Stop de vernietiging van onze soevereine natiestaat!

Machtsoverdracht aan EU botst met geest van de Grondwet

Titelfoto bij artikel Kees de Lange op OpinieZ.com “Stop de vernietiging van onze soevereine natiestaat”

Foto: Vergaderzaal Europees Parlement te Straatsburg –

 

Al decennia is de Nederlandse regering bezig met een voortgaande machtsoverdracht aan de Europese Unie. De basis hiervoor is gelegd in de jaren 50 van de vorige eeuw toen in onze Grondwet werd opgenomen dat internationaal recht zwaarder weegt dan het nationale recht. Nederland gaat hierin veel verder dan andere Europese landen, wat tot bizarre gevolgen heeft geleid.

Prof. Kees de Lange analyseert hoe het zo ver heeft kunnen komen, in samenwerking met collega OpinieZ-auteur Robert Bor.

 

Monetair beleid

Nederland is in hoog tempo bezig de zeggenschap over de eigen essentiële belangen over te hevelen naar een EU zonder democratisch mandaat. De gevolgen daarvan zijn verstrekkend. Zo gaat De Nederlandsche Bank (DNB) al lang niet meer over ons eigen monetaire beleid. Dat is overgeheveld naar de Europese Centrale Bank (ECB). Deze instantie begeeft zich steeds meer op het glibberige pad van een Europese transferunie, waarbij Nederland vooral als financieel wingewest mag fungeren. Het lage rentebeleid van diezelfde ECB is een regelrecht drama voor de koopkracht van miljoenen gepensioneerden in ons land.

 

Uit handen gegeven

Ook de zeggenschap over de eigen grenzen is uit handen gegeven. Vluchtelingenuit allerhande primitieve samenlevingen – maar al te vaak voorzien van een pathologische haatideologie – komen hun economisch heil in Europa zoeken, tegen grote economische en sociale kosten voor de eigen bewoners. De Nederlandse regering tekent met open ogen en tegen alle weerstand in het Marrakesh-pact dat deze migrantenstroom alleen maar zal versterken. Op het gebied van wetgeving heeft het Europese Hof zichzelf een rol aangemeten die ver uitgaat boven de bevoegdheden van de Nederlandse rechtspraak.

Recentere voorbeelden van soevereiniteitsoverdracht zijn het verbod op de Nederlandse pulsvisserij, de export van WW en de pleidooien voor een Europees leger. En dat is nog maar een kort overzicht.

 

Treurige geschiedenis

Hoe heeft dit in s hemelsnaam allemaal kunnen gebeuren? Wanneer is deze afbraak van onze soevereiniteit begonnen? De politieke omgang met referenda is daarvoor illustratief. Laten we dit stukje treurige geschiedenis de revue laten passeren.

In een raadplegend referendum heeft het Nederlandse electoraat zich op 1 juni 2005 uitgesproken tegen een Europese grondwet. Volgens de uitslag was 61,5 procent tegen en 38,5 procent vóór. De opkomst was 63,3 procent. De toenmalige premier Balkenende sprak na het bekendmaken van de uitslag zijn teleurstelling uit over de verwerping. Partijen in het Nederlandse parlement beweerden de uitslag van het referendum over te zullen nemen. Niettemin werd het slechts op kleine  punten gewijzigde Verdrag van Lissabon in 2008 door de Nederlandse volksvertegenwoordiging onderschreven.

 

Oekraïne-referendum

Op 6 april 2016 vond het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne plaats, op basis van de op 1 juli 2015 aangenomen Wet Raadgevend Referendum, die het mogelijk maakte om een referendum aan te vragen over een reeds aangenomen wet, mits er door stemgerechtigden voldoende verzoeken worden ingediend. In totaal werden 427.939 geldige verzoeken bij de Kiesraad ingediend, veel meer dan de benodigde 300.000.

Het referendum werd gehouden en met een opkomst van 32,28 % was het rechtsgeldig. Het merendeel van de opgekomen kiezers (61 %) sprak zich uit tegen de voorgestelde overeenkomst. Tevergeefs dus, want hun mening werd door de regering Rutte met veel omhaal van lege woorden uiteindelijk volkomen genegeerd.

 

Raadgevend referendum afgeschaft

De ervaringen met het raadgevend referendum werden door de kartelpartijen met zorg bezien. De mogelijkheid dat de kiezer zich op deze wijze uitspreekt, is immers in hun ogen geen democratische verworvenheid, maar een groot gevaar voor de eigen benepen positie. Het verbaast dan ook niet dat in juli 2018 de Wet Raadgevend Referendum vervallen is verklaard. Curieus genoeg gebeurde dit met steun van de oorspronkelijke indieners. Veel cynischer kan het in Nederland niet worden.

 

Constitutionele monarchie

Bestaat er een wettelijke basis voor deze grootschalige soevereiniteitsoverdracht? Aanvankelijk was dat zeker niet het geval. Dat Willem van Oranje algemeen als Vader des Vaderlands wordt betiteld, is reeds een indicatie van het uitgangspunt dat Nederland een soevereine natie met een soevereine vorst was. Het concept van de natiestaat werd verder onderbouwd in onze Grondwet, die op hoofdlijnen van 1848 dateert.

De teneur van onze Grondwet was glashelder: Nederland was een soevereine monarchie die zijn eigen grenzen had en de toelating en uitzetting van vreemdelingen zelf regelde. Aan het hoofd van de soevereine natie stond een soeverein vorst.  Deze soevereine vorst was op geen enkele wijze onderworpen aan welk internationaal lichaam ook.

In de huidige constitutionele monarchie is de koning gebonden aan de Grondwet. Ministers en staatssecretarissen zijn aan diezelfde Grondwet en de daarbij behorende uitgangspunten gebonden naar letter en geest. Artikel 49 is daar helder over:

‘’Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de ministers en de staatssecretarissen bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de Koning een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

 

Grondwetsherzieningen

Onder meer in 1953 en 1983 hebben er echter belangrijke grondwetsherzieningen plaatsgevonden. Op voorstel van de Commissie Van Schaik in 1953 zijn de artikelen 93/94 aan de Grondwet toegevoegd. Daarin wordt als legaliteitsbeginsel gesteld dat internationaal recht boven nationaal recht gaat. Doel was om de prille ontwikkeling van internationale lichamen niet te belasten met tijdrovende nationale debatten. Bovendien ging het in die tijd vooral om verdragen op het niveau van afspraken tussen staten die weinig directe invloed op het leven van de burger hadden. Het is ook nu nog interessant om de dilemmas die de discussies in 1953 beheersten, eens na te lezen.

 

Ongeschreven recht

Vanuit juridisch oogpunt zijn de grondwetsartikelen 93, 94 en 95 niet eens bepalend geweest voor het doorwerken van het internationaal recht in onze nationale rechtsorde. Dit wordt namelijk bepaald door historisch opgebouwd en ongeschreven recht in ons, zogenaamd, beperkt monistische stelsel. Ironisch genoeg is artikel 93 zelfs het middel waarmee deze beperking tot stand gebracht wordt. Met andere woorden, zonder dat artikel zou het internationale recht nog harder doorwerken. Desalnietemin spreekt artikel 93 duidelijk de intentie uit dat er sprake moet zijn van overdracht van soevereiniteit naar de internationale rechtsorde. Het formaliseert de facto het ongeschreven recht.

 

Rechter toetst internationale verplichtingen

Het is van groot belang om te beseffen dat het in de huidige situatie uiteindelijk de Nederlandse rechter is die bepaalt of en wanneer internationale bepalingen voorrang krijgen boven het Nederlands recht. Dit levert een onmiddellijk spanningsveld op wat betreft de scheiding der machten, de zo belangrijke Trias Politica. Men mag hopen dat de rechter de opvattingen van de wetgever of de uitvoerende macht meeneemt in zijn beslissing, maar daarvoor bestaat geen enkele garantie. Dit betekent dat de rechter aan zijn rol bij verdragsinterpretatie een aanmerkelijk sterkere rol ontleent dan in het geval dat de kwestie primair aan de wetgever of de regering als uitvoerende macht zou zijn overgelaten.

 

Urgenda-arrest

Het onvoldoende oog hebben voor de scheiding der machten kan leiden tot curieuze situaties, zoals in het zogenaamde Urgenda-arrest. Dit arrest is daarmee een soort lakmoesproef geworden voor de mate waarin momenteel in Nederland de Trias Politica als maatgevend en belangrijk wordt beschouwd. Bij dit arrest schreef de rechter namelijk de uitvoerende macht voor hoe te handelen in het geval van het Akkoord van Parijsten aanzien van CO2 reductie. Daarbij werd weinig tot geen gewicht toegekend aan het feit dat dit akkoord helemaal geen afdwingbaar verdrag behelst, maar vooral een intentieverklaring is waaraan een groot deel van de wereldbevolking de factohelemaal geen boodschap heeft.

 

Voorts is de klimaatproblematiek een dusdanig natuurwetenschappelijke aangelegenheid dat het bizar is de interpretatie van een dergelijk akkoord aan rechters zonder relevante inhoudelijke wetenschappelijke kennis over te laten. Inderdaad was de Trias Politica het eerste en voorlopig enige klimaatslachtoffer ooit in Nederland.

 

Gat in de Grondwet

In verhouding met andere Europese grondwetten laat de Nederlandse Grondwet wel erg veel ruimte voor internationaal recht. Dat is niet alleen te zien aan artikelen 93 en 94. Wel heel bijzonder is de mogelijkheid dat Nederland internationale verdragen kan sluiten die in strijd zijn met de Grondwet. Dit zogenaamde gatin de grondwet is wel aan regels gebonden. In artikel 91 lid 3 staat dat in zon geval het parlement het verdrag met een 2/3 meerderheid moet goedkeuren, maar curieus blijft het. 

In tegenstelling tot Nederland kent ons buurland Duitsland een Bundesverfassungsgericht, een constitutioneel Hof dat nieuwe wetgeving aan de Duitse Grondwet kan toetsen. Zonder dat systeem te willen idealiseren, is hier wel sprake van een belangrijk juridisch instrument dat op zijn minst enige garanties biedt voor het handhaven van de Grondwet.

 

Oprekking grondwet

In de tijd waarin we nu leven, is de situatie van 1953 bepaald niet meer maatgevend. Internationale verdragen hebben een enorme directe invloed gekregen op het leven van de individuele burger, het aantal voorbeelden is legio. Hun zelfbeschikkingsrecht, hun veiligheid, hun koopkracht en zelfs hun vrijheid van meningsuiting liggen onder vuur van het Brusselse kalifaat. De facto is dus de ruimte die de Grondwet biedt door internationale verdragen boven de eigen nationale wetgeving te stellen tot gigantische proporties uitgebreid. Dit oprekken van de Grondwet kon door de wetgever in 1953 onmogelijk voorzien zijn, en is daarmee inhoudelijk uitermate dubieus.

Dat er een enorm spanningsveld is gegroeid tussen onze Grondwet, onze nationale wetgeving en de overdracht van soevereiniteit aan een niet democratisch gekozen extern lichaam moge duidelijk zijn. De politieke discussie daarover munt uit in afwezigheid. In Nederland worden discrepanties tussen de regelmatige voorgestelde overdracht van soevereiniteit en de geest van de Grondwet meestal zonder veel omhaal van woorden weggepoetst. Dat is reden voor toenemende zorg.

 

Overdracht aan niet-democratische entiteit

Ondanks de verwarring die helaas impliciet in onze Grondwet aanwezig is, moge niettemin duidelijk zijn dat in de geest van diezelfde Grondwet uiteindelijk de soevereiniteit in een rechtsstatelijk land slechts kan berusten bij één en slechts één instantie: het volk. Logischerwijs kan dus verandering in soevereiniteit dan en slechts dan plaatsvinden indien met instemming van de burgers.

Daarbij kan soevereiniteitsoverdracht aan een niet democratisch gekozen entiteit onmogelijk als een extra aanbeveling gezien worden. Partijen die zich daarvoor lenen, handelen dus volkomen tegen de geest van ons democratisch bestel en maken zich schuldig aan verwijtbaar gedrag. Het verkwanselen van de directe belangen van de Nederlandse burger zonder diezelfde burger zelfs maar te raadplegen is een politieke wanvertoning en een democratische doodzonde van de eerste orde.

 

Burger staat buitenspel

Het is zorgwekkend om te moeten constateren dat als het gaat om het handhaven van de nationale soevereiniteit, we ons in Nederland op een sterk hellend vlak begeven. De politieke meerderheid van dit moment, zo treffend samengevat onder de noemer partijkartel, laat geen mogelijkheid onbenut om op cruciale punten onze zeggenschap over onze eigen aangelegenheden over te dragen aan een Brusselse moloch zonder democratische legitimiteit. In de afgelopen jaren is het merendeel van de mogelijkheden die de burger bezat om zich tegen deze ontwikkeling te verzetten, door het partijkartel systematisch uit de wetgeving gesloopt.

 

Partijkartel ziet burger als probleem

We zien in toenemende mate hoe de eigen soevereiniteit en de soevereiniteit van de eigen bevolking als basis van onze samenleving worden verkwanseld en hoe bijna zonder enige diepgaande discussie standaard gehandeld wordt, niet tegen de sinds 1953 strikte letter, maar wel tegen de geest van onze eigen Grondwet. De voortgaande soevereiniteitsoverdracht raakt de burger in zijn meest essentiële belangen als zeggenschap, veiligheid, koopkracht, handhaving van eigen grenzen, controle over migratie, en vrijheid van meningsuiting. Het partijkartel vindt het allemaal wel best en ziet vooral de eigen burger als het voornaamste probleem voor de eigen machtspositie.

 

Terugveroveren

In de huidige dagelijkse politieke praktijk wordt op grote schaal verraad gepleegd aan de directe belangen van de Nederlander. Dat de Grondwetswijziging van 1953 tot de extreme mogelijkheden van soevereiniteitsoverdracht zou leiden die we thans meemaken, had toen geen mens kunnen bevroeden. Dat er in Nederland en in Europa een sterke stroming is opgekomen die deze ontwikkeling niet langer aanvaardbaar acht en vindt dat de eigen nationale soevereiniteit terugveroverd moet worden op de politieke regentenklasse, is voor iedereen die zijn ogen open heeft evident.

Hopelijk zullen meer kiezers dan ooit op 23 mei 2019 kiezen voor een Nederland als soevereine staat, een staat die de samenwerking met andere soevereine staten hoog in het vaandel heeft, maar de cruciale belangen van zijn eigen burgers niet langer verkwanselt en verraadt.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een artikel naar mijn hart
Dank Kees de Lange!
23 mei: Stem EU kritische partijen, weg met de kartelpartijen, Nederland weer soeverein, baas in eigen land,
Forum krijgt mijn stem!

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Isabel

Ondanks dat ik het wat de EU betreft eens ben met Forum, gaat mijn stem ook deze keer toch naar de PVV.Ik schat De Graaf wat hoger in als de vertegenwoordiging van Forum.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

ook prima. Maar ik houd wel van de rust van Derk Jan Eppink. Hij hoeft het niet van schreeuwen te hebben. En Thierry is een goede visionair.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

De Graaf heb ik nog nooit horen schreeuwen hoor.Baudet wel en niet zo n beetje toch.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een artikel die je bijna niet gelooft als je het leest. Met zo grondwet geeft Nederland zich volledig bloot aan de boze wereld. Er is geen instrument meer over om zich tegen een buitenlandse regel te keren. Met zo grondwet als gatenkaas geef je het recht voor eigen land weg op te komen aan iedereen die van wil profiteren. Iedereen heeft wat te zeggen over Nederland behalve de Nederlander. Wat zijn onze politici voor mensen eigenlijk die het land zomaar ten grabbel gooien? Op moment is eigenlijk de Forum voor Democratie de enige instrument nog die de burger heeft om de tij te keren. Laat het op 23 mei blijken met een massale opkomst van degenen die ontevreden zijn. Dat moet haast de meerderheid zijn. En laat je niet gek maken door een Pauwtje op de dag daarvoor want de vuile spel is nu al in de maak.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Helemaal met u eens.
Het FvD is inderdaad , bijna het enige instrument dat we nog bezitten om het tij te keren.
Ik blijf mij verbazen over het feit dat nog steeds 100-duizenden Nederlanders dit niet inzien en gaan stemmen op partijen die ons land hebben/willen verkwanselen ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Zoals ik vaker heb gereageerd : vele voorouders van u én mij hebben de dood gevonden in de strijd voor een onafhankelijk Nederland, hetzelfde Nederland dat thans door nietsnutten als Pinokkio Rutte, Buma, Segers enz. wordt weggegeven aan minkukels als Timmermans, Verhofstadt, Draghi, Tusk en meer van dat fraaie volk.
Uiteraard stem ik op een anti EU-partij op 23 mei a.s.
Een EU die óns, de burgers, niks goeds heeft gebracht, het enige “voordeel”= één muntsoort in diverse landen.
En…..een steeds groter aantal banken natuurlijk, ook in ons rijke landje : n.l. Voedselbanken.
We worden geregeerd door Maffioso vanuit Brussel c.q. Straatsburg.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Volledig mee eens, Karton. Ik deel uw mening zoals u kunt zien in mijn reactie. Ik las bij u ook ongeloof dat veel Nederlanders nog het belang niet inzien van stemmen op FvD of PVV. Heel jammer. Laten we hopen dat er onvermoed toch MEER mensen wakker geworden zijn na de laatste verkiezing waar FvD zo succesvol was. Dat MOET bestendigd worden dat succes anders worden we er als volk totaal onder getrokken door Eurofielen en Brusselse machtsmisbruikers en die smeerlap van een Macron die de transferunie wel ziet zitten. Hij zal wel bevriend zijn met die Draghi.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Rutte had het over ‘het verkeerde populisme’. hiermee verraadde hij zichzelf. Hij is van het ‘goede populisme’, ook wel stroopsmeerderij genoemd, en dat heeft dus de afgelopen 10 jaar gewerkt.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

ja, ik wacht nog op die 1000 euro en in januari ’19 zou ik er ook significant op vooruit gaan. Ik wacht er nog op.
Rutte is de ster van de leugens.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

@ Joost Visser.
U noemt het “stroopsmeerderij”;
Ik noem het “smeerlapperij”!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ja, klopt. Het is bijna er op of er onder.
Ik hoop dat Thierry zich ook goed voorbereid op het debat met de gladde aal. Hij moet zich goed laten sparren van te voren door o.a prof de Lange en Rutger van den Noort en nog wat andere uitstekende columnisten als Syp Wynia en prof Ellian en Philip van Tijn. Gewoon goed HUN stukken lezen en zijn eigen mening er bij en dan ben je op alle valkuilen van Rutte voorbereid.
De Nederlanders hebben nu nieuwe hoop. Ik hoop dat IEDEREEN die een hart voor Nederland en de Nederlandse burgers heeft ook gaat stemmen op FvD. Ik vind veel mensen helaas nog te veel met zichzelf bezig. Als ik mijn collega’s hoor………. echt vreselijk. Zouden intelligente mensen moeten zijn, maar ze leven in zo’n egocentrisch wereldje……. stuitend.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Ik vind het zelf niet verstandig om die discussie met Rutte aan te gaan en dan nog onder leiding van Pauw. Baudet wil zich niet als lafaard opstellen en dat is zijn drijfveer. In dit geval vind ik het onverstandig en onnodig. Rutte praat zelfs zijn leugens goed en zal alles in werk zetten om Baudet belachelijk te maken. Om welke wijze dan ook want zo gemeen is ie wel.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Ik denk dat dhr. Baudet zélf het tijdstip én de plaats van het debat had moeten bepalen, Rutte kan schreeuwen wat hij wil, maar hij vertegenwoordigt niet langer de grootste partij in NL, en dát had hem opnieuw ff fijntjes onder z’n Pinokkio-neus moeten worden gewreven.

dick
dick
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nu de elite hier haar macht dreigt te verliezen via het democratisch proces, wordt de macht met grote haast overgeheveld naar Brussel, waar ze elkaar baantjes toe kunnen schuiven, tot sint Jutemis, zonder zich te hoeven bekommeren over wat wij daar van vinden.
D66 wil het EU lidmaatschaap in de grondwet te verankeren, om die reden.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  dick

Laten we hope dat deze aasgieren straks als meer landen genoeg hebben van het circus wat zich EU durft te noemen,en eruit willen in een heel diep en donker gat gaan vallen. Dan is het baantje doorschuiven en het zeker zijn van de pluch onder hun hersens ook voorbij.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marjo012

ik hoop dat D66 tot de grond afbrandt. Figuurlijk, dan.
Dat er niet eens genoeg stemmers zijn voor de zetel van Robojetten.

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Kees de Lange!
Ik ben er stil van.
Maar voel mij ook strijdbaar, klaar om de barricade op te gaan met mijn 67 jaar!

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

@ Nenne.
Mag ik met u mee, a.u.b. ?
Mijn gele hesje ligt klaar !

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

ja, ik put ook moed uit het bestaan van FvD en dat ze bij de vorige keren zo succesvol waren. Gelukkig durven en willen nu MEER Nederlanders voor zichzelf en hun naasten op komen. PVV was en is ook prima en zeer waar wat ze zeggen, alleen door de politieke boycots van de verraderspartijen die zich verenigden had het weinig zin er op te stemmen. Ik deed het wel omdat er geen alternatief was, maar ze werden nog steeds overstemd en gedemoniseerd. Nu is de hoop op FvD gevestigd hoewel men die ook probeert te demoniseren. Walgelijke vertoning toch van de andere partijen? VVD en CDA zijn de grote teleurstellingen in deze en over de linkse partijen wil ik het al helemaal niet hebben, die deugen momenteel van geen kanten.

exmarineman
exmarineman
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een heel duidelijk artikel. Jammer genoeg zijn de oppositiepartijen kennelijk niet helemaal op de hoogte want men heeft nog met geen woord hierover gerept. Ben ik verkeerd als ik zeg dat al die overdracht van doevereiniteit niet alleen ongrondwettelijk is maar dat het ook tegen het gestelde in het VN Handvest is? N.m.m. hebben alle regeringen helemaal geen mandaat gekregen van de bevolking want die is – zoals het eigenlijk hoort – daarover via een referendum gehoord te worden en uitspraak te doen. In geen enkel partijprogramma noch regeringsverklaring is het opgenomen. Sterket partijen zoals de VVD hebben in verkiezingstijd zelfs gezegd tegen overdracht van macht te zijn. Dus plegen bedrog en hebben dus ook geen mandaat om dit soort verstrekkende besluiten te nemen. Maar wie kan en wil hier juridisch iets aan doen?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  exmarineman

@ exmarineman.
Een referendum ? In Nederland ?
Als de uitslag niet overeenkomstig de “wens” van “den Haag” is, wordt het referendum niet gehonoreerd, of er komt een nieuw referendum óf Punokkio Rutte legt er wéér een inlegvelletje in.
De “democratie” in Nederland is ten grave gedragen; het begon bij onze deelname aan de EU.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  exmarineman

ja, eigenlijk moet Theo Hiddema dit juridisch uitleggen via Thierry of zelf. Hij moet de wet goed kunnen interpreteren.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

U stelt dat de burger buiten spel staat. Dat is dan toch echt aan hem/zijzelf te danken. Blind door het korte genot, i.c. huisje, boompje, beestje en heeeeeeeel belangrijk, het autootje voor de deur,hebben zij de beroepspolitici die niet hun belangen nastreven, maar die van henzelf, carte blanche gegeven. Na 2.000 is dat enkel duidelijker geworden dan daarvoor toen een carriere bij de EU nog niet zo aantrekkelijk was.

Internet heeft ook veel schade gedaan. Het Malieveld staat niet meer vol. Logisch, er zijn een duizendtal websites waarbij je je hart kunt luchten. Zoals ik nu. Schrijf hier. Heb mijn hart gelucht. Waarom zou ik nu nog op een winderig Malieveld gaan staan met onbekenden om te protesteren dat andere nederlanders de verkeerde politieke keuzes al decennia maken.

In de zestig jaar dat ik een beetje de politiek volg heb ik slechts een aantal politici die ik ‘eerlijk’ vond: Den Uyl (niet mijn kleur, maar hij stond ergens voor), Marijnissen (ook niet mijn kleur, maar was duidelijk, in zijn begintijd), Pim Fortuyn. Geert Wilders (consequent). En nu geef ik Thierry Baudet het voordeel van de twijfel).

En U, mijnheer De Lange hoort in mijn rijtje thuis vanwege uw opinies alhier gedeponeerd. Ik ben beta en voel heleaal met u mee dat als alfa regeert de feiten er niet meer toe doen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

ja, klopt. Ik let soms ook niet op kleur, maar sommige politici stonden inderdaad ergens voor. Ik vond Marijnissen ook wel goed, alleen is opkomen voor werknemers soms iets TE slecht voor kleinere werkGEVERS. Dus daar maakte hij m.i te weinig onderscheid. Daarom zou ik NOOIT zo links stemmen. Je moet altijd van MEER groepen de belangen en risico’s verwoorden en proberen te begrijpen en uitleggen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

op onze stem kan FvD rekenen. Zeker weten. Ik zou niet begrijpen waarom iemand in Nederland ook maar OVERWEEGT om op een andere partij te stemmen. Dan moet je wel weinig met je zelf en je gezin op hebben, als je dat WEL doet.
FvD en PVV komen op voor het Nederlandse volk. De andere partijen willen ons verkopen en verraden aan Eurofiele machtsmisbruikers in mijn opinie. Dat KAN je toch niet tolereren?
Uitstekend artikel weer van prof de Lange en het is me uit het hart gegrepen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Met u eens, echter……….er blijven nog heel veel (té veel) Nederlanders over die het reuze goed hebben, economisch gezien, die géén last hebben van belastingverhogingen, die niet afhankelijk zijn van een Voedselbank, die géén last hebben van pensioenverlagingen, die géén overlast ondervinden van een in hun omgeving staand AZC. (elke inwoner van Ter Apel gaat gebukt onder de criminaliteit vanuit het AZC aldaar !), zij krijgen óók geen last van de a.s. “klimaat-Co2-belastingen”, enz. enz.
Kijk Marien, dát soort Nederlanders interesseert het geen ene moer hoe de rest van de Nederlanders overleeft.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met mijn Oost-Europese wortels kan ik niet anders dan blijven vergelijken met wat wij daar hebben gehad en wat zich hier nu ontwikkeld. Het bedenkelijke voordeel van ervaring. Vooral de jeugd laat zich graag gek maken door figuurtjes als Klaver maar van het leven hebben zij nog niet echt geproefd althans niet van je plichten en zorgen. Een onbezorgde jeugd is iets waar je naar streeft maar het brengt ook een schaduwkant mee, blindheid voor wat betreft de beloofde ideale wereld waar iedereen het goed heeft, een prachtige sprookje. Vergetend dat elke voordeel die je zelf hebt een nadeel voor een ander betekent. Natuurlijke realiteit. Degene die het beloofd weet zelf dat ie liegt.

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.W.) […]

Ronald van Tiggelen
Ronald van Tiggelen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

EU is in strijd met democratie en grondwet. EC is niet gekozen door het volk en bepaalt. Overdracht aan EU lijkt me ook in strijd met art.81:
“De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.” Per 1-1-2020 (verdrag van Lissabon) is EU-wetgeving leidend. We hebben dan niets meer te vertellen en laten ons nog meer besturen door een ongekozen polit-bureau. Alle offers voor het herwinnen van onze vrijheid waren dan voor niets.

Mathieu Cockhuyt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volledig mee eens. Dit zie je je meer en meer terugkomen in supranationale wetgeving. Vandaar dat de Belgische regering viel over het ‘Marakkeshpact’

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x