Meer belasting betalen is geen oplossing voor arbeidsmarkt en vergrijzing

Alleen lastenverlichting biedt oplossing

Titelfoto bij artikel Meer belasting betalen is geen oplossing voor arbeidsmarkt en vergrijzing Wouter roorda Opiniez

Foto:

Links vindt weer eens dat de belastingen nog niet hoog genoeg zijn en dat meer overheidsuitgaven de oplossing zijn voor elk (gepercipieerd) probleem. In De Correspondent maakte Simon van Teutem zich onlangs zorgen over de financiering van de oplopende kosten van de vergrijzing. Waar nu nog drie werkenden één AOW’er financieren zijn dat er straks nog maar twee. Hij pleitte voor het aloude linkse recept: meer belasting betalen. Dat werkt niet, stelt econoom Wouter Roorda.

Nu is het goed dat ook linkse media aandacht schenken aan de financiële houdbaarheid van de verzorgingsstaat. Toch zit er altijd een addertje onder het gras, want de voorgestelde oplossingen komen meestal neer op meer overheidsuitgaven en hogere belastingen. Dat laatste blijkt ook nu weer het geval. Van Teutem ziet vier mogelijke oplossingen voor het vergroten van het financiële draagvlak. Meer migranten en het verschuiven van lasten op arbeid naar andere grondslagen bespreek ik hierna. De andere twee werkt hij verder niet uit, maar ook een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en een hervorming van het toeslagenstelsel zouden de financieringsproblemen uiteraard kunnen verminderen.

 

Meer immigratie de oplossing?

Meer immigranten toelaten om de huidige arbeidsmarkttekorten te lenigen en de bevolking te verjongen acht Van Teutem onontkoombaar als de andere oplossingen falen. Zijn voorzichtigheid verschilt van de opmerking van FD-columnist Mathijs Bouman, die het naar hier halen van Noord-Afrikanen als een no-brainer ziet. Al decennia wordt er op gewezen dat meer immigratie een piramidespel is, omdat ook migranten ouder worden. Ook moeten we zo langzamerhand weten dat niet-westerse migranten niet in staat zijn vacatures hier te vervullen, omdat hun opleiding, ervaring en culturele achtergrond te zeer afwijken. De studie Grenzeloze Verzorgingsstaat heeft de enorme kosten van het immigratie- en asielbeleid van de afgelopen decennia glashelder aangetoond.

 

1,5 miljoen mensen aan de kant

Meer immigratie is een beleid dat hogere kosten veroorzaakt dan de kosten die het probeert te vermijden. Dat zou een no-brainer moeten zijn. Als het als een probleem wordt gezien dat twee werkenden één AOW’er financieren, kan het nooit een oplossing zijn als van elke twee immigranten er één in een uitkering belandt. Waar alle roepers om meer immigranten, de werkgevers voorop, ook aan voorbijgaan is dat er in Nederland bijna 1,5 miljoen mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd met een uitkering aan de kant staan. Daarvan denkt men wel zeker te weten dat die geen van allen vacatures kunnen vervullen. Dat dit inderdaad niet gebeurt, heeft alles te maken met het aan de tweede oplossing van Van Teutem ten grondslag liggende probleem, dat (meer) werken niet loont.

 

Enorme beslag door overheid

Het schrikbeeld dat Van Teutem de lezer voorhoudt is een uitgeklede verzorgingsstaat, die niet meer in de basale noden van de bevolking kan voorzien. Daar zit meteen zijn grootste denkfout, want hij verwacht alle heil van een grote overheid. Dat het beslag dat de Nederlandse overheid op het nationale inkomen legt groter is dan ooit, als gevolg van torenhoge belastingen en enorme overheidsuitgaven, is voor Van Teutem een vast gegeven. Er kan blijkbaar geen cent vanaf.

Een gevolg hiervan is, zoals ook Van Teutem constateert, dat werken financieel niet loont. Als gevolg van hoge belasting- en premiedruk en verlies van inkomensafhankelijke aanspraken als toeslagen gaat iemand die vanuit een uitkering aan de slag gaat of iemand die meer uren gaat werken er financieel vaak niet of nauwelijks op vooruit. Soms zelfs op achteruit.

 

Armoedeval

Dat is geen nieuw probleem. In 2002 was ik ambtelijk secretaris van de Werkgroep Harmonisatie Inkomensafhankelijke Regelingen. Wij brachten deze “armoedevalproblematiek” uitgebreid in kaart. De arbeidsmarktomstandigheden waren toen vergelijkbaar met nu. Ook daarvoor werd het probleem al onderkend. De enige structurele oplossing is natuurlijk de belastingen verlagen, maar daarvoor was toen geen geld. Een tijdelijke bonus of premie is geen oplossing, zoals Van Teutem wel suggereert.

 

Links wil nog meer belastingdruk

Volgens Van Teutem is lastenverlichting helemaal niet nodig. Je kunt de lasten gewoon verschuiven naar onverdiend inkomen en vermogen en met de opbrengst daarvan de belasting op arbeid verlagen. Het is een oplossing die vanaf de linkerzijde voortdurend wordt aangedragen. Men gaat bij een historisch hoge belastingdruk driftig op zoek naar groepen die nog niet genoeg belasting zouden betalen. Het zou lachwekkend zijn als het tegelijkertijd niet zo vals zou zijn. Want die groepen die als zodanig worden aangeduid, betalen helemaal niet (te) weinig belasting.

Wat betreft de mensen met “onverdiend” inkomen vindt Van Teutem een erfbelasting van 20 procent veel te laag. Van een verhoging kunnen de lasten voor werkenden echter nauwelijks omlaag, want de totale opbrengst van de schenk- en erfbelasting is zo’n twee miljard euro per jaar. Bovendien wordt het dan lonender om tijd en geld in constructies te steken of geld weg te sluizen.

 

Hogere belasting op vermogen?

Ter linkerzijde wordt nu al een tijd de fabel verspreid dat vermogen in Nederland niet of nauwelijks wordt belast. Dat sprookje is versterkt door een recente studie van het CPB, waar ik graag in een volgende bijdrage op terugkom. Van Teutem baseert zich op een stuk van economiehoogleraar Bas Jacobs in een bundel uit 2019 met de titel Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Dat stuk heeft kennelijk diepe indruk op hem gemaakt, want eerder vatte hij het al eens uitgebreid (maar wel selectief) samen voor De Correspondent. Dat indruk maken en doorgronden wat er staat niet altijd samen gaan, is ook hier het geval. Het klopt inderdaad dat sommige vormen van vermogen in Nederland in Europees perspectief minder zwaar worden belast. Daarvoor zijn twee categorieën verantwoordelijk, die volgens de statistieken tot het vermogen worden gerekend: het eigen huis en het pensioen.

 

Gemiddelde Nederlander de dupe

Van Teutem zit dus helemaal niet achter de topverdieners aan, maar achter de gemiddelde Nederlander. Want zij vormen de grote aantallen als het gaat om werkenden die pensioen opbouwen en mensen met een koopwoning. Het artikel van Jacobs bevat bovendien cijfers uit 2017. Sindsdien is de fiscale begunstiging van hypotheken voor hogere inkomens al flink afgebouwd en al langer komt pensioenopbouw boven een jaarsalaris van 115.000 euro niet meer voor fiscale aftrek in aanmerking.

Dus van dezelfde groep die Van Teutem wil gaan helpen om werk lonender te maken, pakt hij de hypotheekrenteaftrek af en beperkt voor hen de fiscale aftrek voor pensioenopbouw. Een van de wal in de sloot-oplossing dus.

 

Dividendbelasting

Van Teutem geeft in zijn stuk aan dat een aandeelhouder die dividend ontvangt daar maar 26,9 procent belasting over betaalt en dat is een stuk minder dan werkenden betalen over hun beloning. Van Teutem vergeet dat over de uitgekeerde winst eerder al 25 procent vennootschapsbelasting is ingehouden. Over het dividend dat de aandeelhouder ontvangt wordt in totaal al 45 procent belasting geheven. Dat zit niet zo ver af van het toptarief van 49,5 procent en ligt ruim boven het tarief van 37,1 procent, zoals dat voor de meeste werkenden geldt tot een belastbaar inkomen van bijna 70.000 euro.

 

Alleen lastenverlichting helpt

Ons belastingstelsel is verre van perfect, maar er zijn geen groepen die geen of weinig belasting betalen. De zoals economen het noemen free lunch die Van Teutem denkt te halen door wat met lasten te schuiven, is er niet. De werkelijkheid is dat iedereen, zoals ook de CPB-studie laat zien, zich blauw betaalt aan belasting. Alleen echte lastenverlichting in combinatie met een activerend uitkeringsbeleid en een immigratiestop kan de financieringsproblemen van de verzorgingsstaat verminderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
42 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De vergrijzing als gevolg van de zg. babyboom was al heel lang geleden bekend.
Ook dat het een voorbijgaand verschijnsel zou zijn, omdat natuurlijk ook de babyboomers uit zullen sterven, en het is zelfs redelijk te berekenen wanneer.
Destijds was er daarom een goed gevuld fonds dat voor een groot deel de vergrijzingsjaren zou gaan opvangen. Helaas is die pot door de overheid leeggeroofd.
Voorbeeld van korte termijn denken, ad hoc besluiten, schuld verleggen en lapmiddelen (immigratie – haha – alsof die niet vergrijzen).
Het is gewoon weeral wanbestuur.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

In China is het geboortecijfer drastisch aan het verlagen. Dat gaat daar ook een groot probleem worden omdat daar dus ook de bevolking aan het vergrijzen is. Daar kunnen ze straks de pensioenen niet betalen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Een dalend geboortecijfer is hier te lande alleen voor de autochtone bevolking van toepassing. De immigrantenpopulatie reproduceert in snel tempo. Het is echter niet zo dat alle hier geboren immigrantenjongeren een goede pijl omhoog in de arbeidsparticipatie laten zien. Een onevenredig groot aantal (t.o.v. autochtone jongeren) veroorzaakt (duur) werk i.p.v. werk te verrichten en bij te dragen. Bovendien vergrijzen hun ouders en grootouders natuurlijk ook.
Ook kan (ik denk MOET) men zich in den Haag eindelijk eens gaan afvragen of een krimpende bevolking wel zo erg zou zijn.
Vraag Jan Latten en/of Jan van de Beek wat het zou betekenen voor de samenleving.
Misschien een hoop ellende oplossen?

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Sowieso moeten we af van het principe dat alleen groei welvaart geeft. We zouden meer moeten streven naar een stabiele status quo. De welvaartstoename van groei komt toch alleen maar bij een kleine groep terecht. Let wel, ik ben absoluit geen socialist maar de mindset moet gewoon anders.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik denk dat vergrijzen een natuurlijk en onontkoombaar verloop is in je bevolking. Het is een natuurlijke grens.
Bedenk dan ook dat die ouderen in een relatief kort verloop ook weer verdwijnen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De ‘vergrijzing’ die problematisch zou kunnen zijn, daar bedoelde men de ouderen van vandaag als gevolg van de grote geboortegolf van na de 2e wereldoorlog mee. Dus tijdelijk meer ouderen als via natuurlijk verloop, een tijdelijke onbalans. Men wist dat dit in de (toen) toekomst gedurende een afzienbare periode een groter beslag op de staatsfinanciën zou leggen, vandaar die vooruitziende pot geoormerkt geld. Verdwenen.
Ik hoor er nooit meer iets over.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Juist, je ziet het probleem decennia van te voren aankomen en er al die tijd lekker niks aan doen. Ofschoon ik wel het idee heb gehad dat een van de nevendoelstellingen van de covid-hoax was om het vergrijzingsprobleem aan te pakken. Maar goed, als je tegelijkertijd met miljarden aan stimulus gaat rondsmijten lijkt het netto-effect van die twee niet erg groot te kunnen zijn.

Witte raaf
Witte raaf
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vergrijzing is geen leeftijdsprobleem maar een financieelprobleem. De werkenden moeten de uitkeringen ophoesten voor de niet werkenden, zieAOW.
Dat los je niet op met het binnenhalen van migranten, waarvan hooguit 20 % tot de werkenden gaan behoren. 80% krijgt een uitkering , huursubsidie, zorgtoeslag etc en na 67 een aanvulling op AOW ivm bestaans minimum. Deze groep gaat de z.g. vergrijzing niet oplossen maar verergeren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Witte raaf

Inderdaad, maar we hebben nu de korte-termijn-activisten/na-ons-de-zondvloed politici die we aan de touwtjes laten trekken. Dat moet veranderen, radicaal.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Absoluut mee eens.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Gorbatschow zei eens,het systeem wat Europa wil invoeren hebben wij jaren gehad,het werkt niet.Nu is het hier ook en je hebt 3 controleurs en 1 iemand die werkt ,of neem het verhaal van de brugwachter. leuk maar realistich.
De brugwachter

In een dorpje in een waterrijk gebied was een brug gebouwd over een mooi recht kanaal. Vlak bij de brug stond het huis van de brugwachter, een oud huisje met puntdak en luiken voor de ramen. Vooral ’s zomers was er veel verkeer door het kanaal en had de brugwachter het druk met het open- en dichtdraaien van de brug. Aan een lange stok had hij een touw gebonden en aan het eind van het touw bungelde een klompje. De passerende boten werd de hengel met klompje voorgehouden tijdens het passeren van de brug en iedereen deed er keurig het tolgeld in. Het ontvangen geld bracht de brugwachter iedere eerste maandag van de maand naar de juffrouw aan de balie van het gemeentehuis die het vervolgens in de kluis opborg.
Na een nogal rumoerig verlopen verkiezing voor de gemeenteraad zou er een nieuwe wind door het gemeentehuis gaan waaien. Alles zou anders en beter moeten. Op een gegeven moment werd bedacht dat er een aparte medewerker moest komen om het geld bij de brugwachter op te halen, te tellen en in een kasboek bij te schrijven. Tevens moest er een administrateur worden aangesteld om de kosten en baten van de brug op een duidelijke manier te verantwoorden. Omdat dit een nieuwe afdeling was moest er ook een chef worden aangesteld en zo gebeurde.
Al gauw bleek dat het nieuwe beleid veel geld kostte en dat was er eigenlijk niet. Na een langdurige vergadering werd besloten om flink te bezuinigingen en men kwam tot de conclusie dat het beter was om de brugwachter te ontslaan.
Bron kees Fielstra

krijnnl
krijnnl
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Schitterend!

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

ja, krom he? Dit land is echt ongelooflijk.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Beste Peter,

Flatgebouw Nederland van wijlen Pamela Hemelrijk is er ook zo eentje.

Weet niet of links hier toegestaan zijn, maar een simpele Google opdracht wijst de weg.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het echte probleem is en blijft overbevolking. Je kunt het aantal inwoners in het land niet oneindig blijven laten groeien. Integendeel, je maakt de problemen alleen maar groter. Ergens zul je iets moeten doen.
Als we nu een evenwichtige leeftijdsverhouding hadden zitten we straks met 30 miljoen mensen in dit land.
Denk daar maar eens over na.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Vrijwel elk probleem van heden is m.i. het directe of indirecte gevolg van de massa-immigratie, en daarmee de toenemende overbevolking.
Ik neem dat de individuele immigrant niet kwalijk.
Het beleid van de overheid op de demografie echter mist elke logica, tenzij TriStateCity de bedoeling is, Nederland 1 grote stadstaat met een stuk van Vlaanderen en de Ruhrpot.
De onderbetaalde loonslaven uit alle windstreken in woontorens zonder individuele faciliteiten (alles delen) en de geprivilegieerden in luxe gated compounds buitenaf, welvarend genietend aan de ontvolkte natura2000 gebiedjes.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zelfcensuur

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als een huishoudboekje niet klopt (zoals in dit geval die van de Nederlandse staat), kun je maar 2 dingen doen. Meer inkomsten, of minder uitgaven.

Meer inkomsten: de neiging bestaat vooral op links om meer uit te geven. En voor meer uitgeven zijn meer inkomsten nodig. Niet alleen door de wens van een immer groeiende populatie, ze hebben natuurlijk ook nog hun ideologieën op oa het gebied van klimaat, immigratie en een controlerende overheid van enorme proporties. Daarnaast willen ze vanuit hun Robin Hood complex een herverdeling van de bestaande rijkdom (van rijk naar arm, zoals ook op Europese schaal aan de hand is).

Maar de andere mogelijkheid, minder uitgaven, is veel verstandiger. Laten we eens beginnen met het weren van de parasieten die graag bij ons willen komen wonen, en het stopzetten van de subsidies voor deugclubjes, voor klimaatclubjes, voor woke clubjes en voor inclusieve cultuur en kunst, voor supranationale “praatclubjes” en natuurlijk de subsidie op niet werken terwijl je het wel kunt (uitkeringen). Daarna de grootte van het overheidsorgaan aanpakken en minder controlerend maken. Vervolgens nog de uitgaven voor internationale samenwerking en ontwikkelingshulp terugdringen.
Geef het geld dat hiermee bespaard wordt uit aan de Nederlandse pensioenen, de zorg voor de babyboomers, en toekomstperspectieven en lastenverlichtingen voor de nederlanders (ook de boeren!). Ik denk dat ons land er weer veel mooier uit gaat zien.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Uw tweede mogelijkheid om het huishoudboekje te saneren is, hoe sympathiek en nodig ook, inmiddels onmogelijk geworden. Want dat zou impliceren dat links weg te krijgen is. Die hebben hun tentakels inmiddels zo muurvast in de haarvaten van alle instituties, dat ze zonder heel veel collaterale schade niet meer te verwijderen zijn.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Als we accepteren dat links de boventoon blijft voeren is er maar één weg voorwaarts, die richting de afgrond. Dan is discussie overbodig en Opiniez overbodig. Dan rest u en mij alleen emigratie, wellicht is de zuidpool iets? Met de vermeende opwarming van de aarde zou het daar best eens bewoonbaar kunnen worden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

We moeten het ook niet accepteren.
We zullen keihard tegen de stroom in moeten roeien, uit alle macht.
Dat begint m.i. met de indoctrinatie uit onze kinderen en kleinkinderen te halen, door rustig met ze in discussie te gaan, met argumenten. Door met buren, kennissen enz. rustig maar zelfverzekerd in discussie te gaan. Mijn ervaring is, dat de meesten te lui zijn om zelf na te denken, ze doen uit een soort automatisme met elke gril mee. Als ze aan het denken worden gezet over de implicaties van dit beleid zie je hun opvattingen langzaam veranderen.
Dus, blijven discussiëren op het scherp van de snede.
Als een heel groot deel van de bevolking zich tegen dit beleid keert, moet het wel veranderen. Met alle schade op de koop toe.
Emigreren is ook een optie, maar waarheen.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

stemmen op JA21 of BBB en PVV zou wellicht helpen.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Of de 2 andere dwergjes. Met z’n 5en naar de 48 zetels. VVD erbij, CDA erbij. Evt SGP als gedoogpartner en met z’n 8en kan je gaan regeren. Waarvan 2 partijtjes, die hard gegroeid zijn en per definitie gedonder in de gelederen krijgen.

Wordt 1 grote bende, gedoemd om te mislukken.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het inzicht toegedaan dat een moreel hoogstaande samenleving niet kan bestaan op een immorele basis. Indien belastingen diefstal zijn – en ik vind dat ze dat zijn – is de financiering van de staat, en daarmee het instituut van de staat zelf, immoreel. Het verbaast mij dan ook niet dat alles zo gierend uit de klauwen loopt. De leugens, de corruptie, de verspilling, het wanbeleid, het gebrek aan ‘skin in the game’. Het enige wat een overheid kan doen is geld stelen en herverdelen. Eigenlijk gaat het pensioenvraagstuk daar ook over: wie zullen we nu eens gaan bestelen? Wie kunnen we nog bestelen? Oorspronkelijk is dat zo niet bedacht, maar door de vergrijzing komt het daar op neer. Het meer principiële punt is dat het niet aan een overheid is om een pensioen te leveren. Als je dat graag wilt, doe je dat zelf maar en je mag het zo riant maken als je zelf wilt. Als je er maar zelf voor betaalt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Dus mensen zelf laten sparen voor hun pensioen, in ieder geval daar zelf verantwoordelijk voor zijn?
Ik voel daar wel voor.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Probleem is wel dat we een inflatoir monetair stelsel hebben (geld wordt steeds minder waard) waardoor je genoodzaakt bent te investeren in de financiële markten wat risicovol is. Beter zou een deflatoir monetair stelsel zijn waarbij geld steeds meer waard wordt en ouderwets sparen weer loont.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Was het maar waar.

Koen
Koen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Sparen loont normaal gesproken wel, als de rente hoger is dan de inflatie. Helaas zitten we al jarenlang in de abnormale situatie dat de ECB het omgekeerde doet van wat een centrale bank behoort te doen, zodat lenen verdienen is.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

U heeft beslist een paar punten. Echter, zijn wij nog een moreel hoogstaande samenleving? Niet in mijn ogen. We zijn, vrees ik, verworden tot een geperverteerd amalgaam van slachtofferclubjes.
Ik persoonlijk denk dat belastingen OK zijn, voor zover de opbrengsten uiteraard niet corrupt herverdeeld en klakkeloos verspild worden. Daar zijn nu wel de nodige vragen bij te stellen, en op sommige domeinen zou je inderdaad van diefstal kunnen spreken.
Ik ben het met u eens dat het beter zou zijn om individueel een pensioenspaarpot te vullen. Zelfs met de geldontwaarding van nu. Het idee dat fondsen kunnen besluiten om je niet te betalen waar je eigenlijk recht op hebt, op grond van zelfgemaakte regeltjes, is eigenlijk best wel bizar. Maar het gaat niet alleen om pensioen, het gaat ook om de AOW.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Leuk voor diegenen die hun eerste stappen op de werkvlier zetten maar voor pakweg 40+ geen haalbare kaart meer.

wim
wim
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Amen!

Wim Verver
Wim Verver
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  wim

We zouden een evenwichtige leeftijdsverdeling moeten hebben maar belangrijker is een evenwichtige inkomensverdeling. Die is scheefgegroeid in het afgelopen decennium. De beroepsbevolking is sterk achtergebleven bij de universitair geschoolden. Dit is ontstaan met elke loonronde weer de werkgeversbezwaren tegen hogere lonen te faciliteren. Deze afvlakking van de inkomstencurve werd bekostigd met de invoering van het toeslagen mirakel. Als gevolg hiervan is de armoedeval ontstaan. In ons landje blijkt het mogelijk dat 50% van de beroepsbevolking een modaal inkomen heeft. Het kan niet anders dan het hertstel van de inkomenscurve door hogere lonen in de beroepsbevolking te bewerkstelligen. De armoede val wegwerken en iedereen aan de kant loon naar werken geven. De werkgever zal dit moeten betalen want de regering zit onderhand aan de grond door mismanagement. In deze visie is geen plaats voor meer arbeidsmigratie want die zorgt alleen voor meer huisvesting tekorten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Wim Verver

40 jaar geleden kon je als alleenverdienende arbeider met gezin door de bank genomen een eenvoudige woning kopen, een tweedehandsje rijden, af en toe een simpele vakantie boeken, je gezin voeden en kleden, en je rekeningen betalen.
Wat is er gebeurd met ons land?

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Brussel heeft hier een grote vinger in de pap en het wordt alleen maar erger.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kinderen nemen is niet meer op te brengen .
Heel simpel deze huidige mafia bestuur heeft daar voor gezorgt .
En nu lopen ze te klagen over vergrijzing .
Wat zij zelf hebben gecreëerd
Vroeger redden je vader het alleen met werken financiël
Kon we ook nog op vakantie .
Nu moet de vrouw ook werken en dan red je het nog niet

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

De vergrijzingsgolf van nu is het resultaat van de babygolf na de oorlog, tijdelijk want gaat nu uitsterven. Het gevaar van geen of minder kinderen is dat de immigranten, die zich wel buitenproportioneel voortplanten, inderdaad voor omvolking gaan zorgen. Zoals Pim al zei: de ‘bom’ zit in de buiken van de (allochtone) moeders.
Hij wenste uiteraard die moeders niets kwaads, maar voorzag wel decennia geleden wat de gevolgen zouden zijn en verwoordde dat zo. Hij had gelijk.
Dan kun je het woord omvolking ridiculiseren, maar dat lost de kwestie niet op.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In mijn beleving is De Correspondent een linkse tegenhanger van OpinieZ. Als het stuk links genoeg is oogst de auteur bijval en als er teveel rechtse opmerkingen inzitten wordt de auteur in de commentaren de oren gewassen. Het spiegelbeeld van hier.

Punt is, dat links meer op gevoel afgaat en rechts op feiten en cijfers. En er heeft een ompoling heeft plaatsgevonden. Waarbij de bovenlaag, niet vies van veel geld, links is en de onderlaag rechts. Vermoedelijk is dat ook de reden dat de SP wegkwijnt;
Hun oorspronkelijke zienswijze past steeds beter bij de huidige maatschappelijke klachten, maar de partij zit in het verkeerde spelersvak.

Op dit moment zie je een kentering. Dat zie je aan de toename van censuur. Censuur is nodig als je: beseft dat jouw gedrag niet door de beugel kan; beseft dat je daarmee groepen mensen structureel benadeelt en/of tegennatuurlijk bezig bent; inziet dat je met dat gedrag door de mand begint te vallen. Dan hoop je “de goede zaak” te redden door alle tegengeluid te smoren.

Voor de domme massa geldt, dat ze materialistisch en ongeïnteresseerd is. Maar de vrijheid wordt afgepakt en het materialistische feestje is voorbij zodra de massa de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen. Dat begint nu al in de middenklasse om zich heen te slaan.

Mijns inziens staan we -i.c.m. met een enorme reeks aan tegennatuurlijke gedragingen van maatschappelijke organisaties en overheid- aan de vooravond van een ommekeer. Het begint bij de boeren, maar steeds meer burgers, met de rug tegen de muur gaan meedoen aan de protesten.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een heel goed uitgewerkt stuk van Wouter Roorda.
Inderdaad. zoals hieronder ook door ‘Niets is wat het lijkt’ wordt aangedragen…… Men wist 60-70 jaar geleden wanneer de babyboom met pensioen zou gaan. En regeren is vooruitzien…… behalve in NL demografie is een vak waarmee je beleid kan bijstellen en maken.
En een enorme externe instroom van mensen van elders die grotendeels hun hele leven in de uitkering zitten en in grootverbruik van ziekte kosten om daarna in een aangevulde AOW terecht te komen en daarmee in het land van herkomst de koning van het dorp kunnen uithangen is NIET de oplossing voor onze vergrijzing. In tegendeel. AL dat geld dat aan slecht georganiseerde immigratie met beroep op beroep en al die uitkeringsgelden hadden gereserveerd kunnen worden om de tijdelijke piek in de vergrijzing , die je al jaren aan had kunnen zien komen, op te vangen.
Maar wij hebben enorm slechte politici die alleen met eigen carriere bezig zijn en niet met het landsbelang of de groep mensen door wie ze vet betaald worden en wiens belangen zij zouden moeten behartigen. Dus elke kritiek op de ‘vergrijzing’ werp ik als 64 jarige verre van mij. Ik heb 46 jaar gewerkt en ik laat me niet aanleunen dat ik nou een ‘grijs probleem’ ben.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Je wil nu toch ook geen kinderen in NL.
Welke toekomst heeft het kind.
Bestuur die totaal is door gedraaid.
Deze mensen zijn totaal de weg kwijt .
Nee mensen kinderen kun je geen toekomst geven in ons land zolang deze imbecielen aan het roer staan.
En roepen alles voor de toekomstige generaties.
Nou deze zal er niet komen .
Dat is een ding wat zeker is .
Want een mens met gezond verstand neemt geen kinderen.
Geniet van het leven met ze twee ..

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Het gevaar van geen of minder kinderen is dat immigranten, die zich wel buitenproportioneel voortplanten, inderdaad voor omvolking gaan zorgen.
Zoals Pim al zei: de ‘bom’ zit in de buiken van de (allochtone) moeders.
Hij wenste uiteraard die moeders niets kwaads, maar voorzag wel decennia geleden wat de gevolgen zouden zijn en verwoordde dat zo.
Hij had gelijk.
Dan kun je het woord omvolking wel ridiculiseren, maar dat lost de kwestie en de realiteit niet op.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Verbaas me altijd over dit fenomeen, die vergrijzing kon je toch al dik 40 jaar geleden zien aankomen. Waarom zijn die gasbaten nooit gebruikt om een fonds op te zetten? Het is een tijdelijk probleem wat met gemak had kunnen worden opgevangen. Ook heb ik altijd gepleit voor sociale koop ipv soviale huur (met de plicht van afbetalen). Beste pensioenaanvulling is een afbetaald (kostenvrij) huis. Meer import om het te bekostigen is natuurlijk gewoon een ponzi scheme en verschuift het probleem alleen maar. Nog daargelaten dat die import meer kost dan oplevert.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Dat fonds was er, goedgevuld. Is geplunderd door de roverheid.

42
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x