Help, Rutte IV gaat Nederland verbouwen!

Meer overheid, meer lasten en meer regels

Titelfoto bij Help, Rutte IV gaat Nederland verbouwen! Johannes vervloed OpinieZ @Diplo_jv

Titelfoto: Mark Rutte door Gerard Stolk, gepubliceerd onder CC BY-NC 2.0.

Rutte wil onder druk van D66 Nederland verbouwen. Een symptoom van de tendens naar steeds meer overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven. Tegelijkertijd nemen de private investeringen af en doen de Nederlandse en EU-economie het slechter dan die van de VS en andere westerse landen. Dat zou te denken moeten geven, er zouden alarmbellen moeten afgaan. Vooralsnog uiten de media vooral enthousiasme over de komende ‘verbouwing’. Johannes Vervloed schetst een somber beeld.

 

Meer overheid

In Nederland is het een duidelijk verschijnsel. Welk (vermeend) probleem zich ook voordoet, de oplossing wordt steevast gezocht bij de overheid. Waar dergelijk denken vroeger voorbehouden was aan de linkerkant van het politieke spectrum, is dit thans mainstream geworden. Zelfs de voorheen liberale VVD roept om meer overheid en minder marktdenken. Het is gevaarlijk wensdenken, de illusie van de maakbare samenleving, die we niet alléén in Nederland, maar ook in de Europese Unie zien.

In hoeverre Rutte IV zich daarbij heeft laten inspireren door de Great Reset, het gedachtegoed van World Economic Forum baas Klaus Schwab, of door het Build Back Better van Joe Biden weet ik niet. In ieder geval werd er een brief aan de Kamer aan gewijd.

 

Onderwerpen

Ik zal de ‘verbouwingsonderwerpen’ stuk voor stuk de revue laten passeren, zijnde: de voorgenomen aanpak van het stikstof- en klimaatvraagstuk, de woningnood, de arbeidsmarkt, de zorg, de economie, waaronder de agrarische sector en kansenongelijkheid in het onderwijs. 

 

Klimaat en stikstof

Gesteld dat er een antropogene oorzaak van klimaatverandering is, te weten CO2-uitstoot – wat nog steeds niet onomstotelijk is bewezen – is het devies van de overheid om die uitstoot te verminderen. Dat kan aan de private sector worden overgelaten met een CO2-emissiehandelssysteem of met door de overheid afgekondigde gebods- en verbodsregels. In de Europese Unie is een emissiehandelssysteem al in gebruik genomen, het zogenaamde European Union Emissions Trading System (EU ETS), maar slechts mondjesmaat.

Meer impact heeft de Green Deal van Frans Timmermans, die met allerlei regels en dwang de vermindering van CO2- uitstoot wil realiseren. Een zeer kostbare operatie, die ten koste gaat van onze economie en uiteindelijk zelfs van onze welvaartsstaat. Dat de kosten mee zouden vallen, is inmiddels doorgeprikt.

 

Een soortgelijke, op overheidsingrijpen gebaseerde aanpak zien we bij het stikstofvraagstuk. Het is een zelfgecreëerd probleem, collega Freek van Beetz schreef daar een uitgebreid artikel over.

 

De oplossing van dit vermeende probleem wordt door de regering gezocht in vermindering van stikstofuitstoot via overheidsmaatregelen: verlaging van de maximumsnelheid op de weg, beperking van bouwvergunningen en halvering van de veestapel. Pogingen van de betrokken sectoren om zelf verantwoording te nemen en met eigen oplossingen te komen worden steevast weggewuifd.

 

Woningnood

Een tweede sprekend voorbeeld waar de overheid als oplossing wordt gezien is de woningbouw. Terwijl de overheid met allerlei regels – en via het immigratiebeleid – de huidige woningnood zelf heeft veroorzaakt, wordt de oplossing gezocht in nog meer overheidsbemoeienis. Strakkere regels voor verhuurders, meer sociale woningbouw en in het volgende kabinet weer een minister van Volkshuisvesting. Aan een effectievere oplossing in de vorm van het verminderen van regels (denk aan de stikstofproblematiek, bestemmingsplannen, milieuverordeningen en andere vergunningsstelsels) denkt niemand. Laat staan aan meer ruimte voor projectontwikkelaars en andere private investeerders in de woningbouw om daarmee de werking van vraag en aanbod te herstellen.

 

Arbeidsmarkt

Het devies hier is minder flexwerk. Vanuit de wens om iedereen een vast contract met alle daarbij behorende bescherming te bieden, worden conform het rapport van de Commissie Borstlap nieuwe spelregels aan de werkgevers opgelegd. Dat er zowel bij werknemers als werkgevers valide redenen zijn voor het accomoderen van flexwerken – graag in deeltijd werkende tweeverdieners en een benodigde flexibele werknemersschil bij mee- of tegenwind voor werkgevers – wordt afgedaan als sociaal onwenselijk.

 

Zorg

De kosten van de zorg lopen gigantisch uit de hand. Nu al legt de zorg een beslag van 26% op de rijksbegroting. En met de vergrijzing en de snelle ontwikkeling van de medische wetenschap werd al in 2017 voorspeld, dat de kosten van de zorg over twintig jaar zelfs twee maal zo hoog zullen uitvallen. 

Veel partijen in de Tweede Kamer willen minder marktwerking. De SP bepleit zelfs een National Health System zoals in de VK en Canada bestaat, met een uitgekleed basispakket en wachtlijsten van soms jaren. Rutte IV lijkt de roep om minder marktwerking over te zullen nemen. Terwijl meer marktwerking voor innovatie en investeringen zorgt en daarmee voor prijsdaling.

 

Economie

Sturing van een economie die gestoeld is op vrij ondernemerschap is maar in beperkte mate mogelijk. De overheid kan zorgen voor een gelijk speelveld met antitrustbeleid, waarmee monopolie- en oligopolievorming wordt voorkomen of opgeheven. Tevens kan Keynesiaanse politiek worden gevoerd om de economische cyclus af te vlakken, waarbij fiscaal of monetair stimulerend beleid wordt gevoerd in tijden van laagconjunctuur en gespaard bij hoogconjunctuur.

Antitrustbeleid kan in Nederland nog veel beter, want er zijn te veel oligopolies, bijvoorbeeld in de zorg met slechts vier aanbieders van zorgverzekeringen die onderling (prijs-)afspraken maken. Ook enkele privatiseringen die tot een monopoliepositie hebben geleid waren onverstandig. Denk aan de NS, ProRail en PostNL. Privatisering is prima, maar wel mét concurrentie.

 

Keyenesiaans beleid

Het Keynesiaanse beleid was succesvoller. Omdat er gespaard was en de staatsschuld relatief laag kon Nederland tijdens de coronapandemie zonder al te veel problemen geld uitgeven om de economisch negatieve gevolgen te verzachten.

Waar het fout gaat is als de overheid meer wil dan gelijk speelveld en Keynesiaans afvlakkingsbeleid. Dan gaat de overheid op de stoel van de ondernemer zitten. Dat levert efficiencyverlies op. In tegenstelling tot de ondernemer, die aan de tucht van de markt onderhevig is, kan de overheid zonder al te veel verantwoording af te hoeven leggen allerlei onverstandige en vaak kostbare verkeerde beslissingen nemen. Projecten vallen dan (veel) duurder uit dan begroot, goed geld wordt naar kwaad geld gegooid en er wordt een stroperige bureaucratie gecreëerd. Denk aan de Betuwelijn, Fyra, de HSL, diverse ICT-projecten en de OV-chipkaart.

 

Melkkoe

Een tweede fout is het bedrijfsleven als melkkoe beschouwen. Het lijkt soms een makkelijke oplossing voor een begrotingsprobleem, lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Maar het is een drogredenering. Wat vergeten wordt is dat elke lastenverzwaring doorberekend wordt aan de consument. De burger betaalt uiteindelijk altijd. Het leidt slechts tot inflatie en een verzwakt bedrijfsleven. Als de consument meer moet betalen, besteedt hij minder. Naast een drogredenering is lastenverzwaring dus ook nog de kip met de gouden eieren slachten.

 

Middenschool

De Onderwijsraad bepleitte onlangs een driejarige brugklas, lees: een middenschool. Het zou de kansen voor kinderen met een achterstand vergroten. De regering lijkt geneigd dit advies over te nemen, maar de onderwijsinspectie maakt zich al zorgen.

Het is een oud idee, de middenschool van voormalig PvdA-minister van Kemenade. Zijn middenschool mislukte echter deerlijk, omdat het tempo van de klas bepaald werd door de langzaamste leerling. Intelligente leerlingen werden ontmoedigd. Een stimulans om het beste uit ieder kind te halen ontbrak.

Een slecht idee dus, niet doen. Beter is meer individuele aandacht voor kansarme kinderen.

 

Conclusie

Ongetwijfeld zal het niet aan goede intenties ontbreken bij de formatie van het kabinet Rutte IV. Maar dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens geldt, vrees ik, ook hier. De geschiedenis heeft op vele plaatsen en in diverse tijdperken uitgewezen dat een geleide economie, met als uiterste variant een staatseconomie, niet werkt.

De overheid is niet in staat om het leven van haar burgers van de wieg tot het graf te regelen. Bovendien gaat een dergelijke regie van bovenaf in tegen de menselijke natuur. Ieder mens hecht aan zijn vrijheid, eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar handelen en de mogelijkheid initiatieven te nemen die niet gefrustreerd worden door overheidsdwang. Helemaal uit den boze is het dwangmatig opleggen van gelijkheid. Dat heeft nog nooit gewerkt. Het leidt slechts tot dictatuur en algemene verarming.

Voorbeelden te over: de Sovjet-Unie, Cuba, Noord-Korea en laatstelijk Venezuela. Succesvolle landen kennen een relatief kleine overheid, die zich niet in detail met het leven van haar burgers bemoeit en een goed functionerende markteconomie: de VS en de meeste westerse landen. Nederland behoort – weliswaar minder dan voorheen – nog steeds tot die categorie. Laat Rutte IV daar geen einde aan maken.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal waar wat Vervloed schrijft. Maar er is een eenvoudige verklaring voor het feit dat een overheid nooit uit zichzelf zal afslanken.
Dat is eigenbelang. Net als een bedrijf alleen maar meer omzet wil maken en meer wil verdienen, wil elk overheidslichaam dat ook.
Iedereen die een cursus marketing doet, leert dat het eerste doel van een bedrijf is het voorzien in levensonderhoud van de mensen die bij dat bedrijf werken.
Elke overheidsdienst is allereerst een bedrijf dat omzet genereert en dus lonen.
Dit zal pas veranderen als het ‘bedrijf’ niet meer genoeg inkomsten kan genereren en dus wel moet ‘afslanken’. Burgers hebben geen invloed op dit proces, omdat ze niet het lef hebben op de oppositie te stemmen. Dat is namelijk de enige andere mogelijkheid om de omvang van de overheid terug te dringen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Andre
Kees
Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De tweede mogelijkheid is het land plat te gooien .
Helaas de Nederlander blijft liever in de stoel plakken dan op te komen voor zich zelf .
Via een nette weg kom je er niet .
Kijk maar de politiek heeft lak aan de burger we gaan weer verder in de oude formatie.
De burger heeft het nakijken

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens een recente peiling bij Pijl.nl krijgt deze oud/nieuwe kabinet een steun van maar 29%. Het vernieuwde oude kabinet gaat met dezelfde boeven als voorheen Nederland verbouwen. Ik zou zeggen, dat is helaas al gebeurd. Er wordt op moment gedemonstreerd tegen coronamaatregelen maar waarom niet tegen deze “nieuwe” boevenkabinet? Nederland wil geen coronamaatregelen maar accepteert deze mislukkelingen in hun doorstart. Het kan niet waar zijn.

Arie
Arie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alle socialistische heilstaten bewijzen; hoe groter de overheid, des te armer het volk. Dat is een natuurwet die deels te wijten is aan corruptie; macht corrumpeert immers. Bovendien zijn grotere overheden minder transparant, en ook daardoor vatbaarder voor corruptie. En dat alles trekt corrupte types aan.

Daarnaast heeft een te grote overheid de neiging om zich met steeds meer dingen te bemoeien; ook dingen waar zij niks van afweet. Kenmerkend voor links beleid is haat tegen boeren zonder te weten hoe een boerenbedrijf werkt. Vandaar dat “landbouwhervormingen” in de USSR, China, Cambodja en Zimbabwe leidden tot grootschalige hongersnoden.

Een te grote overheid verandert alles dat zij aanraakt in stront. Neem “armoedebestrijding”; alleen al in Amsterdam kunnen mensen 91 verschillende subsidies aanvragen. Daar zijn honderden goedbetaalde ambtenaren mee bezig.
En dan nog is het een systeem dat leidt tot grootschalige fraude; en vervolgens tot toeslagenaffaires waar de verkeerden zwaar gestraft worden.

Een kleinere overheid met lagere belastingen en zonder al die toeslagen is eerlijker en welvarender.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Arie
J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als Rutte eerst eens begon om zijn troon op te geven . Want het is onder zijn beleid dat het steeds slechter gaat in NL. Het is ook door zijn beleid veroorzaakt. De auto ”s moesten schoner. Wat je niet ziet, is er niet, was het motto Nu klagen dat het slechter gaat . Er is geen bedrijf , die nog voorraad heft in NL, nee de voorraad heeft men nu in de buurlanden opgeslagen , want in NL moet je er voor betalen . Verpleeghuizen waren niet meer nodig , nee de oudere mensen moesten maar langer thuiswonen , want dan had je ook geen verpleegkundige e.d. meer nodig . Ziekenhuizen idem. Nee we halen buitenlandse onderneminging binnen die mogen alles , maar betalen geen belasting, dan doet de burger wel, verhogen dan toch weer het een en ander. Hebben we de belasting toch ook . Rutte ,wij gaan gewoon in armoede verder . Ergens anders in de wereld bouwen ze kolencentrales bij de vleet. Maar het braafste jongetje vande klas gooit ze dicht want we gaan op stroom over. Je hebt de kolen en olie nodig, anders kan je je telefoon e.d. ook niet bezitten. Lariekoek een fossiel vrije toekomst

H.J
H.J
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Het braafste jongetje van de klas heeft een mondkapje op gezet en heeft zich met een vaccin laten stikkeren en roept tegen iedere anders denkenden wappie, wees eerlijk Linkse Nederlanders in Nederland kunnen we niets meer, kommer en kwel en dweilen met de kraan open.
Hou vol Rutte nog ff en Nederland is niet meer.
Noord Korea aan de Noordzee is een feit.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas voor wat er allemaal gebeurd .
Maar dit heb je te danken aan vvd gl d66 stemmers . stemmen.
Als de nl burger nu eens de tijd er voor nam om te stemmen krijg je dit soort taferelen niet.
Als ik lees dat de mensen rutte en zijn clubje zat zijn
Ook als je leest over migratie van al dat tuig wat naar ons land komt .
Als er geen actie ondernomen door de burger zelf zal er niks gebeuren.
Iedereen opstaan een éénheid vormen
Opstaan tegen de politiek en overheid.
Maar nu dit verhaal komt is er paniek .
En iedereen blijft zitten waar hij zit
Tot onze vrijheid totaal is verdwenen.
Het woordt democratie is een grote leugen.
Helaas hebben velen dat nog niet door.
En geloven nog in sprookjes
Hoe goed alles wordt geregeld voor de burger.
Alles met een doel.
De overheid of politiek heeft niks goeds voor u .
Het zijn uitnemers en wij de gebruiks voorwerpen.
Hoe naïef kun je zijn.
Keep on dreaming .

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Kees
H.J
H.J
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Inderdaad Kees kijk wat er op dit moment weer gebeurd met zo’n Broekers-Knol, zij is de zoveelste die niet capabel is voor dit liegende Rutte Kartel.

Zeg maar dag Ankie, Mark naait ook jou een oortje aan.

Auke51
Auke51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J

We zijn het falen op veel terreinen door onkunde en bureaucratisch geneuzel zat. De toeslagen affaire is het eerste voorbeeld wat m.i binnen een maand geregeld kon worden. 26000 mensen staan in bestanden bij de belasting maar een lijst maken met namen en banknummers kan men niet om mensen 30.000 Euro over te maken. Broekers-Knol is een anders voorbeeld van het failliete (immigratie) beleid. En na het aftreden in Februari gaat men gewoon weer opnieuw aan de slag als Rutte IV. Onbegrijpelijk!

Daan
Daan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kom op mensen wordt eens wakker Dit noemen we gewoon ordinair” Oorlog” Rutte is Nederland aan het schaakmat zetten Een manier om ons te verzetten is niet mee doen aan zijn geopolitiek door eigen netwerken met elkaar op te bouwen Laten we zijn WEF tasje inpakken en samen met hem opsturen naar Klaus Schwab We moeten af van dit monster Kabinet voordat ze nog meer kwaad aanrichten !!

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De verbouwing van Nederland is al jaren bezig en deze verbouwing wordt gewoon verder uitgerold. We zullen in de toekomst niets bezitten en heel gelukkig zijn. Hebben jullie al extra dekens, warme pantoffels en truien aangeschaft? De wind- en zonne-energie levert in de wintermaanden niet genoeg voor ons als burgers, voor vele van ons energie die niet meer te betalen is, maar een schrale troost de internetverbindingen zullen voorlopig wel blijven bestaan want de Datacenters krijgen wel goedkope energie geleverd.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik weet niet wie het idee koestert dat Rutte Nederland gaat verbouwen, die is zelf rijp voor de sloop, Rutte verbouwt NIETS, Rutte sloopt IETS en bouwt er NIETS voor terug.

Zo’n foto van Shell Pernis spreekt boekdelen, de grote angst is dat de getoonde hoge schoorsteen op weg 10 moet stoppen met werken.

Rutte is de grote sloper van Nederland.
De grote jongens op sloopgebied zijn hem dankbaar.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Inderdaad H.J.
Kijk maar wat die gesubsidieerde Groene slopers op dit moment op het Shell terrein aan het doen zijn.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien zou het eens goed zijn om alle mensen met GEEN kennis van zaken eruit te gooien. Nogal wat ministers, staatssecretarissen, topambtenaren ambtenaren, directeuren (scholen, overheidsbedrijven etc.), artsen en noem ze allemaal maar op hebben gewoon geen verstand van zaken. Ik ben het al zo vaak tegen gekomen dat iemand met een opleiding, bedrijfskunde, bestuurskunde, geneeskunde, politicologie gewoon niets weet van de expertise die vereist is in het desbetreffende bedrijf of werkplek. Gooi die mensen er alsjeblieft uit zou ik zeggen. Het is altijd een totaal gebrek aan kennis, dus zeg maar totale onkunde, die leidt tot chaos en instorting.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Net zoals het er bij de Green Deal niet om gaat middels regels en dwang de hoeveelheid CO2 uitstoot terug te dringen, zo gaat het bij het corona paspoort er niet om de nationale gezondheidssituatie te verbeteren. Het gaat om de regels, om de controle, wat uiteindelijk moet leiden tot een veel strakker gestuurde bevolking – en een veel kleinere bevolking – geheel volgens de technocratische principes zoals uitgelijnd door oa het WEF. Nu kun je zeggen dat je niet zeker bent of dat de agenda is die gevolgd wordt, alleen, waarom volgen ze hem dan. Toegegeven, er zijn plekken waar ze (gedeeltelijk) ervan af lijken te stappen. Maar dat gaan we bij de Rutte-Kaag combinatei niet meemaken, vrees ik.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het ziet er niet goed uit, maar deze verdwazing hoort nou eenmaal bij deze tijdgeest.

Het wachten is op een stevige economische crisis die iedereen weer met beide benen op de grond zet. Dat kan niet al te lang meer duren want wereldwijd worden de gekste dingen met geld uitgehaald en beleid a la Rutte IV gaat een crash versnellen.

Ook nog hopen dat bij alle rechtse dwergjes spoedig het besef gaat doordringen van “eendracht maakt macht” Aan de rechterflank zou dit goed zijn voor 35 zetels. Dan heb je tenminste wat en kan je met een VVD zonder Rutte bijna een kabinet vormen.

Wat met de huidige verdeeldheid voor eens en voor altijd onmogelijk zal zijn. En waarbij de rechtse invloed niet sterker is dan schreeuwen en gefrustreerd aan de poort rammelen

Ed Bruning
Ed Bruning
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Doem scenario voor Nederland Rutte 4. Oplossing bij nieuwe verkiezingen, wijziging kiesstelsel. (Grondwetswijziging = snijden in eigen vlees) Of dit er dus ooit komt is de grote vraag? Plan : 75 kamerzetels, kiesdrempel 10% , afschaffing 1e kamer, afschaffing staats secretaris. Betaalde krachten uit bedrijfsleven met een prima
Markt conforme beloning; (kunnen worden ingehuurd door politieke partijen )minister € 500k. MP 650 MP. Afslanking overheid. Top en hogere en beleid functies. De bureaucratie is te ver doorgeslagen en zullen minder regels moeten komen en alleen miljarden worden geïnvesteerd in bewijsbaar (milieu )voordeel.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als we kijken naar de oplopende problemen in de wereld en ook in ons land dan zijn die problemen alleen op te lossen met ingrijpende maatregelen die zo ingrijpend zullen zijn dat deze in conflict zullen komen met de ons bekende vrijheden.
Welke naam je geeft aan het pakket aan maatregelen maakt weinig uit.
Het is niet anders er zal iets moeten gebeuren.

O ja die oplopende problemen voor ons land zijn:
1. Huisvesting.
2. Emigratie.
3. Milieu en energie (beleid).
4. Incompetentie.

Een gemeenschappelijke factor voor deze korte lijst is schaarste.

Leeuwekuil
Leeuwekuil
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heerlijk om de pennenvruchten van een nuchter en verstandig mens te lezen.
Ik hoop vurig dat de regerende hysterie in dit land haar invloed zal verliezen en dat Nederland weer het fijne land wordt wat het ooit was.
Het zal nog wel even duren vrees ik, en diegenen die te zijner tijd de boel weer op de rit moeten gaan krijgen zullen een gevaarlijk traject moeten afleggen waarin doodsbedreigingen en anderszins kwade aanvallen meer regel dan uitzondering zullen zijn.
Moedige mensen met visie en de natuurlijke leiderschapskwaliteiten waardoor zij door de meerheid ook als natuurlijke leiders worden geaccepteerd zijn extreem schaars.
Bolkestein had het ….
Er zijn er natuurlijk meer geweest, maar heden ten dage zie ik er in ieder geval niet een, met het gevaar dat er grote groepen het tegen elkaar gaan opnemen.
Ik hoop maar dat de wal het schip zal keren.
Vooralsnog worden wij geregeerd via een electoraat waarvan de diepgang niet gering genoeg te schatten is.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er moet nog meer gesensibiliseerd worden.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x