Wegkijkwerkelijkheid en gepland geheugenverlies: de methode-Rutte

Ontluisterend optreden bij enquête Groningen en onderzoek dekolonisatie Nederlands-Indië


Na de kindertoeslagaffaire zei Mark Rutte dat hij zijn stijl zou veranderen: meer openheid, meer maatschappelijke en politieke dialoog en meer begrip voor de gewone burger. Sindsdien is het alleen maar meer van hetzelfde: achterkamertjespolitiek, verkeerde voorstellingen van zaken, met de krachtigste wind meewaaien, negeren van afspraken, behoud van de eigen machtspositie en beleid dat doof is voor kritiek. Dat bleek vooral bij de enquête over het Groninger gas en het onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Een column van Bauke Geersing.

Tijdens de regeringsverklaring van zijn nieuwe kabinet verklaarde Rutte een nieuwe bestuurscultuur te zullen entameren, met zelfreflectie en nederigheid en samenwerking met het parlement. Hij zou hard werken aan het herstel van vertrouwen in het kabinet en de politiek. Het blijken slechts woorden. Het vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest. Bijna 80% van de Nederlanders is het vertrouwen in het kabinet kwijt. Het vertrouwen in Rutte is tot een dieptepunt gezakt. Hij kreeg recent het rapportcijfer 4,5.

 

Geen vaste koers

Dat is mijns inziens het gevolg van het ontbreken van een beleidsvisie bij Rutte op de toekomst van Nederland. Rutte heeft geen stip op de horizon. Daardoor waait hij voortdurend met alle winden mee. Het is echter niet een windvaan die een schip voorwaartse snelheid geeft, daarvoor zorgen de motor en de uitgezette koers op basis van een doordacht plan. Het optreden van Rutte zorgt er zelfs voor dat neomarxisten, die een culturele revolutie willen, de wind in de zeilen krijgen in ons land.

 

Enquête Groninger gas

Donderdag 13 oktober 2022 werd Rutte verhoord door de Enquêtecommissie van de Tweede Kamer naar aanleiding van het aardgasschandaal in Groningen. Zijn optreden was ontluisterend. Dat zijn herinnering hem herhaaldelijk in de steek liet wekte geen verbazing. Die tactiek heeft hij meermalen toegepast in debatten in de Tweede Kamer. De variant ‘geen actieve herinnering’ werd door hem gebruikt om eraan te ontkomen dat hij in feite niet de waarheid sprak. Tijdens het verhoor bleek dat hij zich niet goed had voorbereid en belangrijke passages uit de notulen van de ministerraad niet kon terugvinden, hij kon geen ‘reconstructie’ maken van wat daarin was besproken.

 

Handigheidje

Een essentiële notitie van de topman van Shell aan hem persoonlijk bezorgd op zijn ministerie van Algemene Zaken, was daar zoekgeraakt. De Enquêtecommissie had wel een exemplaar. Tijdens het verhoor met de Shell-topman kwam het stuk uitvoerig aan de orde. Rutte kon ermee wegkomen dat hij het stuk niet had. De Enquêtecommissie liet dit over haar kant gaan. Rutte viel de leden van die commissie herhaaldelijk in de rede; een bekend debathandigheidje. Het viel op dat de voorzitter van de commissie hem daarover niet terechtwees.

Visie

Rutte minimaliseerde zijn rol in het drama en schoof steeds de inhoudelijke discussie door naar vakministers en anderen. Hij positioneerde zich als een bescheiden technisch voorzitter van een college dat ministerraad heet en ons land bestuurt. Soms deed hij wel eens een telefoontje om te helpen. Hij heeft een leuke baan, zo zegt hij zelf. Maar op een beleidsvisie kun je hem niet betrappen. Voor visie moet je bij de oogarts zijn, volgens Rutte.

 

Ontsnapt

Rutte schiet door de ondergrens van geloofwaardigheid als hij beweert dat de financiële randvoorwaarden geen essentiële rol zouden hebben gespeeld. Zijn bewering, dat hij zich pas vanaf 2018 realiseerde hoe ernstig de situatie in Groningen was, schiet ook door die ondergrens. Het KNMI heeft een overzicht van de aardbevingen in het gaswinningsgebied. Daaruit blijkt dat er vanaf 2011 reden was voor zorg. In 2012 vond de beving in Huizinge plaats met 3.6 op de schaal van Richter. De Shell-topman zegt tijdens zijn verhoor dat Shell al in 2015 had willen stoppen met de gaswinning. Hoe kan Rutte nu volhouden dat hij pas in 2018 op de hoogte zou zijn van de ernst van de situatie? Hij had er weet van moeten hebben.

De Enquêtecommissie liet hem ook hier ontsnappen.

 

Parallelle werkelijkheid

Het lijkt erop dat we in Nederland met een minister-president zitten die in een parallelle werkelijkheid leeft. Een werkelijkheid die hij zelf creëert en die hij aan anderen wil opdringen. Als die dat niet accepteren slaat Rutte een verontwaardigde toon aan en eist excuses, roept zelfs dat een andere opvatting dan de zijne staatsrechtelijk schuurt.

Tijdens een recent interruptiedebat met Omtzigt over de wijze waarop op het ministerie van Algemene Zaken activiteiten van Rutte worden gearchiveerd, suggereerde Omtzigt dat het erop leek dat het ministerie met een politieke agenda archiveert. Het betrof de zoekgeraakte sms’jes van Rutte in de Sywert-zaak. Rutte koos de tegenaanval en zei dat Omtzigt met deze suggestie door de ondergrens zakte. Hij wilde excuses. Omtzigt antwoordde dat Rutte zelf door de ondergrens was gezakt en bleef bij zijn analyse.

 

Bondgenoot cultuurmarxisten

Rutte laat zich kennen als een bondgenoot van de cultuurmarxisten, die erop uit zijn onze samenleving structureel te veranderen. Die veranderingsstrategie loopt via belangrijke cultuurelementen die de meningsvorming van het publiek bepalen. Dan gaat het over de instellingen van onderwijs, literatuur, het ondersteunen van de ‘woke-opvattingen’, activistische geschiedschrijving en de media. Via het creëren van een hegemonie in de educatieve, culturele en mediasector is het de bedoeling de structurele verandering van onze samenleving vorm te geven. Kernelement in deze links-activistische veranderingsstrategie is het creëren van slachtoffers die bescherming moeten krijgen en daders die zich voor hun gedrag moeten excuseren en boete moeten doen. Herstelbetalingen is een volgende stap in deze aanpak.

D66 onder Sigrid Kaag is de proponent van deze stroming en Rutte schikt zich volgzaam. Rutte blijkt niet alleen een man zonder visie, die vooral zijn baan als minister-president wil houden. Hij lijkt op ‘De man zonder eigenschappen’ uit het gelijknamige boek van de Oostenrijke auteur Robert Musil. Het dilettantisme, waarbij allerlei rollen worden uitgeprobeerd zonder zich ermee te vereenzelvigen, komt aardig overeen met het gedrag van de minister-president.

 

Onderzoek dekolonisatie Nederlands-Indië

Een ander belangrijk dossier ondersteunt de juistheid van de analyse van Omtzigt, dat op Algemene Zaken onder Rutte met een politieke agenda wordt gewerkt, afspraken worden genegeerd en links-activistische geschiedschrijving wordt verdedigd. Dit blijkt uit Ruttes gedrag bij onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945-1950. Het kabinet Rutte kondigde eind 2016 een breed, onafhankelijk onderzoek naar die dekolonisatie aan, dat alle partijen onder de loep zou nemen. Geen eenzijdige focus dus op het geweld van de Nederlandse militairen, maar ook aandacht voor hun humanitaire acties. Tevens zou het hevige geweld van de tegenstanders van de Nederlanders tijdens de zogenoemde ‘Bersiap’-periodes onderzocht worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Deze instituten schreven in een persverklaring van 9 februari 2017 in te stemmen met de onderzoeksrandvoorwaarden van het kabinet. Het kabinet trok 4,1 miljoen euro uit voor het onderzoek en zou pas na afronding van het onderzoek een oordeel vellen.

 

Resultaten onderzoek

Op 17 februari 2022 presenteerden de drie instituten de eerste resultaten van dat dekolonisatieonderzoek. Niettegenstaande de met het kabinet afgesproken randvoorwaarden hebben ze een eenzijdig, vooringenomen, antikoloniaal, links-activistisch onderzoek uitgevoerd, waarin het beweerde structurele extreme geweld van de Nederlandse militairen centraal staat. Zonder wetenschappelijk bewijs werden de krijgsmacht als instituut en de verantwoordelijke leidinggevende politieke, militaire en justitiële functionarissen in de beklaagdenbank gezet.

Op dezelfde dag kwam het kabinet Rutte IV met een reactie waarin het deze resultaten onderschrijft, omarmt en diepgemeende excuses aanbiedt aan de slachtoffers van dat beweerde geweld, de Indonesiërs. Rutte besloot dus niet te wachten totdat alle resultaten van het onderzoek waren gepubliceerd. Waarmee hij de afspraken met de Tweede Kamer terzijde heeft geschoven. Hij wilde de verwachte media-ophef zo snel mogelijk kanaliseren via een excuusbrief van het kabinet.

 

Van standpunt veranderd

Het optreden van Rutte is tegen een bredere achtergrond te plaatsen. In 2020, ter gelegenheid van de stamelend uitgesproken excuses van koning Willem-Alexander tijdens diens staatsbezoek aan Indonesië, stelde Rutte dat het beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot het optreden van de Nederlandse militairen in het kader van de zogenoemde Eerste en Tweede Politionele Actie, alleszins verdedigbaar was. Nu, twee jaar later, is Rutte diametraal van standpunt veranderd op basis van een onderzoek van links-activistische historici.

Om aan de grootste woede van miljoenen direct bij dat dekolonisatieonderzoek betrokken Nederlanders te ontkomen, spreekt Rutte op 3 september 2022 in Roermond tijdens de herdenking van de Japanse capitulatie ook enkele positieve zinnen uit voor die militairen die hun best hebben gedaan en nergens aan schuldig zijn. Hij onderschrijft wederom de onderzoeksresultaten, ook al is daarop uit veel richtingen fundamentele kritiek geuit.

We zien een duidelijke parallel met het Groninger gasdossier. Ook daar demonstreert Rutte geen wezenlijke belangstelling voor de echte noden van de Groningers en de toenmalige politieke context en bedenkt hij allerlei trucs om zich aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken.

 

Cultuurmarxisme

Het gaat in feite alle democratische grenzen te buiten dat wij in Nederland een kabinet hebben onder leiding van een minister-president, die een deel van het gedachtengoed van de Italiaanse communist en vader van het cultuurmarxisme Antonio Gramsci (1891-1937) lijkt te hebben overgenomen. In de Troonrede 2022 liet Rutte de koning zinnen uitspreken die geheel passen in het cultuurmarxisme van Gramsci: het identificeren van “de minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis”. Geschiedschrijving gaat echter niet alleen over zulke bladzijden, maar vooral over het waarheidsgetrouw opschrijven en begrijpen wat er destijds is gebeurd.

 

Schuld- en boetetaal

De doorwerking van de “minder mooie bladzijden” naar het heden wordt instemmend in de Troonrede vermeld. Die opvatting is gebaseerd op de stelling van de antropologe Gloria Wekker, dat elke witte die wordt geboren een archief van eeuwen slavernijverleden, racisme en kolonialisme tussen de oren heeft. Wekker riep uit: “Witte onschuld bestaat niet!” In de Troonrede wordt het beweerde “extreme geweld van Nederlandse zijde tijdens de dekolonisatieperiode” genoemd. Het geweld van de tegenstanders wordt niet genoemd, waarmee aan de historische context voorbij wordt gegaan. Dan volgt de zin over de herdenkingen van 150 jaar afschaffing van de slavernij in 2023. In dat jaar “is er opnieuw aanleiding onszelf rekenschap te geven van ook dit deel van onze geschiedenis.” Dit is schuld- en boetetaal van links-activistische historici en politici. Taal waarmee D66 uiteraard geheel instemt.

Ik sluit af met de trieste constatering dat onder leiding van Rutte in de Troonrede cultuurmarxistische opvattingen worden gepropageerd. Laten we niet vergeten dat het juist Lenin was die zei: “Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op den duur zelf waarheid”. Zo ver zijn we in dit land inmiddels afgezakt.

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eigen mening dus bepaalde visie is een sta in de weg als je voor eeuwig wil heersen. Een chameleon pakje daarentegen heeft langere levensduur en doordat je gaat lijken op andere partijen wordt het lastiger om je te lozen. Met de huidige VVD heb je geen PvdA nodig en nu die partij niet mee telt trek je een D66 jas aan zolang het nodig is. Schaamtegevoel mag niet verhinderen dat je op een dag Israël om gratis hulp vraagt voor Oekraïne en tegelijk de terrorist Abbas hand schudt en geld overmaakt om de Israelis met raketten te pesten. Met geheugenverlies en liegen mag je net zoveel rottiggeid uithalen als je wilt zonder nadelige gevolgen. In een land waar zwijgzaam alles toegelaten wordt vier je dan een lange succesvolle politieke leven.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Verhalen over nieuwe politiek, meer openheid, meer dialoog en meer begrip voor de burger, dat heb je toch niet werkelijk geloofd, hoop ik. Dat kan ook niet want er is wel degelijk een stip op de horizon. Een stip met voor velen onaangename consequenties. Die stip is er niet alleen voor Mark Rutte, Sigrid Kaag en andere supranationaal angehauchte ‘reptielen’; maar voor iedereen die regelmatig aanschuift bij de globalistenfora in Davos, een Bilderberg conferentie, of een andere manifestatie van dezelfde signatuur. Het is de Agenda2030/Build Back Better/4e Industriële Revolutie/The Great Reset stip die moet leiden tot een wereldregering, depopulatie, transhumanisme en uiteindelijk posthumanisme.
Wat de schrijver neo-marxisme noemt zijn enkel technieken om daartoe te geraken. Een betere omschrijving is de technocratie. Dwz deskundigen bepalen het beleid en niet de burgers. Nu zijn er veel deskundigen met evenzoveel, vaak uiteenlopende ideeën, dus het maakt nogal verschil welke deskundigen je raadpleegt. Omdat deskundigen allemaal uit dezelfde pot belastinggeld gefinancierd worden, is het niet erg moeilijk om te controleren welke wetenschappers funding krijgen en wie niet.
Het probleem is daarmee beduidend groter dan Mark Rutte. Als Mark Rutte vervangen wordt door een andere globalist verandert er niets behalve de stijl van besturen. Het is allemaal heel zorgwekkend. Ik denk niet dat de globalisten gaan slagen in hun opzet, maar ze gaan wel eerst een heleboel kapotmaken. Denk communisme 2.0.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Tsjernobyl was het genadeschot voor het communisme.
De film legt uitstekend uit wat de fout van het communisme is.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De film heb ik uiterst herkenbaar en als zeer schokkend ervaren.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

“Dwz deskundigen bepalen het beleid en niet de burgers. Nu zijn er veel deskundigen met evenzoveel, vaak uiteenlopende ideeën, dus het maakt nogal verschil welke deskundigen je raadpleegt.”
Dat is nu juist waarom het globalisten zijn: de deskundigen die ze raadplegen zijn zorgvuldig geselecteerd op hun pro-globalistische opvatting. De ‘deskundigen’ die in het IPCC zitten zijn op hun eigen gebied deskundig, maar dat leidt niet tot de conclusie dat er door de mens veroorzaakte klimaatverandering aan de gang is. Bij TNO en RIVM zitten ongetwijfeld deskundigen, maar de conclusies staan al van te voren vast. Hetzelfde geldt voor het CBS die oversterfte registreert of bevolkingstoename: het maakt niet uit wat of hoe ze iets meten, de politieke richting of uitleg van de metingen is al vast gelegd. Daarom zijn het ook geen marxisten (geen revolutie) maar globalisten want er wordt echt gestreefd naar een nieuwe wereldorde waarin sociale gelijkheid het grote doel is.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Iedere ideologie die wereldheerschappij nastreeft zal falen.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Sociale gelijkheid is beslist niet het doel. Denk maar niet dat Bill Gates meelwormen gaat ontbijten na eerst een koude douche te hebben genomen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ze kunnen slecht het echte doel publiceren, niet? Ze moeten daarom iets verzinnen waar ze van denken dat iedereen daar in trapt en dat komt in de krant.
Dit is waar ze falen. Het is niet de realiteit.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Klopt, maar dat is ook niet wat globalisten of marxisten onder sociale gelijkheid verstaan. Want zij zijn immers de leiders. Marx schreef al in 1848: de communisten zijn de meest actieve socialisten. Die activiteit willen ze beloond zien. Sociale gelijkheid en materiële gelijkheid zijn echt twee verschillende dingen, ook voor de globalisten. Denk maar niet dat een globalist zijn mobieltje een dag niet gebruikt omdat het nacht is en niet genoeg wind om het mobieltje op te laden. Het doel is dat zij de elite vormen om anderen te overtuigen van sociale gelijkheid.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dat is het echte doel Het afbakenen van de macht waarbij ze dus alle voordelen van die macht in eigen beheer houden.
Het probleem is dat de massa daar steeds minder gevoelig voor wordt. Dat blijkt uit alles.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Daarom gebruikt die elite steeds meer middelen om die macht in handen te houden, wat steeds duidelijker te zien is.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dat is ook precies waar het artikel, in dit geval over Mark Rutte, over gaat.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dat noemen we toch slavernij en niet sociale gelijkheid. Er zijn slaven die heersers hebben.
Wat betreft Marx, hij heeft enkel het toendertijd algemeen aanvaarde arbeidswaardetheorie tot in de uiterste consequentie doorgeredeneerd. Als waarde bepaald wordt door de hoeveelheid arbeid die er is ingestoken + de kosten voor de grondstoffen + een kleine winstmarge, dan kun je prijzen berekenen. Als je prijzen kunt berekenen heb je geen markten meer nodig en kun je schaarse goederen via centrale planning toewijzen. Als dat allemaal klopt zou het tot een meer efficiënte economische orde leiden waar iedereen van profiteert. Omdat in een kapitalistische orde schaarse goederen worden toegewezen via markten en het prijsmechanisme moet dat volgens Marx tot een lagere levensstandaard leiden.
Helaas voor de heer Marx bleek de arbeidswaardetheorie onjuist te zijn waarna al zijn verzinsels als sneeuw voor de zon wegsmelten. Centrale planning is een economische onmogelijkheid die altijd en overal tot mislukking leidt zoals inmiddels overtuigend is aangetoond. Dat mensen centrale planning willen gebruiken om tot een meer egalitaire samenleving te komen gaat verder voor hun eigen rekening.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad heeft Rutte geen visie op de toekomst van Nederland. Hij voert uit wat de EU en de VN verlangen. Centraal in zijn politiek staat de energietransitie. Als hij een visie zou beschrijven, zou hem dat kwetsbaar maken, want dan zou blijken dat die visie gebaseerd is op illusies. Het echte doel is het ontmantelen van de industrie in Europa, want industrie is datgene wat door middel van technologische voorsprong de rijke landen onderscheidt van de arme landen. Ons wordt voorgehouden dat we kunnen doorgaan als alles overgaat op elektriciteit, maar bedenk wel:
– de wereldvoorraad lithium is niet genoeg voor alle personenauto’s in Europa;
– hoe het moet met vrachtauto’s en bussen en schepen weet niemand, wordt verzwegen;
– vliegtuigen kunnen nooit elektrisch voortbewogen worden, de energiedichtheid van batterijen is te laag;
– de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk vraagt een ongekende investering, er is geen plan dat toelicht hoeveel jaar er voor nodig is, laat staan de betaalbaarheid en de terugverdientijd;
– er is geen plan dat duidelijk maakt hoeveel zonnepanelen en/of windturbines er nodig zijn om de gestelde doelen in 2035 te halen;
– de wereldvoorraad aardmetaal is niet genoeg voor al die windturbines;
– voor het aantal benodigde zonnepanelen is niet genoeg productiecapaciteit;
Al deze onzekerheden maken duidelijk dat er geen plan KAN zijn en dus geen visie. Men doet maar wat in de hoop dat er geldstromen op gang komen en het publiek er in gaat geloven. Dit avontuur gaat onherroepelijk vastlopen en tot stilstand komen. Maar tegen die tijd hebben de politici van nu allang een baan in een adviesorgaan, bij een internationale organisatie of elders en heeft Rutte er geen actieve herinnering aan.

Jan Smelik
Jan Smelik
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik heb een keer een poging gedaan om helder te krijgen hoeveel windturbines er nou echt nodig zijn. Dus niet die optimistische sommetjes met irreëel hoge productiefactoren, hoge rendementen, maar realistisch. Zie hiervoor deze video: https://www.youtube.com/watch?v=-4qXeOe_35c&t=7s

Als uitsmijter nog een video die de milieu-problemen van ‘groene’ energie belicht: https://www.youtube.com/watch?v=kcMNf5nC2-c&t=10s

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe dan ook, er is een enorme berg aan problemen op ons aan het afstormen waar dit kabinet geen antwoord op heeft. De inflatie, de energiecrisis, de huizencrisis, de immigratiecrisis. De boel is steeds verder uit de hand aan het lopen. Gevolgen voor dit kabinet zijn de teruglopende peilingen. De vraag is hoe ze hier op zullen gaan reageren.

Henk
Henk
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik denk dat ze aansturen op massale,opstanden. Deze kunnen dan met veel geweld worden onderdrukt waarna het kabinet Kaag2 geïnstalleerd kan worden. Dat is dan gelijk het einde van de staat Nederland, Kaag zal ons aan de EU overleveren.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Het valt me op dat de media kritischer worden op het huidige beleid.
Ook komen er geluiden dat Mark vervangen zou worden door Edith Schippers.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zie ook het incident met Ed Nijpels. Tekenend oor de situatie.

H. Luteijn
H. Luteijn
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk

We zijn al bijna in alles overgeleverd aan de EU die weer schoothond is van het WEF.

Annemarijn
Annemarijn
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De kritiek van Bauke Geersing is terecht. De verhalen van Rutte zijn van het soort
“Zoals de wind waait, waait mijn jasje”. Dat was ook het geval bij de excuses t.o.
Indonesië. Ik heb zelf gezien en gehoord wat deze zogenaamde minister-president te berde bracht. Ik zat me plaatsvervangend te schamen.
Wat doet zo’n figuur eigenlijk met het ambt?!
Ik vermoed dat Rutte, wanneer hij eindelijk Den Haag verlaat, geen enkele herinnering heeft aan zijn ambtsperiode. En dat is pas erg.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Annemarijn

Beste Annemarijn,

Dat zou pas mooi zijn als onze drs. – inmiddels ontheven van de last van het vrijwillig door hem aanvaarde zware ambt en geheel terug bij zijn vertrouwde lichtvoetigheid – gezelli op de bank samen met zijn partner van keuze helemaal leegloopt met fijne memoires over hoe gevat en subtiel hij diverse (internationale) staatszaken over zijn lange regnum heeft weten te plooien.

Over hoe dat toch zat met het inlegvel met de Turkijedeal – u weet wel de miljarden voor Erdogan om de Syriërs en aanverwanten daar te houden terwijl we ze alsnog hier krijgen en status geven – en hoe verstandig samen met Angela vormgegeven werd aan de opstelling in Oekraïne pre februari 2022, etc., etc ….

En ook een opsomming van alle leuke attenties die hij zijn getrouwen en (tijdelijke) bondgenoten heeft doen toekomen bij verjaardagen, geboortes, huwelijken, etc … nooit vergat de drs. iets.

Wie weet komt ook nog wel boven water hoe de drs. op zijn eigen PC via zo’n gratis Nokia-suitetje toch al zijn SMS-jes apart gezet had, want die knalde per week wel dat geheugentje helemaal vol.

Zou mooi leesvoer zijn ook al zou de drs. het beperkt houden tot stichtelijke sprookjes al dan geschreven in co-productie met prinses Petra, die in een vorig leven lekker lobbyde in Brussel, waar nooit helemaal duidelijk is geworden waarvoor.

Eddie
Eddie
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Waarom het woordje “witte”?

Piltdown
Piltdown
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Eddie

“Witte” is de term die racisten zoals Gloria Wekker gebruiken voor een blanke. Zij doen dit om de blanke zoveel mogelijk te beledigen, kwetsen en vernederen. De NPO doet daar in volle overtuiging aan mee.

Jos Becks
Jos Becks
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk is Mark Rutte wel te vertrouwen en heeft hij ook een visie voor Nederland, of beter de EU.
Hij deelt die visie met Ursula von Leyten, Claus Swab, Guy Verhofstod en Frans Timmermans.
Dat zijn ook de mensen die Mark Rutte wel kunnen vertrouwen, hij voert ‘hun’ agenda keurig uit. Lees bij de volgende verkiezingen niet de partijprogramma’s. Maar probeer te begrijpen wat de EU en het FEW wil. Dat is wat gaat gebeuren, die partijprogramma’s zijn slechts zand voor in uw ogen.
Nederland bestaat niet meer.
NEXIT.

Pappakilo
Pappakilo
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volkomen eens met de schrijver. Maar: “ Via het creëren van een hegemonie in de educatieve, culturele en mediasector is het de bedoeling de structurele verandering van onze samenleving vorm te geven”. Is dit dan toch een “visie” van Rutte, zij het met voor onze samenleving een enorm negatieve?

Milo van der Linden
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Dat is mijns inziens het gevolg van het ontbreken van een beleidsvisie bij Rutte op de toekomst van Nederland.” – Als Rutte geen beleid voert, waarom moet dan elke kritiek op het beleid (dat er volgens u niet is) koste wat het kost uit de samenleving worden geweerd? Mark Rutte heeft herhaaldelijk de wet overtreden en het zijn mensen zoals u die hem de hand boven het hoofd houden. Als het maar fatsoenlijk gaat en verpakt is in een keurig pak met een stropdas dan mag schijnbaar alles.

Nyong
Nyong
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In den beginne schiep God de Hemel en de Aarde.
In den beginne had ik al een enorme schijt aan dit jochie. Zijn lichaamstaal en dat irritante lachje. Je zag al aan zijn snuit, hoe hij de kluit aan het belazeren is.
De start was voor mij, toen hij Rita V aan de kant zette.

Peter
Peter
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Stippen op horizon zijn niet bereikbaar omdat de horizon een denkbeeldige lijn is die verder wijkt naarmate je denkt dichterbij te komen.

Voor visie hoef je niet naar een oogarts, maar naar een opticien. Voor een verrekijker.
Je zal ook de oogkleppen af moeten doen waar je voortdurend mee rondloopt.

“The mind is like a parachute – it doesn’t work if it’s not open.”
― Frank Zappa

Gerard
Gerard
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Eigenlijk lijkt Rutte heel erg op Poetin…

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gerard

Dat is nogal vergezocht, Erdogan komt meer in de buurt. Volgens mij is Erdogan het voorbeeld voor Rutte.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Turkije is een democratische staat, toch heerst Erdogan daar als een alleenheerser.

Max Staudt
Max Staudt
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed om te zien dat de analyse ‘cultuurmarxisme’, die veelal werd/wordt weggelachen als weer eens van die typische Baudet- of Bosma-onzin, breder gedeeld wordt.

J-P
J-P
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Is zo jammer dat hij zijn vriendje Poetin is kwijtgeraakt, maar dat zal hij ook wel niet meer weten. Hij kan beter verhuizen naar Rusland werken ze op dezelfde manier, communisme

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x