Verlos ons van dit kabinet (2)

Wat er moet gebeuren met asielbeleid en energievoorziening

Supranationale organisaties voelen veel voor het vormen van een soort wereldregering. Zo’n situatie wil men bereiken door internationale verdragen te sluiten die nationale wetten overstijgen. De gevolgen zijn verstrekkend, omdat – bedoeld of onbedoeld – nationale parlementen daarmee buitenspel worden gezet. Als deze ontwikkeling zich doorzet gaan nationale regeringen functioneren als zetbazen van een ondoorzichtige globalistische en elitaire toplaag. In deel 1 van dit drieluik is deze stand van zaken geschetst. In dit deel 2 van het drieluik (en in het komende deel 3) beschrijft emeritus hoogleraar Guus Berkhout van de TU Delft wat er dan wél moet gebeuren.

Het streven van allerlei internationale organisaties naar het totstandkomen van een soort wereldregering is een uiterst verwerpelijke ontwikkeling. Niet alleen omdat hiermee nationale kiezers buitenspel worden gezet, maar ook omdat individuele landen grote geografische, economische, sociale en culturele verschillen kennen en dat voor goed bestuur maatwerk essentieel is! Ter illustratie werd in deel 1 van dit drieluik duidelijk gemaakt dat van bovenaf opgelegde one size fits all-verordeningen alleen maar tot armoede onder de bevolking zullen leiden. In ons land zien we dat de top down-eisen om onze energie- en voedselsystemen te vergroenen catastrofale gevolgen hebben: onbetaalbare energie en torenhoge inflatie.

Maar nog absurder voor ons overvolle land zijn de aan ons opgelegde asielimmigratie-verplichtingen. Iedereen die ons land binnenkomt en zegt asielzoeker te zijn, mag niet geweigerd worden. In de afgelopen dertig jaar is de bevolking met zo’n drie miljoen mensen gegroeid, waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit reguliere migranten en asielmigranten (daar tel ik niet de onzichtbare groep bij die de illegaliteit is ingedoken). Wist u dat ongeveer de helft van onze bijstandsuitkeringen naar nieuwe Nederlanders gaat met een niet-westerse achtergrond, en dat deze groep naar verhouding viermaal zoveel misdrijven pleegt als de autochtone Nederlanders?

De conclusie van deel 1 is dat we niet alleen een land van onbetaalbare energie- en voedselprijzen zijn geworden, maar ook een overvol land van files en wachtlijsten. En bovenal dat we een land zijn geworden, waarin de saamhorigheid sterk is afgenomen. Wat is hier duurzaam aan?

 

Angst als strategie

Laten we beginnen met te constateren dat Nederland een prachtig land was om apetrots op te zijn. Voor mijn werk heb ik veel gereisd, en in het buitenland keek men vol bewondering naar wat The Amazing Dutch voor elkaar kregen. Hoe is het dan mogelijk dat in ons land de bestuurlijke elites al die jaren hun perverse gang hebben kunnen gaan? Het antwoord is eenvoudig.

Het verleden laat keer op keer zien dat de gemakkelijkste manier om burgers tot volgzame onderdanen te maken, is ze de stuipen op het lijf te jagen. En dit tijdloze basisprincipe is precies waar de bestuurlijke elite nu wederom met groot succes gebruik van maakt.

Het angstverhaal van deze tijd gaat over een aankomende klimaatcatastrofe: “De mens heeft ervoor gezorgd dat de wereld zo snel opwarmt, dat we nu op weg zijn naar een wereldwijde ramp. Het is vijf voor twaalf en we moeten onverwijld handelen.” Door miljarden aan subsidiegelden uit te delen, hebben wetenschappelijke organisaties en de media zich achter het karretje van deze ‘Merchants of Despair’ laten spannen. In de afgelopen decennia zijn hun alarmistische voorspellingen steeds huiveringwekkender geworden. Het gevolg is dat burgers massaal in paniek zijn geraakt. Er zijn nog nooit zoveel depressieve jongeren geweest.

 

Onheilsboodschap

Echter, vele duizenden excellente wetenschappers wereldwijd waarschuwen dat het hier gaat om foute voorspellingen met dubieuze klimaatmodellen. Ze laten zien dat die modellen zijn gemaakt om de onheilsboodschap van de bestuurlijke elite te ondersteunen. Daar komt nog bij dat elke gebeurtenis van extreem weer door de klimaatalarmisten wordt gebruikt om hun gelijk te halen. Helaas wordt het harde feit, dat modelvoorspellingen ver verwijderd zijn van de realiteit, buiten de media gehouden. Van hoor en wederhoor is geen sprake.

Klimaatangst is ondertussen doorgedrongen in alle onderdelen van het overheidsbeleid. Het klimaat krijgt overal de schuld van. De hele samenleving moet ‘klimaatneutraal’ worden. Het gevolg is dat alles waar we in uitblinken, niet wordt gekoesterd maar kapot wordt gemaakt. Dat kan niet zo doorgaan. We moeten problemen radicaal anders gaan aanpakken. Ons land moet voortaan geregeerd worden zonder klimaatangst en met een visie voor de toekomst. Hier volgen de eerste vier actiepunten voor een nieuw begin. Meer actiepunten volgen in deel 3 van dit drieluik dat zondag 11 september op OpinieZ.com wordt gepubliceerd.

 

Actiepunt 1: Regeerakkoord alleen op hoofdlijnen

Gedetailleerde en rigide regeerakkoorden zijn volledig uit de tijd en maken goed bestuur onmogelijk. Het regeerakkoord moet zich uitspreken over de toekomst van ons land, over wat de regeerploeg concreet wil bereiken en wat de manier van aanpak zal zijn. Vervolgens vragen de bereikte resultaten en de dynamiek in de samenleving om voortdurende aanpassingen. Daarbij is de interactie met de samenleving (‘de nationale werkvloer’) van essentieel belang.

Dan is er nog een belangrijk feit. De veranderingen in de maatschappij gaan in de moderne samenleving met een steeds hoger tempo. Dat komt door de snelle ontwikkelingen in de technologie en de snelle veranderingen in de mondiale interacties. Heel lang overleggen om tot een regeerakkoord te komen en dan afspreken dat wat er in het akkoord staat in beton gegoten is, laat een stuitend gebrek aan realiteitszin zien. Hier moet het precies andersom. Kort overleg over hoofdlijnen in de aanpak, en bij uitvoering je snel aanpassen aan onverwachte veranderingen.

Samenvattend: het regeerakkoord zal zich op hoofdlijnen moeten uitspreken over hoe we ons overvolle land gaan inrichten, waar we ons geld mee gaan verdienen, hoe we van die verstikkende bureaucratie af kunnen komen en wat voor een inspirerend perspectief we aan de jongeren gaan bieden.

 

Actiepunt 2: Collegiaal kabinet

Bewindslieden moeten opereren als een collegiaal team, waarin nauw wordt samengewerkt en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Bovendien moet de grote hoeveelheid kennis en ervaring in de samenleving worden gebruikt om ervoor te zorgen, dat wat er in de maatschappij gebeurt niet wordt versimpeld tot onafhankelijke processen met één regelknop. Datzelfde geldt voor de natuurgebieden. Daarnaast moeten de bestuurlijke processen juist wél sterk worden vereenvoudigd. Dat is het tegenovergestelde van wat er nu gebeurt.

Wat er allemaal in onze maatschappij gebeurt, wordt bepaald door de economische, sociale en culturele processen die daarin plaatsvinden. Die processen vertonen een sterke samenhang. Dat maakt de moderne maatschappij een complex systeem. Hetzelfde geldt voor wat er allemaal in onze natuurgebieden gebeurt. Hier bepalen het lokale klimaat, de samenstelling van de atmosfeer en de gesteldheid van de bodem met elkaar hoe de flora en fauna er aldaar uitzien en functioneren.

Voor beide systemen geldt, dat ingrijpen in één onderdeel – hoe nobel de bedoelingen ook mogen zijn – grote ongewenste gevolgen kan hebben in de andere onderdelen en daarmee in het totaal. Nemen we ook nog mee dat beide systemen (maatschappij en natuur) elkaar beïnvloeden, dan zien we het beeld van een zeer complexe samenleving en is grote bescheidenheid bij ingrijpende bestuurlijke maatregelen geboden.

Uit het bovenstaande volgen twee ernstige waarschuwingen bij bestuurlijke interventies. In de eerste plaats, het denken dat we met één factor een complex systeem naar onze hand kunnen zetten, is verregaand naïef. Voorts, het land besturen met bewindslieden die strikt onafhankelijk van elkaar opereren, leidt tot een kakafonie van acties die problemen nooit kunnen en zullen oplossen. Let wel, pleisters plakken zullen ‘oplossingen’ alleen maar ingewikkelder maken.

Als we beide onsamenhangende manieren van besturen combineren, dan komen we tot een cultuur waarin niemand meer overziet wat er gebeurt en bestuurlijk ingrijpen niets oplost. Integendeel, het leidt onvermijdelijk tot een crisis. Dat is precies wat we nu in alle sectoren zien gebeuren. Maatschappelijke en natuurlijke processen worden versimpeld en bestuurlijke processen worden ingewikkeld gemaakt, terwijl het precies andersom moet.

Hieronder zullen we laten zien wat dit concreet betekent voor de twee belangrijkste beleidsvelden: energievoorziening en asielimmigratie. Als we die niet per omgaande op orde krijgen, blijven investeringen in de andere beleidsvelden slechts druppels op een gloeiende plaat.

 

Actiepunt 3: Gebruik het Groningse gas

Ons land moet razendsnel de bestaande Nederlandse gasvelden optimaal gaan exploiteren en nieuwe gasvelden in productie brengen. Van de opbrengsten (vele tientallen miljarden) moeten de Groningers ruim worden gecompenseerd voor wat ze is aangedaan en kunnen we volop investeren in moderne kerncentrales, waar we volledige zeggenschap in hebben.

Een betrouwbaar en betaalbaar energieaanbod is beslissend voor de welvaart in ons land. Als er iets mis is met het energiesysteem (schaarste, black-outs), dan zijn er grote problemen in alle sectoren. Een wijs Hollands spreekwoord zegt: “Je moet nooit oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt”. Het is onvergeeflijk dat in de afgelopen jaren onze schone kolencentrales dicht moesten en gasvelden moesten sluiten, terwijl we nog lang geen adequate vervanging voor deze goed functionerende energievoorzieningen hadden en hebben.

Grootschalige bossenkap voor brandstof is de meest vervuilende vervanging die er is. Toch is het volgens de EU een duurzame oplossing. Ervaring laat ook zien dat zon- en windenergie totaal ongeschikt zijn voor ons land (onbetrouwbaar, onbetaalbaar en ruimte verslindend). We zullen nog vele decennia fossiele brandstoffen hard nodig hebben. Met onze vele gasvelden en schone energiecentrales is dat geen enkel probleem. Wist u, dat met de huidige gasprijs van meer dan €2 per m3, een jaarlijkse productie van 25 miljard m3 elk jaar meer dan €50 miljard aan inkomsten oplevert?

Daarmee kan Nederland in hoog tempo de schandelijke behandeling van de Groningers goed maken en volop investeren in de energiebron van de toekomst, moderne kerncentrales, zonder commerciële banken daarbij enige rol te laten spelen. Daarmee stapt Nederland een nieuw tijdperk in, waarbij wij 100% eigenaar zijn van de kerncentrales en ons land weer volle zeggenschap gaat krijgen over zijn eigen energievoorziening.

 

Actieunt 4: Opvang in de regio

Een waarlijk duurzaam vluchtelingenbeleid kan niet zonder opvang in de regio. Daarvoor moet Nederland in een aantal regio’s, met name delen van het Midden-Oosten en Afrika, een ‘Camp Holland’ vestigen waarin vluchtelingen niet alleen worden opgevangen, maar ook via scholing worden voorbereid terug te keren om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land. De kosten van opvang, scholing en ontwikkeling moeten gefinancierd worden uit de kas van ontwikkelingshulp.

Het huidige asielbeleid is in al zijn bizarre facetten het tegenbeeld van duurzaamheid, mede doordat het gebaseerd is op een totaal gedateerd Vluchtelingenverdrag uit 1951. Dat verdrag moet worden opgezegd met een voorstel voor een nieuwe versie, die past bij de realiteit van nu. In overweging nemend dat nog miljarden jonge mannen plannen zullen maken om naar het (vooralsnog) welvarende Westen te komen, en kijkend naar de onoverbrugbare verschillen tussen westerse en niet-westerse culturen, is de enige duurzame oplossing ‘opvang in de regio’.

Vergeet niet dat ons land vroeger vluchtelingen uit naburige landen gastvrij opving en dat nu weer doet met de hartverwarmende ontvangst van vluchtelingen uit Oekraïne. Vergelijk deze succesvolle regionale oplossing met de totale mislukking bij de opvang van niet-westerse asielzoekers, al decennialang (zie hierover ook deel 1).

In het slotdeel van dit drieluik (publicatie op OpinieZ.com zondag 11 september) komen actiepunten op het gebied van klimaatbeleid, bodembeheer, watermanagement en arbeidsproductiviteit aan de orde. Tevens kom ik met een vergaande maatregel om de verstikkende bureaucratie in ons land met wortel en tak uit te roeien. Het drieluik wordt op zondag 18 september gevolgd door een concreet voorstel van mijn hand voor de samenstelling van een herstelkabinet.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
51 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
pedro dos
pedro dos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Perfect stuk. Snijdt hout. Iets om op te pakken en uit te werken. Wat let ons?!
Betreffende het asielprobleem wil ik het volgende ter overweging meegeven: met name de immigranten met een niet-westerse achtergrond (maar bijv. géén Vietnamezen, voormalige bootvluchtelingen!) veroorzaken de druk op de ketel en het overgrote deel van alle “overlast”. Deze groep heeft in grote lijnen dezelfde culturele en religieuze achtergrond als de bevolking van bijv. Saoedi-Arabië. Dit land heeft een oppervlakte van 2.150.000 km2 met ca. 35.000.000 inwoners en dat zijn er dan ca. 16,3 per km2. Ter vergelijking: Nederland heeft ca. 17.500.000 inwoners en het land heeft een oppervlakte van ca. 41.543 km2, dat zijn dan ca. 421,3 inwoners per km2…!!
Saoedi-Arabië is één van de rijkste landen ter wereld, het geld klotst tegen de plinten op en het ene na het andere megalomane project wordt bedacht, gepland en uitgevoerd, nu weer met een hypermoderne “flatstad” waar honderdduizenden en zelfs miljoenen mensen gehuisvest kunnen worden…
“Onze” niet-westerse immigranten aub naar Saoedi-Arabië laten remigreren waar ze met open armen door geloofsgenoten ontvangen worden en waar voor hen een waar paradijs op aarde gecreëerd gaat worden. Van de woestijn is (met heel veel geld en kennis) een fantastisch woongebied voor velen te maken. een WIN-WIN situatie zou ik zeggen. Bespaart de rest van de landen bovendien enorm veel geld dat voor andere, bijna net zo belangrijke zaken en taken ingezet kan worden.
Zijn er medestanders cq mensen die er ook zo over denken…? Hoor graag.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Saoedi Arabië wil die mensen alleen maar tijdelijk om het vuile werk te doen. Die gaan ze echt geen immigranten zomaar opvangen. Als je een grote zak geld of invloed mee brengt ben je welkom.

pedro dos
pedro dos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste Niwhl, we gaan het hen niet vragen, het komt gewoon bij hun takenpakket. Punt uit.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Konden we dat maar op de 1 of andere manier bewerkstelligen.
Misschien moeten we een hele boel mensen gewoon daar op het strand afzetten of in hun woestijnen droppen.
Ben het met u eens dat opvang bij volkeren die dezelfde cult aanhangen vele malen beter zou zijn.

HenkyPanky
HenkyPanky
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals altijd een prima stuk Guus.
Ik begrijp nog steeds niet waarom het kabinet ons land bewust kapot maakt. Het wordt tijd dat zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Het graaien uit de “schatkist” is te simpel zonder verantwoording af te leggen aan de belastingbetaler.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

Ik begrijp het wel, en denk dat het niet alleen schandalig is, maar zelfs crimineel genoemd zou kunnen worden. Rutte/Kaag c.s. hebben Nederland uitgeleverd aan supranationale ongekozen en ondoordringbare organisaties, die snode plannen hebben. Waar ook de volksvertegenwoordigers geen invloed meer op hebben. Ze hebben de democratie verruild voor nepotisme en een ‘linksliberale’ oligarchie. Een vorm van landverraad in mijn ogen.

Dino51
Dino51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Helemaal mee eens, er wordt een andere agenda gevolgd al wordt dat nooit bevestigd door Rutte IV.
Deze coalitie zal er alles aan doen om de rit uit te zitten omdat anders de 4 partijen imploderen.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Niet enkel de coalitie, kijk naar het stemgedrag van bepaalde partijen vanuit de oppositie bij het indienen van een motie…..de meelopers zonder eigen ruggengraat

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

De politieke elites van zeer veel landen onderschrijven de technocratische agenda als oplossing voor de problemen van eindige grondstoffen, massa-werkloosheid a.g.v. robotisering en toenemende invloed van AI, te veel mensen in het algemeen en met name te veel mensen met een laag IQ. Je zult de problemen zoals genoemd moeten agenderen en alternatieve oplossingen aandragen. Persoonlijk denk ik dat de genoemde problemen schromelijk overdreven worden, mogelijk met uitzondering van laag IQ.

Zoals bij elke revolutie is ook deze opstand van de elites het gevolg van ideeën. De technocratie is uiteraard ook een idee. Voor het eerst geformuleerd in 1920 ongeveer, niet geheel toevallig aan het einde van de Tweede Industriële Revolutie. Nu zitten we aan het einde van de Derde Industriële Revolutie en we maken het wederom mee. Met dat verschil dat ze nu veel beter georganiseerd zijn. Ze hebben de macht om hun plannen uit te voeren, met name omdat ze samenwerking gezocht hebben met alle stakeholders die er toe doen, en dat zijn jij en ik niet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Maar de échte stakeholders zijn de volkeren. Zouden dat in ieder geval moeten zijn.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik vrees dat dit nog nooit het geval is geweest. Niemand raadpleegt het volk. Dat is ook vrij zinloos omdat het volk verdeeld is, verschillende inzichten en voorkeuren heeft. Welke voorkeuren moet je dan inwilligen als politiek heerser? Daar waar de meesten voor zijn? Dat zal betekenen dat grote groepen ontevredenen achterblijven. Je kunt nu eenmaal niet de belastingen tegelijkertijd verlagen en verhogen, De 17 SDG wel uitvoeren en niet uitvoeren. Misschien ben je gevallen voor de uitspraak dat in een democratie het volk bestuurd. Niets is minder waar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Als een ‘stakeholder’ een belanghebbende is, is het volk de stakeholder. In de zin dat diens belang voorop moet staan. In tegenstelling dus van de huidige mores, dat politieke partijen hun ‘puntjes’ uitruilen. Met als gevolg dat er besluiten worden genomen die niet in het belang van het volk, de ‘stakeholder’ zijn.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

Ja, het is ook mijn indruk dat men dit bewust uit de hand laat lopen. Dit hoort bij het angst aanjagen om de mensen onder de duim te houden en tegen elkaar op te zetten, verdeel en heers !

Heijtink
Heijtink
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  HenkyPanky

Eens met onderstaande reacties met toevoeging: 1% MASTERS wil 99% SLAVEN. Die groep miniseren zij, zodat er meer ruimte komt voor hun eigen verblijf: niet voortdurend tegen ‘rijke’ toeristen aanlopen, maar alle ruimte voor elkaar. Alle maatregelen onder het mom van: de wereld is vol/overbevolkt. Die uitroeiing noemen zij niet, maar gebeurt wél. De start is de oversterfte, die onverklaarbaar is. Zo zullen meer mensen sterven: rust op de wereld met meer natuur en genotsruimte. Mars is ook niet alles . . . Dus dan maar 2 of 3 miljard mensen minder, waar je mee kunt doen wat je wilt: de menshouderij, zou Ad Verbrugge zeggen!!.
Tegen dat denken moeten we ons teweerstellen. Dus geen verdeeldheid, maar heel goed samenwerken en de bevolking heel gedegen informeren. Die wordt nu overtuigd met klimaat en overbevolking. De proef is: besparing afdwingen door hoge prijzen en schaarste en oorlog/volksverhuizingen. Dan heeft het volk het druk en verdeeld. DENK IK.

MrPercussionPete
MrPercussionPete
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Met alle respect voor de heer Berkhout, hij zegt geen woord verkeerd, maar de vraag die moet worden gesteld is: WAAROM wordt de immer grijnzende Rutte telkens opnieuw gekozen ? Kennelijk zijn er hele volksmassa’s die ondanks alle crises toch telkens weer op die onbetrouwbare en leugenachtige VVD stemmen, iedere vier jaar opnieuw. Dat is het cruciale probleem. Niet Rutte, maar zijn electoraat. Als we nou eens beginnen met DIE vraag te beantwoorden.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

Die vraag is heel eenvoudig te beantwoorden. We hebben te maken met een leugenpers en met leugenmedia die alles wat de regering zegt , reproduceren als de enige juiste visie.En dat al minstens 40 jaar. De media zijn financieel geheel afhankelijk van de overheid. Kranten en NOS.

MrPercussionPete
MrPercussionPete
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik vrees dat u gelijk heeft… De NPO is de spreekbuis van VVD66. En de Telegraaf is wat Baudet heel treffend noemt: “Controlled Opposition”. Het geeft de mensen de illusie van een kritisch geluid, maar als puntje bij paaltje komt staat de Telegraaf vierkant achter Rutte. Het is één grote machtskliek die slechts twee doelen voor ogen hebben. Ten eerste moet er zo veel mogelijk invloed en besluitvorming vanuit Brussel komen en ten tweede moeten conservatieve volkspartijen (PVV, Forum en JA21) systematisch buitenspel worden gezet. Dat is alles.

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

Machthebbers zijn altijd allereerst uit op behoud of uitbreiding van die macht. Vandaar het vuur dat aan de schenen van Trump wordt aangelegd een paar maandjes voor de midterms. Vandaar de mooie woorden van kuiken Attje, keffar Klaver, etc. maar wel meestemmen in de TK.
Het eerste doel van een politicus is herkozen worden. Inmiddels hebben de politiek ervarenen hierin een niveau van finesse (of doortraptheid zo u wilt) bereikt dat het hen mogelijk maakt om met de schijn van democratie alles buitenspel te houden wat hen die macht kan afnemen. Ongeveer zoals een ervaren speler het spel ‘boter-kaas-eieren’ op een gegeven moment volledig ontleed heeft – en dan is het geen leuk spel meer, omdat van tevoren vaststaat wie er wint…

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Er zit nog wel een ander kantje aan hoor. Want de VVD-stemmer was vanouds de ‘ondernemer’. Die was (in de jaren ’70) notoir TEGEN de overheid (waar de PvdA daar duidelijk VOOR was). Waarom was hij tegen de overheid? Omdat de overheid zijn speelruimte beperkte om te ondernemen, lees: geld te verdienen.
Inmiddels is echter de overheid een grote, zo niet in veel gevallen de grootste opdrachtgever geworden. De subsidies voor allerhande projecten, op nationaal maar zéker ook op Europees niveau, zijn niet te versmaden. Een goede ondernemer weet: never bite the hand that feeds you.
VVD-stemmers zijn dus volstrekt geen principiële mensen, maar daar waar het geld te halen is, dáar zijn zij te vinden. Vandaar dat ze moeiteloos hun D66 leider Rutte steunen, ook als die een kabinet vormt waarin 100% D66 beleid wordt uitgevoerd. De principe-lozen van D66 passen uitstekend bij de visie-lozen van de VVD.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Drie opmerkingen:
1) de zog. klimaatonderzoekers zijn eigenlijk marinologen, biologen , glaciologen die van weer geen verstand hebben maar alleen veranderingen op de grond waarnemen. Nuttig, maar het zegt niets over de menselijke invloed op het klimaat. De zog. 97 procent consensus is kunstmatig tot stand gebracht.
2) de collegialiteit in het kabinet werkt al jaren en werkt ons de afgrond in. Het gaat niet om collegialiteit, maar om politieke wil en die is al heel lang niet gericht op Nederlandse belangen maar op globalistische doelen.
3) opvang eigen regio wilde de CD al in 1983. Bijna alle ‘asielzoekers’ in Nederland passeerden veilige landen en hadden opvang in eigen regio,en zijn dus eigenlijk migranten . Onze regering negeert bewust deze feiten.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Volledigheidshalve bij punt 3):
Het Vluchtelingenverdrag uit 1951 hoeft niet opgezegd te worden, het moet NAGELEEFD worden . Dat laatste gebeurt al 40 jaar niet meer. Migranten worden niet teruggestuurd, illegalen worden steeds weer opgevangen en dit is ONWETTIG. En al die regeringen doen dit willens en wetens en hebben dus het sociaal contract met de Nederlandse bevolking eenzijdig opgezegd en dienen globalistische opdrachtgevers.

Dino51
Dino51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Helemaal mee eens Andre maar het verdrag van Straatsburg in 1975 in ruil voor olie moest massale integratie en opname van islamisten bevorderen in Europa!

DessertProfessor
DessertProfessor
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik mis is een oplossing voor het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Volgens mij kan dat alleen door macht terug te geven aan burgers, die middels referenda de grote belissingen zelf gaan nemen. Parlement en regering worden een soort dagelijks bestuur, dat die besluiten gaat uitvoeren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  DessertProfessor

Er hoeft geen oplossing voor gebrek aan vertrouwen te komen, hoor. Dat wantrouwen is terecht. Waar een oplossing voor moet komen is de onbetrouwbare roverheid.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien ook die 5,1 miljard eens boven tafel zien te krijgen. Kunnen we een berg russisch gas van kopen.
Overigens verbazingwekkend dat die affaire geen staartje heeft gekregen. Dat geld moet toch te achterhalen zijn. Er is mag ik aannemen niet contant mee betaald.

Kee
Kee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed geschreven geen woordt van gelogen .
Het elite die ons land tot speeltuin heeft gemaakt voor de politieke inbecielen .
Waar leugens en intimideren van het volk de gewoonste zaak is geworden .
Afzetten dat is enigste optie .
En deze partijen vvd gl d666 pvda cu nooit meer mee laten regeren.
Er moet een commissie komen die de politiek controleerd zodra het fout gaat zo als nu dat ze afgezet kunnen worden.
We moeten af van dit zooitje criminelen

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goede voorstellen van Guus Berkhout. Met name gebruik Gronings gas en opvang in eigen regio.
Jetten ziet de giga gas prijzen als een soort verknipte belastingmaatregel die de mensen zal leren om minder energie te gebruiken.
Dus zijn volle gastanks stroken niet helemaal. Energie slurpende bedrijven liggen immers al stil.
Jetten is dus blij dat hij valselijk de schuld om die reden op Rusland kan schuiven .
Rutte zit vuistdiep in het oekraine dossier
In januari 2013 was hij aanwezig in Davos tijdens de sgalke gas deal in oostelijk oekraine tussen de toenmalige Oekrainse president en de CEO van Shell.
Putin kwam in 2013 (Rusland-Nederland jaar) naar Nederland en dronk pils met Willem van Amsbergen. In 2013 stookte Sjoerd Sjoerdsma de Gayparade tegen de Russische anti-homo politiek.
Greenpeace International Diederik Samsom stookte de bezetting van een Russisch boorplatform in de Poolzee en zijn huidige Baas, de Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor European Green Deal, Frans Timmermans stookte oorlog in de oekraine op 6 december 2013. In 2014 begon de oorlog in oost oekraine en op 17 juli 2014 crashte de MH-17.
Sindsdien is Rutte geobsedeerd door Putin in de zin dat Rutte in zijn queste voor gerechtigheid daarmee in het zadel wil blijven … kostte wat het kost.
Behalve Putin zitten alle genoemde personen in een tunnel van beroepsdeformatie

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Guus,

Hierover valt nog veel meer te zeggen. Gezien de huidige omstandigheden in ons kikkerlandje – drain the swamp anyone? – leest dit als een recept voor revolusi, terwijl het allemaal niet zo moeilijk is.

Waarom zijn dingen die niet te moeilijk zijn dan zo heel moeilijk, dat onze vroede vaderen enkel met omwegen – commissietje hier, tafelgesprek daar – komen met foplossingen? Geld is het makkelijkste antwoord: Met het behoud van het status quo is het meer, prettiger, overzichtelijker, beter te optimaliseren geld verdienen dan in een Stunde Null.

Gemist onderwerp is de bevolkingsgroei. Over de oorzaken van de populatiegroei in NL wordt wel het een en ander gezegd, daarbuiten niet. En dat is jammer.

Kort voorbeeld: Syrië 1990 ca. 6 miljoen, Syrië 2010 ca. 11 miljoen .. en een nogal ’90’s economie. Ander gevalletje: Bevolking Afghanistan voor Westerse post 9/11 inmenging t.o.v. het wegrennen vorig jaar zomer is als 1 staat tot 2.

De invloed van goeie doelen clubs, basale gezondheidszorg en wat scholing zijn dus superdepuper positief indien afgezet tegen bevolkingsaantallen. En laten we de usual suspects nou nooit over dit eclatante succes horen.

Toch jammer, want je zou zeggen dat hiermee jaar op jaar een belangrijk KPI wordt afgetikt. We horen echter jaar in jaar uit – van Biafra, de Sahel naar Ethiopië en verder – van kommer en kwel, terwijl jeugdige humaniteit tot ver boven de plinten klotst.

Het omturnen van de ontwikkelingshulp naar vijf condooms per dag voor elke volwassene in Afrika i.c.m. het blijven promoten van same sex relationships i.h.k.v. diversiteit, zou wel eens tantoe veel effectiever zijn dan de green- en woke washing van de laatste doorloop van gratis geld voor blijvend zielige mensen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Bravo! Zeldzaam talent voor vileine humoristische realiteitszin.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste Niets is wat het lijkt,

Niet om mijzelf tot de maat der dingen te verheffen – al hoewel ik dat natuurlijk wel ben – zie ik op mijn meestal toch niet helemaal gelukkig geformuleerde flarden altijd was likes en dislikes langskomen.

En zo moet het zijn, alhoewel ik wel nieuwsgierig ben ik naar de achtergronden van de ‘haters’. Semi pedant toontje zal vast wel wat opleveren. Mansplaining ook, maar daar hebben er hier meer last van.

Los van deze muizenissen is het grotere plaatje er toch een van zorgelijkheid.

Ergens het gevoel dat we in Nederland, Europa en als Westen op een hele boel dingen in de verkeerde frames zitten, maar dat de ketelmuziek als een woest toeterende fanfare maar door blijft marcheren. Als was het om de eigen onzekerheid te overschreeuwen.

Accept the science (Covid). The sciences has been settled (klimaat). KDW staan niet ter discussie (stikstof). Maar nog een hele boel meer m.b.t. economie, sexuele identiteit/staatsburgerschap, etc, etc, waarbij discussie en het blootleggen van het machtswoord uitgesloten wordt.

in Afghanistan en Irak (zouden die geleasde ex NL Canadese Leopards inmiddels in China staan?) hebben we meegedaan omdat de VS los ging. Alle hoepla er omheen was precies dat. Alle voorspelbare vergezichten ten spijt.

En dan terug op de lus: Als je met elkaar decennia lang aan de verkeerde staarten staat te trekken, al dan niet in de vorm van zeer dooie paarden, en er is een ander deel van de mensheid, die je misschien nooit helemaal serieus genomen hebt, die vlijt en ijver op realiseerbare doelen focussen, dan zit er ergens een momentje bloot niksie kleren van de keizer aan te komen.

Pornamatig zitten we dan in de wat grovere genres, waarin het vooral ondergaan is. Ben meer van de smiles over en weer.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Balsem voor mijn gekwelde onmachtige ziel. Ik ben fan.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het probleem is dat als we maar genoeg leugens horen, dat we de waarheid niet meer herkennen.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Top artikel. Benbenieuwd naar deel 3,

Behalve “Verlos ons van dit kabinet” graag ook een zo spoedig mogelijke NEXIT.

HenkyPanky
HenkyPanky
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vroeger kreeg het volk nog “brood en spelen”, maar ook dat kan er niet meer vanaf.
Een oorlog wekt woede en verontwaardiging op.
Een natuurramp of pandemie daarin tegen medelijden.
Beide hebben hetzelfde effect. Uitroeien van de bevolking.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Morgen mag Rutte van mij zijn zooi meenemen en vertrekken! Maar grote vraag is wie gaat hem dan opvolgen? Er zijn op dit moment geen politici waarvan ik kan zeggen die is premier waardig. Kaag gaat het niet worden, en hoewel ik best gesteld ben op Caroline van de Plas gaat die het ook niet worden. Hoekstra is CDA en die is liever ook vandaag nog weg uit de politieke arena. Baudet heeft zijn eigen ramen inlopen gooien die die kan ook niet. Wilders wordt het ook niet na zoveelste motie van wantrouwen. Er zijn meer PVVérs in de kamer, maar die hebben wel de ervaring in de kamer, maar nu net niet wat je als premier nodig hebt. Bosma is wel gevat en kamer voorzitter en doet dat juist uitstekend! Maar premier is toch anders naar mijn idee. Maar ik zie graag namen langskomen waarvan andere mensen denken die zie ik wel zitten!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Kees v.d. Staaij als premier. Welbespraakt, staatskundig goed op de hoogte, altijd netjes maar to the point, goede helicopterview, denk dat hij uitmuntend leiding kan geven en daarbij het belang van NL kan vooropstellen.
Verder Roelof Bisschop, Harm Beertema, Martin Bosma, Zohair El Yassini, Esther Ouwehand, Ralf Dekker…..
Zomaar wat mensen met politieke ervaring die, naar mijn idee, best zonder de fnuikende issuegerichte partijachtergrond als minister in een klein kernkabinet zouden kunnen zitten om de grote lijnen uit te zetten.
En dan zijn er uiteraard ook nog mensen van buiten de politiek die misschien een post zouden kunnen vervullen, zoals Louise Fresco.
Maar zij zouden dan ook een mandaat moeten hebben om op de ministeries op te ruimen.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIets is wat het lijkt,

En hier raakt je nom de plume uit het zicht.

Ongetwijfeld zijn er veel meer capabele krachten – ook in het Haagse biotoopje – beschikbaar dan het nieuwe bestuursstijl (haha) equipe, dat nu het pluche klemvast tussen de billetjes heeft zitten.

Op dit soort boutades volgt dan altijd de conclusie dat het zooitje of deze of gene bloedbroeder/-zuster de noodzakelijke compententies node mist, etc, etc.

Eén opmerking daarbij is dat dit geheel afhangt van wat je de belangrijkste competenties voor een bewindspersoon vindt. Inhoudelijke kennis en overzicht hoort daar de laatste jaren echt niet meer toe.

De poppetjes zijn inwisselbaar – ook in hun steeds kleurlozere voorkomens en woordenbrij, maar dat kan een generatiedingetje zijn – maar de belangen er achter zijn dat stukken minder.

Stel nou – grote stel maar à la – dat we op een een of andere manier uitkomen bij een inhoudelijk capabel setje met een werkbare visie voor de komende 10 à 15 jaar, dan nog krijgen die zippynippy voor elkaar als het belangenuniversum daarachter de juiste planeten en sterren niet in de goede kwadranten heeft staan.

Die belangen zijn met een iets grotere tijdshorizon ook reuze leuk bezig in de open pit lobby die Brussel heet en heeft fijne tete-à-tetjes in Davos en andere gremia. De Nederlandse politiek is dus ‘iedereen kan schilderen met Ravensburger’, waarbij het plaatje al vast ligt.

Nu overzie ik dat in het geheel niet, maar het valt mij op, dat Nederlandje de laatste jaren veel kortste eindjes trekt in Brussel. Dat betekent dat ofwel de drs. zaken op zijn beloop heeft gelaten en/of dat andere zaken belangrijker gevonden worden.

Wat zouden die zaken waar wij naar moeten raden toch zijn?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Heerlijk stuk weer. Dank.
En, uiteraard, heeft u gelijk.
Maar alles beter dan de sterrenconstellatie die men nu projecteert, toch?
Want zelfs als we ze ooit wegkrijgen, zal er toch iets van bestuur moeten komen.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIets is dat het lijkt,

Laten we het vousvoyeren maar even achterwege.

Alles beter dan het huidige va et vient … hangt er vanaf of welk niveau. Zou graag zien dat een duurzame constante inbreng van wat Nederland kan zijn (maar hoe gaan we dat uitgespeld krijgen) de eerst komende 10 à 15 jaar op alle Europese niveaus.

Total lobby om Dr. Goebels maar een te parafraseren.

Vraag is alleen of we nog wat voor elkaar kunnen boxen nu het VK het gebouw is uitgelopen. D’n Diets heeft de laatste tijd van reality checks te verduren gekregen en dat Schlagfest is nog lang niet ten einde.

Wat Europa wil, doet en kan – anders dan blabla produceren, iedereen afkopen met elkaars geld en het ad infinitum herhalen van ‘every closer union’ fantasieën – zal in de praktijk neer komen op een soort doorslagje van wat de US aan het doen is. En een proxy war op onze kosten en ten laste van onze welvaart lijkt mij nou juist niet zo’n dingetje, zeker als de logische conclusie – doormarcheren naar Vladivostok en links en rechts een A-wapen koppen – bij niemand op het radarscherm lijkt te staan.

Soort geopolitieke equivalent van zelfmutilatie.

Het tekort aan (gevoelde) bewegingsruimte binnen de NL politiek is een direct gevolg van onhandig Europees opereren over de laatste 15 tot 5 jaar, dus ergens onafhankelijk van de verschillende Jan Klasen en Katrijn ensembles die we gehad hebben, of toch ergens weer wel …

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Ok, tutoyeren dus. Dankjewel.
Voor mij als naoorlogs fossiel is dat altijd een dingetje, ik voel nog steeds de strenge opvoeding van de nonnenscholen, discipline en rigide gedragsnormen zijn er (soms letterlijk) ingeramd, vousvoyeren gaat dus automatisch.
Onhandig Europees opereren…, eens. Vaak denk ik dat een Europese Unie, als die dan toch doorgedramd blijft, ever closer zelfs, misschien wat beter zou functioneren als we Oost-Europa en Rusland er gewoon bij zouden doen.
Bij de EU én bij de NAVO.
Geen vijandigheden meer, maar samenwerking.
Soms borrelen zulke onuitgewerkte gedachtestromen gewoon op.
Zou wel een hoop gelazer schelen, en ik matig me aan te denken: veel voordelen opleveren.
Bovendien, wie zei ook weer: ‘better have him inside pissing out…” In een andere context weliswaar, maar toch.
En tenslotte behoren ze geografisch gezien gewoon tot het continent Europa.
Zou Rusland dat doen?
Zou de VS dat wel of niet toestaan? Want ik besef terdege dat men daar de dienst hier uiteindelijk uitmaakt. Ze willen natuurlijk dé grootmacht blijven, maar als een Groot Europeesch Rijk zich geopolitiek en militair aan de VS zou verplichten, zou het oprukken van China vs. de VS een stuk moeizamer worden. En zou oprukken naar Vladivostok uit het handboek voor proxywarfare in de VS geschrapt kunnen worden.
Maar ja, denk ik dan weer, het groot-militair-industrieel-complex?
En vervolgens: zijn al die door de VS geïnitieerde oorlogen niet ook een vorm van Muenchhausen by proxy. Een probleem creëren (en/of in stand houden) om vervolgens als ‘redder’ in de schijnwerpers te staan? Zoals trouwens ook de NGO schepen die pretenderen drenkelingen te redden, en daardoor de migrantenroutes juist open houden?

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste Niets is dat het lijkt,

Op gevaar hier een ‘Wist u dat’ rubriekje van te maken:

Bij ons thuis werkte het anders en werd het Roomse volksdeel toch met iet wat meer distantie bekeken. Hoewel het op één of andere manier in het dorp stevig vertegenwoordigde Belgisch Vlaamse smaldeel daar een andere mening over had.

Het idee van grotere verbanden – zoals Rome dat in verschillende hoedanigheden zowel qua wereldlijke als geestelijke macht probeerde te doen laten gelden – is dat ook binnen het eigene af en toe iemand tot voorbeeld gemaakt moet worden. Ofwel de gang naar Canossa of een stukje georganiseerd misbruik, iedereen moet wel bij de les blijven.

Hoewel de EU doet voorkomen of de koene bureauridders te B eigenhandig de Muur hebben neergehaald, was het toch echt de overtreffende trap van VS defensieuitgaven die de Sumo worstelwedstrijd beslechtte (naast een generatiedingetje en een relatief bezien nooit echt lekker werkende economie ter linker zijde).

Dat de EU en allerlei andere clubs zowel gouvernementeel als privaat daarna hard aan het duwen zijn geweest en ook bijgedragen hebben aan een enorme transformatie, is mooi, maar zegt niets over de handhaving die ik aanstipte.

In een club moet er iets zijn dat bindt. Los van het genaaste Beethoven werkje is dat tot op heden geld uitgeven. En dan is de aanname dat iedereen wat krijgt en dat het rendeert.

We kennen allemaal het verhaal van het lang aangekondigde Griekse ziekenhuis. Dus met hoeveel ziekenhuizen zijn we nu bezig?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Alweer dank! Ik ga broeden.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

NIWHL v. d. Staaij kan ik me wel in vinden als Rechtse premier. Beertema kan als minister op onderwijs Ouwehand is links en we willen rechts af.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Ik zou ook af willen van links of rechts. Het moet gaan om weloverwogen in het belang van NL. Ouwehand geef ik wel de credits dat zij in staat zal zijn als minister de 1-issue grotendeels te laten varen. En niet alles wat links voorstelt is onzin. Dus mijn wens zou zijn een bestuur zonder partijpolitiek, met capabele mensen die niet continue elkaar bestrijden maar samenwerken om NL weer ‘great’ te maken.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Wat je zegt van Ouwehand is wellicht goed, maar Caroline van der Plas doet dat beter naar mijn idee. Die zou denk ik in een Breede coalitie goed passen. Maar dan moet je wel de goede partijen zien te vinden die dat kunnen vormen. VVD zou daarin ook een plek moeten hebben, maar die hebben zichzelf buitenspel gezet door keer op keer beloften te breken en ook meedoen aan het uitsluiten van de PVV. CDA geldt hetzelfde voor, en het wachten is op wat Omtzigt gaat doen, want als 1 lid kun je nooit deel uitmaken van een coalitie. En ook niet onbelangrijk met een forse winst van BBB is wie zijn dan de poppetjes die meegaan doen. Komen die nieuw binnen of zijn dat de overgelopen ex partij die of die.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eric

Als ministers zouden kunnen besturen zonder partijdwang en zonder hun speciale (vaak contraproductieve) issues, zouden veel kwesties naar mijn mening beter en daadkrachtiger kunnen worden opgelost.
Uiteraard zijn er veel meer competente personen die een ministerspost zouden kunnen vervullen als mijn rijtje. Dat waren zomaar namen die mij als eerste te binnen schoten omdat ik respect voor hen heb, al ben ik het met veel van hun (partij-) standpunten meestal niet eens.
Er is momenteel ook geen sprake meer van de zg. ‘dissidenten’ in partijen.
Alles is dichtgetimmerd in gedetailleerde regeerakkoorden, nog steeds, ondanks beloofde beterschap.
Dus ook geen stemmen zonder ‘last en ruggenspraak’ zoals zou moeten volgens de regels der politiek. Bizar eigenlijk.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dat is zeker bizar, maar ik weet ook nog wel stel namen van buiten de politiek, die wellicht ook goed in een regering kunnen plaatsnemen. Weet niet of de namen die ik zet partij gebonden zijn, maar je kunt net als Ernst Kuipers snel aansluiten bij een partij. Voor defensie bijvoorbeeld Mart de Kruif, of ook al eerder genoemd naar ik meen Dick Berlijn. Peter van Uhm kan ook nog. Justitie zoek je iemand die niet lid is van het soft gedeelte, maar iemand waarvan bekend is het recht goed toe te passen Wim of Hans Anker als die een hardere lijn voorstaan. Onderwijs iemand als Doekle Terpstra?

G. v.d. Graaf
G. v.d. Graaf
11 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb enkele aanmerkingen op dit artikel.
1. De zin: “Wist u dat ongeveer de helft van onze bijstandsuitkeringen naar nieuwe Nederlanders gaat met een niet-westerse achtergrond, en dat deze groep naar verhouding viermaal zoveel misdrijven pleegt als de autochtone Nederlanders?” is een voedingsbodem voor extreem rechts en lijkt mij daarom ongepast.

2. Het artikel betoogt dat kernenergie schoon is. Het kernafval probleem wordt daarmee totaal buiten beschouwing gelaten.

3. We hebben in Nederland geen Uranium mijnen. Wereldwijd is Rusland trouwens een van de grootste leveranciers. Dus energieonafhankelijkheid m.b.t. kernernergie is een sprookje.

4. Ik weet niet waarom boskap voor brandstof zo milieuverontreinigend zou moeten wezen. Indien voor het gekapte hout niewe aanplant wordt gekweekt lijkt mij dit juist een van de meest duurzame energiebronnen. De vraag naar energie is echter dermate groot dat houtstook verre van toereikend is.

5. Opvang in de regio van immigranten is alleen mogelijk wanneer zij wegens economische motieven naar West-Europa komen. Men poogt reeds tientallen jaren door middel van derdewereld hulpprogramma’s de economie in derdewereldlanden te stimuleren. Gezien het immigrantenprobleem blijkt het dus dat deze hulp totaal gefaald heeft. Er is dus een radicaal andere aanpak voor dit probleem nodig. Een economische Unie waar ook (Noord) Afrikaanse landen bij worden betrokken zou misschien een oplossing kunnen zijn.

Asielzoekers kun je per definitie niet in de regio opvangen want zij zoeken rechtsbescherming in een andere jurisdictie. Tenzij je de regio militair gaat bezetten als Nederlands grondgebied en de soevereiniteit van het land schendt. Het hoeft geen betoog dat dit niet tot de mogelijkheden van een democratie behoort.

G. v.d. Graaf
G. v.d. Graaf
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  G. v.d. Graaf

Nabericht
Wat betreft opvang in de regio met betrekking tot oorlogsvluchtelingen: dit is een mooie gedachte en zou bij intensieve controle kunnen functioneren. In de praktijk blijkt echter dat de nood, en daarmee de steun, in vluchtelingenkampen in de regio snel uit het zicht verdwijnt. De erbarmelijke omstandigheden op het Griekse eiland Lesbos halen amper de kranten, terwijl de omstandigheden in Appelscha dagelijks nieuws zijn. En dan heb ik het over een vluchtelingenkamp in Europa en binnen de EU en niet in Turkije, Libanon, Libië o.i.d. waar we amper of in het geheel geen (toe)zicht op hebben. Kortom, het voorstel van opvang van vluchtelingen in de regio lijkt eerder een oplossing om zelf maar van het probleem af te zijn en wat men niet ziet dat gebeurd niet.

p.
p.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind het toch wel erg makkelijk wat Prof. Berkhout hier doet. Wat is de oorzaak van alle ellende? Het aanjagen van angstgevoelens bij de bevolking door de elite.
Ja, dat zal waar zijn. Maar waarom vraagt Berkhout zich vervolgens niet af hoe het toch komt dat onze ‘elite’ (regering en andere hooggeplaatsten), niet alleen in NL maar in de gehele westerse wereld, klaarblijkelijk ongeveer tegelijkertijd de behoefte kreeg om haar bevolking de stuipen op het lijf te jagen?
Wil tot macht, zal hij wellicht zeggen. Dan volgt de vraag waar die wil dan opeens vandaan komt binnen een grotendeels (volgens diezelfde elite én haar kiezers vrijwillig en van harte opgebouwde) democratische samenleving om macht uit te oefenen over dat volk en niet meer naar de stem van dat volk te luisteren? Wat is het nóg hogere doel daarvan?
En waarom hebben al die stemgerechtigde leden van die westerse landen op een dergelijk gezinde ‘elite’ gestemd? Waarom zijn ze niet in opstand gekomen? Waarom komen ze nog steeds niet in opstand?
En als de programmapunten van Berkhout, die ik zeker waardevol vind, uitgevoerd zijn – wie zegt dan dat niet op termijn weer hetzelfde zal gebeuren?
Wat mankeert ons eigenlijk ‘im Westen’?

HenryN
HenryN
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat asiel verdrag uit 1951 is natuurlijk compleet verouderd en niet meer werkbaar maar aanpassen ho maar!
Het kan wel degelijk door dat verdrag gewoon op te zeggen en te vernieuwen. Op nationaal niveau gebeurt dat ook. Neem de pensioen wet van 1954 die was al vaak aangepast vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en nu wordt deze al weer aangepast en het is natuurlijk niet de enige wet die wordt/is aangepast neem alleen maar de werkloosheid wet! Allicht velen zullen nu roepen : maar asielverdrag is internationaal geregeld. So what je kunt het altijd opzeggen en zeggen dat het te oud is en onwerkbaar

51
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x