Restrictief asielbeleid is niet onmogelijk, maar kwestie van politieke wil

Standpunt Rutte gebaseerd op drijfzand

Titelfoto bij artikel Restrictief asielbeleid is niet onmogelijk, maar gewoon kwestie van politieke wil johannes vervloed

Titelfoto: Mark Rutte, publicatie onder copyright Europese Unie.

De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil een ander, veel restrictiever asielbeleid, omdat het huidige beleid onhoudbaar is en een te grote druk legt op onze verzorgingsstaat. Volgens premier Rutte en zijn kabinet kan dat niet vanwege internationale verdragen en zou Nederland anders de EU worden uitgegooid. Dat is een uitspraak die absoluut niet klopt. Een restrictiever asielbeleid is uitsluitend een kwestie van politieke wil. Johannes Vervloed maakt duidelijk waarom en geeft aan welke veranderingen mogelijk zijn.

Het is overduidelijk. De chaotische toestanden in Ter Apel laten geen andere conclusie toe: het huidige asielbeleid van ons land is niet langer te handhaven. Nederland blijkt dermate populair dat ons land dit jaar wordt overstroomd met – al dan niet kansloze – asielzoekers. Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek dat de Nederlandse burger in grote meerderheid een tijdelijke asielstop en een ander, restrictiever asielbeleid wil.

 

Noodrem

Een tijdelijke noodrem is daarom geboden, gevolgd door een ander asielbeleid. De oplossing is onontkomelijk: Nederland moet zich niet langer laten gijzelen door het de facto open grenzen-beleid van de EU en het heft weer in eigen hand nemen. Het is de enige manier om onze welvaarts- en verzorgingsstaat te behouden en de bevolkingsgroei in Nederland weer beheersbaar te maken. De asielinstroom is volgens het CBS inmiddels verantwoordelijk voor een groot deel van de totale bevolkingsaanwas. Een nationale invulling van het asielbeleid doet bovendien ook recht aan Nederland als traditioneel toevluchtsoord voor echte vluchtelingen. Want in het huidige open grenzen-beleid is het onderscheid tussen echte vluchtelingen en economische migranten volkomen vervaagd.

 

Drijfzand

Volgens minister-president Rutte – daarin onweersproken op zijn wekelijke persconferentie – is een ander asielbeleid alléén mogelijk als Nederland uit de Europese Unie stapt. Dat is een puur politieke uitspraak, die zowel praktisch als theoretisch op drijfzand berust. Praktisch, omdat een aantal lidstaten van de EU al een restrictief asielbeleid voert zónder dat hun lidmaatschap op het spel staat. Theoretisch, omdat noch het Vluchtelingenverdrag uit 1951, noch het opvolgende Protocol uit 1967, noch het Europees Recht, noch het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een restrictief asielbeleid verbieden.

 

Praktische opties

EU-lidstaten als Hongarije, Polen en Slowakije hanteren een restrictief asielbeleid. Hongarije is daarin het meest outspoken. Het land hecht aan de eigen cultuur en waarden en wil deze niet door een immigrantenstroom vanuit een andere cultuur met andere waarden laten verwateren. Met name is men beducht voor islamitische immigranten, die hun religieuze dogma’s boven de wetten van het gastland stellen. Polen heeft zelfs de grens met Belarus gesloten, toen bleek dat Loekasjenko het land probeerde te overspoelen met (ingevlogen) migranten uit Turkije. Het land hield zich niet langer aan het non refoulement-beginsel (niet mogen terugsturen van vluchtelingen) uit het Vluchtelingenverdrag, omdat volgens de Poolse regering de nationale veiligheid in het geding was. Slowakije en (in mindere mate) Tsjechië voeren eveneens een strak asielbeleid. Beide landen verzetten zich ook tegen een EU-quotasysteem en stellen zich principieel op het standpunt dat asielbeleid géén EU-beleid is.

Dat asielbeleid een nationale bevoegdheid is, staat als zodanig ook duidelijk geformuleerd in het Verdrag van Maastricht (1992).
Wel werd in het Verdrag van Lissabon (2009) een opening geboden voor een eigen EU-asielbeleid, maar tot op heden is zo’n beleid niet van de grond gekomen. Met het verzet vanuit Oost-Europa – en binnenkort naar verwachting ook vanuit Italië onder leiding van  Giorgia Meloni – is het nog steeds onwaarschijnlijk dat een dergelijk communautair asielbeleid kans van slagen heeft.

 

Verdragsverplichtingen

De bewering dat het Vluchtelingenverdrag een restrictief asielbeleid onmogelijk zou maken, is onjuist. Evenmin is dat het geval voor het EVRM. Letterlijk staat in het Handboek Europees recht op het gebied van asiel, grenzen en immigratie, pagina 42: “er is geen recht op asiel als zodanig”.

Het Handboek is gebaseerd op het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951, het opvolgende Protocol van 1967, het Europees Recht en het EVRM. Wel dienen bepaalde procedures in acht te worden genomen. Een asielzoeker dient gehoord te worden en binnen een bepaald tijdsbestek moet de asielaanvraag worden behandeld. De behandeling hoeft niet per sé in Nederland plaats te vinden; het kan gewoon in het eerste land van binnenkomst in de EU. Migranten die de EU-buitengrens weten over te steken – bijvoorbeeld de ‘bootvluchtelingen’ – moeten bij aankomst in de Europese Unie ter plaatse de asielprocedure kunnen doorlopen.

 

Lidstaat van binnenkomst

De lidstaat waar de asielzoeker binnenkomt is ook verplicht het asielverzoek te behandelen. Doet de betreffende lidstaat dat niet en reist de asielzoeker door naar een andere lidstaat van de EU – bijvoorbeeld Nederland – dan is die lidstaat volgens de Dublin verordening gerechtigd de asielzoeker terug te sturen naar de lidstaat van binnenkomst. In de Nederlandse praktijk gebeurt dat echter niet.

Of een lidstaat wel of niet asiel verleent is vervolgens geheel voorbehouden aan die lidstaat. De lidstaat dient te bezien of er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op blootstelling aan een behandeling die verboden is op grond van artikel 2 (recht op leven) en artikel 3 (verboden foltering) van het EVRM. Elke lidstaat is volkomen vrij om een eigen beslissing te nemen. In de praktijk blijkt dat sommige lidstaten coulanter zijn dan andere lidstaten. Een voorbeeld is het Nederlandse toelatingsbeleid voor Pakistanen. In de gehele EU is het inwilligingspercentage van een asielaanvraag voor deze groep gemiddeld 14%, in Nederland 89%!

Kortom, Nederland kan als het wil binnen de juridische kaders van het internationale – en EU-recht een (veel) restrictiever asielbeleid voeren dan Rutte beweert.

 

Zes Punten Plan

Om dit te realiseren zou onderstaand Zes Punten Plan als leidraad kunnen dienen.

  1. Invoeren van een tijdelijke asielstop, met beroep op ‘overmacht’, bijvoorbeeld in de vorm van een moratorium van twaalf maanden op nieuwe asielaanvragen.
  2. Formulering van een nieuw asielbeleid, bijvoorbeeld volgens  het Deense model dat is gekozen door de sociaaldemocratische regering van Denemarken. In dat model krijgen statushouders geen definitieve verblijfsvergunning. Zodra de situatie in hun land van oorsprong verbeterd is, moeten zij terug. Asielzoekers moeten buiten Denemarken, bijvoorbeeld in Rwanda, de uitkomst van de behandeling van hun asielaanvraag afwachten. Integratie in de samenleving is in Denemarken dus niet vrijblijvend.
  3. Strikte hantering van de Dublin-verordening, inclusief grenscontroles om asielzoekers onmiddellijk terug te kunnen sturen naar de lidstaat van binnenkomst. Dat terugsturen van asielzoekers naar Griekenland en Kroatië niet mag van de rechter, zoals in bijgaand artikel van de Telegraaf wordt gesteld, mag geen beletsel zijn. Tussen deze twee landen en Nederland liggen nog diverse andere (doorreis)landen, waar de asielaanvragen kunnen worden gedaan. Dat het recente ‘aangepaste’ asielbeleid van de regering een wassen neus is, behoeft weinig betoog. De instroom wordt er niet door beperkt. Een minder snelle gezinshereniging en geen nieuwe selectie van personen voor hervestiging onder de EU-afspraken in het kader van de Turkije-deal (2016), zetten geen zoden aan de dijk. Het betekent hooguit ‘minder meer’.
  4. Afgewezen asielzoekers – in het bijzonder de economische migranten, de veelal ‘veiligelanders’ – moeten onmiddellijk worden uitgewezen naar hun vaderland.
  5. Afgewezen asielzoekers, die geen medewerking verlenen aan hun repatriëring, moeten worden gedetineerd.
  6. Er moet een harde aanpak komen van mensensmokkelaars en NGO’s die ‘veerdiensten’ onderhouden op de Middellandse Zee.

 

Politieke wil

Een restrictiever asielbeleid is dus puur een kwestie van politieke wil en stuit niet op juridische obstakels. Er zijn – in weerwil van wat Rutte en Van der Burg beweren – geen juridische en/of verdragsrechtelijke beletselen om de asielstroom in te dammen. Zoals ik drie jaar geleden al schreef: “Asielverlening is evenals reguliere immigratie een soevereine bevoegdheid. Elk land, dus ook Nederland, bepaalt zelf of het een asielzoeker wel of geen asiel wil verlenen.”

Een mooie opdracht voor de regering om de wil van het Nederlandse volk in beleid om te zetten.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
58 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
piet12345
piet12345
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“”Een mooie opdracht voor de regering om de wil van het Nederlandse volk in beleid om te zetten””
Proest, sorry hoor maar de wil van het (nederlandse) volk doet niet ter zake. Je zou verwachten, hopen, dat dit inmiddels duidelijk is geworden; het beleid is simpelweg kwaadaardig. Alles moet kapot en chaos is het doel. Daarna build back better maar niet voor de plebs, die komen terecht in een technocratische controle maatschappij. Ach ja, wat valt er nog te zeggen als alles al duizend keer gezegd is?

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Ja, toch zijn er hele volksstammen die het niet zien, of niet willen zien. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik mij meer over verbaas.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Tientallen jaren van linkse propaganda hebben hun tol geëist. Nieuwe generaties van klein af horen ze alleen maar de linkse lied. De ouders doen mee om het voor de kinderen niet verzieken of zichzelf op werk te compromitteren. Herkenbaar als socialistisch gedrag.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het is geen links-rechts dingetje. Tegenwoordig zijn het de globalisten versus de populisten/nationalisten en het zijn allemaal sociaaldemocraten: een kapitalistische basis met daar overheen flink veel overheidsbemoeienis. Plus, en daar gaat het hier om, willen zien dat er een internationale agenda wordt uitgerold. Het is geen incompetentie of onkunde. Er zijn rechtse mensen die dat zien en er zijn rechtse mensen die dat niet zien. Zoals er ook linkse mensen zijn die dat zien en linkse mensen die dat niet zien. de schrijver is een rechts-conservatieve man die de internationale agenda niet ziet.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De internationale agenda wordt bepaald door de VN met invloed van de WEF en dat is sterk beïnvloed door linkse idealen maar met rechtse financiering. Dat vloekt met elkaar maar linkse financiering heeft zich al eerder als mislukt bewezen. Wat zij nu doen zal op den duur ook mislukken en dat komt door de globalistische linkse idealen. Rechts ligt zogezegd al lang op zijn gat en net als Rutte onder het motto: If you can’t beat them join them, veranderd rechts van kleur.

Winnie
Winnie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Rutte is de baas van Nederland,maar luistert naar een andere baas.Schiet lekker op.

piet12345
piet12345
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

Nu nog het besef dat het bepaald geen goed idee is om een baas te kiezen.

Winnie
Winnie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Ben bang dat de stuiver nooit gaat vallen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

Het volk is de baas van de premier, hoor. Al doet hij alsof het andersom is.

Winnie
Winnie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hij heeft een andere baas in zijn hoofd in dit artikel.

Cees
Cees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

Rutte is de baas van Nederland niet, hoogstens (en nog vele anderen) een Quisling voor Davos!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is triest dat dingen eerst uit de hand moeten lopen. Europa weet alles van verkeerde keuzes maar leert nooit van. Het moet eerst branden voordat er geblust kan worden. Elke verdrag moet worden nageleefd behalve het verdrag van Dublin, lijkt het. Dus dat kan gelden voor elke andere verdrag. Het vereist ontbrekende politieke wil. Waar komen al die mensen vandaan terwijl zij niet via Schiphol komen? Turkije wordt betaald maar stuurt mensen weg die via Roemenië waar zij Oekrainse documenten kopen, Hongarije en Tsjechië om hier naar toe komen. Er worden regelmatig donkere jonge mannen, ‘Oekrainers’, opgepakt in Tsjechië maar verder hoor je niets van behalve als zij TerApel bereiken. Dat verklaart de drukte. Alleen landen die om eigen cultuur geven voeren andere beleid van binnen de EU ten koste van andere landen. Iedereen kan het dus veranderen maar Rutte wordt gegijzeld door Kaag door zijn leugens en dat verklaart de gang van zaken. Dus hebben wij eerst een nieuwe regering nodig. Zonder D66, Rutte en
andere linkse tuig.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Niet elke linkse politicus is tuig. Er zijn er die in ieder geval míjn respect hebben, al ben ik het meestal niet met ze eens.
Maar de boel is intussen zo vastgelopen in allerlei persoonlijke eigenbelangen en achterbaks gekonkel en zwartmakerij, dat ze allemaal dreigen te stikken in de emmers snot tussen de glibberige palingen.
Dit rariteitenkabinet moet in ieder geval weg, zo snel mogelijk, én de topambtenaren.
Dan een aantal jaren tijdelijk bestuur, die eerst de binnenlandse chaos moet zien op te ruimen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Links denken heeft al zoveel kapot gemaakt en dat zou een fatsoenlijke linkse persoon moeten kunnen beseffen. Intussen verkopen zij sprookjes die een ander het leven op stelten zet.

Dino51
Dino51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dhr Plasterk schrijft wekelijks een visiestukje in de Telegraaf, top en onafhankelijk met de vinger op de zere plek. Hij is als zelfstandig ondernemer niet meer gebonden aan de PvdA richtlijnen. Helaas willen de linkse partijen dit niet lezen en er lering uit trekken.
Tijd voor Pieter Omzigt en Mona Keijzer als 1e vrouwelijke MP.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Pieter en Mona zien dat volgens mij helemaal niet zitten. Niet zoals nu de ‘democratie’ is verworden tot linkstotalitairduivels66 soort van bestuur in ieder geval.
Zou alles wat macht heeft in den haag worden weggestuurd, en daarvoor in de plaats een partij-onafhankelijke opruimploeg geïnstalleerd, zouden zij daar goede deelnemers aan kunnen zijn.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Plasterk schijnt sinds hij de politiek heeft verlaten een andere mens. Misschien heeft hij het licht gezien nadat hij trouw de partij heeft gediend. Hij komt daarmee tussen twee vuren te staan namelijk die hem nog wantrouwen door zijn eerdere functie en zijn partij collega’s die hem niet meer kunnen vertrouwen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Plasterk is geen ander mens geworden, hoor. Ik ken hem ook als wetenschapper/columnist vóórdat hij de politiek in ging. Altijd scherp, toen al. Binnengehaald om, om met Hugoooo te spreken, ze hem liever inside pissing out hadden. Wel direct een muilkorf natuurlijk.
Nu is hij van die muilkorf verlost. Die andere sympathieke wetenschapper bij D66 gaat hetzelfde ervaren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Links verkoopt inderdaad over het algemeen sprookjes. Maar ook in wat tot voor kort ‘rechtse partijen’ waren zitten dwaallichten, die het belang van de VN en het WEF boven het nationaal belang stellen. En op korte termijn hun hoop op stijging in de rolodex van den haag uiteraard.
Hoe kunnen we een wal vormen om het schip te keren?

Walter
Walter
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Precies dat ,pak het verdienmodel aan van de linkse reisbegeleiders die ondersteuning bieden ,ook aan de smokkelaars.
Bijna alles is te vinden in de telefoon die elke aanvrager bij zich heeft

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Walter

Eens. Links steunt direct of indirect de smokkelaars. Zolang wordt ook niets opgelost. Arme migranten zijn voer voor het bestaan van linkse partijen. Zo voeden zij zich tenkoste van de rest die het mag bekostigen.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het zijn niet alleen de kosten van de verzorgingsstaat, maar ook de verschillen in culturen, die het leven in Nederland er niet beter op gemaakt hebben en in de toekomst resulteren in een verscheurd land.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Cultuur van het land moet het volk bewaken de regering geeft daar geen fluit om. Als ik zie de verdwijning van Zwarte Piet dan zie ik nog meer verdwijnen.

Cees
Cees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Als u zo praat verdwijnt vrijwel alles! Overheid steunde al eeuwen cultuur! Overigens bewezen, Zwarte Piet is er nog steeds en verdwijnt ook niet, anders dan bij gecorrumpeerde grootgrutters!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cees

Ik zie het verdwijnen. En de overheid steunt eigen cultuur absoluut niet. Zwarte Piet was zwart zei Rutte en zie nu hoe elke instantie zwaait met een kleuren pallet om van zwart af te komen. De overheid hanteert de VN agenda en niets anders. Zwarte Piet leeft zijn laatste loodjes zolang links blijft overheersen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Inderdaad. Kijk naar de veelal destructieve invloed van te veel import op bijna elk domein. Woningmarkt, veiligheid, onderwijs, zorg, verloedering, uitgummen van inheemse vormen van cultuur, cancellen van satire, censuur……
En dat moeten we allemaal maar voor lief nemen?
Assertiviteit van minderheden is verworden tot agressiviteit t.o.v. de blanke Nederlander, die hier nu eenmaal van oudsher leeft, die de potten gevuld heeft, en die nog nauwelijks getolereerd wordt in eigen land.
Tijd voor een ‘first nations’ wet?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Walter

Helaas bieden niet slechts de linkse reisleiders volop mogelijkheden om illegaal naar het (ooit) rijke westen te komen, maar heel het volk. Immers, middels subsidies uit de graai-belastingpot kunnen NGO’s de migranten blijven ophalen. B.v. Artsen zonder Grenzen met de nagelnieuwe Geo Barentz die ze oppikt voor de kust van Libië. De migranten wachten daar tot ze het sein krijgen dat het schip zo dicht mogelijk voor de kust ligt, dan varen ze er met hun bootjes gewoon direct met gps locatie naar toe. Papieren overboord, dan is je afkomst, vluchtverhaal en leeftijd oncontroleerbaar. Drenkelingen? Joeh. Gewoon een veerdienst. En dan hier met een hoop gedramatiseer komen verkondigen dat foei!! de mensen niet direct huis, uitkering, medische zorg e.d. krijgen.
Als ze ergens aan de middelandse zee door hen aan wal zijn gebracht, tot wel 1000 per keer, en vervolgens doorreizen naar NL, waar hebben ze dan onderweg geslapen? Gedoucht? Gegeten? Want ze hebben een helse weken lange voettocht achter de rug. Zeggen ze. Door vele veilige landen dus. Nou gun ik niemand een helse tocht, maar om dan te beweren dat ze van Ter Apel ziek worden, er schurft oplopen, en dat NL maar te zorgen heeft dat er goede opvang voor de enorme aantallen is een gotspe.
De macht van die NGO’s, allemaal, moet dringend aan de kaak gesteld worden en de financiering door de staat, spreek het volk, terstond afgeschaft.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Walter

Vervolg op de NGO’s die met belastinggeld hun schepen financieren:
Grienpies is weer eens bezig een steenwal te dumpen in wateren voor de britse kust, zodat vissers er niet meer kunnen vissen.
Nu kun je van mening verschillen over vismethoden en intensiteit, maar om dan maar de gehele visserij, dat zijn nl. ook mensen die hun hypotheek moeten betalen en een gezin te voeden hebben, dusdanig dwars te zitten en eventueel zelfs het zinken van de trawler te veroorzaken (net haakt, schip kapseist) met in het uiterste geval doden…….
Ik persoonlijk vind dit crimineel en dat wordt met belastinggeld, ook van diezelfde vissers, betaald.

Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb een éénpunts plan dat als leidraad kan dienen. Rutte gaf het zelf al aan: uit de EU stappen. Dat levert behalve op het vlak van asielbeleid ook oplossingen voor de meeste andere problemen van deze tijd. Bijvoorbeeld het virtuele stikstofprobleem, de verstikkende klimaatreligie, door de EU aangejaagd inflatie, etcetera.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Eens. Uit de eu stappen zou goed zijn. Als 1e stap.
Maar dan ook die vermaledijde zg. vrijblijvende verdragen opzeggen. En vervolgens een aantal jaren een ‘pas op de plaats’ bestuur die eerst eens de veroorzaakte chaos in dit land gaat opruimen voor er weer ‘internationale’ dingen op de agenda komen. Nu wordt er bij de buren geveegd, terwijl het eigen stoepje dichtslibt. Wat hebben wij als NL aan saamhorigheid van europese leiders (en niet-europese leiders) als dit eigen land zienderogen in alle lijstjes neergaat.
Dus er komen toch wat puntjes bij.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We zitten al met een hoop asielzoekers en statushouders.
Er moeten hiervoor 20.000 huizen gebouwd worden. Nu vraag ik mij af of deze huizen een gasaansluiting krijgen of een warmte pomp.
Vraag me af wat het beleid hier over zegt.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zijn meestal gewend aan hoge temperaturen en de thermostaat gaat echt niet op 19 graden. Mijn vraag wie gaat voor deze zielenpieten de energierekening betalen?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

U weet best wie dat gaan betalen.
Het gaat me hier om beleid. De overheid heeft als beleid dat gasaansluitingen in nieuwbouw niet meer mag. In dat geval moet er een warmtepomp in wat veel duurder is.
” Het ‘kleine’ verschil tussen verbouwen en bouwen is sinds 1 juli 2018 dat nieuwbouw verplicht gasloos wordt. Geen enkel nieuwbouwhuis mag nog op het aardgas worden aangesloten. Dat geldt niet voor bestaande woningen.”
Trouwens, voor de opwekking van elektriciteit wordt ook gas gebruikt. Voor 20.000 nieuwbouwwoningen heb je straks dus aardig wat elektriciteit nodig.
Uiteraard gaan wij dat betalen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

U.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is altijd zo geweest dat het verdrag van Genève en de Dublin verordening de individuele staten een grote vrijheid geven hoe ze precies het asielrecht willen uitvoeren. Die verdragen geven alleen hoofdlijnen, meer niet.
Maar soms 1981 doen de opeenvolgende regeringen van Nederland hun best om zo veel mogelijk migranten binnen te halen. Ze gebruiken de juridische kaders als excuus, wetende dat bijna niemand de wettekst ervan nakijkt, behalve een enkeling zoals Vervloed.
Zeg tegen de gemiddelde Nederlander dat ‘iets’ moet vanwege mensenrechten of internationale verdragen – en hij zal dat ‘iets’ meteen steunen, ook al heeft hij geen idee waar het eigenlijk over gaat.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alles gaat volgens plan. Dus als er geen asielstop komt en geen restrictief asielbeleid (terwijl een meerderheid van het volk dit wil) is dat onderdeel van het plan. De regering is geen dienaar van het volk meer.
Vraag u af op welke thema’s de overheersende mening van het volk diametraal staat op het regeringsbeleid. Op al die vlakken is er dus een plan. Ik zeg niet graag iets positiefs over haar, maar Kaag vatte het perfect samen: “We moeten beseffen dat we samen stukje armer zullen worden”. En ze bedoelde heus niet alleen in monetaire zin. Ook in (keuze)vrijheid, levensvreugde, (geestelijke) gezondheid, toekomstperspectief, leefruimte, veiligheid, sociaal welzijn en Hollandse cultuur.

Alles gaat volgens plan. Ook de afbraak die ruimte maakt voor het ‘beter terug bouwen’. En wie denkt dat dit nog tegen te houden is door de regering te vervangen is ziende blind.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Wie dat stukje armer zal voelen is duidelijk. Mw.Kaag zal niet onder lijden samen met de bende jaknikkers om haar heen. Grote plannen drijven wel het land op de spits en mw. Kaag is niet onvervangbaar. Er is ook geen echte eenheid in de EU en als dit ver wordt doorgedreven zal het de EU de kop kosten. De EU is er heus niet voor eeuwig. Poetin zei het al de EU is de leidende rol aan het verliezen. De de trots zal heel veel kosten en dat is doden voor de eenheid.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Inderdaad. En als Kaag zegt ‘ dat we samen’ een stukje armer zullen worden, dan bedoelt ze dat de Nederlanders armer worden , maar anderen rijker. Relatief. Ze kan haar functie beter Minister van Herverdeling noemen.

Cees
Cees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Als je de moed opgeeft ben je bij voorbaat verloren! Was het niet Willem van Oranje die uitsprak : Je kan de strijd ook aangaan indien je niet meteen de overwinnaar bent”

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Wij worden overlopen met andere culturen, die meestal, uitzonderingen daar, zich niet aanpassen aan onze normen en waarden en waar veel belastinggeld aan gespendeerd wordt. Hoor de mensenrechtenorganisaties over discriminatie en achterstelling van deze mensen, maar waar blijft de verontwaardiging over discriminatie en achterstelling van deze mensenrechtenorganisaties, wanneer de mensenrechten van de Nederlanders onderschikt worden gemaakt aan deze asielzoekers..

Bob Fleumer
Bob Fleumer
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben bang dat Rutte te ver heen is in zijn ingeslagen weg en dat hij niet de morele moed heeft om zijn ongelijk te bekennen. Zijn “mea culpa mea maxima culpa” is veel te laat.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob Fleumer

Zijn gezichtsverlies zou zelfs voor iemand zonder gezicht te groot zijn.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob Fleumer

Hij vindt helemaal niet dat hij ongelijk heeft of dat hij een ‘ Maxima culpa’ zou hebben. Als globalist vindt hij de belangen van Nederlanders te gering om rekening mee te houden. Hij vindt juist dat hij goed bezig is om de Nederlanders in de richting te duwen van de Nieuwe Samenleving.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Als hij in zijn praatjes voor de journalisten iets stellig beweert (kan niet, mag niet), gaat men daar zelden intensief op door. Als een dappere het toch probeert trekken mijn tenen al krom want, jawel, dan volgt er altijd een uitgebreide langdurige woordensoep met herhaalde mantra’s zodat de tijd voor ‘vragen’ opgevuld is, alleen niet door (de weinige) kritische journalisten.

Els
Els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob Fleumer

“Moreel is de geestesgesteldheid, geestelijke weerbaarheid, moed, werkkracht of strijdlust die in moeilijke omstandigheden door een individu of groep wordt getoond. Moreel betekent zedelijke kracht, zedelijke moed, zelfvertrouwen of de wil om door te zetten. Wikipedia”

Hij is deze weg ingeslagen omdat hij deze eigenschap nooit heeft gehad, maar altijd die weg bewandelde die hem het meeste voordeel opleverde. Op andere terreinen in onze samenleving zijn voor mensen die zo leven specifieke benamingen.

Dick
Dick
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende weergave van hoe ons asielbeleid tot stand is gekomen en hoe we dit als de wiedeweerga kunnen beëindigen. En dit terwijl er een overgrote meerderheid is die dit kabinet het liefst al veel eerder naar huis had willen sturen. Dit land verkeert inmiddels in totale chaos en het wordt nog veel erger, reken maar! Hoogste tijd voor verkiezingen en als eerste dit asielbeleid volledig afschaffen en grenzen potdicht.
Asielzoekers zijn namelijk en op afstand het allergrootste probleem, dus graag een minister op deze post die dit voortvarend aan weet te pakken. Wellicht iets voor Johannes Vervloed.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Werden we maar de EU uitgegooid.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit kabinet MOET vallen. Opdracht voor CDA en of CU

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

CU laat het kabinet alleen vallen als ze ervan overtuigd zijn, dat ze er een nog linkser kabinet voor terugkrijgen. CDA heeft haar kans gehad, maar Wopke H en zijn medehondjes blijken tandeloze keffertjes te zijn. Ze blaffen hard, maar zodra de baas ze boos aankijkt lopen ze piepend en jankend met hun staartjes tussen de achterpootjes weg.

De samenloop van een aantal nare omstandigheden kon deze winter wel opspelen. Teveel migranten, te weinig gas dat ook nog onbetaalbaar wordt, een forse economische klap voor Duitsland, dat geen gas meer uit Rusland krijgt en kolenvoorraden amper kan aanvullen vanwege de lage waterstanden. Grote toename van faillissementen, aanhoudende hoge inflatie, een regering die zonder enig maatschappelijk besef het beleid voortzet waarin de boeren van hun land worden gejaagd en nog meer kunnen kunnen zoveel druk opleveren dat het vat uit elkaar knalt.

Ik voorzie, dat het kabinet hard en meedogenloos tegengas geeft, waarbij die coronawet goed van pas komt. Slaagt de overheid, dan krijgen we een harde dictatuur.
Slaagt de overheid daar niet in, dan moeten we met een hopeloos versplinterd groepje van FvD, PVV, BBB, BVNL, JA21, SGP, rechtse restanten van de VVD en (jawel) SP zien, dat we een tijdelijk bestuur opzetten waarmee we het land zo goed mogelijk door deze crisis loodsen.

Als de EU uit elkaar klapt omdat de ECB met >10% inflatie geen 0% rente kan hanteren worden de problemen aanzienlijk groter. Ik heb het wel eens vaker over de Wet van Murphy gehad en nu begint Murphy zijn piketpaaltjes te slaan.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtig toch Nederland heeft de regering die het zelf heeft gekozen.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland moet de grenzen radicaal sluiten en niet-westerse Nederlanders een afkoopsom geven voor remigratie naar hun thuisland.. De abortus verbieden en strafbaar stellen. Daarnaast moet de kinderbijslag omhoog. Verder moet Nederland een totale robotisering doorvoeren. Om de koopkracht van de ontslagen mensen op het zelfde niveau te houden moet iedereen naar rato van laatstverdiende loon en naar intellectueel vermogen een permanente studie / stage / research opleiding volgen.
Nederland moet 2.000 miljard euro’s drukken en op de Zuid Europese, Amerikaanse en Aziatische financiele markten dumpen en daarmee de Euro-Gulden koersval te compenseren. Voorts uit de Euro en uit de Europese unie.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Oei. Met uw eerste zin kan ik het in grote lijnen eens zijn. Maar abortus verbieden? Een tandje minder met de bijna propaganda hiervoor, dat zou van mij wel mogen.
De kinderbijslag omhoog? Ik zou denken, kinderbijslag en alle verdere toeslagen en kwijtscheldingen weg, 1 vlaktaks voor iedereen, en een kleine overheid die de buitenproportionele uitgaven van nu, die NL in de problemen brengen, terugdraait.
Een kleine partij-onafhankelijke overheid die in de 1e plaats het welzijn van het volk dat ze dient te dienen, bij elke beslissing laat prevaleren. Die dus de exorbitante belastingdruk terugschroeft.
Het zou zo moeten zijn dat je met je inkomen, ook als dat niet heel hoog is, misschien bescheiden, maar wel normaal kunt leven en wonen. Zoals het was voor de massa-immigratie, de milieu- en klimaathysterie, en de idiotie om als speldenpriklandje op de aardbol al te hoog van de toren te willen blazen.
Totale robotisering is overigens al een eind op weg, denk maar aan alles wat alleen nog maar digitaal kan, de eindeloze wachtrijrobotbandjes als je een ‘klantenservice’ belt, de zelfscan in de supermarkt, de megalomane gerobotiseerde dozenschuifhallen….
Maar uw afvoer zal voorlopig echt niet door een robot gerepareerd kunnen worden hoor, er zullen nog vele jaren gouden handjes nodig zijn. Die m.i. gewaardeerd moeten worden met een toereikend inkomen.
Nederland kan zelf helemaal geen euro’s drukken.
Om weer grip op onze monetaire situatie te krijgen: uw laatste zin is daarvoor m.i. inderdaad nodig.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik vermoed, dat onze jonge vrind met enig sarcasme een punt wil maken. Een persiflage op de rechtse denkers zo te oordelen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Ik denk dat inderdaad ook. Maar als het een discussie uitlokt is het goed toch? Soms moeten er inderdaad eerst radicale dingen worden geponeerd.
En aangezien de roverheid een en al persiflage is…….

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Gezien de blinde volgzaamheid waarmee de meerderheid van de kiezers op Rutte en zijn trawanten blijft stemmen, is de robotisering al goed op weg…

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De horizon van de Nederlandse burger is zich om allerlei redenen steeds meer aan het versmallen.
Dit is in het belang van de huidige politieke macht. Dit heeft weer consequenties die weer zullen leiden naar een nieuwe situatie.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Jammer genoeg heeft u gelijk.

58
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x