Heeft Nederland nog zeggenschap over omvang eigen bevolking?

Nederland is uiteindelijk niet verplicht vreemdelingen toe te laten

Migranten uit Midden-Afrika onderweg naar Europa

Titelfoto: Migranten uit Midden-Afrika onderweg naar Europa. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Newsy

Er is de laatste tijd de nodige onrust ontstaan over voorspellingen over de omvang van onze bevolking. Projecties variëren van een gematigde groei tot een verdubbeling van de huidige zeventien miljoen. Alle groei komt van immigratie, de autochtone bevolking neemt in alle scenario’s af.

Bevolkingsbeleid

De vraag is gerechtvaardigd of Nederland weer een bevolkingsbeleid moet gaan voeren. Vele (immigratie-)landen doen dat en ook Nederland had een dergelijk beleid na WOII. Aanpalende vragen zijn of een bevolkingsbeleid opportuun is en zo ja, of Nederland überhaupt nog de middelen heeft om de omvang van de bevolking te ‘sturen’. Dit laatste punt is relevant gezien een VN-verklaring die Nederland voornemens is op 11 december te ondertekenen, de Global Compact for Migration. Hier werd een Kamerdebat over aangevraagd dat om onduidelijke redenen werd afgewezen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Eerder werd op OpinieZ over dit document geschreven.

Binnen de Europese Commissie zijn stemmen opgegaan die vinden dat Nederland zou kunnen groeien naar 25 miljoen inwoners. Dat heeft alarmbellen doen afgaan. Willen wij een dergelijke toename en vooral, willen wij een compleet andere samenstelling van onze bevolking? Want dat zou de consequentie zijn van een dergelijke massa-immigratie.

Sturingsmiddelen

Over de opportuniteit van massa-immigratie en een veranderende samenstelling van de bevolking wordt veel gesproken. Wat voor sturingsmiddelen hebben we om massa-immigratie een halt toe te roepen?

Daartoe moeten we allereerst onderscheid maken tussen twee vormen van immigratie, reguliere en niet-reguliere.

Reguliere immigratie

Reguliere immigratie vindt plaats via een welomschreven procedure. Als personen uit “derde landen” in Nederland willen studeren, werken of wonen, moeten zij daartoe bij onze ambassades een verblijfs- of werkvergunning aanvragen. Deze vergunningen zijn voor een bepaalde tijd. Naturalisatie kan plaatsvinden, maar pas na een verblijf van tenminste vijf jaar en vaak nog langer. De voorwaarden waaronder zijn duidelijk vastgelegd. Sturing van reguliere immigratie is derhalve mogelijk en gebeurt nu ook.

Niet-reguliere immigratie

De niet-reguliere immigratie valt uiteen in twee groepen, asielverlening en illegale migratie.

Asielverlening

Asielverlening is evenals reguliere immigratie een soevereine bevoegdheid. Elk land, dus ook Nederland, bepaalt zelf of het een asielzoeker wel of geen asiel wil verlenen. Daarbij is men echter wel gehouden aan internationale verdragen, als het Vluchtelingenverdrag en het latere aanvullende Protocol, als men althans lid is van die verdragen en dat is Nederland. Personen die in hun eigen land worden vervolgd vanwege hun geloof, geaardheid of politieke gezindheid komen in aanmerking.

Illegale migratie

Illegale migratie is een ander verhaal. Het woord zegt het al: er vindt migratie plaats zonder goedkeuring van de authoriteiten. Sturing is derhalve niet mogelijk, tenzij de illegale migranten worden aangehouden. Dan kunnen zij belet worden de grens over te steken of na overschrijding teruggestuurd naar het land van herkomst. Er is echter een ‘maar’, het principe van non-refoulement: je mag iemand niet zo maar terugsturen.

Als een illegale migrant asiel aanvraagt, heeft hij volgens het Vluchtelingenverdrag recht op een eerlijke behandeling van zijn asielaanvraag. In de praktijk betekent dit dat bijna iedere illegale migrant gehoord moet worden om te bepalen of het om een echte vluchteling gaat of om een economische migrant. Als deze procedure voltrokken is mogen de economische migranten worden teruggestuurd.

Rabat-proces

Het Rabat-proces is een overleg tussen de EU en Afrikaanse landen waarin wordt gesproken over terug- en overname van migranten. Terugsturen van economische migranten kan alleen als de landen van herkomst een dergelijk protocol hebben gesloten met de EU of met individuele lidstaten. Onlangs zijn daar afspraken over gemaakt in de verklaring van Marakkech van mei j.l. Doch ook hier blijken in de praktijk allerlei obstakels te bestaan. Slechts een kleine groep van uitgeprocedeerde asielzoekers, illegale economische migranten dus, wordt uitgezet.

 

Global Compact

Het eerdergenoemde Global Compact dat Nederland en de EU voornemens zijn te ondertekenen op 11 december a.s. gaat over deze economische migranten en hoe deze te behandelen. Het gaat niet over vluchtelingen. Die vallen onder het Vluchtelingenverdrag en het aanvullende Protocol. Het Global Compact geeft een opsomming van allerlei maatregelen die de ondertekenaars beloven te nemen ten behoeve van economische vluchtelingen, variërend van een menswaardige behandeling tot het verstrekken van faciliteiten als opvang, woning en werk.

In tegenstelling tot het geuite vermoeden dat Nederland met deze handtekening verdere soevereiniteit verliest, stelt het Global Compact nadrukkelijk dat het upholds the sovereignty of States en dat het non-legally binding is.

Kortom, Nederland en de EU beloven veel, maar verplichten zich tot niets.

EU en migratie

Zoals bekend heeft de EU geen immigratiebeleid. Er is slechts het Dublin akkoord dat zegt dat asielaanvragen plaats dienen te vinden in het land van binnenkomst. Maar ook daar houdt men zich niet aan. Migranten zwerven uit over het gehele Schengengebied (geen binnengrenzen) van de EU, met als gevolg ‘asielshopping’. Men steggelt wat over de verdeling van illegale migranten (zonder resultaat) en probeert de EU buitengrens te versterken (met Frontex).

Maar omdat terugsturen van in de Middellandse Zee opgepikte migranten niet mag (non-refoulement) fungeert Frontex de facto als een veerdienst. Over opvang in gesloten centra in de EU of in Noord-Afrika, opdat snel en gecontroleerd, een scheiding kan worden aangebracht tussen echte vluchtelingen en economische migranten, wordt wel gesproken, maar deze discussie leidt vooralsnog niet tot concrete acties. Ik schreef hier recentelijk een column over:

Nederlandse soevereiniteit

In dit EU-lek zit derhalve de moeikijke ‘stuurbaarheid’ van immigratie. Nederland kan nog zo’n stringent immigratiebeleid voeren (hetgeen overigens momenteel niet het geval is, integendeel), maar kan weinig doen tegen illegale migranten, die in Zuid-Europa binnenkomen en doorreizen naar Nederland. Wel kan met een beroep op ‘Dublin’ de migrant worden teruggestuurd naar de lidstaat van de EU waar deze binnenkwam, maar in de praktijk gebeurt dat niet. Of omdat landen terugname niet accepteren of omdat Nederland dat om solidariteitsredenen niet doet.

Conclusie

Nederland is ondanks allerlei internationale verdragen en verklaringen dus nog steeds soeverein als het om het wel of niet binnenlaten van vreemdelingen gaat. De praktijk is echter dat wordt toegestaan dat illegale migranten ons land binnenkomen en gebruik maken van opvang, een woning en een uitkering. Nederland is dat niet verplicht. Het is puur een kwestie van politieke wil of vreemdelingen wel of niet worden toegelaten en welke faciliteiten wij hen willen verlenen. Berichten dat we niet meer baas in eigen huis zouden zijn, zijn ongegrond.

 

Een andere politieke wind zou er zonder probleem voor kunnen zorgen dat Nederland een halt toeroept aan de ongebreidelde instroom van illegale migranten.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
26 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
jungleelephant
jungleelephant
4 jaren geleden

Nou,dan gaan we dus maar heel snel zorgen voor een andere politieke wind!Wanneer vegen we het Binnenhof schoon?

Arie
Arie
4 jaren geleden

Wie pleit voor meer oorlog en meer hongersnood in Europa, kan alleen maar vóór ongecontroleerde massa-immigratie zijn. Nog los van het sociale aspect, dat meer mensen = meer schaarste = meer agressie, kenmerkend bij overbevolking.

We importeren grotendeels analfabeten voor onze “kenniseconomie”.
Uit landen met gewelddadige clanculturen, soms zelfs uit oorlogsgebieden.
En partijen als D66 eisen dan ook nog eens dat onze overheid minder “wit” wordt… Dus dat mensen uit landen waar corruptie, wanbeleid en cliëntisme de norm is, hier de dienst gaan uitmaken.

Stef Blok had gelijk; multikul werkt niet. Niemand heeft wat hij zei over Suriname weerlegd. Vooral kamerlid Hiddema heeft dat aan de hand van een reeks voorbeelden fantastisch uitgelegd.
Multikul zou kunnen werken als niet anti-blank racisme, maar kwaliteit de norm zou worden. Maar volgens linkse deugers mogen kwaliteitseisen geen enkele rol spelen in welke discussie dan ook. Daarom is elke discussie met links altijd een race naar beneden.

Er is altijd een grens aan het aantal mensen dat op een bepaald stukje grond kan wonen. Zelfs als ze allemaal dezelfde achtergrond en cultuur hebben.
Daarom zijn landsgrenzen zo belangrijk.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Het VN Vluchtelingenverdrag van 1953 opzeggen, dus. Onbetaalbaar, onbeheersbaar en onrechtvaardig naar onze (klein-)kinderen. Die hebben ook Mensenrechten.

Rob
Rob
4 jaren geleden

Sigrid Kaag en consorten, dit soort “sociale” figuren verkwanselen Nederland, referendum is niet mogelijk, afgeschaft, snap je nu waarom

ni28
ni28
4 jaren geleden

Geruststellende conclusie over de soevereiniteit maar wat heb je in de praktijk aan? Vrijblijvende afspraken zullen als vaste afspraken werken zoals wij nu al zien. Met 25 miljoen inwoners zal de islam hier langzaam de overhand bereiken en zal Nederland bij het Midden Oosten gaan horen mat alle consequenties van dien. De middeleeuwen komen steeds dichterbij en onze politici steken hun hoofden in het zand. Met 25 miljoen inwoners komt er einde aan de leefbaarheid afgezien nog van de culturele verschillen. Nederland lijkt nu al een mierennest terwijl de mensen minder ordelijk zijn dan de mieren. Niet geruststellende conclusie dus.

Anton
Anton
4 jaren geleden

Wat is de reden dat de autochtone bevolking zich niet vermeerdert? Mensen die positief zijn over de toekomst zullen sneller aan kinderen beginnen dan mensen die dat niet zijn.
De kosten van levensonderhoud zijn enorm gestegen. Onze overheid is niet betrouwbaar en het lijkt alsof haar prioriteit niet bij de bevolking ligt. Het land begint vol te raken en er is geen zekerheid meer over de toekomst. Is het gek dat mensen niet zo makkelijk aan kinderen beginnen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden

Om uiteenlopende redenen moet Nederland als vol beschouwd worden: 1. woningmarkt; 2. wegennet (en parkeerplaatsen); 3. ondermijning solidariteit door islam ; 4. miljoenen medelanders die niet aan het signalement van zelfredzame medeburger voldoen; 5. houdbaarheid verzorgingsstaat; 6. geloofwaardigheid democratie; 7. bestuurbaarheid land (versplintering door polarisiatie); 8. limiet belastbaarheid burger; 9. eind solidariteit EU door staatsschuldencrisis en corruptie op alle niveau’s. Tijd dus om een signaal af te geven dat de grens is bereikt door migranten terug te sturen naar waar ze vandaan komen, binnen of buiten Dublin. Brussel is doof voor de problemen en produceert belachelijke rapporten om die doofheid te rechtvaardigen. Dus tijd om de EU stevig onder druk te zetten, liefst in samenwerking met landen als Denemarken en Oostenrijk. Genoeg is genoeg.

karton
karton
4 jaren geleden

Nederland heeft géén zeggenschap over de omvang van de eigen bevolking; échter……evenmin over de meeste andere vraagstukken. Álles wordt gedicteerd vanuit Brussel, door een Zuipschuit en z’n gevolg. Niet alleen NL heeft daar last van; in álle EU-lidstaten heeft men maar te doen wat de EU opdraagt. Polen mag geen rechters ontslaan, beslist “Europa”, Italië mag niet voor z’n eigen bevolking zorgen middels het verlagen van de pensioenleeftijd en het verstrekken van een uitkering aan mensen met helemaal niks !!! Volgens de EU, likkertje Rutte voorop, loopt het begrotingstekort dan te hoog op, dat mag dan zo zijn, maar zij, de EU met likkertje Rutte, ziet dus liever de Italiaanse bevolking creperen dán het oplopen van het begrotingstekort aldaar.
Als je dat vindt……..dan heb je toch de mentaliteit van een dinosaurus, m.a.w. de “leiders” zorgen goed, véél te goed, voor zichzelf, en dat de bevolking hongert, interesseert hen geen ene moer.
Één hele grote klèrezooi hebben die gasten van óns , eens zo mooie en leefbaar landje gemaakt, maar ook van de andere lidstaten, behalve in de landen waar échte leiders a.h. roer staan : Hongarije, Oostenrijk en de Visegradlanden.
Engeland ontdoet zich van de EU-dictatuur.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden

Dit allemaal zegt toch ook heel veel over de Nederlandse bevolking zelf dan toch. Schijnbaar maakt het ook hun dan niets uit dat hun kinderen en kleinkinderen van het huidige beleid wat in Nederland gevoerd wordt straks de dupe gaan worden .En dit alles door het stemgedrag van hun ouders en grootouders dan. De nederlandse burger blijft blind en doof voor de waarheid, en gaan ook bij de volgende verkiezingen weer die politicus stemmen die dit allemaal mogelijk maken, en geen halt toe zullen roepen. Ik vraag mij wel eens af of je als Nederlander hier wel zo gelukkig mee moet zijn, dat de regering het eens zo mooie Nederland omtoveren tot een overvolle islamstaat en schijnbaar nog niet klaar zijn door nog meer van die islam import het land binnen te halen. Ik denk dat je als echte Nederlander straks beter af bent in een land te gaan wonen waar ze juist dit willen voorkomen, want het interreseerd de regering geen ene moer of de eigen burgers straks om komen van de honger .Als ze de deuren maar wijd open gespreid hebben voor de import die dan gratis mogen genieten van de voorzieningen waar die domme Nederlanders zich rot voor gewerkt hebben en blauw betaald hebben. Dat is de toekomst van Nederland ben ik bang. Dit kan alleen maar stoppen als er een leider in Nederland komt die keihard de waarheid zegt zoals in Hongarije Italy en Oostenrijk.

adrianus
adrianus
4 jaren geleden

bevolkingsgroei oei, wanneer je naar het gemeentehuis gaat voor een aangifte (opgeven van een misdrijf) geboorte wordt je zomaar op je blauwe ogen vertrouwd.. dit in wanneer het klopt volgens de BRP een man en een vrouw op het zelfde adres geschreven (dit hoeft geen feit te zijn)
er wordt, werd nooit gevraagd om een medische geboorte bewijs, bewijs of de moeder wel de moeder is en bewijs of de vader wel de vader is.. dit gaat allemaal op vertrouwen van de blauwe ogen..
op deze wijze zijn er in de gastarbeidersjaren 60, 70, 80, 90 duizenden mogelijk wel 100duizenden geboorte aan giften meer gedaan gedaan na dat deze arbeiders ervoeren hoe simpel nederland hier in is.. met slim door denken van deze arbeider veel kinderbijslag word opgehaald, waar geen geboorte heeft plaatsgevonden..
met deze natuurlijk personen werd en wordt gehandeld.. het enigste wat de koper dient te onthouden zijn de gegevens op de geboorteakte en het geslacht, etnische tijd en leeftijd dienen binnen de grenzen te liggen..
of dit onder economische delict valt ? zo simpel bedondert BV nederland zijn burgers die wel serieus zijn, net als met bouwfraude, dividend en wat nog meer onder de pet..
mijn bron zijn oude vroedvrouwen, en geen sprookje..
een volkstelling in feitelijkheid zou wel weer eens wenselijk zijn..

YONI
YONI
4 jaren geleden

Jammer dat onze politiek de ogen sluit en dit laat gebeuren. Getuigt van niet capabele houding. Dan gaat mijn voorkeur uit naar een andere Haagse wind. En graag zo snel mogelijk.

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden

Als ik het tabelletje naast Amerika leg, is er daar nog ruimte voor 7 a 9 miljard vluchtelingen. De huidige hele wereldbevolking kan daar terecht. Dus Afrika, allemaal naar Amerika. De richting is bekend.

Hans Zijlstra
Hans Zijlstra
4 jaren geleden

Het lijkt me volkomen geschift om niet uit te gaan van een vastgesteld doel voor instroom vreemdelingen. Doe je dat niet dan eindigt het in chaos en butgeroorlog, zoals een enkele inzender al vermeldde. Identiteit gaat uit gemeenschappelijke zaken, historie en gemeenschapsgevoel. Ik vermoe dat Polen en nog een paar landen, de redding van Europa moeten opbrengen en niet het halzachte West=Europa.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden

Er zal dus niet veel veranderen.
Nu mag iedereen hier al komen en blijven en wordt tot zijn dood, evenals zijn talrijke gezinsleden en nakomelingen, verzorgd op onze kosten.
Wilt u een ander beleid, stem dan PVV of FVD, de rest steunt dit waanzinnige beleid net als de linkse (Staats)media!

Corinne Bakker
Corinne Bakker
4 jaren geleden

Heel graag moet Nederland halt toeroepen aan alle immigranten,als men niets bijdraagt aan economie,is het ons hardwerkend land niet meer! Alleen als je je eigen broek kunt ophouden en zelf alles regelt zonder subsidies en hulp van softe agogen valt er misschien over te praten.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Ja en die politieke wind zou er wat mij betreft vandaag nog moeten gaan waaien, want in de beschrijving van de huidige situatie, en dhr Vervloed beschrijft die ook exact hier in deze column, heeft Nederland TOTAAL geen beleid. Geen sturing, m.a.w. Nederlandse overheid rotzooit maar wat aan en is met onbelangrijke dingen bezig en is bezig geld te vergaren door de eigen bevolking op de kop te houden en de zakken leeg te schudden.
Nederland heeft GEEN regie op migratie en met die verschrikkelijke Europese Commissie wordt dat nog vele malen erger. Die Europese ‘leiders’ lijken wel gestoord.
Als Nederland NU niets doet, dan loopt het somber af, zeker voor degenen die kinderen en kleinkinderen hebben. IK heb ze gelukkig niet, dus mijn tijd zal het nog wel duren, maar iedereen met nakomelingen die NU niets doet, moet zich bijna postuum verantwoorden naar zijn kinderen en kleinkinderen toe waarom hij/zij toch al die jaren maar op die kartelpartijen bleef stemmen die deze massamigratie mogelijk maakten en nog maken.
MIJ valt niets te verwijten en mijn partner ook niet. Wij stemmen op Geert of Thierry. Ik ben lid van FvD en ik hekel iedereen die op de partijen stemmen die maar migranten in grote getale blijven importeren en pamperen. Elk jaar groeien we met een bevolking ter grootte van b.v Enschede, maar die lieden krijgen ook MEER kinderen dan wij, dus over pakweg 50 jaar gaat hier een heel andere (islamitische, terroristische) wind waaien..

rico
rico
4 jaren geleden

Als dit zou worden uitgevoerd is dit het einde van de europesche en waarschijnlijk wordt het erger. Trek de lijnen van de huidige gevolgen van immigratie door en je ziet een burgeroorlog. Dit kan gewoon niet goed blijven gaan. Het grootste deel van de bevolking wil dit ook niet, die vinden hooguit opvang voor vluchtelingen acceptabel wat in de praktijk als excuus wordt gebruikt want het overgrote deel bestaat uit economische immigratie.

Steven
Steven
4 jaren geleden

laten we de politici vooral niet lastig vallen met echte problemen en lange termijn ontwikkelingen

Jay
Jay
4 jaren geleden

Net zo min als dat je een vrouw wilt die ongelimiteerd geld uitgeeft, wil je ook geen migratie uit landen die ongelimiteerd kinderen maken.
Het is een onhoudbare situatie.

Het bittere feit van deze zaak is dat ze zich daar minder moeten voortplanten, om de bevolkingsexplosie een halt toe te roepen. En als ze dat niet doen, dan zullen er honderden miljoenen moeten sterven door honger, dorst en geweld. Het is de natuur.
Natuurlijk willen bloedende hartjes hier iedereen herverdelen over de wereld zodat iedereen blijft leven. Een empathische houding, maar een met een zeer korte visie. Want het probleem is dat de reproductie door gaat. Het is geen eenmalige toevalligheid, maar een manier van leven. Ze zullen zelf moeten leren dat overbevolking leidt tot grote problemen.
Enable ze niet in hun foute gedrag, want dan blijven ze er mee doorgaan en hun gedrag zal ons naar beneden sleuren. En niet een beetje maar helemaal naar de bodem.

Maar het is een 1-2-tje tussen kapitaal en tere zieltjes. Tere zieltjes willen iedereen redden, terwijl kapitaal goedkope arbeid en stijging van bnp wil zien. Beide groepen steken hun middelvinger op naar de middenklasse en onze regeringen zijn hen ter wille.

Marien
Marien
4 jaren geleden

ook eens met Piet Karbiet. Dat vluchtelingenverdrag dienen we op te zeggen. Je kan namelijk met HEEL veel landen geen verdragen sluiten omdat zij zich er niet aan houden. De inborst van veel volkeren is anders dan de onze. Dus dat clasht. Dat wordt onvoldoende meegenomen (lees: niet) in de besluitvorming door onze politiek.
Ook dat er over die bijeenkomst in Marrakesh GEEN debat gehouden mag worden, vind ik ZEER vreemd en ZEER verontrustend.
Men is dus met een plan bezig waar de ‘gewone’ bevolking buiten gehouden dient te worden.

Marien
Marien
4 jaren geleden

Ook ‘Karton’ heeft een reactie gegeven waar ik mij volledig bij aansluit.
De EU is een farce, het is NIKS. Juncker is een groot schandaal dat wij dat tolereren dat zo’n zuiperd met HEEL vreemd gedrag zo’n functie mag bekleden is te belachelijk voor woorden.
Ook Timmermans en Verhofstadt zijn HEEL vreemde mensen. Die Sargentini heeft enorm fout gehandeld t.a.v Hongarije. Ik vind dat leiders van landen als eerste prioriteit het welzijn en de veiligheid van de eigen bevolking moeten verzorgen en dat DOEN leiders als die van Italie en Hongarije ook.
Mw Sargentini is in weelde opgegroeid een theoretica. Maar ze heeft duidelijk geen geschiedenis gehad en Rutte is alles wat hij leerde van geschiedenis vergeten. De voormalig oostbloklanden hebben jarenlang onder het juk van Rusland gezeten. De hele post 2e wereldoorlog periode. En dan NU onder het juk van een zuipende Juncker of die andere incapabelen in Brussel? Nou, ik geef ze groot gelijk dat ze DAT niet doen. De EEG was nog een redelijk construct, maar de EU van nu is WAARDELOOS.
Engeland zou er eigenlijk bij moeten kunnen blijven, maar dan moet ‘Brussel’ RADICAAL hervormd worden of verdwijnen. De diverse regeringsleiders en ministers zouden iets op moeten zetten waarbij je samenwerkt waar het moet en belangrijk is, maar WEL met consensus en niet met dictatuur. Men moet wel baas in eigen land en van eigen grenzen kunnen blijven. Dus immigratie moet gestopt en mag alleen onder strikte goed gecontroleerde voorwaarden om in elk geval de stroom economische migranten totaal te stoppen.

Marien
Marien
4 jaren geleden

ik ben het volledig eens met de reactie van reageerder Arie. Ik weet niet hoe ik met ‘reageren’ moet werken. Als ik er op klik, komt er geen reactie scherm te voorschijn.

trackback

[…] Lees ook de relevante OpinieZ-artikelen Heeft Nederland nog zeggenschap over omvang eigen bevolking?, VN publiceert juichrapport over de zegeningen van migratie en Nederland promoot immigratie uit […]

trackback

[…] Naast het democratisch tekort van grotere organisatieverbanden dan de natiestaat is het verlies van identiteit voor velen de belangrijkste drijfveer om zich te verzetten tegen een EU die steeds meer bevoegheden naar zich toetrekt. De natiestaat moet dan wel de gewenste garantie geven en niet zoals thans het geval meedoen met het opengrenzenbeleid van de EU. Dat dit heel wel mogelijk is en slechts een kwestie van politieke wil, heb ik onlangs in OpinieZ uiteengezet. […]

Marien
Marien
4 jaren geleden

Ja Adrianus, inderdaad een volkstelling zou zeker goed zijn. Maar ja, wel goed controleren dan…….
Eigenlijk moeten ze alle adressen af met een bos ambtenaren en overal persoonlijk aanbellen. Wie woont hier? En dan noteren.

trackback

[…] Source: OpinieZ Heeft Nederland nog zeggenschap over omvang eigen bevolking? […]

26
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen