EU-landen moeten weer baas in eigen huis worden

Terugdraaien federalisering is nodig

Titelfoto artikel Lex Hoogduin, Jan Gajentaan en Johannes Vervloed “EU-landen moeten weer baas in eigen huis worden”

Titelfoto: Premier Rutte bij vergadering Europese Raad (juli 2019). Foto Newsroom EU. Copyright: Europese Unie. Citaatrecht ex. art 15a Auteurswet.

In het drieluik Nederland, de EU en de Euro: verstandig verder pleitten hoogleraar Lex Hoogduin en OpinieZ-columnisten Jan Gajentaan en Johannes Vervloed ervoor dat Nederland met nieuwe bondgenoten de EU als Ever Closer Union een halt toeroept. De auteurs beschreven de opzet van een andere, meer decentrale EU. In dit vervolgartikel schetsen de auteurs hoe dat kan worden gerealiseerd.

➡️ De artikelserie “Nederland, de EU en de Euro: verstandig verder vindt u hier”: Deel 1, Deel 2 en Deel 3.

 

Reacties op onze serie

Naast vele positieve reacties op ons drieluik waren er ook kritische, variërend van “onvoldoende draagvlak” tot “niet haalbaar” en “niet ver genoeg”. Wij zullen ze alle drie beantwoorden. Als sluitstuk komen wij met enkele suggesties hoe een ander Nederlands EU-beleid eruit zou kunnen zien.

Wij hebben overigens niet de illusie dat een ander EU-beleid op korte termijn kan worden gerealiseerd. Dat zal pas na de verkiezingen van 2021 mogelijk zijn. Tot die tijd moet het nuchtere Hollandse verstand er voor zorgen dat wij niet in een transferunie worden gerommeld.

 

Minister van Financiën Wopke Hoekstra verzette zich daar met zijn Hanze 8 coalitie al tegen, met beperkt succes.

 

Onvoldoende draagvlak

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Nederlanders niet uit de EU willen. De overgrote meerderheid realiseert zich dat wij een handelsland zijn en het ons niet kunnen veroorloven de interne markt te verlaten.

Over hoe verder met de Europese samenwerking zijn de meningen verdeeld. D66 is voor een Europese federale (supranationale) staat en FvD en PVV bepleiten een Nexit. De andere partijen zitten tussen deze twee extremen in.
Het is de laatste groep tot wie wij ons voornamelijk richten. Partijen van zowel linksen als rechtsen huize die het belang inzien van een douane-unie met een goed werkende interne markt, die voordelige handelsakkoorden met derde landen weet af te sluiten zonder te verzanden in een bureaucratisch moeras. Wat betreft het laatste is nog een wereld te winnen.

Bij de rest van de Europese integratie worden vraagtekens gezet, maar dat er een potentiële meerderheid van de Nederlandse bevolking voor een ander, minder supranationaal EU-beleid is, daarvan zijn we overtuigd.

 

Haalbaarheid

Een tweede groep van reacties betrof de haalbaarheid van een andere EU. We hebben bij de recente verkiezingen voor het Europees Parlement gezien dat de EU-kritische partijen bijna een derde van de stemmen haalde. Een kleine vooruitgang vergeleken met de vorige verkiezingen. Dat kan echter veranderen. We zien de opkomst van EU-kritische partijen in alle lidstaten. Soms vormen zij zelfs al de regering, met het VK en de Visegrad-landen als duidelijkste voorbeeld. Italië was bijna zo ver, maar met een links monsterverbond kon een regering-Salvini worden voorkomen. Niet voor lang, voorspellen wij.

Inmiddels heeft in Oostenrijk Kurz bij de verkiezingen een grote zege behaald en kan hij kiezen tussen regeren met liberalen en groenen of met de in opspraak geraakte FPÖ.

 

Verkiezingen 2021

In 2021 zijn er nationale verkiezingen in de twee belangrijkste lidstaten van de EU, Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk, onder Macron momenteel het meest eurofiele land van de EU, zou het tij wel eens kunnen keren. Het Rassemblement National van Marine Le Pen is in een nek aan nek gevecht gewikkeld met En Marche, de partij van Macron.

De traditionele partijen in Duitland verliezen eveneens, maar zullen voor de nabije toekomst hun meerderheid wel behouden. Zonder Frankrijk te moeten appaiseren zal in Duitsland een ander EU-beleid wel een serieuze kans krijgen. Duitsland wil geen transferunie, maar laat zich uit WOII schuldgevoel nog steeds door Frankrijk meeslepen. Het politieke landschap zou er in 2021 wel eens heel anders uit kunnen zien, vooral als Angela Merkel dan is vertrokken.

 

De EU na Merkel

Met Angela Merkel zal de grootste Europese promotor van onbeheerste massa-immigratie vertrekken. Als tegelijkertijd Macron in Frankrijk zijn parlementaire meerderheid verliest en wellicht een gedwongen cohabitation aangaat met Marine Le Pen, zijn de kaarten heel anders geschud. Zeker als Salvini terugkeert in de Italiaanse regering en de immigratie-kritische Kurz weer bondskanselier in Oostenrijk wordt. Deze landen kunnen met de Visegrad-staten voor een heel ander geluid zorgen in de EU, met name wat betreft immigratie.

 

Niet ver genoeg

De laatste categorie reacties komt van FvD en PVV. Hoewel veel stemmers binnen FvD (Eppink en de uitgetrede Otten o.a.) geen Nexit voorstaan, is ‘uit de EU’ thans officieel beleid van Forum. De PVV is het meest uitgesproken pro-Nexit.

Bepleiters van Nexit hebben het geloof verloren in de hervormbaarheid van de EU. Zij wijzen op de steeds verdergaande integratie in de EU en denken dat het schip van de Ever Closer Union niet gekeerd kan worden.

Een stevige reactie op dit punt kwam van voormalig diplomaat en OpinieZ-auteur George van Bergen.

 

Wij geloven wél in de hervormbaarheid van de EU. Nederland zal dat in z’n eentje niet voor elkaar krijgen. Met nieuwe bondgenoten (Baltische Staten, de Nordics, de Visegrad-landen, Oostenrijk onder Kurz en Italië onder Salvini) en een andere politieke wind in Frankrijk en Duitsland, moet het volgens ons mogelijk zijn om de EU terug te brengen naar haar oorspronkelijke opzet: een vrijwillige, economische samenwerking van soevereine staten.

 

Roer moet om

Eerst zal echter het roer in Nederland zelf om moeten. Ook daarover zijn wij optimistisch. De weerstand tegen allerlei maatregelen uit Brussel neemt hand over hand toe:

  • het Nederlandse pulsvissen werd verboden;
  • de Nederlandse veestapel zal misschien wel moeten worden gehalveerd vanwege de EU-stikstof-richtlijn;
  • bossen worden gekapt vanwege de EU-richtlijn Natura 2000;
  • pensioenen worden uitgehold door het desastreuze rentebeleid van de ECB;
  • EU-buitengrenzen staan wagenwijd open voor zowel illegale als legale (maar kansloze) immigranten, die in groten getale (elk jaar een stad als Eindhoven) naar Nederland komen met een aanzienlijk beslag op onze verzorgingsstaat én onze veiligheid;
  • Als ’kers op de taart’ laat het duo Timmermans-Samsom de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor miljardenverslindend EU-klimaatbeleid.

Wij zijn er van overtuigd dat de meerderheid van de Nederlanders dat niet veel langer zal accepteren en in 2021 stemt op partijen die hier een einde aan willen maken en met de EU terug willen naar een EEG of “EEG 2.0”.

 

Ander Nederlands EU-beleid

Maar hoe gaat een EU-kritische Nederlandse regering uitvoering geven aan een ander EU-beleid en heeft dat kans van slagen?

In de eerste plaats zal de Nederlandse proactieve, op consensus gerichte aanpak moet veranderen in een assertieve opstelling met duidelijke rode lijnen. Griekenland en Ierland doen dat ook en mét succes. Nederland tekent tot nu toe altijd bij het kruisje.

Ten tweede  zal Nederland nieuwe bondgenoten moeten zoeken, zeker nu onze beste bondgenoot, het VK, de EU verlaat. In z’n eentje krijgt Nederland een hervorming van de EU niet voor elkaar.

 

Actieve bemoeienis

Last but not least zal het Nederlandse parlement zich veel actiever met de EU moeten bemoeien. Regeringen (zie Rutte…) we zien dit met onze eigen minister-president – hebben de neiging in eigen huis EU-kritisch te zijn, maar in Brussel het beste jongetje van de klas. Het parlement moet vooraf bij belangrijke beslissingen in de (Europese) Raad betrokken worden en de regering moet periodiek verantwoording afleggen over het gevoerde EU-beleid. Verder moet het parlement meer gebruik maken van de gele kaart-procedure en samen met andere parlementen in de EU ook een groene kaart- (initiatiefrecht) en rode kaart- (vetorecht) procedure moeten eisen.

Dat Nederland te klein zou zijn, te onbelangrijk, is onzin. Wij zijn één van de zes Founding Fathers en de vijfde economie van de EU. Zeker als Nederland samen met nieuwe bondgenoten optrekt, heeft het meer dan nuisance value. Maar eerst moet de ingebakken compromishouding – die de Britten sarcastisch omschrijven als Never alone, never first – verdwijnen.

 

Assertief

Hoe kan zo’n assertievere opstelling uitwerken in de belangrijkste gremia van de EU: Raad, Eurogroep en ECB?

 

Europese Raad

Het Nederlandse standpunt in het hoogste orgaan van de EU, de Europese Raad, wordt ambtelijk voorbereid in Den Haag en door de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Formeel gaat aan Raadsvergaderingen besluitvorming in de REA (Onderraad voor Europese Zaken) vooraf, maar het komt zelden voor dat een minister het advies van zijn ambtenaren niet overneemt.

Dat standpunt zal ‘politieker’ moeten worden en onderdeel uit moeten maken van een strategisch lange termijnbeleid, gericht op economische samenwerking en terugkrijgen van aan Brussel weggegeven nationale bevoegdheden. Nederland kan daarbij gebruik maken van z’n vetorecht en, waar meerderheidsbesluitvorming van kracht is, van blokkerende minderheden. Samen met nieuwe bondgenoten kunnen vetorecht en blokkerende minderheid als belangrijke instrumenten worden ingezet.

 

Eurogroep

De Eurogroep beslist formeel niets, maar in de praktijk worden al haar aanbevelingen door de Raad zonder stemming aangenomen. De onderwerpen waarover de Eurogroep gaat zijn vaak van cruciaal belang en betreffen vele miljarden euro’s.

Samen met de Hanze 8 partners heeft Nederland laten zien dat het Frankrijk en Duitsland kan afremmen. Dit spel kan nog veel harder worden gespeeld. Angst dat voor een onverzettelijke houding elders de rekening moet worden betaald is ongegrond. De Nederlandse positie is sterker dan gedacht.

Concreet moet Nederland niet deelnemen aan verdere uitbreiding van het ESF of andere noodfondsen, afzien van een bijdrage aan een door de Fransen gepushed ‘eurobudget’ en een eigen Europees Monetair Fonds). Wel kan onder strikte voorwaarden een EU-bankenunie en een kapitaalmarkt tot stand komen, zolang maar aan het adagium ‘geen risicodeling zonder risicoreductie’ wordt vastgehouden en het in Maastricht afgesproken no-bail out principe geldt.

Het is de enige manier waarop een transferunie, met geldstromen van Noord- naar Zuid Europa, kan worden voorkomen.

 

ECB

Het ECB -beleid is niet houdbaar; verlagen van de rente houdt een keer op. De effectiviteit van het beleid neemt steeds verder af, mogelijk is het al contraproductief. De nadelen voor onder andere pensioenstelsels en huizenmarkten worden steeds groter en duidelijker.

De ECB slaagt er nu al vijf jaar niet in het zelf bepaalde doel van een kerninflatie (dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen) van net onder 2% te halen. Dat ondanks een aankoopprogramma van vermogenstitels van ongeveer € 2600 mrd en negatieve nominale en reële rentes. Ook is er al langer economisch herstel, ook in Nederland. Het beleid blijft echter dat van voor een diepe crisis. Ook overschat de ECB voortdurend de inflatie en werkloosheid. Ze begrijpt niet goed wat er in de economie aan de hand is. Er zijn diepe meningsverschillen in de ECB-bestuursraad.

 

Lagarde

De ECB is in de fuik gezwommen van steeds excessiever beleid. De komst van de nieuwe president Christine Lagarde moet worden aangegrepen om geleidelijk uit de fuik te zwemmen en de harmonie in de ECB-bestuursraad te herstellen. Ze zou haar komst moeten benutten om onmiddellijk de strategie van de ECB serieus en zo objectief mogelijk te evalueren. Dat de jurist en politica Lagarde voorheen als minister in Frankrijk een hervormer was, geeft wellicht hoop.

Politici, academici en anderen zouden haar duidelijk moeten maken dat de enige weg vooruit is. Wij bepleiten dan ook sterk een dergelijke evaluatie.

 

Renteverhoging

Ons voorstel is om in stappen de strategie van precieze doelen voor de inflatie te verlaten. Het inflatiedoel zou kunnen worden verlaagd tot 1%, met een marge van ±1%-punt. Vervolgens kan worden afgesproken dat dit geen doelzone betreft, maar een definitie van prijsstabiliteit.

Het beleid zou “omgekeerd” asymmetrisch moeten zijn. Waar in de afgelopen decennia eerder en sneller renteverlagingen dan renteverhogingen werden doorgevoerd, zou voorlopig het omgekeerde moeten gebeuren, dat wil zeggen: eerder en sterker verhogen dan verlagen van de rente. Zo kan het pad omhoog met geleidelijkheid worden ingeslagen. De ECB zou moeten afzien van negatieve rentes en het opkopen van staatsobligaties.

 

Digitale munt

Op de langere termijn kan de ECB denken aan het invoeren van een digitale munt, met rekeningen voor iedereen bij de ECB. Geld kan dan exclusief worden geschapen door de ECB. De rente op de rekeningen zou 2,5 % kunnen zijn, of anders gezegd er kan ieder jaar 2,5% extra geld worden geschapen. Banken worden beleggingsinstellingen en/of spaarbanken. De ECB kan dan worden versimpeld en gedepolitiseerd. Uiteraard geldt de No-Bailout-clausule voor overheden en ook voor banken. Regels voor overheidstekorten en schulden kunnen worden geschrapt en het specifieke toezicht op de financiële sector en banken in het bijzonder kan wellicht zelfs worden afgeschaft.

 

Conclusie

Als de politieke wil er is, kan Nederland samen met gelijkgestemde bondgenoten verdere federalisering van de EU tegengaan. Blokkerende minderheden kunnen worden opgeworpen in de (Europese) Raad, een transferunie kan worden voorkomen in de Eurogroep en het desastreuze ECB beleid kan worden gewijzigd.

Na de verkiezingen van 2021 – mits het electoraat de juiste keuzes maakt – kan een ander politiek landschap in Nederland en de EU ervoor zorgen dat niet alleen de Ever Closer Union een halt wordt toegeroepen, maar dat ook de federalisering wordt teruggedraaid.

Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie worden dan weer baas in eigen huis.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Persoonlijk zou ik wensen dat Nederland weer een landje zou worden dat zelfstandig haar besluiten kan nemen én uitvoeren, zónder inmenging van andere landen. Dat het weer zelfstandig beslissingen kan nemen op handelsgebied, defensie, landbouw enz. enz. Wat ik nu zie, en misschien wel verkeerd hoor, is een Nederland dat zich volledig heeft overgegeven aan de grillen van een stelletje Duitsers, Fransen en Italianen. Men is in NL op dit moment bezig de landbouw volledig kapot te maken zodat NL over enige jaren, óók op dat gebied, volledig afhankelijk is van andere landen i.c. de EU, alsdan kan men de burgers vertellen : “beste mensen, wij kunnen niet zónder de EU, kijk maar, wij hebben zélf geen landbouw meer, géén leger meer enz. enz.” Zo zal het gaan op velerlei gebied.
Ik ben van mening dat er een NEXIT moet komen, en wel z.s.m. !

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton@ Met de vooral door globalisering aftakelende Europa wordt de hang naar nostalgie steeds sterker.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Ik zou het niet zozeer “een hang naar nostalgie” willen noemen maar eerder een verlangen naar de tijd van vóór de EU. Ik volg o.a. de publicaties prof.dr.Jacob Johan (Jaap) van Duijn, econoom, wetenschapper én buitengewoon hoogleraar. Deze man, die wél heeft gestudeerd, dit i.t.t. bijv. Rutte (geschiedenisleraar), Caatje Schoute (ongehuwde moeder én minister van landbouw), constateert dat de economie in de EU aan ’t instorten is, mede door het “beleid” van de ECB. Deze man legt bovendien heel duidelijk uit waarom de EU niet levensvatbaar is. Maar ja, wij hebben een stelletje roergangers die zichzelf “deskundig” noemen en “van alle markten thuis”, maar er totaal niets van bakken, aan de leiband lopen van Duitsland, Frankrijk én Italië. Prof. van Duijn is ook helder over de NL-pensioenfondsen n.l. dat de pensioengerechtigden worden bedonderd door “den Haag” met Kees Knots en min. Hoekstra voorop. Ik denk dat deze Knots én Hoekstra voorheen filiaalhouders van de Regiobank zijn geweest, ergens in een “vergeten” Fries dorpje.
In de trant van prof. van Duijn zou ik willen roepen :
NEXIT, NEXIT en wel z.s.m.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton@ “Die land” voor de EU heb ik hier aangetroffen op moment dat mijn land bezet werd door bevriende sovjet unie. Wat een ontdekking en wat een ervaring. Helaas kwamen veranderingen sneller dan ooit gedacht. Een paradijs duurt nooit lang, het wordt altijd verstoord door jaloerse buitenstaanders.De rijkdom moest gedeeld worden en nu zijn wij op weg om snel arm te worden door geld in bodemloze putten te gooien. De braafste jongetje van de klas wordt intussen uitgelachen door zijn misbruikers.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Helemaal met u eens.
“Een paradijs wordt altijd verstoord door jaloerse buitenstaanders”, zoals u zegt. Maar als de groep “jaloerse buitenstaanders” blijkt te bestaan uit Nederlanders die zijn verkozen door een deel der Nederlanders, dan voelt dat voor échte Nederlanders (daar reken ik u zéker onder !!) als groots verraad. In WO-II noemde men dat soort Nederlanders : NSB’ers. Dat soort heeft de mond vol over “democratie” meer intussen vormen zij, de “democraten”, een cordon sanitaire rondom de tweede en derde partij van Nederland n.l. de PVV en FvD.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ja, ik vind ook dat wij ZELF moeten beslissen. In elk geval ook over de hoofdlijnen voor NL.
Het is de plicht van onze overheid onze levens zo veel mogelijk te beschermen, tegen foute beslissingen van Duitsland en Frankrijk. Onze agrarische sector is een concurrent van de Franse agrarische sector en waarom zouden wij zo ver moeten inkrimpen? En beschermen in elk geval tegen invasie van buiten Europa. Laten al die nieuwe Europeanen dan maar in Frankrijk gaan wonen, maar eigenlijk moeten ze Europa worden uitgezet. Alleen diegenen die de islam willen ontvluchten mogen worden toegelaten, m.i.
Wij mogen NIET elk jaar een inwonertal als Eindhoven toevoegen aan het aantal inwoners, want deze nieuw groepen gaan een TE groot beroep doen op onze sociale voorzieningen en gezondheidszorg. Zeker niet als ze ons en onze levenswijze verachten. Daar zijn VEEL fouten mee gemaakt. TE veel toegegeven, TE veel gepamperd. Te veel van onze eigen cultuur verloochend.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Ook ik heb lang gedacht dat de overheid er zou zijn voor de bevolking, maar sinds de “uitvinding” van de EU blijkt het tegendeel. De EU is niets anders als een bij elkaar gegraaid zooitje aasgieren én dictators, dat zo snel mogelijk rijk wil worden (dat is hen ook gelukt !) en macht wil uitoefenen over miljoenen Europeanen (ook dát is hen gelukt !). De “vluchtelingen” die thans per veerpont vanuit Tunesië naar Italië worden over gevaren zijn voor een groot deel 13 tot 17-jarige Tunesiërs !! Ook zij worden toegelaten in de EU; dat is toch allemaal niet meer te bevatten, maar het geeft wel héél duidelijk aan dat de EU alle regie over het “vluchteling-gebeuren” is kwijtgeraakt, “de bevolking zoekt het verder zélf maar uit” redeneert Brussel c.q. Straatsburg. Gevolgen zijn dagelijks zicht- én voelbaar, óók in ons arme landje.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit leest als een “Tour de Europa” voor de luchtfietserij.
Een eindeloze opstapeling van “zou moeten” en “zou kunnen” waar in geen enkele van de gevallen in Nederland een politieke meerderheid voor te realiseren is.
En de reden hiervoor is het door het partijkartel ingestelde cordon sanitair, waardoor dit partijkartel zich afhankelijk heeft gemaakt van GL en D66 links extremisme.
Een partijkartel waar we niet van af gaan geraken zolang de msm volledig in linkse handen is.
Een vicieuze cirkel noem je zo iets.

Ik herhaal hier nog maar eens een vrij cruciale vraag in deze hele materie die ik al wel vaker gesteld heb, maar nog nooit beantwoord heb gekregen; we hadden voor de EU een interne Europese markt, waarom zouden we die na de EU dan niet meer kunnen hebben?

Het antwoord op die vraag is volgens mij “omdat de EU dat niet gaat toestaan”.
De federalistische EU heeft gewoon een monopolie op de interne Europese handel verworven, en misbruikt dit nu om de binnen de EU gevangen landen naar haar pijpen te laten dansen.
Wat dit dan vervolgens inhoud is een langzame (om opstand te voorkomen) transformatie naar een enkel in naam democratische federale staat waarbinnen het Brusselse politbureau aan de touwtjes trekt.

Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze Rutteclan met hun Linkse vriendjes, heeft Nederland het laatste zetje gegeven, naar het randje van de afgrond.

Deze EU is een onding en staat bol van de leugens en het bedrog, Rutte , Merkel en Macron laten West Europa vol stromen met gelukszoekers, veelal met de Islam als achtergrond.

Hoever is een opstand nog verwijderd, van dit verdeelde Nederland.

Rutte moet weg.

Slechter als nu kan het nooit worden.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Oh jawel. Het zal heel veel slechter worden voordat de oogjes geopend worden.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

@ Joost Visser.
Ik vrees ook dat het eerst nóg véél slechter zal moeten worden voordat het in volle ernst door (een deel v.d.) de bevolking wordt begrepen. Maar dat niet-denkende deel van dit arme landje heeft momenteel al redenen genoeg om hun ogen te openen, want zoals de stemmers/aanhangers/vereerders van Groen Links i.c. Yasser Feras, alias Jesse Klaver, in hun hemd zijn gezet, kent z’n weerga niet in dit zo “democratische” landje. Deze opruier, Feras dus, die nog nóóit wat anders heeft “gepresteerd” als hardwerkende boeren te schofferen, de leugens over Co2 en stikstof aan te dikken, z’n eigen afkomst te verloochenen, duizenden van z’n aanhangers te besodemieteren, hopelijk zien we deze nietsnut binnenkort als schapenhoeder in z’n vaderland aan ’t werk.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ha,ha, ha…. Lachen is dit. Typisch weer alles halfslachtig. Allemaal mitsen en maren. Dat betekend gewoon dat de EU gewoon haar gang kan blijven gaan. Als je niet duidelijk bent en overal omheen draait dan valt de EU absoluut niet te hervormen. Het is allemaal voorzichtigheid en op eieren lopen en dat noemt zich een handelsland. Een handelsland neemt het heft in eigen handen en handelt. De interne markt zal echt niet geblokkeerd worden, bedrijven willen nu eenmaal handelen en vinden altijd hun weg, ambtenaren die zorgen alleen voor drempels. Wat is Nederland toch bang geworden. Bange landen kunnen niet handelen die vragen toestemming van boven.

Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik voel eerlijk gezegd heel veel weerzin tegen het idee achter dit artikel.
De ECB een digitale munt uitbrengen? Welke waarde omvat die munt dan? Die van gokkers? Of gaat men ervan uit dat er geen arbeid meer is om tot een gedegen waarde van een munt te komen?
Dan stelt het artikel dat wanneer Merkel verdwijnt uit het politieke toneel, er reëler gedacht gaat worden en de negatieve invloeden van de EU op zijn retour gaan.
Merkel is geen zelfstandige leider die beslist wat er gaat gebeuren. Ik zie Merkel als een marionet van het globalisme en dat zal vast zijn oorsprong hebben in haar verleden bij de DDR. Hoe dan ook gaat een ander poppetje daar geen verschil in brengen tenzij de AFD eindelijk echt groot genoeg wordt.
Er is teveel en ik betwijfel of dat opgelost wordt door een goodwill vanuit de bestaande partijen om de EU een ander, beter, gezicht te geven.
Er is teveel, de opgeëiste pensioenpotten, de pensioenleeftijd, de pulsvisserij, de klimaat achterlijkheid, al die gedupeerden door de massa immigratie.
Je moet wel uitgaan van eerlijke welwillendheid van de machten achter de EU wil je geloven dat dit uiteindelijk kan samenwerken op een niveau waarin alle deelnemende landen zich herkennen.
Samenwerken ja, maar dan wel vanuit puur landsbelang en eigen keuzes waar dat moet. De keuzes van nu hebben er alleen toe geleid dat we minder welstand hebben, minder veilig zijn, minder, minder, minder van alles hebben.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

@ Elvi.
Helemaal met u eens.
Maar beseft u wél dat u met het enkele malen plaatsen van het woord “minder”, zich op glad ijs begeeft ?
De heer Wilders kan u daar álles over vertellen.

Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Hallo Karton, die woorden heb ik met opzet gebruikt. Ik kan nog wel doorgaan met minder, minder huizen, minder gezondheidszorg.. En er is trouwens ook een meer;). Meer inkomstenbelasting, meer gemeentebelasting, meer waterschapsbelasting…

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er zal nog veel water door de Rijn vloeien voordat deze hoopvolle uiteenzetting werkelijkheid zal worden. En zeker tijdens Rutte 4 waar onze kiezers vast en zeker voor zullen zorgen. En toch is enige verandering in de samenleving voelbaar. De klimaat en migranten crisis samen met de ECB beleid gaan de(hopelijk)laatste fase in, het elastiekje staat op knappen. Ontevredenheid op brede front stijgt en dankzij de laatste stunt van Klaver is er kans dat Groen Links een voelbare klap krijgt. Ook in Brussel veel ontevredenheid door het door Macron doordrukken van von der Leyen als EU baas.Ook het verdwijnen van Merkel is een hoopvolle moment. Het is nu ook aan de oppositie hier om weer oppositie te worden en geen speeltje van de regering.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
“De stunt van Klaver”, noemt u de move van deze figuur.
Je zult er maar op gestemd hebben, dán voel je je besodemieterd………loopt de dwaas plots met Rutte mee, terwijl hij het tegenovergestelde heeft beloofd. Ook hieruit moge duidelijk zijn : Marokkanen………onbetrouwbaar volkje !
Zoals Rob Oudkerk én burgemeester Cohen ooit zeiden : “kut-Marokkanen”!!! (zij beiden zijn hiervoor niet vervolgd, dus kan ik dat straffeloos herhalen. Behalve als ik zou zeggen : “minder, minder, minder kut-Marokkanen”, voor drie maal “minder” sta ik zéker 5 jaar in een rechtbank.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton@Klaver stunt met zijn partij telkens weer om zijn droom van een ideale wereld te creëren die nooit zal bestaan. Links leeft altijd in dromen en verafschuwt realiteit. Zijn move naar Rutte is een van zijn capriolen en Rutte met zijn kompanen lachen hem alvast uit want hij weet het beste dat de ideale wereld niet zijn doel is. Met zulke vijanden heb je geen vrienden nodig, de nieuwe variatie op dezelfde thema. Het geeft aan dat in de Tweede kamer al lang geen oppositie bestaat. Op een paar na zijn het allemaal ja-knikkers. De democratie in de Tweede kamer is al lang opgeheven.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Naïef betoog. EU ambtenarren en EU politici gaan hun machtspositie en hun baantjes niet opgeven.

Dat Nederland zonder EU niet kan opereren is eveneens klinkklare onzin. Ons land was al een handels- en industrieland voordat de EEG nog moest worden uitgevonden.

De enige EU, die werkbaar zou zijn is een zuiver economische unie, op het gebied van import/export en onderlinge handel.

Henk
Henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met Engeland erbij lukt het niet een ‘ever closer union’ te stoppen. Het is een illusie zijn te denken dat dit verzwakt, zonder Engeland, nu wel zou gaan lukken.

Klaas
Klaas
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang Rutte op de troon zit zal er niets veranderen omdat hij totaal niet onderhevig is om te veranderen!!! Alles moet blijven zoalshet is basta!!!! Dat is Rutte!

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Klaas

@ Klaas.
“Rutte” is een synoniem voor “dictator”!

nou en!!
nou en!!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

16 oktober protest boeren vissers en hopelijk een hoop boze burgers. wees trots op jezelf wees daar!!!!!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Samenvattend: De Nederlandse burger wil wel een douane-unie, maar geen federaal europa met allemaal toeters en bellen: 1. De ECB moet gedepolitiseerd worden, ECB beleid werkt niet (meer) en ECB doelstellingen kloppen niet (negatieve rente is waanzin, stel inflatietarget op 1% i.p.v. 2%); 2. Houdt vast aan no-bail out principe voor landen en banken; 3. migratiebeleid kan op termijn normaliseren als Merkel weg is en Macron tot de orde geroepen na volgende verkiezingen; 4. er moet beter gebruik gemaakt worden van de democratische middelen binnen de EU (regering moet verantwoording afleggen en gele/rode/groene kaart moet binnen EU vaker worden gebruikt of worden geintroduceerd). 5. Hiertoe moet vaker worden samengewerkt met Hanzelanden, w.o. Denemarken, maar uitgebreid met Oostenrijk en gelegenheidspartners. 6. Geen verder afglijden naar federalisering, m.n. op fiscaal en financieel vlak; 7. Geen financiering van europees klimaatbeleid door Nederland. Dat is wat mij betreft allemaal prima. Ik vul dit graag aan met: 8. toepassing Collier’s model voor opvang in regio van migranten (+ migratiestop NL zodat bevolking niet verder groeit totdat er voldoende huizen zijn, stikstofproblematiek linksom of rechtsom is opgelost etc.); 9. niet van het gas af (hoeft niet van EU): werkt niet, veel te kostbaar in termen van geld, natuur en landschap; 10. defensie blijft binnen NAVO; 11. wetgeving: geen overregulering, zeker niet via inflexibele EU regels; denk verder aan VvM, volkssoevereiniteit en islamkritiek; 12. Mediastrategie ontwikkelen, niet alleen in NL maar ook voor Duitsland etc., o.a. door goed (kwantitatief) onderbouwde communicatie over migratie, klimaat, defensie, ECB en Eurozone, maar ook over landbouw, visserij, boskap, pensioenkortingen, migratie en klimaat.

J.J. van Kleef
J.J. van Kleef
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het electoraat kan kiezen wat het wil, maar uiteindelijk bepaalt Brussel wie de verkiezingen wint. Dat is een vooraf uitgemaakte zaak en doorgestoken kaart. Stemmen is slechts een symbolisch gebaar wat ons gegund is om ons het gevoel te geven dat we in een democratie leven. Niets is echter minder waar. Helaas…

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

>>De ECB is in de fuik gezwommen van steeds excessiever beleid. De komst van de nieuwe president Christine Lagarde moet worden aangegrepen om geleidelijk uit de fuik te zwemmen en de harmonie in de ECB-bestuursraad te herstellen. Ze zou haar komst moeten benutten om onmiddellijk de strategie van de ECB serieus en zo objectief mogelijk te evalueren.

Waar de 3 heren (LH, JG, JV) hun optimisme vandaan halen is me een raadsel. Ik deel het in geen geval. Lagarde staat volledig in standje ‘groen en klimaat en Greta’.

Wat heeft het klimaat met de Euro te maken – zult u zich afvragen? Volgens Mw. Lagarde en naar het schijnt de DNB ook, brengt klimaatverandering risico’s met zich mee voor de financiële stabiliteit. Dus is het hun verantwoordelijkheid om zich daarmee te bemoeien. Dus zouden er wel eens uitvindingen kunnen komen als ‘groene obligaties’. En zouden banken wel eens verplicht kunnen worden om aan X % aan groene obligaties aan te houden.

Een discussie die ik hoorde onder economen, kwam de vraag aan de orde, ja maar HOE kan je weten of een obligatie groen is? Daar komen de ratingbureaus weer om de hoek kijken. En dat is in het verleden ook erg goed gegaan.

Anders gezegd – ik ben uitermate pessimistisch. Ik geloof niet in de goede bedoelingen van politici. En de EU zie ik als overheersing. Die soevereiniteit die hebben wij niet meer. Dus andere mensen gaan erover wat er in NL wel en niet gebeurd. Het hebben van een interne markt is een goed streven, maar is compleet vernacheld door een EU op te tuigen.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  "Buurman Bazarov"

Een terechte waarschuwing van Bazarov. De huidige politici (zoals Lagarde) die de onrealistische groene agenda uitvoeren zijn niet in staat iets, wat dan ook, uit te rekenen, maar als het op ‘groene obligaties’ en dat soort dingen aankomt zouden ze dat plotseling wel kunnen. Onzin natuurlijk. De politiek moet weer terug in haar hok en zich bemoeien met de grote lijnen op manieren die hout snijden (bijv. bevorderen van evenwichtige handel), niet met het blindelings uitvoeren van links utopisme zonder enige doorrekening (bijv. naar economie, energie, belasting).

Tiny
Tiny
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is hoopvol geschreven maar ik zie het zo niet gebeuren, eerder een Nexit dan verandering
Dus 2021 is dichtbij dan dat de EU veranderd.

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen