timmermans de realisatie lonkt van het wereldsocialisme, te beginnen met Europa. Want de linkse signatuur van de Europese nomenclatura lijkt mij evident.

Els
Els
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Zal een spannende wedloop worden: wint een wereldsocialisme het van een (door de EU zelf geïmporteerde) wereldislamisme?

Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Gele Hesjes waren te lief.

Deze punten zijn nog steeds van toepassing.

NOS=FAKE NEWS.
RUTTUP.
NEXIT.
DE KOGEL DIE FORTUYN HET LEVEN BENAM, KWAM VAN LINKS.
ZIJN WILDERS EN OF BAUDET HET VOLGENDE SLACHTOFFER.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En daarom is de EU een foute stap geweest die we moeten herstellen.
Wij hebben (officieel) een liberale democratie, maar de manier hoe EU werkt respecteert dat niet en ondermijnt dus defacto onze democratie.

We zouden ook niet op die manier met de USSR of China hebben samengewerkt, ook niet als dat ons BNP had verhoogd.

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x