Kabinet wil belastingdruk voor werkenden en zelfstandigen nog verder verhogen

Creatief gebruik van resultaten CPB-studie

Titelfoto bij artikel Kabinet wil belastingdruk voor werkenden en zelfstandigen nog verder verhogen Wouter roorda opiniez

Foto:

In Nederland dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. In Nederland betalen vrijwel alle werkenden, zelfstandigen, kapitaalverschaffers en gepensioneerden zich blauw aan belastingen. Deze twee ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken blijken wel degelijk verzoenbaar. Ze vormen de kapstok voor dit stuk over wie de Nederlandse staat financieren en de bochten waarin het kabinet zich wringt om de al torenhoge belastingdruk voor deze groepen nog verder te verhogen, schrijft Wouter Roorda.

Eerder dit jaar opende het NOS Achtuurjournaal juichend met het nieuws dat in Nederland de sterkste schouders niet de zwaarste lasten dragen. Een CPB-studie liet volgens de NOS zien dat de één procent rijkste Nederlanders (circa 80.000 huishoudens) een veel lagere belastingdruk kenden dan de inkomens daaronder. Decennialang gedebiteerde vooroordelen over rijken, die zich aan belastingbetaling onttrekken, werden eindelijk bevestigd en voor het gemak werd de hele bovenste helft van de inkomensverdeling gelijkgesteld aan deze 80.000 huishoudens.

 

Olie op het vuur

Er zijn weinig onderwerpen die in Nederland meer emotie losmaken dan de verschillen tussen ‘arm’ en ‘rijk’. Impliciet ligt in deze discussie besloten dat rijke mensen zich verrijken over de rug van armere en bepaalde privileges genieten. De uitkomst van het CPB, dat de hoogste inkomens minder belasting zouden betalen dan lagere inkomens, was dan ook koren op de molen van degenen die dit roepen. Of liever gezegd: olie op het vuur. Want waar je voor het stigmatiseren van hele bevolkingsgroepen meestal vrij snel eindigt op de publieke brandstapel, kan ongenuanceerd schelden op mensen met een hoog inkomen en enig vermogen juist rekenen op instemming en applaus.

Inderdaad liet de CPB-studie zien dat de belastingdruk voor de bovenste één procent van de inkomensverdeling, als percentage van het inkomen, lager ligt dan gemiddeld. Het nieuws ging niet over de tachtig procent daaronder, die gemiddeld bijna de helft van het inkomen kwijt is aan de overheid. Ook de onzekerheden en foutmarges van de rekenexercitie kwamen niet aan de orde, noch dat deze alleen betrekking had op 2016. De uitkomsten werden, gelijk een stikstofmodel, onmiddellijk tot absolute waarheid verheven.

 

Profijt van overheidsuitgaven

Nadat wetenschappers in diverse landen, in navolging van Thomas Piketty, hen waren voorgegaan, hebben ook medewerkers van het CPB zich gezet aan het berekenen van wie in Nederland in welke mate aan belastingen bijdraagt en wie er van de overheidsuitgaven profiteert. Het resulteerde in twee lezenswaardige publicaties, waarvan de Engelstalige het meest informatief is. De kortere Nederlandstalige versie is duidelijk te veel onderhanden genomen door overheidsvoorlichters, waardoor nuances verloren zijn gegaan en conclusies te stellig geformuleerd.

Alvorens de herverdelende gevolgen van belastingheffing en overheidsuitgaven te berekenen, rekent het CPB het nationale inkomen eerst toe aan de huishoudens die dit inkomen verdienen. Dit zijn werknemers, zelfstandigen, kapitaalverschaffers en AOW/gepensioneerden. Mensen met een uitkering horen hier niet bij, aangezien een uitkering een herverdelende overheidsuitgave is, die wordt gefinancierd via sociale premies. Dat geldt ook voor de AOW. Op deze regel is echter een uitzondering gemaakt, omdat het CPB de herverdeling via het pensioenstelsel wil meten. Dat is echter ook problematisch. Doordat je de AOW al toerekent aan het inkomen, zoals dat tot stand komt voor belastingheffing en inkomensoverdrachten, blijft de herverdeling die via deze regeling plaatsvindt buiten beeld.

 

Database

Voor het berekenen van wie in welke mate bijdraagt aan en profiteert van de overheid heeft het CPB een database geconstrueerd die de gegevens bevat van wat elk Nederlands huishouden in 2016 daadwerkelijk betaalde aan loon- en inkomensbelasting (LB/IB), sociale premies, erfbelasting en pensioenbijdragen. Van de door elk huishouden betaalde BTW en accijnzen is een schatting gemaakt op basis van enquêtes naar bestedingspatronen van verschillende inkomensgroepen. Verder is gekeken naar wat deze huishoudens daadwerkelijk ontvangen van diezelfde overheid aan uitkeringen, toeslagen, zorg, onderwijs etc. Wat bedrijven ontvangen van de overheid en betalen aan belasting is volledig toegerekend aan de eigenaren en ook is rekening gehouden met betalingen vanuit en naar het buitenland.

Veel overheidsuitgaven zijn niet direct (volledig) aan individuele huishoudens toerekenbaar. Daarom is bijvoorbeeld bij politie en defensie verondersteld, dat iedereen in gelijke mate profiteert. Bij elke veronderstelling zijn overigens varianten berekend. Voor de uitkomsten blijkt het niet heel veel uit te maken. Daarom blijven de varianten hier verder buiten beschouwing.

 

Stabiele inkomensverdeling

Opnieuw blijkt, zoals ook het CPB bevestigt, dat, hoe je ook rekent, de inkomensverdeling in Nederland al decennialang (!) min of meer stabiel is en de ongelijkheid in internationaal perspectief laag. De veel gehoorde kreet dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer klopt dan ook niet.

Uit de studie blijkt verder dat de onderste twintig procent van de inkomensverdeling nagenoeg geheel bestaat uit huishoudens, die qua inkomsten volledig afhankelijk zijn van de overheid. Voor de bovenste bijna tachtig procent geldt dat zij ten minste veertig procent van hun inkomen kwijt zijn aan belastingheffing door de overheid. Alleen bij de laatste één procent daalt dit geleidelijk, waarbij uiteindelijk achthonderd huishoudens overblijven die eenentwintig procent van hun inkomen aan belasting betalen.

 

Daarmee is de tweede bewering uit de inleiding alvast geïllustreerd: werkenden, zelfstandigen, kapitaalverschaffers en gepensioneerden betalen allemaal heel veel aan belastingen.

 

Werkenden betalen meeste belastingen

Om de eerste bewering te staven, moeten we ook kijken naar de uitgaven van de overheid. Daaruit blijkt dat de onderste helft van de inkomensverdeling, bovenop het inkomen dat zij zelf verdienen, nog eens maar liefst gemiddeld 129% van dat inkomen extra van de overheid ontvangt. Voor de volgende 40% is dat 24%, terwijl dat voor de bovenste tien procent slechts acht procent is. Hoewel dit enorme verschillen zijn, heeft het CPB met name in de Nederlandstalige versie geen behoefte deze net zo uit te vergroten als die aan de belastingenkant. We zien dus niet wat de bovenste 80.000 huishoudens van de overheid ontvangen.

De auteurs verbazen zich erover dat er zo weinig herverdeling plaatsvindt via de inkomstenkant van de overheid en dat herverdeling vooral plaatsvindt via de overheidsuitgaven. Dat is een wonderlijke conclusie, want het ene kan natuurlijk niet los worden gezien van het andere. Als je tachtig procent van de mensen bijna de helft van hun inkomen afpakt, maar de helft van die groep het volledige bedrag of meer teruggeeft dan heb je effectief de belastingdruk voor die laatste groep gehalveerd.

 

Progressieve belastingheffing

Die progressie in de belastingheffing is er overigens wel degelijk, namelijk in de IB/LB. BTW, accijnzen en sociale premies doen deze progressie teniet. Lagere inkomens besteden relatief een groter deel van hun inkomen aan consumptie, waardoor de belastingdruk van de BTW hoger is. Daarnaast betaalt iedere werkende sociale premies, wat dus niet of nauwelijks voor nivellering zorgt. Het zijn deze twee posten die verklaren waarom de belastingdruk voor de achthonderd grootverdieners daalt naar 21%. Omdat deze mensen niet in loondienst zijn, betalen ze ook geen sociale premies. Daar staat tegenover, zoals het CPB vergeet te vermelden, dat ze ook geen aanspraak op socialezekerheidsrechten doen (met uitzondering van de AOW).

Verder stelt ook deze studie dat de belasting op winst en vermogen lager zou zijn dan die op arbeidsinkomen. Het is de vraag of dat zo is. In box 1 liep de belasting- en premiedruk in 2016 op van 36,55 tot 52%. In Box 2 gold een tarief van 25%. Echter, over alle inkomsten in Box 2 is eerder al vennootschapsbelasting betaald, die opliep van 20% over de eerste €200.000 tot 25% over alles daarboven. De effectieve druk varieerde dus tussen 40 en 43,75%.

Voor Box 3 liggen de zaken iets anders. Ook hier geldt dat vermogen in box 3 vaak al eerder zal zijn belast in Box 2 of Box 1. Als dat zo is, dan ligt het effectieve tarief veel hoger dan de gehanteerde 30%. Hier maakt de veronderstelling van een forfaitair rendement de vergelijking lastig, hoewel dat is berekend als het gemiddelde van de voorgaande jaren. Op belastingen op vermogen kom ik later terug.

Nu zijn er in Box 2 tal van mogelijkheden om belastingheffing uit te stellen, waardoor de in de studie berekende belastingdruk zowel kan worden over- als onderschat. Als het aandeel uitgekeerde winst als percentage van het totaal toeneemt, dan neemt ook de belastingdruk toe: het uitgekeerde dividend wordt immers per definitie zwaarder belast dan de ingehouden winst, zoals we hiervoor zagen. Het CPB gaat er desgevraagd vanuit dat 2016 een gemiddeld jaar was qua dividenden en winstinhoudingen.

 

Beperkingen CPB-studie

Daarmee zijn we bij één van de voornaamste beperkingen van de CPB- studie. De gegevens hebben slechts betrekking op één jaar en het is maar de vraag hoe representatief 2016 was. In het verlengde hiervan geldt natuurlijk ook dat er van dynamiek geen sprake is. Dat is te meer relevant, zoals ook de auteurs erkennen, omdat niet alleen de bovenste één promille uit zelfstandigen en kapitaalverschaffers bestaat, maar ook de onderste twee promille. Dat zijn de huishoudens met een negatief inkomen. Dus tegenover de zelfstandigen en kapitaalverschaffers die te weinig belasting zouden betalen, staat een grotere groep met een negatief inkomen dat niet wordt gecompenseerd door de overheid. Deze overwegingen slaan logischerwijs de bodem weg onder elke belastingverhoging voor deze groepen, die men baseert op deze analyse.

 

CPB neemt niet alle factoren mee

De resultaten zullen ook veranderen als wordt gekeken naar zaken die het CPB niet mee heeft kunnen nemen in de berekeningen en naar wat er sinds 2016 op fiscaal terrein is veranderd. Zo ontbreken de OZB, lokale heffingen en waterschapslasten, evenals de inkomensafhankelijke eigen bijdragen in het kader van de Wet langdurige zorg. Sinds 2016 zijn bovendien de belastingen in Nederland verder verhoogd, zijn bestaande inkomensafhankelijke elementen versterkt en nieuwe ingevoerd. Het tarief in Box 2 ging van 25 naar 26,9% en in Box 3 van 30 naar 31%. Aftrekposten, waaronder die voor de hypotheekrente, werden geleidelijk beperkt tot het laagste tarief.

In een volgende bijdrage ga ik nader in op de belastingheffing op vermogen. Aangezien het kabinet vergaande plannen heeft om deze fors te verhogen, omdat veel mensen ter linkerzijde beweren dat de groep vermogenden buiten schot zou blijven, alvast een paar opmerkingen. De voornaamste oorzaak van de schijnbaar lage belastingdruk op vermogen is enkele jaren geleden hier al verklaard door hoogleraar Bas Jacobs. Hij laat zien dat twee aftrekposten hiervoor verantwoordelijk zijn: de aftrek van de hypotheekrente en die van pensioenpremies. De plannen van het kabinet richten zich naar verluidt op het eigen huis.

 

Lastenverzwaring

De CPB-studie laat zien dat de bovenste tachtig procent van de inkomensverdeling tussen de veertig en vijftig procent van het inkomen kwijt is aan belastingheffing, waarbij al sprake is van een sterk progressieve werking van de LB/IB. Dat percentage is dus inclusief (!) de bestaande aftrekposten voor het eigen huis en pensioen. Onder de vier door het CPB gepresenteerde groepen is ook het eigen woningbezit verreweg het hoogst.

Wat het kabinet presenteert als het teniet doen van een onterechte belastingvrijstelling, is dus een ordinaire lastenverzwaring voor de groep die al alle belastingen opbrengt en bijna de helft van het inkomen hieraan kwijt is.

 

Koopkrachtproblemen nemen toe

Concluderend maakt het voorgaande duidelijk dat de uitspraak in het NOS Journaal en in andere media, dat de sterkste schouders niet de zwaarste lasten zouden dragen, een fabeltje is. Wie zowel de overheidsuitgaven als de belastingheffing in beschouwing neemt, ziet dat de progressie groot is. De plannen van het kabinet aangaande het verhogen van de belastingen op het eigen huis zorgen voor meer progressie via de belastingheffing, waar die aan de uitgavenkant al formidabel is. Dat treft niet alleen de bovenste 80.000 huishoudens. Gevoegd bij alle prijsstijgingen op het terrein van energie, voedsel enzovoort, die hebben geresulteerd in een torenhoge inflatie, zal dat de koopkrachtproblemen alleen maar doen toenemen.

Er zijn in Nederland geen groepen die te weinig belasting betalen. Dit verhindert niet dat politieke partijen aan de linkerkant van het spectrum voortdurend naar groepen op jacht gaan die te weinig belastingen zouden betalen, om vervolgens om belastingverhoging te roepen. Elke belasting leidt tot verstoring van economische processen en welvaartsverlies. Dat geldt ook voor belastingverhogingen. Bij een gemiddelde koopkrachtdaling van 6,8% snakken juist grote groepen naar lastenverlichting.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
49 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Bernardo A.
Bernardo A.
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hypotheekrenteaftrek maakt deel uit van een wirwar van belastingen, accijnzen en voordeeltjes, zodat ieder een redelijk deel betaalt. Hypotheekrenteaftrek afschaffen en de eigen woning zelfs belasten is domweg een lastenverzwaring. Dat is de overheid al jaren van plan, daarom de campagne “aflossingsblij”. Zogenaamd ter bescherming van huiseigenaren als de hypotheek afloopt, maar in het echt gewoon meer overwaarde op woningen creëren zodat men meer belasting kan innnen.

Nu is het verhaal vrij simpel. Als je die 80.000 huishoudens € 10.000 ,= extra belasting laat betalen krijg je € 800 miljoen extra belastinginkomsten. Dat levert een hoop gezeik op en zet geen zoden aan de dijk.
Als je 4.000.000 huishoudens € 2.000 ,= extra belasting laat betalen krijg je 8 miljard binnen.
Dat vreet men wel en nu gaat het ergens over.

Dus wordt zo een CPB-rapportje in elkaar geflanst en met veel bombarie gepresenteerd. CPB is net zo corrupt als een doorsnee Oekraïner en levert maatwerk. De geesten worden rijp gemaakt en vervolgens ga je de overwaarde op eigen woningen fors belasten. Want dat zijn toch maar allemaal kapitalisten die te weinig belasting betalen.
Het is vuil spel en wij pikken het allemaal. Of we blokkeren met 4 miljoen mensen alle (water)wegknooppunten en spoorlijnen, tot het moment dat de èn de plannen in de prullenbak gaan èn deze kartelpartijen opstappen.

Laatste aanpassing 9 maanden geleden door Bernardo A.
Nyong
Nyong
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Amigo Bernardo.
Dit volk was voor het grote zo-maar-binnen-laten-komen van azielers, gevluchtigen en gelukzoekers al zo vreselijk verdeeld dat het éénlijntrekken (je noemde hen allemaal) nooit en te nimmer haalbaar zal zijn.
In de ogen van andere “landgenoten aan de linker zijde” ben ik gebrandmerkt als rechts-extremist. Hier al een verdeling zichtbaar!. Een andere blik werp die maar op het veelvoud aan “pelitieke petije” in dit Lage Landje aan de Noordzee..

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

“Het CPB is corrupt,..”
Het CPB is in 1945 opgericht door een socialistische minister, had als eerste directeur de socialist Tinbergen en het hele idee van economische planning is overgenomen van de Sovjet-Unie.
Dus het is logisch dat het corrupt is: socialisme beloont vriendjespolitiek en lage productiviteit.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

We betalen al belasting, Het huurwaarde forfait moet opgeteld worden bij de belasting aangifte en de hypotheekrente mag je aftrekken tot eind van je hypotheek. Wij willen niet helemaal aflossen, dus wellicht moeten we na 30 jaar looptijd een ander plan maken. Duurt nog even, maar toch al over nadenken.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Marien
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het hele systeem is al onrealistisch. Je wilt de koopkracht voor de minima bewaren en dat kan alleen door de belastingdruk voor de hogere inkomens te verhogen, waardoor je tegelijkertijd hun koopkracht weer onder druk zet.
Je ziet dit al gebeuren.
Het probleem is feitelijk dat de overheid te veel op de belastinginkomsten leunt.

De overheid moet bezuinigen en daar zit het probleem.
Was er de afgelopen 20 jaar niet al 400 miljard aan migratie uitgegeven? Dan hebben we nog de klimaat uitgaven, het energieprobleem dat op korte termijn nog niet opgelost zal zijn. Welke uitgaven zijn noodzakelijk?
By the way, heeft iemand nog iets van Kaag gehoord?

Youp
Youp
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Echt rijke mensen zijn over het algemeen slim en laten zich goed informeren. Daar steel je niet zo makkelijk van. Je hebt er ook niet zoveel van en vaak wonen ze niet meer in NL. Je steelt dus voornamelijk van de groep die daar onder zit, hele normale hardwerkende mensen.
Verder is het concept belastingen in beginsel al problematisch omdat het onvrijwillige afdrachten zijn, maw diefstal. Het is niet mogelijk een moreel hoogstaande samenleving te hebben op een immorele basis.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Eens met uw eerste alinea.
Met de tweede maar ten dele. Dat de enorme belastingdruk een vorm van diefstal is, akkoord. Maar er zal toch echt door het collectief verplicht een x bedrag in de grote pot moeten komen om noodzakelijke uitgaven van de staat te financieren.
Dat de huidige roverheid dat niet altijd transparant en weloverwogen doet, en zeker niet altijd in het belang van NL, is een ander topic.

Youp
Youp
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dat dacht ik wel. Alle taken die nu door de staat worden uitgevoerd kun je privatiseren. Dan krijg je meerdere aanbieders die strijden om de gunst van de consument waardoor op termijn de prijs omlaag gaat en de kwaliteit omhoog. Dit itt de overheid waar de prijs altijd omhoog gaat en de kwaliteit steeds meer omlaag. Een vrij eenvoudig te voorspellen proces als er geen enkel noodzaak is om deugdelijke kwaliteit voor een redelijke prijs te leveren omdat afname van hun services verplicht en daarmee gegarandeerd is. De overheid levert Mao-kleding en Trabant auto’s, peperduur en je moet er 10 jaar op wachten. Alleen als het echt niet anders kan, mag een product of service door een overheid geleverd worden. Van oudsher is dat alleen recht & orde. Iemand moet recht spreken, mensen veroordelen en daarmee bevinden deze personen zich in een uitzonderingspositie. Niet iedereen kan dat doen. Heel vroeger was dat het stamhoofd, later een aristocraat, dan de monarch, tegenwoordig de staat. Persoonlijk zou ik een geprivatiseerde variant toejuichen zodat alleen wetten en rechters overblijven waar mensen uit vrije wil voor kiezen. Maar ik begrijp dat dit een radicaal standpunt is.

Realist1966
Realist1966
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ja, de privatisering van de zorg(verzekering) is een enorm succes geworden. Nog steeds blij met die lagere prijs en die hogere kwaliteit. En dat ook nog zonder wachtlijsten.
(Voor de zekerheid, dit is een sarcastische reactie)

Bernardo A.
Bernardo A.
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Je zou de zorg kunnen nationaliseren en alle premiebetaling en eigen bijdragen afschaffen. Dan is de zorg dus gratis.

Of mis ik nou iets……..?

In de goeie ouwe tijd, had je het ziekenfonds en de particuliere verzekering. Die laatste ging meer richting kostprijs en kostte per jaar tussen de fl 3.000,= en fl 3.500 ,= Met een eigen risico. Ter vergelijk, een modaal maandsalaris bedroeg in die tijd fl 3.000 ,= bruto. Die premie was exclusief de premie AWBZ, voor langdurige verpleging etc. Ziekenfondspatiënten betaalden lekker weinig, maar consumeerden meer dan ze betaalden.

Als je deze link volgt; https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2021/zorgkosten-per-nederlander-ruim-300-euro-hoger
kan je zien dat we in 2021 een kleine € 6.000 ,= per persoon kwijt zijn.
Hoe je die zorg organiseert maakt niet uit, die € 6.000 ,= Dat kost de zorg per persoon in Nederland. De overheid -en dus niet de particuliere sector- verbloemt deze kostprijs door een vaste premie te hanteren, een inkomensafhankelijke premie, nog weer een inkomensafhankelijke premie voor de WLZ (voorheen AWBZ) en een eigen risico èn, beknibbelen op de zorg, zoals een onverantwoorde inkrimping van de ic capaciteit.

Laatste aanpassing 9 maanden geleden door Bernardo A.
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Hihihi, gratis zorg. Kan niet als je nadenkt. Er betaalt altijd iemand.
Het bestaat voor sommigen echter wel degelijk. Honderdduizenden toegereisden hebben nooit de pot gevuld, krijgen geld van de inheemse belastingplichtigen om te leven én b.v. zorgtoeslag, maar betalen hun (vaak ook nog overmatige) zorgconsumptie en/of verzekering vervolgens niet. Dan volgt schuldsanering en kwijtschelding. Want ‘kwetsbaar’.
Honderdduizenden komen jaarlijks van elders binnen en moeten qua zorg gesaneerd worden. Ook gratis. Voor hen dan.
Wie wel eens in een ziekenhuis wacht, ziet vaak de oosteuropese arbeiders
met werkverwondingen binnenkomen. Zonder verzekering, maar worden wel geholpen. Gratis. Voor hen dan. Want de rekening is nooit te incasseren. De premiebetaler gaat wel wat meer betalen.
Ik wil geen ziekenfonds en particulier terug, maar denk wel aan een basale door de belastingbetaler gefinancierde zorg voor iedere inwoner, extra’s kun je dan zelf bijkopen, wat je nu bovenop de zorgverzekering ook kunt doen.
Buitenlandse arbeiders met arbeidsverwondingen: laat de werkgever eerst betalen.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Mee eens.

H.J.
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Inderdaad gister een klein uur in de wacht gestaan om een afspraak te maken met een huisarts, consult was niet mogelijk, of we een foto konden appen met de klacht in beeld gebracht.

Nederland het land na 12 jaar schrikbewind van het Rutte Kartel.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Ja, daar heeft marktwerking het verkeerde effect gehad en bij de energie en mobiliteit gaat het ook fout.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Dingen zoals volksgezondheid, daarmee samenhangend energie, en landelijke infrastructuur kun je niet aan een zeer gretige ‘marktwerking’ overlaten.
De al te gretige NGO’s en subsidieslurpers met zwaar overbetaalde CEO’s moeten dan weg.

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

klopt, ik ben er altijd op tegen geweest. Gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, voorzieningen als vuil ophalen, onderhoud openbare ruimte, energievoorziening, zelfs communicatie als tv internet telefoon horen gewoon betaalbaar ten bereikbaar te zijn voor iedereen in NL die hier ingeschreven is als burger. Maar daarom mag men NIET massaal duizenden mensen toelaten en dezelfde faciliteiten schenken. Dat kan niet.
Met marktwerking gaat alles volledig mank. je zie het nu bij energie. Dit had nooit onbetaalbaar mogen worden. Marktwerking is ons door de strot geduwd, dan is het logisch dat de overheid nu zorgt dat dit fluks in orde gemaakt wordt.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Helaas maken ze het niet in orde. Ze gaan zelfs zover dat ze het op een revolte willen laten aankomen.
Want de pleistertjes naast de koopkrachtwonden zijn alleen zoethoudertjes. Net zoals de Remkesfarce. Tijd kopen voor de revolutie losbarst, eerst nog de nodige dwangwetten er doorheen jassen.

Andre
Andre
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Er is toch wel een verschil tussen een linkse en rechtse regering. Een linkse regering gebruikt de overheid om zoveel mogelijk diensten naar zich toe te trekken. Een rechtse doet dit minder. Maar mensen stemmen graag links omdat ze denken dat ze dan gratis geld krijgen – dat is ook een dienst van de regering/overheid.

piet12345
piet12345
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Brrr, wat een enge en kille gedachten; zelf verantwoordelijkheid nemen, bah. Er is iets goed mis met het onderwijs dat dit soort denken nog bestaat. Ik pin mijn identiteit liever vast aan het slachtofferschap zodat de overheid mij kan redden. Over de rug van iemand anders, dat dan weer wel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Hierop verschillen we dus fundamenteel van mening.
M.i. dient een overheid bepaalde overkoepelende organen/voorzieningen in een samenleving te garanderen. Daartoe moet dan wel de corruptie en het nepotisme (ja, ook in NL in de roverheid nu zeker een issue) fel bestreden worden. Onafhankelijk.
Ik zou pleiten voor de invoering van 1 vlaktaks, afschaffing van alle toeslagen e.d., een kleine overheid voor alleen de grote overkoepelende lijnen, terugkeer van autonomie lagere overheden zoals gemeenten (die nu alles waar de roverheid geen raad mee weet met dwang op hun bordje gesmeten krijgen ) en meer eigen verantwoordelijkheid naar de burger.
Maar iets van een grote pot met belastinggeld voor de noodzakelijke algemene voorzieningen zul je altijd nodig hebben vrees ik.

Milo van der Linden
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik heb er geen enkel probleem mee om veel belasting te betalen. Wel heb ik problemen met de manier waarop de overheid het verkwanselt en zich niet geroepen voelt zich te verantwoorden. Laten we beginnen van de overheid een sluitende boekhouding te verlangen en laten we ministers die miljarden onverantwoord laten verplichten zich voor de rechter te verantwoorden en net als elk ander bijbehorende straffen ondergaan om de perverse prikkel die tot de teloorgang van Nederland leidt een halt toe te roepen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Zou een mooi begin zijn inderdaad.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Het is niet relevant wat jij wilt. Je hebt je soevereiniteit weggegeven aan de staat en zij besturen jou nu. Ofwel ben je soeverein, de heerser over je lijf en leden, de eigenaar van de vruchten van je arbeid, ofwel iemand anders is dat en jij bent geheel if gedeeltelijk zijn slaaf. Hoe services te organiseren zonder staat is slechts een technisch probleem. Het is geen principeel punt.

Zeus
Zeus
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het stukje noodzakelijke uitgaven is inmiddels te hoog.

er willen teveel een greep in de pot doen

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Zeus

Vandaar mijn wens dat de inmiddels tot kongsi verworden roverheid NU weg moet, met alle (top-)ambtenaren die ze in de zak hebben.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Zeus

Die greep in de pot wordt gefaciliteerd door de staat omdat overal figuren zitten met eigenbelang. Als dat straffeloos kan, doen ze het. Dus moet het afgestraft kunnen worden. Helaas zitten er zulke figuren inmiddels ook bij de RvS en Justitie, evenals Straatsburg. Ons kent ons, de ene hand wast de andere…
Wat moeten/kunnen we in hemelsnaam doen om het tij te keren?

Marien
Marien
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

ja, dat klopt. Een spaarpot voor het volk wat in dit land woont. Maar zodra je anderen mee laat graaien met grote scheppen wordt het wel een ander verhaal. Het is bizar dat er zoveel mensen die hier NOOIT iets gaan bijdragen omdat ze de capaciteiten noch de wil hebben, zomaar een huis een inrichting, een uitkering en verder alles gratis krijgen waar wij autochtonen voor moeten betalen. Hun huizen moeten ook verwarmd en geloof maar niet dat ze zuinig zullen zijn.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De bedoeling van geld wat de overheid uitgeeft, is dat je andere kosten dekt.
Als je een miljard aan politie uitgeeft, beperk je de kosten van kriminaliteit.
Als je kosten aan educatie uitgeeft, is het de bedoeling dat je dat terug verdient.
Dat is wat de overheid uit het oog verloren is..
Ze geven nu alleen maar geld uit aan dingen die nog meer gaan kosten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het blijft op zijn minst raar dat de z.g. minister van Financien onzichtbaar is behoudens het hooghartig blijven herhalen dat er niets voor het volk meer kan, terwijl haar partijgenote de z.g. minister van Defensie, durft te zeggen dat voor hulp aan Oekraine er geen bovengrens is. De 66 prioriteiten liggen elders.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ze is opvallend niet aanwezig.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Voor een minister van financiën.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Is ook doorgestoken kaart allemaal. Debat en discussie vermijden, achter de schermen jouw zin doordrukken met chantage.

Andre
Andre
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Links is voortdurend op jacht naar nieuwe groepen om belasting te heffen, omdat
1) btw levert meer belasting op dan lb en inkomstenbelasting en dat zal alleen maar toenemen. Maar btw is gelijk voor hoge en lage inkomens, dus moet er daarnaast iets verzonnen worden dat specifiek vermogenden treft.
2) de 100.000 migranten die elk jaar erbij komen en grotendeels leven op kosten van de gemeenschap, moeten nu eenmaal ergens van betaald worden. Hun arbeidsparticipatie is zo laag dat ze per saldo alleen maar heel veel kosten.
Punt 2) leidt tot punt 1) en dat is wat linkse mensen willen.

Andre
Andre
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Kortom: belastingheffing is gewoon en middel om nivellering te bereiken. Hoe meer migranten, des te meer belastingheffing, des te meer nivellering. Zo denkt links een betere wereld te bereiken. Voor anderen, niet voor ‘ ons’.

Gijsbert
Gijsbert
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Mensen die instemmen met die voortdurende nivellering via belastingen bij de ‘rijken’ moeten zich realiseren dat er altijd iemand rijker is dan jij, tot dat de nivellering jou heeft bereikt omdat jij nu de rijke bent die geplukt gaat worden

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gijsbert

De Nederlanders zijn inmiddels inderdaad de geplukten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik pleit voor 1 vlaktaks voor iedere inkomensbelastingplichtige met afschaffing van boxen, alle toeslagen, kwijtscheldingen, aftrekposten e.d.
Veel inkomen, dan betaal je ook veel, want x % over 5 ton of 5 miljoen is een hoop, x% van 20.000 een stuk minder.
Er kunnen belastingambtenaren voor dringender zaken worden vrijgespeeld, er wordt fraude voorkomen, het is voor jan met de pet overzichtelijker, en de eigen verantwoordelijkheid van de burger (dit is mijn inkomen, daar moet ik naar leven) komt weer in beeld.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
9 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zie dat in het artikel de toeslagen niet vermeld zijn. Is dit inkomen, of een uitkering?
Verbazend omdat veel mensen die werken aan de onderkant, niet zonder deze toeslagen rond kunnen komen. Deze mensen betalen verhoudingsgewijs al heel weinig belasting.
Mensen met een minimum inkomen krijgen nu ernstige problemen om het einde van de maand te halen. Met de inflatie en het stijgen van de energieprijzen, gaat deze groep steeds groter worden.

Ik denk zo dat de overheid steeds grotere problemen gaat krijgen met het huidige belastingsysteem.
De hogere inkomens zullen meer belasting moeten gaan betalen om het huidige systeem in stand te houden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ben ik nog vergeten te zeggen dat een verhoogde belastingdruk de koopkracht verder zal doen verlagen.
Onze overheid staat voor een uitdaging.

Jop N. Roggeveen
Jop N. Roggeveen
9 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zoals al eerder opgemerkt: de overheidsuitgaven zijn het probleem, niet de burger!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jop N. Roggeveen

Daar gaat onze minister van financiën over.
In deze tijden toch een functie waar je wat meer van wilt horen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Een open bestuurscultuur.
Haar eigen woorden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Krijg sterk de indruk dat ze het mandaat niet heeft om er iets over te zeggen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik denk eerder dat ze donders goed weet dat ze incapabel is. Ze was gewend om bejubeld te worden als diplomate, er werden haar successen toegeschreven waarvoor ze de lauweren graag in de schijnwerpers in ontvangst nam. Maar als je haar vroegere medewerkers mag geloven, was er maar weinig wat echt haar verdienste was.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

In dat geval vraag ik mij af wie de beslissingen neemt op financiën.
Vooral nadat ik het AD hierover gelezen heb. Dat was behoorlijk ingrijpend.
Laat je dat over aan een incapabel persoon?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Overigens is die 14 miljard de door Nederlandse burgers de te veel betaalde belasting geweest die nu terug gestort wordt.
En die foto van Kaag boven het artikel moest ik erg om lachen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Davos en VN beslissen voor haar, zij volgt vanwege de belofte……

Wouter1965
Wouter1965
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In Nederland dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.

Mooiste uitspraak waar dan half Nederland bij staat te juichen.
Echter er is nog geen enkele journalist geweest die de vraag stelt aan een politicus die dit zegt wie dan die sterke schouders precies zijn.

Is dat met een bruto jaarinkomen van 30K, 40K, 50K, 60K, 70K…………?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Wouter1965

De ouderen met AOW en niet of nauwelijks pensioen. Al heel lang de geplukte kippen.
Ze hebben sterke schouders vanwege de oorlogs- en na-oorlogstijd met tekorten op elke gebied. De zwaksten zijn de millennials. Gewend altijd direct te krijgen wat ze willen, verwend, geïndoctrineerd, altijd druk en moe…….

49
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x