De onthutsende toestand van ons land na ruim 12 jaar Rutte

Falend beleid en ellenlange waslijst aan crises

Titelfoto bij artikel De onthutsende toestand van ons land na ruim 12 jaar Rutte Wouter roorda opiniez

Titelfoto:©️Opiniez.com

 

Alvorens u het stemhokje in stapt op 15 maart, is het raadzaam de prestaties van ons kabinet even de revue te laten passeren. Zoals het klimaatbeleid met de stijgende energiekosten, de groeiende inflatie, de naderende transferunie, de uit de hand gelopen immigratie, het stikstofbeleid, de woningnood en het smoren van andere geluiden. Het kabinet-Rutte 4 zit op de verkeerde weg, neemt steeds sterker de regie en veroorzaakt daardoor nog meer problemen. Wouter Roorda zet alle rampspoed op een rijtje. 

Voor een groeiend deel van de bevolking is het duidelijk dat het kabinet op de verkeerde weg zit wat betreft het beleid om tal van werkelijke dan wel als werkelijk gepercipieerde problemen aan te pakken. Tevens laat de uitvoering van dat beleid vaak te wensen over en is een klimaat ontstaan waarin sommige zaken niet mogen worden benoemd en andere enorm worden uitvergroot.

Bij het maken van beleid prevaleren ideologische overwegingen op nuchtere kosten/batenafwegingen. Dat leidt tot verkeerde keuzes, die bestaande problemen verergeren en nieuwe creëren. Zo komt het dat we inmiddels zitten opgescheept met tal van crises.

 

Hoge energieprijzen

Het klimaatbeleid heeft geleid tot hoge energieprijzen, die ten onrechte volledig worden geweten aan de oorlog in Oekraïne. Ook nu de situatie enigszins lijkt te normaliseren, is de prijs van gas nog steeds drie keer hoger dan voor het uitbreken van de vijandigheden. Om de enorme gevolgen voor de koopkracht te verzachten heeft het kabinet noodgedwongen een prijsplafond ingesteld, waarvan duidelijk is dat het tijdelijk is en niet bedoeld om de structurele trendmatige stijging van prijzen van fossiele energie te blijven compenseren. Die stijging is een gevolg van een gestaag wereldwijd toenemende vraag, terwijl tegelijkertijd in het Westen het aanbod wordt afgeknepen.

Ondanks dat het land overal met zonnepanelen en windmolens wordt volgepropt, vormt hernieuwbare energie geen alternatief voor fossiele bronnen. Los van de discussie over klimaatverandering is het onthutsend dat het kabinet niet weet hoe enorm veel geld er is gemoeid met klimaatbeleid en wat elke euro die daar naar toe gaat oplevert aan CO2-reductie.

 

Stijgende inflatie

De inflatie wordt door de monetaire autoriteiten voortdurend onderschat of ten onrechte als tijdelijk aangemerkt. Politici bestaan het om beschuldigend naar supermarkten te wijzen, terwijl men had kunnen weten dat stijgingen van energieprijzen altijd doorwerken in voedselprijzen. Intussen blijft het beleid van de ECB buiten schot. Jarenlang heeft de ECB geld ‘bijgedrukt’ om de schuldenpositie van de zuidelijke eurolanden te verlichten. Dat dit tot meer inflatie leidt was voorspelbaar. Deze werd getriggerd door de energieprijsstijging. Het is dit beleid dat verantwoordelijk is voor de hoge inflatie en bubbels zoals op de huizenmarkt.

 

Transferunie

Om de zuidelijke landen te helpen worden er enorme steunpakketten opgetuigd, waardoor de EU steeds meer een transferunie wordt. Dat is ook de eigen keus van de netto betalers. Door met de vuist op tafel te slaan, hadden zij de andere landen ook kunnen dwingen om hun geldzorgen niet op hen af te wentelen. Intussen juichen politici en media over het geld dat we terugontvangen uit het Coronaherstelfonds. Het betreft met 6 miljard euro een fractie van de Nederlandse inleg van 46 miljard euro. Bovendien moeten we als voorwaarde ons prima pensioenstelsel ‘hervormen’ en de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen. De rekening kan nog oplopen als andere lidstaten niet kunnen betalen. Daar bovenop komen nog de megalomane plannen van EU-commissaris Frans Timmermans met zijn klimaatplan Fit for 55, dat meer dan 500 miljard euro gaat kosten tot 2050.

 

Hoge immigratie

De regerende politieke partijen willen geen beperkingen opleggen aan de hoge immigratie in het algemeen en de asielinstroom in het bijzonder. Ook al roept de grootste regeringspartij al jaren dat het helemaal anders moet. In dit tempo groeit de bevolking door tot 25 miljoen inwoners in 2070. Dit terwijl een berekening laat zien dat zowel arbeids- als asielmigratie de schatkist heel veel geld kosten: in totaal ruim 400 miljard euro alleen al tussen 1995 en 2020 en bij ongewijzigd beleid 600 miljard euro tussen 2020 en 2040. Vorig jaar kwamen er per saldo 200.000 extra mensen binnen door migratie, en er wordt gedaan alsof zij geen enkel effect hebben op klimaat-, stikstof- en milieudoelstellingen.

 

Woningnood

Ook de invloed van honderdduizenden migranten op de woningmarkt wordt gebagatelliseerd, waardoor inmiddels meer dan 900.000 ‘jongeren’ nog steeds bij hun ouders wonen. De, met hulp van het de werkelijkheid nauwelijks beschrijvende Aerius-model, door de overheid gecreëerde stikstofcrisis maakt dat er in het hele land nauwelijks wordt gebouwd, waardoor er voor de komende jaren geen uitzicht is op een omslag. Het stikstofbeleid dat zegt de natuur te willen redden, is toch vooral bedoeld om ruimte voor woningbouw te creëren. Reden waarom als eerste de boeren aan de beurt zijn. Klimaatbeleid en steeds strengere wetgeving voor milieu en dierenwelzijn leiden al jarenlang tot structurele prijsstijgingen voor voedsel, met name vlees, en zorgen ervoor dat er straks geen visser of boer meer over is.

 

Meer regels

Aangezien de bubbel op de woningmarkt bepaalde groepen financieel voordeel oplevert, moeten niet alleen de belastingen voor hen omhoog maar verstevigt de overheid haar greep op de woningmarkt. De toename van regels voor private huurders vermindert juist het aanbod van huurwoningen, waardoor er om nog meer overheidsingrijpen wordt geroepen. Insiders die een huurwoning hebben kunnen deze daardoor voor een relatief lage prijs bewonen. De overstap naar kopen is financieel veel te groot voor ze en als gevolg van ‘progressieve’ politiek in veel steden is er nauwelijks koopaanbod.

Goedkope sociale huurwoningen worden door progressieve gemeentebesturen ook nog eens bij voorrang toegewezen aan statushouders. Intussen krijgen particuliere verhuurders, steevast uitgemaakt voor ‘huisjesmelkers’, en ouderen, die te ruime woningen bezet zouden houden, de schuld van de problemen. Zo wordt al zwartepietend ook hier van een tekortschietend aanbod een verdelingsprobleem gemaakt.

 

Corona

De aanpak van de verspreiding van het coronavirus bracht veel onzekerheden met zich mee, waardoor het niet fair is overheden achteraf op alles wat er misging hard af te rekenen. Het maakte echter wel twee zaken duidelijk. Eén: overheden nemen soms maatregelen die inhoudelijk niet te rechtvaardigen zijn, maar die ideologisch goed uitkomen of grote symboolwaarde hebben. Twee: overheden zijn bereid ver te gaan in het spectrum dat loopt van vrijwillig naar verplicht totalitair. De avondklok en de coronapas die gevaccineerden privileges gaf zijn voorbeelden van beide.

De bewoners van verzorgingstehuizen werden schijnbaar bewust aan hun lot overgelaten vanwege de door het kabinet veroorzaakte schaarste aan beschermingsmiddelen. Die schaarste leidde tot paniekgedrag, resulterend in een schimmige mondkapjesdeal, waarover het kabinet nog steeds geen openheid wil geven. Het ongeremd geld uitgeven heeft er ook voor gezorgd dat er volgens de Algemene Rekenkamer nog steeds 5 miljard euro niet kan worden verantwoord, ook al ontkent minister De Jonge dat glashard. Een integraal wetenschappelijk onderzoek naar oversterfte wordt door het kabinet onmogelijk gemaakt.

Falende uitvoeringsorganisaties

Kabinetsbeleid lost de voorgaande ‘crises’ niet op, maar verergert ze vaak. Dat komt mede doordat de steeds grotere bemoeienis als gevolg van de voortdurende roep dat de overheid “de regie” moet nemen ertoe leidt dat de uitvoering daarvan steeds vaker vastloopt. De voorbeelden hiervan liggen voor het opscheppen.

De compensatie van mensen die schade hebben opgelopen als gevolg van de aardbevingen in Groningen verzandt in juridisch getouwtrek. Met de afwikkeling van de toeslagenaffaire houden zich inmiddels duizenden ambtenaren bezig, maar het aantal zaken dat er maandelijks bij komt overtreft het aantal dat wordt afgehandeld.

Intussen bestaat er nog steeds geen goed beeld van wat er is gebeurd met de meer dan 2000 kinderen die de afgelopen jaren uit huis zijn geplaatst, mede doordat de jeugdzorg al jaren niet goed functioneert. Bij de IND en het CBR is sprake van grote achterstanden, terwijl wachtlijsten in de zorg terug zijn. Ook het UWV heeft de zaken niet op orde. Een recent OVV-rapport over persoonsbeveiliging liet weer eens zien dat ook daar van alles mis is, wat exemplarisch is voor de politie- en strafrechtketen die op allerlei manieren is vastgelopen.

 

Dwangmaatregelen

De Belastingdienst kan geen enkele verandering aan en kampt net als zoveel andere overheidsdiensten met sterk verouderde automatisering. Vernieuwing hiervan wordt ernstig in de weg gezeten doordat elk automatiseringstraject bij de overheid kampt met veel hogere kosten dan begroot, vertraging oploopt en niet de beoogde doelstellingen haalt.

De in toenemende mate geëtaleerde onmacht zowel bij de beleidsvorming als de uitvoering daarvan doet het kabinet steeds vaker grijpen naar dwangmaatregelen. Dat is zichtbaar bij de gedwongen spreiding van asielzoekers en statushouders en bij het aanpakken van boeren en vissers. Het was ook zo bij corona en bij wijken die verplicht van het gas moe(s)ten.

 

Groeiende collectieve lastendruk

Gevolg van dit overal ‘de regie’ nemen is dat de overheid een steeds grotere greep krijgt op het economische en maatschappelijke leven. De collectieve lastendruk is de afgelopen dertig jaar niet zo hoog geweest en onder Rutte toegenomen met bijna vier procentpunt van het BBP. In het publieke debat gaat de discussie steeds over welke groepen te weinig belastingen betalen, in plaats van hoe er door lasten verlichten en regeldruk verminderen ruimte kan worden geboden aan mensen om hun leven zoveel mogelijk in eigen hand te nemen en hun talenten te ontplooien.

Geen politicus heeft het over wat de burger terugkrijgt voor het vele geld dat hij verplicht afdraagt. Linkse partijen promoten nationaliseringen, zoals van energiebedrijven, en geven marktwerking en privatisering in o.a. de zorg en bij de spoorwegen de schuld van de problemen. Dit terwijl nationalisaties nog nooit iets hebben opgelost. Wie ziet hoe de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen worden gerund, moet nog eens nadenken alvorens de energievoorziening in handen van ambtenaren te geven. De zorg en het spoor zijn sectoren die zich al stevig in de greep van de overheid bevinden en waar van marktwerking geen sprake is.

Ook heeft links het nog steeds over neoliberaal bezuinigingsbeleid, terwijl de overheid elk jaar alleen maar groeit. ‘Bezuinigen’ is minder meer uitgeven. Kabinet en linkse politici brengen ook fabeltjes in omloop over toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid en niet-bestaande fossiele subsidies. Vlak voor de verkiezingen komt het SCP met een tendentieus onderzoek dat de al jaren stabiele ongelijkheid problematiseert en om overheidsingrijpen vraagt. Het zijn doorzichtige pogingen om lasten voor bepaalde groepen verder te verhogen.

 

Valse frames

Ging het in het voorgaande vooral om materiële zaken, ook als het aankomt op minder tastbare zaken is de uitwerking van veel kabinetsbeleid desastreus. Het afbreken van tradities en het besmeuren van de geschiedenis is, met steun van bewindslieden, de regeringspartijen en de linkse oppositie, een verdienmodel geworden voor zwaar gesubsidieerde woke activisten. De publieke omroep brengt vooral het standpunt van de regering en de bevriende oppositie van GL en PvdA, zoals Twitteraccount Diversiteitswatch laat zien.

Een ander geluid zoals dat van ON! proberen de politiek, collega-omroepen en tal van andere media en opiniemakers met allerlei valse frames uit het publieke omroepbestel te weren. Diversiteit in opinies wordt onderdrukt onder verwijzing naar haatzaaien en het verspreiden van racisme en discriminatie. Demonstraties tegen het coronabeleid werden uit elkaar slagen, terwijl die van BLM ook temidden van strenge restricties geen strobreed in de weg werd gelegd.

 

Media spreekbuis van de macht

Het is opvallend hoe zeer veel media aan de leiband van de staat lopen en als spreekbuis dienen van partijen die de macht hebben. Het onder het tapijt vegen van iets als de Twitterfiles laat zien dat de bescherming van de vrijheid van meningsuiting niet hoog op de agenda staat. Gebeurtenissen als in Diepenheim worden enorm uitvergroot, terwijl een discussiebijeenkomst over gebruik van geweld bij klimaatprotesten wordt genegeerd. Voor de bedreigingen van oppositiepolitici is nauwelijks aandacht. Dat geldt niet alleen voor PVV-leider Geert Wilders. Het betreft ook de beschadigingen van het partijkantoor van FVD en de woning van Baudet en de man die zich toegang verschafte tot de woning van Van Haga. Aanslagen door moslimextremisten worden meteen toegeschreven aan ‘verwarde mensen’ die geen terroristisch motief zouden hebben.

Kritiek wordt gecriminaliseerd

Via sociale media wordt veel bagger verspreid. Dat raakt iedereen, maar linkse politici van met name D66 en GL doen alsof het alleen hen treft. Dit terwijl zij er zelf hard aan meedoen. Om de urgentie van hun beleid kracht bij te zetten gebeurt dat op hoge toon en met zodanig krachtige bewoordingen dat iedereen die het er niet mee eens is bijkans wordt gecriminaliseerd. Bij immateriële zaken als de transgenderwet en wijzigingen rond abortus worden tegenstanders vernederd als achterlijk, die geen respect zouden hebben voor fundamentele mensenrechten. Burgers met afwijkende opvattingen worden systematisch neergezet als gevaarlijke rechtsextremisten, die maatschappelijk moeten worden uitgesloten, en wier gedachtegoed als desinformatie en nepnieuws krachtig door de overheid moet worden bestreden.

Het is een lange lijst geworden.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
41 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jos
Jos
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Leve de onafhankelijk Republiek der Nederlanden. Nexit.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Niet de politici maar de kiezers moeten beslissen over wie regeert. Alle stemmen zijn gelijk maar door uitsluitingen van politieke partijen verliezen zij hun waarde. Niet Rutte en Kaag bepalen maar wij, de kiezers. De politiek is voor de burger en niet de burger voor de politiek.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is verschrikkelijk inderdaad.
De volgende stap is je realiseren dat dit geen ongelukje of incompetentie is. Het wordt de hoogste tijd om termen als: The Great Reset, Build Back Better & Agenda 2030 serieus te gaan nemen, want daar komt het allemaal vandaan. Als het alleen in NL zou spelen, kun je Den Haag erop aankijken. Echter, exact dezelfde problematiek speelt in de hele Westerse wereld waardoor de root cause ook een niveau hoger gezocht moet worden.
De daarop volgende vraag is: Waar moet het naar leiden als de 17 Sustainable Development Goals zijn uitgevoerd? In wat voor een samenleving leven we dan? Wie heeft er trek in een Smart City waar alles (reizen, energieverbruik, vlees, alcohol, Internetgebruik) een quotum kent?
Besef dat alle kartelpartijen, dus ook voormalige conservatief rechtse partijen als de VVD en het CDA, of voorheen sociaaldemocratische partijen met hart voor de arbeiders, voorstander zijn van the New World Order. Het is geen vergissing, geen ongelukje. Dit is wat ze willen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Volgens mij is het gewoon incompetentie.
Het niet kunnen afwegen van je prioriteiten en implementeren van je beleid.
Ik heb hier ergens al iets gezegd over de financiële gezondheid van huishoudens. Dit is dus gewoon bekend. Toch moeten de echte kosten van klimaattransitie stikstofbeleid, migratie, energie, defensie, etcetera, etcetera nog komen.

waar blijven wij in dit verhaal? Geen hond die er iets over kan zeggen.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Als incompetentie de reden zou zijn, m.a.w. ze hebben geen flauw benul waar ze mee bezig zijn, dan zouden er ook wat zaken goed moeten gaan. Als je honderd keer een euro omhoog gooit moet ook een paar keer de munt kant boven komen te liggen. Maar dat is niet zo. Alles gaat verkeerd. Dat is voor ons, nooit voor hen.

Bovendien, als incompetentie de reden is, dan moeten ze niet alleen in NL maar ook in België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Spanje, Portugal en de Scandinavische landen allemaal incompetent zijn. Hoe waarschijnlijk is dat?

Denk je werkelijk dat ze niet begrijpen dat je inflatie krijgt als je heel veel euro’s bijdrukt?

Uit recente documenten blijkt dat ze heel goed wisten dat covid niet gevaarlijk is, dat mondkapjes zinloos zijn en dat de vaccins niet beschermen. Denk je dat ze niet in de gaten hebben dat er inmiddels een gigantische oversterfte is door de vaccinaties?

Denk je dat ze werkelijk geloven dat het piepkleine NL klimaatverandering kan tegengaan?

Zie je niet dat hetgeen er gebeurt 1 op 1 overeen komt met de door henzelf gepromote supranationale agenda’s?

De werkelijkheid is vele malen cynischer en gevaarlijker dan je denkt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Een competent beleid heeft afgebakende doelen met prioriteiten.
Wat is het doel van dit beleid?
Het beleid tijdens de pandemie is bewezen een groot falen geweest. Ze hebben zichzelf voor het oog van de wereld voor gek gezet en het heeft bakken met geld gekost. Let op de discussie momenteel in de VS.
Ze halen gewoon hun doelen niet. Niet monetair niet de energietransitie, niet de immigratie (hier is gewoon geen beleid). Niemand snapt het nog.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de burger.
Een competent beleid is geloofwaardig.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De afgebakende doelen worden beschreven in de 17 Sustainable Development Goals. Dat circuleert ook onder de namen: The Great Reset, Built Back Better en Agenda 2030.

De pandemie, de klimaathysterie, de stikstofcrisis, massa-immigratie, de geldontwaarding, het zijn allemaal middelen om de hierboven benoemde doelen te bereiken. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Wat ze zeggen dat het doel is: CO2 omlaag of inflatie bestrijden, dat is niet hun werkelijke doel. Daar moet je doorheen prikken.

Er wordt nu, in de hele Westerse wereld, een gigantisch, megalomaan plan uitgevoerd. Het is, zo je wilt, een revolutie van de elites. Misschien zijn het psychopaten en sociopaten, maar dom zijn ze niet.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Kijk hier eens naar:
https://www.weforum.org/
Misschien dat het dan duidelijk wordt.
“Een competent beleid is geloofwaardig.”
Competent in betrekking voor wat en wie?
En wie bepaalt dat?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Competent in de betekenis van efficiënt en productief in het behalen van de gestelde doelen. Inderdaad kunnen burgers andere doelen hebben dan een overheid.
Het overdenken waard, hoe dat mogelijk is.
Maar welke doelen wil de overheid bereiken?
Monetair zitten we op de rand van een vulkaan op uitbarsten. De SVB ( die bank in de VS) en de inflatie hebben dat wel duidelijk gemaakt
Over Corona praten we niet meer. Data wordt achtergehouden.
Klimaat? Is dit een serieus onderwerp van gesprek nog? Steeds minder mensen tuinen er in. Logisch, want over 20 jaar hebben we nog steeds een klimaat.
De oorlog in Oekraïne. We horen steeds minder van het front, een veeg teken.
Migratie. Ben benieuwd over 20 jaar wat dan het probleem zal zijn. Geen overheid die zich hier aan durft te wagen.
De boeren, de woningnood?
Wat zijn de doelen die de overheid wil behalen? Ze weten het zelf niet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ziet u Hugo de Jonge nog de woningnood oplossen?

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Hugo de Jonge zit er niet om de woningnood op te lossen. Hugo de Jonge werkt aan de transitie van Nederland naar een TriStateCity, dat is NL + delen van Vlaanderen en Duitsland. Dat moet een zogenaamde Smart City worden, dat wil zeggen alles moet binnen 15 minuten wandelen of fietsen te bereiken zijn: werk, winkelen, sociaal vertier en gezondheidszorg. Ook zal iedereen permanent gemonitord worden met camera’s en drones. Je krijgt een sociale krediet score en voor alles zal een quotum zijn. Je kunt het quotum niet overschrijden omdat de betaling, in CBDC, automatisch geblokkeerd zal worden. Daalt je sociale krediet score, dan zullen ook wel je quota dalen of in zijn geheel geblokkeerd worden. Ik heb aangenomen dat je nog werk hebt. Veel werk zal niet meer nodig zijn en uitgevoerd worden door robots, AI en nanotechnologische fabriekjes. Mensen leven van een basisinkomen waar je net van kunt rondkomen. Vrijwel iedereen zal in een stad wonen waar je in een soort permanente lockdown leeft. De rest van de aarde wordt teruggegeven aan de natuur. Denk: ‘Brave New World’ van Aldous Huxley. Daar is ook een TV serie van gemaakt als u er niet mee bekend bent.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Youp
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ziet u Hugo dingen voor elkaar krijgen?
Adolf werkte aan zijn duizendjarig rijk. Stalin aan zijn communistisch Rusland. Mao met zijn rode boekje.
Waar is Pol Pot gebleven?
Gekomen en weer verdwenen.
Zo ook deze tijden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Pol Pot zit nog in GL.
Net als nog wat andere extremisten.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“Wat zijn de doelen die de overheid wil behalen? Ze weten het zelf niet.”
Daar zijn ze toch heel duidelijk in:
– migranten worden geen strobreed in de weg gelegd
– boeren moeten weg
– nog maar 1 x vlees in de week
– zo weinig mogelijk autorijden en vliegen
– controle op uitgaven boven 100 euro
Als u dit nog steeds niet duidelijk genoeg vindt, dan kunt u uitvoerige informatie raadplegen op de site over de Sustainable Goals van onze eigen overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De vraag is of dat haalbare doelen zijn.
Voorbeeld, de sancties tegen Rusland na de inval.
Het doel was om Rusland economisch te vermorzelen.
Wat is er van dat doel gehaald?
De boeren weg, en dan?
Wat moeten de immigranten in Nederland doen? Er is geen enkel perspectief. Er wordt totaal geen rekening gehouden met cultuurverschillen of met overbevolking. Reken maar op problemen.
In 2035 mogen er geen benzine auto`s meer verkocht worden. Haalbaar? Er liggen al meerdere landen dwars.
De energie transitie? Is die überhaupt technisch haalbaar. De netbeheerders zijn al ongerust en we zijn nog niet op een kwart.
Ondertussen stapelen de problemen zich steeds verder op.
Een nieuw kabinet krijgt met onoverkomelijke problemen te maken.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het lijkt er op dat u veronderstelt dat hetgeen u als ‘haalbaar’ ziet, ook door de regering als haalbaar wordt beschouwd.
Dat is niet zo.
Integendeel: natuurlijk is het voor de regering haalbaar om na 2035 geen benzine auto’s meer te verkopen. Geleidelijk aan zullen de ’thermische’ (want ook diesel gaat verdwijnen) verdwijnen uit het straatbeeld. Omdat maar een klein deel van de inkomens zich een elektrische auto kan veroorloven, zal het heel rustig op de wegen worden.
Voor de regering is dat gewoon een beslissing, een papiertje. Wat het voor de bevolking betekent in termen van haalbaarheid interesseert ze niets.
Ze zullen gewoon herhalen dat het beter is voor klimaat, natuur, zeespiegel, enzovoort. Ze hebben hier al na toe gewerkt sinds Natura 2000, dus 23 jaar. Het lijkt niet aannemelijk dat ze binnenkort plotseling de koers gaan veranderen, toch?
Vraag u zelf eens het volgende: Waaruit blijkt dat deze regering zich bezig houdt met ‘haalbaarheid’?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ze greet riezet.
(Fysiek) geld wordt tzt verboden, alleen nog punten op je pas, die je mag inruilen voor je rantsoen. Daarom drukken ze virtueel gewoon onbelemmerd geld bij. Is straks toch waardeloos.
Daarom is er ook een gain of function virus op de mensheid losgelaten om angst te kweken. Daarom zijn er roekeloos niet volledig uitgeteste ‘vaccins’ aan de burgers opgedrongen en horen we niets over desastreuze oversterfte. Daarom werden mondmaskers en quarantaine nog steeds verplicht, terwijl men allang wist dat het nonsens was. Het was toch nodig, omdat het een repetitie voor de échte greet riezet was die nog gaat komen.

U heeft gelijk, de werkelijkheid IS vele malen cynischer en gevaarlijker dan je denkt.

Anneken
Anneken
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Juist, de afbraak, de verarming, is bedoeld. Die economisch en sociaal rampzalige maatregelen kwamen nadat de epidemie was afgelopen. Er overleden niet zoveel mensen (IFR 0,15) en toen ging men over op “besmettingen”, vastgesteld met een frauduleuze test. Mensen moesten bang blijven en zich laten prikken. Daarom werd werkende medicatie verboden. Het is allemaal opzet, de opdrachtgever is het WEF. Het FvD kreeg het een en ander boven tafel, die “coronacrisis” was al jaren voorbereid. We hebben een marionettenregering.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zestig procent van de Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar of ongezond.
Het aantal financieel gezonde huishoudens daalde in 2022 van 27 naar 21%
Is dat niet wat ernstiger dan “onthutsend”?
Lijkt toch wel een beetje bagatelliseren van de situatie. Vooral als dit een trend zou blijken te zijn.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Overigens heb ik dat Kaag enige tijd geleden ook horen zeggen, ik meen ergens rond de tijd van het afkondigen van de sancties.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Kaag had gezegd dat we armer zouden worden.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eens met auteur, maar Nederland is een sociaal-democratie en die werkt zo:
In economisch moeilijke tijden stemmen mensen links omdat ze denken dat het uitkeringen oplevert.
In economisch goede tijden stemmen mensen links omdat ze denken dat het loonsverhoging oplevert.
Mensen stemmen gewoon altijd links omdat ze denken dat het iets oplevert. Hetzelfde geldt voor al die mooie beloftes over duurzaamheid, natuur, betere wereld: die werken bedwelmend op de mens, want wie zou die dingen niet willen?
Die mensen die op links stemmen willen niet zien dat ze bij de uitkeringen en de loonsverhoging, ook de migranten, de stikstofregels, de uitgewezen asielzoekers die gewoon illegaal blijven, al die dingen er bij krijgen. Want sociaal-democratie is een voorstation van de sociale samenleving van de toekomst.
Mensen die links stemmen, steken hun hoofd vrijwillig in een strop, die bij elke verkiezingsronde iets strakker wordt aangehaald.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan niet anders dan volledig eens te zijn met de auteur. Zolang de huidige trend niet doorbroken wordt, landelijk en Europees, blijft het slecht gaan en naar alle waarschijnlijkheid nog slechter misschien richting een ramp. Dan zijn wij alles kwijt. Soms denk ik dat dat wel het echte doel is om dan de ‘Great Reset’ te kunnen uitvoeren. Op 15 maart kunnen wij het een draai geven. Let op dat het een draai van 180 graden moet zijn om het effect te bereiken. Vergeet de kleine splinterpartijtjes maak de grootste oppositie nog groter.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Onthutsend is de toestand van het eens ‘koploper’ landje zeker. Helaas.
Politieke daders hebben voornamelijk ter wille van hun eigen imago het land verraden, en dat begon al met de boterzachte EU afspraken. Die naar willekeur al dan niet gehandhaafd werden en worden.
Mensen, laat je geen praatjes meer voorschotelen.
Ga stemmen en als je niet goed weet op wie, in ieder geval niet op het kartel en hun meelopers.

Marilou
Marilou
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als het zittende kartel na de verkiezingen nogsteeds zit, dan mag niemand meer klagen over tekorten op de huizenmarkt. Dan heb je bewust gekozen voor deze ellende. Amen uit.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb vandaag besloten Nederland te verlaten, ik ben echt helemaal klaar met de abominabele staat van dit land. Ik ga niet wachten tot de boel in elkaar klapt want dat gaat gewoon gebeuren. Ik ga in de zomervakantie op de motor naar het zuiden ga daar een parttime baan zoeken en ben foetsie. Samen met mijn deeltijdpensioen heb ik dan een prima salaris in een zuidelijk land waar géén woningnood is, géén overbevolking, geen absurde files en ga zo maar door. Dikke doeiiiiiiiiiiiiiii allemaal!

Hannah
Hannah
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Gelijk heb je, Daan !
Ik ben zelf te oud om elders nog een nieuw leven op te bouwen maar ik zou jonge mensen aan willen raden om niet in Nederland te blijven.
Niet sinds WO2 stond Nederland er zo bedroevend slecht voor. Elke samenhang tussen bevolkingsgroepen en vertrouwen in de toekomst is verdwenen.
En ik denk ook niet dat het ooit nog beter gaat worden Jaren van kortzichtig en visieloos beleid hebben veel schade aangericht. En aan de verkiezingsdebatten te zien gaat het verval nog even door.
Arm Nederland!

AAA
AAA
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Laat het vooral weten als je onderweg bent, of beter, als je bent gearriveerd. Een stip aan de horizon kan tenslotte inspirerend zijn. Alvast bedankt.

Jan Smelik
Jan Smelik
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een prachtige opsomming van alle ellende in Nederland. Wordt vervolgd, ben ik bang.

Piltdown
Piltdown
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De zoveelste opsomming van het falen van de overheid. Rutte is mede verantwoordelijk maar niet de oorzaak van alle problemen. Het systeem is gewoon rot. De partijdemocratie heeft decennia lang goed gewerkt maar is nu verworden tot een partijdictatuur. Er is geen zelfreinigend vermogen, integendeel. Verkiezingen werken niet. Verandering kan alleen van buitenaf, hopelijk zonder bloedvergieten

J-P
J-P
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

zijn alleen maar voor zichzelf bezig: ik ben belangrijk. Er is er geen bij die verstand heeft van de functie die zij bekleden, doen maar wat om belangrijk te zijn. Excuus is het nieuwe woord als je de boel bedonderd. Een burger in het openbare leven zou ontslagen worden als die zulke fratsen uit zou halen. Functie elders

Peter
Peter
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte exit, Nederland Nexit.

P. Puk
P. Puk
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De VVD heeft teveel concessies gedaan aan D66, de afbraakpartij bij uitstek. Voeg daarbij de invloed van de VS en het WEF en het plaatje is rond. De kosten van de migratie geeft de genadeslag,

Bernardo A.
Bernardo A.
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bij ons, in de woonplaats Son en Breugel, wil de gemeenteraad een gedeeltelijke onteigening van particuliere woningen doorvoeren. Om precies te zijn, woningen in de wijk Breeakker. Iemand die zijn/haar woning wil verkopen moet deze eerst aan de gemeente aanbieden. Kunnen ze mooi de 2/1 kappers vervangen door flatjes. Want ja, we moeten bouwen voor het rijk en als het zo niet gaat moeten er weer 600 a 700 woningen worden bijgebouwd, zo betoogt de gemeenteraad.

En ja, als de eerste gedeeltelijke onteigening van particuliere woningen eenmaal slaagt, dan is het eind zoek. Kunnen ze ook ouderen dwingen om te verhuizen naar Tiny houses om zo hun grote woning ter beschikking te stellen aan kroostrijke medelanders.

Walter
Walter
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het kabinet Rutte zit vanuit hun standpunt zeker wel op de goede weg ,het beleid van Backrock en Goldman Sachs die destijds tot en met de middenstand van Amerika de camping op joeg ,zonder geweten daar zij geen sociale verplichting hebben.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Walter

Dezelfde instituties die nu massaal land in Joekreen hebben opgekocht. Maar denk niet dat ze er graan op gaan verbouwen voor de 3e wereld. De bodemschatten zullen worden ontgonnen! De EU is al bezig met mijnconcessies.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De nooit gestelde vraag dringt zich steeds nadrukkelijker op: WAAROM?!
Waarom doen ze dit?
Hebben ze echt geen flauw idee, of is het bewust kwade opzet?
Kamerlid Dassen van Volt tegen Pieter Omtzigt: er moet meer geld naar Italië, want dat is eerlijker.
Het is dus allebei: geen idee en bewust slecht beleid.

Henri
Henri
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nanko van Dijk

Het opeenstapelen van zóveel ernstige crises, die letterlijk alle burgers hard treffen, kan geen toeval zijn. Fouten maken, dat doet iedereen, meestal per ongeluk. Maar consequent ALLES in de soep laten lopen, dat is op zijn minst kwade trouw. Kijk eens naar Rutte, die welbewust de grondwet aan zijn laars lapt, niet een enkele keer, nee al 12 jaar lang. Deze man is een politieke delinquent, en er zitten nog veel meer van dat allooi in het kabinet.

karton
karton
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De “regeringspartijen” hebben de PVV en FvD buitengesloten.
Zij kunnen nu óf over rechts óf over links wetsvoorstellen door de 1ste Kamer loodsen.
Stemmen op bijv. Volt, BIJ1, BBB of Ja21 heeft dan ook weinig zin, omdat de VVD c.s. dan die partijen kan gaan gebruiken om hun eisen erdoor te krijgen.
Ik stem daarom op een partij die wordt buitengesloten door de “regeringspartijen”.
Als dat door genoeg stemmers zou worden gedaan kunnen de “regeringspartijen” niet meer omheen om de buitengesloten partijen heen. (althans, zó zie ik het)

Kees
Kees
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad: ouderen, die te ruime woningen bezet zouden houden, krijgen de schuld van de woningproblemen, terwijl Rutte de verzorgingstehuizen heeft gesloten. En waar kunnen ze heen zonder huurverhoging? Goedkope woningen komen bij nieuwe statushouders terecht, terwijl woningbouw wordt beperkt door ons stikstofbeleid.
En fundamentele mensenrechten zijn tegenwoordig helemaal niet fundamenteel, maar zijn keuzen van moderne ideologieën, zoals transgenderideologie. We leggen die overigens wel op aan Afrika.
Hopelijk komt er geen RutteIV-GroenLinks blok in de Eerste Kamer. Ga stemmen.

Bart
Bart
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kijk hier toch iets anders tegenaan dan Wouter Roorda. In grote lijnen kan ik hem wel volgen, maar de regie van de overheid die steeds sterker zou worden, zie ik niet. Ik constateer juist dat politiek en bestuur al jaren op hun handen zitten, niets doen aan de problemen die ze grotendeels zelf hebben veroorzaakt, en vooral bezig zijn met hun persoonlijke belangen (baantjes jagen, herverkiezing veiligstellen, dat soort dingen). Wat een ongelofelijk hoop nikserigheid zit er in onze regering. Ze lijken te denken dat als de problemen maar lang genoeg genegeerd worden, dat ze dan vanzelf weggaan. De kwesties ’toeslagen’ en ‘groningen’ zijn wel het ergste. Terreur en afpersing door de overheid (die het bij monde van de politiek allemaal heel verschrikkelijk vindt) en niemand doet wat. Men legt zich erbij neer dat het nog jaren gaat duren voordat dit is opgelost. We zijn niets meer dan een derderangs bananen republiek geworden. In tegenstelling tot Wouter Roorda ben ik echter vóór het terug draaien van de marktwerking in de energie, zorg en volkshuisvesting. Van deze eerste levensbehoeften moet je geen verdienmodel maken van een handvol kapitalisten. Je ziet nu tot wat voor klerezooi dit leidt. Over kapitaal gesproken: het zou goed zijn om werkelijk vermogensaanwas en bedrijfswinsten meer te belasten en inkomen uit werk minder. Zo maak je werk weer lonend en haal je de excessieve winsten over de rug van de hele samenleving uit het systeem. Ook: weg met geheime belastingdeals en brievenbus-bedrijven; laat ze elders parasiteren maar niet hier. Maak ik dit nog mee? ik hoop het …

41
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x