Verlos ons van dit kabinet (3)

Actiepunten voor herstel van ons land

Titelfoto bij artikel Verlos ons van dit kabinet (3) Guus berkhout opiniez

Foto:

De funeste invloed van het gedachtengoed van globalistische elites op nationale regeringen kwam aan bod in deel 1 van dit drieluik. In deel 2 werd beschreven hoe de burgers tot volgzaamheid worden gedwongen door ze klimaatangst aan te jagen en werd een aantal actiepunten geformuleerd, gericht op klimaat- en asielbeleid en beter bestuur. In dit derde en laatste deel van dit drieluik gaat prof. Guus Berkhout in op de noodzaak van integratie van bodembeheer en watermanagement met klimaat- en natuurbeleid, verhoging van de arbeidsproductiviteit en vermindering van de bureaucratie.

Nationale regeringen functioneren meer en meer als zetbazen van een ondoorzichtige globalistische en elitaire toplaag die niet veel op heeft met nationale soevereiniteit van landen. In het openingsdeel van dit drieluik is deze ondemocratische stand van zaken geschetst.

 

Angstverhaal

In deel 2 van dit drieluik is ingegaan op de gemakkelijkste manier om burgers tot volgzame onderdanen te maken: ze de stuipen op het lijf te jagen. Het verleden heeft dat keer op keer laten zien. Het angstverhaal van deze tijd gaat over een aankomende klimaatramp. Dat heeft tot dusver buitengewoon goed gewerkt. Burgers zijn massaal in paniek geraakt. Extra verontrustend is hierbij dat er nog nooit zoveel depressieve jongeren zijn geweest.

Vele duizenden excellente wetenschappers waarschuwen desondanks wereldwijd dat het hier gaat om foute voorspellingen, die gebaseerd zijn op dubieuze klimaatmodellen. Die modelvoorspellingen zijn ver verwijderd van de realiteit. Inderdaad, de aarde warmt op, maar er is geen sprake van een klimaatcrisis. Klimaatangst is dus geenszins gebaseerd op feiten. Het is een moderne vorm van bijgeloof met een enorme impact op de samenleving.

 

Onsamenhangend bestuur

Ook kwam in deel 2 aan de orde dat het besturen van ons land onsamenhangend gebeurt en dat rigide regeerakkoorden volledig uit de tijd zijn. In de actiepunten 1 en 2 werd beschreven hoe hier een eind aan kan worden gemaakt. Ook liet ik zien wat deze nieuwe bestuurlijke aanpak betekent voor de twee meest belangrijke beleidsvelden van ons land: energievoorziening en asielimmigratie. In het nieuwe energiebeleid moeten onze eigen gasvoorraden per omgaande gaan bijdragen aan het verlichten van de energiecrisis. Bovendien moeten we met de inkomsten voortvarend gaan investeren in onze toekomstige energie-infrastructuur van moderne kerncentrales (denk hierbij aan de centrale in het Zeeuwse Borssele, die de betrouwbaarste, goedkoopste en schoonste energie van ons land levert).

Verder heb ik aangegeven dat een waarlijk duurzaam vluchtelingenbeleid niet zonder opvang in de regio kan. Actiepunt 4 betrof het opzetten van een netwerk van regionale opvangcentra, elk met de naam ‘Camp Holland’. Die Nederlandse centra geven vluchtelingen een menswaardig bestaan en bereiden ze voor op terugkeer naar hun thuisland. Een andere aanpak van de energievoorziening en asielimmigratie zijn doorslaggevend voor de toekomst van ons land. Als we met die twee beleidsvelden bestuurlijk blijven klungelen, dan heeft het weinig zin om de andere beleidsterreinen aan te pakken.

In dit derde deel van mijn drieluik komen de actiepunten 5 tot en met 8 voor de overige belangrijke beleidsvelden aan bod.

 

Actiepunt 5: Stop met foute klimaat- en natuurmodellen

De huidige klimaatmodellen zijn nog uiterst gebrekkig. Bovendien is de gewenste maakbaarheid van het klimaat een illusie. Niet maakbaarheid met een simpele CO2-knop, maar tijdige aanpassing (adaptatie) aan extreme weersgebeurtenissen moet de hoogste prioriteit krijgen. Ook het huidige natuurbeleid – dat sterk leunt op een simpele stikstofknop – is louter een hobby van natuurdrammers. De kosten voor de samenleving voor het in stand houden van de vele kunstmatige natuurgebieden (ons kleine land kent 162 Natura 2000-gebieden) moeten zakelijk afgewogen worden tegen de baten van deze natuurparken.

Hoe intensiever wetenschappers het aardse klimaat onderzoeken, des te meer ze onder de indruk raken van de complexiteit daarvan en des te meer ze met verwondering kijken naar de cyclische veranderingen, die plaatsvonden in de afgelopen miljoenen jaren. We weten nog bitter weinig over de oorzaken van die veranderingen. Dat klimaatmodellen zo slecht met de werkelijkheid overeenkomen is dan ook geen verrassing. En denken dat we het klimaat naar onze hand kunnen zetten door aan een CO2-knop te draaien is gênant naïef.

Op dezelfde manier wordt gedacht dat we met de stikstofknop de natuur naar onze hand kunnen zetten. Maar net als bij het klimaat gaat het in de natuur om de interactie tussen vele factoren, waarbij bodemgesteldheid een hele belangrijke is. Naast het falende stikstofbeleid is het bijvoorbeeld ook heel leerzaam om te kijken hoe het nu gaat met de Oostvaardersplassen. Ook daar laat de realiteit zien dat het achterliggende natuurmodel van die plassen veel te simpel was en is.

Bedenk wel, dat als we de natuur haar gang laten gaan er heel iets anders uitkomt dan de Natura-2000 ontwerpers wensen. De mens wikt, de natuur beschikt. Zowel het klimaat- als het natuurbeleid moeten veel meer evidence-based.

 

Actiepunt 6: Innovatief bodembeheer en watermanagement

Bodembeheer en watermanagement moeten een integraal onderdeel worden van ons innovatieve landbouwbeleid. Daarmee kunnen we met maatwerk de hoeveelheid stikstof in de bodem van natuurgebieden en agrarische percelen regelen. Samen met plantenveredeling (waar we ook in uitblinken) kunnen we op een duurzame manier de productiviteit in onze agrarische sector verder verhogen. Niet inkrimpen dus!

Onze agrarische sector wordt wereldwijd als schoolvoorbeeld gebruikt van intensief boeren op een steeds duurzamere manier. Als we naar de laatste vijfentwintig jaar kijken, dan zien we een aanhoudende hogere productiviteit en een gestaag lagere uitstoot van stikstof (zo’n 70%). Petje af voor onze boeren. Ronald Plasterk verzucht in één van zijn columns: “Als al die uitstoot van de afgelopen jaren zo fataal zou zijn voor de natuur, hoe stond het dan met die natuur 25 jaar geleden?”

Nieuwe ontwikkelingen in onze landbouw moeten zich vooral concentreren op innovatieve productveredeling (als onderdeel van klimaatadaptatie) en duurzaam bodembeheer (als onderdeel van natuurbeleid). Wist u dat in een gezonde, vochtige bodem ammoniak door bacteriën wordt omgezet in het onschuldige stikstofgas (‘denitrificatie’)? Dat geldt voor zowel natuurgebieden als agrarische percelen. Watermanagement – bovengronds en ondergronds – is derhalve een belangrijk onderdeel van landbouwbeleid en natuurbeheer. Net zoals geldt voor de verlaging van CO2-uitstoot bij klimaatbeleid, is verlaging van NH3-uitstoot bij natuurbeleid maar een klein onderdeel van de stikstofoplossing.

In het verleden was binnendijks watermanagement er vooral op gericht om overvloedig wateraanbod zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Maar nu ziet men in dat het overvloedige aanbod van zoet water moet worden opgeslagen (als oppervlakte- en grondwater) om daar in droge tijden gebruik van te kunnen maken. Het moet een integraal onderdeel worden van ons landbouwbeleid.

 

Actiepunt 7: Hogere arbeidsproductiviteit

We moeten de arbeidsproductiviteit gaan verhogen door ons onderwijs weer naar de internationale top te brengen, door vakopleidingen te stimuleren voor beroepsgroepen die slimme machines en producten kunnen maken met een hoge toegevoegde waarde, en door creatief ondernemerschap de ruimte te geven. Daarbij moet de overheid wetenschap en technologie ruimhartig financieren en verre blijven van subsidies aan industriële productie. Het nieuwe doel moet niet alleen verhoging van productiviteit zijn, maar ook minimalisering van het netto gebruik van energie, water en grondstoffen.

Nederland dankt zijn welvaart aan de hoge inkomsten uit de export. We konden rekenen op een goed opgeleide beroepsbevolking met een hoge arbeidsproductiviteit. Als we welvarend willen blijven, moeten we dat zo houden of liefst versterken. En hier zitten de grote knelpunten. Zoals we in deel 1 uitgebreid lieten zien, worden we overstroomd met laagopgeleide migranten met een totaal andere culturele achtergrond (drie miljoen sinds 1990) en neemt de kwaliteit van onze opleidingen op alle niveaus (van primair tot universitair onderwijs) zorgelijk af.

Nog bedreigender is de voortgaande de-industrialisatie. Het aantal opleidingen en banen dat gebakken lucht verkoopt, neemt in een verontrustend tempo toe. Wat een verspilling van alle jonge talenten, die zulke opleidingen kiezen. De toegevoegde waarde van al die modieuze beroepen is sterk onder de maat. We zien dan ook dat ons BBP/inwoner in de afgelopen tien jaar niet meer is gegroeid. Daarbij is wél onze afhankelijkheid van het industriële China sterk toegenomen.

We moeten in plaats van al die gebakken-lucht-banen weer de nadruk op échte beroepen gaan leggen. Beroepen die ingenieuze machines en producten opleveren met een hoge toegevoegde waarde. Kijk niet alleen naar bedrijven als ASML, Boskalis en ADL, maar ook naar de talloze kleinere pareltjes, zoals Nedap en Rijk Zwaan. En we moeten ook veel van wat we nu uitbesteden, terughalen naar ons land. Leve het vakmanschap, leve onze proces- en maakindustrie, leve ‘made in Holland’.

 

Actiepunt 8: Minder ambtenaren, minder bureaucratie

Bureaucratisering loopt de spuigaten uit. De nieuwe regeerploeg moet bij de bron beginnen en het aantal ambtenaren dat zich met nieuwe regelgeving bezighoudt halveren. Andere maatregelen hebben geen schijn van kans. Vervolgens moet de ‘werkvloer’ in alle sectoren met concrete voorstellen komen over hoe bestaande regels kunnen worden vereenvoudigd en welke moeten worden afgeschaft. Het rondpompen van financiële middelen moet per ommegaande stoppen en werken moet weer veel aantrekkelijker worden dan niet werken. De arbeidsmarkt moet op de schop.

De regelzucht in ons land heeft gigantische proporties aangenomen. Ondernemers en werknemers bezwijken onder de bureaucratie van de Haagse bubbel. Het motto binnen de overheid is: ‘Verboden om na te denken, we werken uitsluitend met parafen, protocollen en afvinklijsten’. Die robotcultuur wordt nu ook opgedrongen aan iedereen die buiten de overheid werkt. De samenleving wordt geteisterd door een paarse krokodillenplaag. Niets kan en mag meer. Ondernemers en burgers worden er helemaal gek van!

Met name in cruciale sectoren als het onderwijs en de zorg besteden onderwijzers en zorgverleners ongeveer de helft van hun tijd aan bureaucratische rompslomp. Dit betekent niet alleen een gigantische verspilling van vakmanschap, het vergalt ook alle werkplezier. We zien dan ook het ziekteverzuim toenemen en de kosten oplopen. Meer geld erbij (een standaard reflex van de politiek) maakt de situatie alleen maar erger.

 

Rondpompmachine

Maar de meest absurde situaties worden gecreëerd door de gigantische rondpompmachine van de overheid. Niemand die dit financiële circus van innen en herverdelen nog overziet. Het resultaat is onder meer dat het voordeliger is om niet te werken dan wel, of om minder te werken dan meer. De arbeidsmarkt is volledig verziekt door de bemoeizucht van de overheid. Bij elk initiatief van ondernemend Nederland steekt de overheid een spaak in het wiel. Eigenlijk zou de arbeidsmarkt volledig op de schop moeten.

Maar denk ook aan de toeslagenjungle in het huurbeleid. Daar gaan miljarden aan belastinggeld naar een sector, waarin particuliere investeerders en huisjesmelkers een grote vinger in de pap hebben. De woningverhuurmarkt vraagt nu dringend om een nieuwe aanpak, met als uitgangspunt dat eigen woningbezit moet worden gestimuleerd (dus een kleinere huursector). Daarmee wordt ook gewerkt aan het verminderen van de grote vermogensverschillen in ons land. Daarbij mag nooit gebeuren dat de politiek de eigen woning, waarin zelf wordt gewoond, als vermogen gaat belasten.

De enige juiste conclusie van al deze bureaucratische ellende is dat zolang er ambtenaren zijn die achter hun bureau regels verzinnen volgens de beginselen van de maakbare samenleving, de bureaucratie zal blijven toenemen.

Een eminent actieplan voor een nieuw landsbestuur is onmisbaar, maar zonder een excellente regeerploeg met kennis van zaken zullen successen alsnog uitblijven. In de Epiloog van dit drieluik op OpinieZ.com (publicatie op zondag 18 september a.s.) laat ik zien hoe een herstelkabinet er concreet uit moet zien en wordt ook beschreven hoe dat kabinet te werk moet gaat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
38 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Youp
Youp
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een aandoenlijk drieluik wat eindigt met een hele serie aanbevelingen voor de overheid, die tegelijkertijd moet inkrimpen. Alsof ze daar in Den Haag niet weten waar ze mee bezig zijn. En dat terwijl de schrijver eerst en naar mijn idee volledig correct analyseert dat politici en ambtenaren in de pas lopen bij het WEF en andere supranationale organisaties. Waarom doen ze dat eigenlijk?

Ja, aan de ene kant is het de ingang par excellence naar de mooie supranationale baantjes. Thierry Baudet en Geert Wilders zullen daarvoor niet in aanmerking komen. Maar dat is niet genoeg. Ik vermoed dat ze het diepgeworteld eens zijn met de probleemanalyse en de oplossingen zoals door de globalisten voorgesteld. Zoals ik het begrijp zijn de globalisten, in intellectuele zin, kinderen van de Club van Rome. Er zijn te veel mensen en te weinig grondstoffen. De oplossingen zijn: ten eerste minder mensen; en ten tweede een strak gecontroleerde samenleving waarin je verbruiksafdruk nauwgezet gevolgd zal worden. Inmiddels is de technologie bijna zover dat dit gerealiseerd kan worden. Daarvoor heb je dan wel een wereldregering nodig. De permanente stroom nepcrises, in de zin dat ze kunstmatig zijn, dient om die wereldregering te realiseren. We hebben covid gehad, we gaan nu door naar een energiecrisis. Je moet het koud hebben om genoegen te nemen met een onregelmatig windmolenstroompje. Je moet honger hebben om insecten te eten. Je moet dorst hebben om gerecycled rioolwater te drinken. Je moet bang zijn om buiten te komen om binnenshuis opgesloten te worden.

Er is wel degelijk een uitgewerkte lange termijn visie bij de globalisten. Alleen ziet die er nogal anders uit dan de meesten onder goed beleid verstaan omdat ze simpelweg een ander resultaat wensen.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door Youp
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Zo, u heeft het wel even duidelijk geformuleerd.
Er zou een versie op de deuren van het Binnenhof gespijkerd moeten worden. En ik denk, vrees, dat u gelijk heeft, al hoop ik nog steeds dat de wal het schip zal keren.

Hkr
Hkr
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ja Youp, u hebt het goed begrepen. Natuurlijk ben ik het eens met wat professor Berkhout hier in dit drieluik laat zien.
Er is echter één probleem. Natuurlijk weten de mensen van het WEF wat er speelt. Dat willen ze juist.
Het gaat aan op een wereldregering. En de wereld zal snakken naar een wereldleider die vrede en welvaart zal brengen. En die komt er. Voor korte tijd…
Waar had ik dat allemaal ook al gelezen, dat dit stond te gebeuren? In een boek, dat men tegenwoordig zo ver mogelijk wegstopt en tot een sprookje heeft verklaard. De aanhangers ervan worden enge mensen en fundamentalisten genoemd. Maar alles gaat precies zoals al zo.’n tweeduizend jaar gelrden is opgeschreven. Bijna niemand die het gelooft, maar ik neem het wel serieus en meen oprecht dat er nu geschiedenis wordt geschreven, wat veel mensen niet willen zien.
Ik vrees, dat de ontwikkeling niet meer te stoppen is.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Mee eens, maar de globalisten zijn geen ‘kinderen’ van de Club van Rome, maar van de socialisten. Alle vroege socialisten, zoals Proudhon en Marx , waren tegenstanders van industrialisatie. Ze wilden terug naar een eenvoudige samenleving van boeren en handelaren zonder klasse onderscheid. Ze gaven dat idee pas op toen de industrialisering zo snel voortschreed, dat het duidelijk een onomkeerbaar proces was.
Bij de globalisten zien we hetzelfde schema; terug naar de natuur, naar eenvoudige behoeften, naar een veel lager consumptieniveau.
Hoe al die prive-jets van de WEF kopstukken passen in dit scenario, weet ik ook niet. Het is nu eenmaal typerend voor idealisten dat ze hun idealen vooral gebruiken om anderen voor de gek te houden.

Hkr
Hkr
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Andre, het wordt gemakkelijker als je kijkt naar het begin van de Franse revolutie. Dan zie je dat ze allemaal uit het zelfde nest komen. Socialisme, liberalisme en communisme.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Het sausje democratie is een schijnvertoning, zodra de ware aard van het beestje komt bovendrijven.
Dat is ook de reden dat de bevolking zo ver mogelijk van kennisverwerving wordt weggehouden. Alles digitaal en wikipedia is onze kennisbron, zo is de remedie.
Gelukkig heb ik nog een grote encyclopedie en toegang tot grote universiteit bibliotheken en behoorlijk wat betrouwbare wetenschappelijke boeken ter beschikking. Natuurlijk heb ik niet altijd gelijk, maar houd wel behoorlijk controle. Laten we maar scherp blijven oo dit forum.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Nee, het zijn geen socialisten in de zin dat ze met ‘Das Kapital’ onder de arm lopen. Bovendien, de grootste bedrijven ter wereld schuiven aan bij het globalistische feestje. Sommige daarvan Industriële powerhouses. Ik krijg wel de indruk dat ze hopen/denken dat centrale planning een nieuwe kans gaat krijgen dankzij big data waardoor ze mogelijk een beter centraal inzicht krijgen in wensen en noodzakelijkheden zodat er minder zwaar geleund hoeft te worden op het marktmechanisme.

De wens om mensen en een maatschappij te controleren, als ook diezelfde mens te verbeteren middels allerlei cybernetica, is wel een uitvloeisel van de Verlichting, lijkt me, en de bijbehorende gedachte dat de mens middels de ratio het leven kan begrijpen en verbeteren; zelfs het klimaat kan managen. Ik vermoed dat deze hoogmoed tegen haar eigen onvolkomenheden gaat stukslaan, wat tevens het einde zal zijn van de moderniteit zogezegd.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Het zijn inderdaad geen klassieke socialisten. De term communisten is beter van toepassing op omdat ze niet de productiekant maar de consumptiekant van de economie willen verdelen. Dit is ook wat gebeurde onder USSR en dit is de reden waarom die grote bedrijven als Google en Facebook graag meedoen want het zijn bijna-monopolisten en hebben belangen die samenvallen met die van de globalisten.
Energie-vretende bedrijven zoals luchtvaart en staalbewerking zullen daarentegen niet welkom zijn bij de globalisten. Daar gaat het globalisme dus echt een herschikking van welvaart betekenen op grote schaal. Ze zullen alleen die industrie handhaven die een collectiviserende invloed hebben op de samenleving, zodat er een geheel nieuwe maatschappelijke ordening zal ontstaan.

Youp
Youp
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Nee, het zijn ook geen communisten. Het zijn technocraten. Dat is niet te vangen met de termen socialisme of kapitalisme. Ook doen Boeing en Lockheed Martin gewoon mee met het WEF. Ik vrees daarom dat je analyse niet klopt.
https://www.weforum.org/communities/aerospace

Andre
Andre
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

1) communisten streven naar een egalitaire orde, die bovendien zich uitstrekt over de hele wereld en die vooral berust op herverdeling aan de consumptiekant van de economie. Stalin probeerde elke boer een tractor te geven, maar was tegelijkertijd bang dat de sociale aspecten er onder zouden lijden. De discussie dat socialisten en communisten toch vooral niet technocraten moeten worden, dateert al van die tijd. Het doel van communisten is een sociale Wereldorde, voor technocraten is dat bijzaak.
2) dat Boeing e.a. meedoen is niet bepaald schokkend . Al in de Saturnus V raket werd waterstof en zuurstof gebruikt. Een waterstof motor kan de motor op fossiele brandstof geheel vervangen. Past perfect in het schema van de globalisten. Het kostenplaatje ook, want het zal nog heel lang te duur blijven voor Jan Modaal. Dus ook op deze punten krijgen de globalisten hun zin: schone techniek en minder consumptie.

Vin
Vin
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik schrijver was geweest had dit artikel van mijzelf kunnen zijn. Echt 100% mee eens.
Die regelzucht, bureaucratie en management cultuur is de vootnaamste reden waarom ik dit land het liefst zou verlaten.
Wil er nog aan toevoegen dat naar mijn mening vakmanschap beter betaald zou moeten worden. Een topmetselaar zou meer moeten kunnen verdienen dan zijn opzichter. Dit geldt voor alle bedrijfstakken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Eens. Ik heb lang geleden bij een groot internationaal bedrijf gewerkt. Als je heel erg goed was in je werk kon je steeds hogerop komen, ongeacht opleiding en of je dan (veel) meer verdiende dan collega’s. Loon naar werken, competenties en inzet. Toen kwam, ik meen begin 70er jaren, de omslag. Elke functie en bijbehorende data werden in diagrammen geplaatst met bijbehorend salaris. Dat was het voortaan, punt. De uitblinkers met hoog arbeidsethos konden met hún opleiding nooit meer verder omhoog, want ‘schaal’, de rest kreeg in de loop der tijd automatisch meer, want ‘schaal’. Of je wel of niet goed in je werk was deed er niet meer toe.

Vin
Vin
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Precies dat. En dan ook nog geweldige uitblinkers die (elders) een hogere functie namen waar ze lang niet zo goed in waren, maar ja betaalde beter hè.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

In de jaren 70 al werd de startsein voor de hedendaagse ellende gegeven. De gelijkenis met het communisme van achter de IJzeren gordijn werd steeds groter. Nu zou je kunnen stellen dat wij er al zijn. De herkenbaarheid wordt steeds duidelijker.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Werken met klimaatmodellen is aantrekkelijk omdat het werk makkelijker door wordt. Modellen kunnen echter nooit de werkelijkheid vervangen. Het blijven waarschijnlijkheden en dus niet precies en dus niet correct. Om de samenleving naar de modellen aanpassen is dan ook onzin en is eerder een politieke dan wetenschappelijke keuze. Het klimaat is niet maakbaar en het invloed van de mens is maar een verwaarloosbare fractie die wel invloed heeft op de gezondheid maar niet op klimaat . De mens wil gewenste weervorm hebben maar dat is onmogelijk. De mens staat niet boven het natuur maar is een onderdeel van en kan als de enige hoog geëvolueerde schepsel überhaupt deze denkfout maken. De mens is tenslotte een controversieel
experiment van de natuur.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Modellen zijn goed voor de wetenschap om naar hartenlust te experimenteren. Klimaat is echter té complex, met al zijn kosmische invloeden, om in modellen zo te kunnen voorspellen dat gebaseerd daarop hele samenlevingen ontwricht worden. Bovendien hangen uitkomsten helemaal af van de input, en dat is mensenwerk. Mensen met misschien politieke belangen, mensen met misschien financiële belangen, mensen met machtshonger, partijbelangen of utopische dromen…..
Als het klimaat verandert, of verschuift (wat ik zelf denk), moeten we adaptatie toepassen. Aanpassen dus.
Als er nu voor de 1e keer klimaatverandering/opwarming op aarde zou plaatsvinden, dan zouden we nu nog onder een paar kilometer dik ijs liggen. Of in de recentere historie een wandeling naar Engeland kunnen maken omdat de Noordzee ooit droog/moerassig was, met grote landzoogdieren.
Er wordt een gewenste uitkomst gepubliceerd en overal rondgebazuind, zonder kritiek en gulzig geholpen door de msm.
De mens kan niet angstig genoeg worden gemaakt om het doel van de globalisten te bereiken.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Globalisten zijn net de hoogpriesters van vroeger. Bangmakerij is van alle tijden en mensen leren het nooit.

Andre
Andre
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Actiepunt 9:
Het stoppen van immigratie uit niet-westerse landen en het aanmoedigen van remigratie.
Dit punt kwam deels ter sprake in dl 2 van het drieluik, maar de positieve gevolgen ervan bleven onbelicht.
Een immigratie stop en remigratie kan maken dat de bevolking van Nederland met 40 tot 100 duizend mensen per jaar afneemt. Die afname neemt de druk op alle overige beleidsgebieden weg: woningbouw, infrastructuur, natuur, botsingen met minderheden, criminaliteit, waterbeheer. Een maatregel maakt een aantal actiepunten van dhr Berkhout deels of geheel overbodig, omdat het de oorzaak aanpakt en niet de gevolgen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Volkomen logisch.

H.J.
H.J.
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Kijk Andre op mijn Apple iPad staat een item NEWS.
Het omvat 4 regels.
Op dit moment:
2 regels die aangeven dat een AZC weinig tot geen overlast geeft.
1 regel over het kantelpunt bij 2 graden opwarming.
1 regel over Biden die te belangrijk is om in een bus te zitten.

Dit is puur gestuurd nieuws.

Henk
Henk
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal, maar zo goed als alle voorstellen zijn onuitvoerbaar omdat deze uitgevoerd moeten worden door de ambtenarij en de elite en omdat deze uitvoering niet in hun belang is. Ergo: er zal niets gebeuren totdat er een gewelddadige reactie vanuit de burgerij zal komen, gefeliciteerd, dat zal leuk worden 🤨

pedro dos
pedro dos
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit leest als een blauwdruk van het MAGA – verhaal voorgedragen door ene D. Trump in de USA. Zelfs daar is het niet gelukt dit plan in werkelijkheid om te zetten, kijk wat er momenteel met de boodschapper gebeurt, te triest voor woorden eigenlijk… Ik vrees dat het tijdperk van de pen voorbij is en dat het zwaard binnenkort zal spreken. Het komt mij als enig overblijvende optie over om nog te redden wat er te redden valt. Helaas, maar ook nu weer de slotopmerking “de geschiedenis herhaalt zich, keer op keer”

H.J.
H.J.
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk als liegen een kant van de Medaille wordt, is het over en uit.
Door het kweken van angst en het zaaien van tweedracht is het kwaad al geschiet.
Rutte is de slechtste MP van Nederland, van na de tweede wereldoorlog.
Rutte is de man van het demoniseren, het minachten van anders denkenden.
Diegene die denkt het klimaat te kunnen sturen, moet nog geboren worden.
Alleen Jezus, was in staat om over het water te lopen.

Ron C
Ron C
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende analyse van ons verstikt en verweesd Nederland. Waren er maar dagbladen die deze artikelen publiceerden. Meer meer mensen moeten hiervan kennisnemen.

Antoinette
Antoinette
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal, maar ik vrees aan dovemansoren gericht.

Piltdown
Piltdown
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Antoinette

Mee eens. Met goed onderbouwde en doordachte voorstellen hoef je in Den Haag niet aan te komen. Daar hechten ze liever aan hun eigen religie gebaseerd op wensdenken.

krijnnl
krijnnl
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Terecht of onterecht, maar als iemand alleen van zijn of haar AOW moet rondkomen en toch een centje wilt bijverdienen wordt het boven de 250 euro (per maand) al bedenkelijk. Ook daar moet trouwens bijna 20% belasting over betaald worden niet echt stimulerend. Gaat u een stap verder dan dreigt u de heffingskorting ook nog te verliezen en de huursubsidie. Advies van uw boekhouder; rommel er maar wat ‘zwart’ bij.

Laatste aanpassing 8 maanden geleden door krijnnl
Walter
Walter
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De ondoorzichtige globalistische en elitaire toplaag presenteert zich dagelijks met toffe onderlinge bezoekjes met groot succes.
Gemotiveerd door hun onaantastbaarheid en ondersteunende politieke meelopers.
Maatregelen naar de maatschappij worden met modelletjes als noodzakelijk gepresenteerd.

Jan de Jong
Jan de Jong
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens. Graag 10 sterren.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed dart deze drieluik geplaatst werd. Al is het maar voor als bewijs dat men de elite door heeft.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goedenavond Ni28.
Grote kans dat we in de nabije toekomst ‘bewijs’ nodig zullen hebben.

Ni28
Ni28
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik heb leren niet meer te verwachten of hopen maar des te groter de verrassing.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik stel voor dat de kroonprices niet van die leuke softe dames vakken gaat studeren , maar naar Delft gaat voor Weg- en Waterbouw . Dan hebben we wat aan haar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  s.f.hoekstra

Te hoog gegrepen en ws. geadviseerd iets te gaan doen waarmee je in de globalistische wereldheerschappij van de nabije toekomst je voordeel kunt doen.

Theo Prinse
Theo Prinse
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Actiepunt 7. Verhoog de arbeidsproductiviteit. Dat is de allerbelangrijkste.
Totale robotisering is de enige oplossing. Doordat alle banen nu worden ingevuld door robots moet de macro koopkracht natuurlijk wel op peil blijven. Dit wordt bereikt door iedereen het geld uit te betalen dat ze laatst verdienden.
In ruil neemt iedereen een bij voorkeur wetenschappelijke opleiding voor research werk e.d. en de onderwijs sector die zorg draagt voor de opleidingen is ook weer gerobotiseerd.

Peter.
Peter.
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Lobbyisten dat zijn het ,en geen woordvoerders of ministers van de politiek in Nederland,ze zitten er allemaal om zichzelf te verrijken ,pillen spuiten wapenhandel ,energiebedrijven ,woningbouw,asielbeleid,,ze worden er allemaal beter van ,ten koste van de bevolking . Als dank ontvangen ze ergens een tas met geld,of een goede baan als commisaris bij een groot bedrijf met een mega salaris .een baantje ergens in een gat als burgemeester is wel het minste.
Een flinke bezem door die club die het zogenaamd goed voor heeft met de burger ,en als dank daarvoor ze tot het bot uitkleed met de meest onzinnige maatregelen en daardoor heel wat bedrijven in een faillissement doen eindigen ,

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Guus,

Wat korte gedachtes, hopelijk bondig geformuleerd:

Bureaucratie die zichzelf terug gaat snoeien? It won’t fly om maar eens een ’80’s programma aan te halen waarin urgente problemen voortvarend opgelost werden binnen één aflevering.

Voor het ‘Love it when a plan comes together’ momentje hebben wel wat meer nodig.

Punt van de verslingering over het seriële regnum van de drs. – de periode dat e.e.a. zich steeds nadrukkelijker openbaarde – is dat globalisatie enorm goed werkt. Goedkope spulletjes bij de Action, leuke internethandel voor iedereen, je dochter een influencer en de geldmensen zijn zowel qua centjes als qua vingertjes in papjes veeeel talrijker geworden.

Niks te ‘Party like it’s 99′ maar ‘Party like your profit line is 99 %’

Corporate geld, privé geld, stout geld, geroofd geld, drugsgeld, meer geld dan God, het maakt niet uit in de rondjes die de wasmachine blijft draaien. En elk jaar komt er weer een hele sloot centjes bij – onder andere keurig netjes ‘veracceptabeld’ via de Zuidas en via onze overzeese gebiedsdelen.

Nu ziet het leven er als miljardair, oligarch, cokebaas, Afrikaans heerser er aanmerkelijk anders uit dan dat van u en ik. En is naar alle waarschijnlijkheid is ook de maatschappijvisie een tikkeltje anders dan Nukubu zorgjes en overpeinzingen. Voorbeeld: de familie van de centjes achter Cambridge Analytics van Brexit avontuur, toch anders.

Die mensen – die met recht kunnen zeggen zeer succesvol te zijn (wat anders dan dat ze dat enkel en alleen zijn door hun unieke ikje) – gaan nooit toestaan dat hun speeltjes afgepakt worden. Bovendien hebben ze letterlijk en figuurlijk the best money can buy aan hun kant voor advisering en enforcement.

Ook lobby’s, wetten en regels kun je naar je hand stellen ….

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
8 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Veracceptabeld…. geweldige nieuwspraak. Alle teloorgang in 1 woord. Bovendien onverkort toepasbaar op alle miskleunen.
Dank.
Ben nu wel ietwat mistroostig, maar dat kan ook aan de regen en het vallend blad liggen.

Ellen
Ellen
8 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ah dus de oplossing van dit alles kan mogelijk hennepteelt zijn. Industriële hennep wel te verstaan. Maakt de bodem schoon, duurzaam, en kan alle industrieën vervangen. Als nl nu groot inzet op hennep kunnen we veel patenten en ontwikkelingen op onze naam zetten. (Alles kan je maken van hennep, behalve glas) terug naar de gouden eeuw.

38
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x