De karaktermoord op Kapitein Raymond Westerling (2)

Structureel duikgedrag van verantwoordelijke politici

Er vindt geschiedvervalsing plaats over het optreden van kapitein Westerling tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in het toenmalige Nederlands-Indië. Met hem worden alle Indiëveteranen in een kwaad daglicht gesteld. Dat werd duidelijk in het eerste deel van dit tweeluik. Zoals de film De Oost uitdraagt: het “Nederlandse zelfbeeld” deugt niet en moet worden aangepast. Zo blijven de verantwoordelijke politici voor het dekolonisatiebeleid keurig buiten schot, stelt Bauke Geersing.

Onwaarheden

Als de naam Westerling valt, barst een kakofonie van Pavlov-reacties los. Historici en journalisten praten elkaar na en debiteren niet zelden de grootste onzin over hem. Een kleine greep uit een lange lijst onwaarheden:

 • Westerling zou geen opdracht hebben gekregen en op eigen houtje te werk zijn gegaan.
 • Westerling zou zeer gewelddadig zijn opgetreden, de bevolking onder grote druk hebben gezet en willekeurig talloze onschuldige burgerslachtoffers hebben gemaakt.
 • Omdat Westerling de bevolking nog genadelozer aanpakt dan de ‘rood-witte-terreur’ zwichtte de bevolking daarvoor en koos men onder dwang zijn kant.
 • Westerling stak na elke zuivering de kampong in brand.
 • Westerling haalde gevangenissen leeg en executeerde de gevangenen.
 • Westerling liet herhaaldelijk tweegevechten houden en schoot daarna de winnaar dood. Dat wordt dan het ‘godsgericht’ genoemd.
 • Westerling zou op grote schaal burgers met automatische wapens hebben gedood.
 • Westerling joeg de bevolking met geweld uit hun huizen, die vervolgens in brand werden gestoken.
 • Westerling zou in latere interviews hebben bevestigd dat hij carte blanche had gekregen.
 • Westerling zou hebben bevestigd dat hij oorlogsmisdaden had begaan.
 • Het optreden van het Depot Speciale Troepen (DST) onder leiding van Westerling wordt door historicus Limpach zelfs beschreven als het optreden van ‘doodseskaders’, een verwijzing naar het optreden van de SS-Einsatszgruppen in Oost-Europa tijdens WO II.
 • Westerling zou in zijn getuigenverklaringen de onderzoekers maar wat op de mouw hebben gespeld.

Kortom: Westerling zou de grootste oorlogsmisdadiger en bedrieger uit de Nederlandse geschiedenis zijn. Veroorzaker van onnoemelijk veel ellende. Een beeld dat van begin tot eind onjuist en onzinnig is. Vileine verdachtmakingen en valse beschuldigingen, ontaard in smaad en laster.

 

Wat zit er achter?

Het onderzoek van de Commissie-Enthoven (1948) pleit kapitein Raymond Westerling vrij van elke blaam. Uit de voordracht voor de hoogste militaire onderscheiding, de Militaire Willemsorde, blijkt een bijzonder militair optreden van Westerling. Wat zit er achter dit volstrekt onterecht besmeuren van kapitein Westerling? Om dat te weten te komen moeten we terug in de geschiedenis. Dan blijkt het volgende.

In de Nederlandse politiek zijn vanaf het begin van de dekolonisatie de CPN en de linkervleugel van de PvdA mordicus tegen het dekolonisatiebeleid van de regering. Vooral premier Drees draait en zoekt naar uitwegen. Hij probeert de PvdA bijeen te houden en een kabinetscrisis te voorkomen. Onder politieke druk wordt een nieuw onderzoek gestart. Dat leidt tot het rapport van de Commissie-Van Rij/Stam. Deze commissie houdt de hoogste politieke en militaire leiding verantwoordelijk voor de Zuid-Celebes-affaire. Het rapport blijft jarenlang in de bureaulade liggen.

 

Excessennota

Bij het uitbrengen van de Excessennota (1969), worden alleen de conclusies van beide onderzoeksrapporten geopenbaard. Daaruit blijkt dat niet Westerling, maar de officieren Jan Vermeulen, Jan Stufkens en Berthold Rijborz verantwoordelijk zijn voor het militair exces op Zuid-Celebes. Minister-president De Jong erkende dat nadrukkelijk in zijn aanbiedingsbrief bij die nota. (1)

OpinieZ, Willem Drees, premier, PvdA, Nederlands-Indië

Oud-premier Willem Drees (1886-1988), Bron: Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 NL

 

Premier Drees

Maar als Willem Drees in 1969 wordt geïnterviewd naar aanleiding van de Excessennota, zegt de oud-premier dat het optreden van Westerling één van de twee oorlogsmisdaden is die aan hem zijn gerapporteerd. Drees weet dat hij de waarheid geweld aan doet! Uit de archieven van het toenmalige kabinetsberaad onder zijn leiding blijkt helemaal niets van hetgeen hij beweert. Waarschijnlijk vond Drees het eind jaren zestig politiek opportuun om in de media een onwaar beeld te creëren.

 

Preventieve censuur

Daarna is het een flinke tijd stil, tot in 1984 het boek De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies van de historicus IJzereef verschijnt. Een werk waar iets bijzonders mee aan de hand is. De integrale tekst van de twee eerdere onderzoeksrapporten is nog steeds niet openbaar, maar IJzereef, net afgestudeerd als historicus, krijgt als enige exclusieve toegang tot de volledige inhoud ervan. Hij wil zijn afstudeerscriptie over de Zuid-Celebes-affaire als boek publiceren. Daarvoor heeft IJzereef wel de toestemming nodig van het kabinet-Lubbers. Er vindt een vorm van preventieve censuur plaats.

In zijn brief d.d. 13 mei 1981 aan de NRC-journalist Peter Schumacher schrijft IJzereef dat hij gedwongen is de feitelijkheden van de geraadpleegde documenten geheim te houden. Voordat hij toestemming krijgt van de secretarissen-generaal van de betrokken ministeries (Algemene zaken en Onderwijs) en de archivarissen, kan hij zijn scriptie niet openbaar ter inzage leggen, schrijft hij. Uit zijn brief d.d. 27 september 1982 aan Schumacher blijkt dat IJzereef het allemaal wat lang vindt duren. Hij schrijft dan wel bereid te zijn Schumacher een exemplaar van het manuscript toe te sturen als die belooft: “dat u absoluut het mij opgelegde embargo respecteert”. (2)

 

Gemanipuleerde bronnen

Het boek rammelt aan alle kanten. IJzereef heeft in zijn studie bronnen gemanipuleerd, hem onwelgevallige bronnen genegeerd en de titel van zijn studie aangepast. Hij kiest voor een onjuiste historische context en negeert de ‘rood-witte-terreur’. Hij beschrijft een opstand van onafhankelijkheidsstrijders tegen de kolonisator. Door een nieuwe titel te kiezen, plaatst hij Westerling in het brandpunt en kiest hij bewust voor onjuiste beeldvorming van hem. Terwijl hij in zijn briefwisseling met de NRC- journalist Schumacher notabene schreef dat het optreden van Westerling beperkt was gebleven, gelet op het aantal slachtoffers. (3)

 

Afwentelingsmechanisme

Ook valt op dat IJzereef niet met Westerling heeft gesproken, terwijl dat wel mogelijk was geweest. Hij interviewde wel onder-luitenant Jan Vermeulen, de verantwoordelijke voor het militaire exces op Zuid-Celebes. Ik vroeg IJzereef waarom hij dat gesprek met Westerling had nagelaten. Hij gaf een ontwijkend antwoord. Na het uitkomen van zijn boek komt IJzereef ruimschoots in de media en wordt het onjuiste beeld van Westerling ‘wetenschappelijk’ bevestigd. Had het kabinet Lubbers belang bij deze onjuiste beeldvorming? In elk geval leidde dit boek af van de werkelijke verantwoordelijkheid van de politieke en militaire leiding destijds. Het heeft alles weg van het afwentelingsmechanisme waar politieke leiders gebruik van maken om verantwoordelijkheid te ontlopen.

OpinieZ, politiek, premier Lubbers, Ruud Lubbers

Premier Lubbers aan het woord – CC0

 

Limpach

Het beeld dat IJzereef van Westerling schetst is jarenlang leidend in de Nederlandse historiografie. Dan verschijnt in 2016 het boek van de historicus Limpach. Hij voegt nog eens een forse schep verzinsels toe bovenop de reeds bestaande berg onwaarheden. Ook Limpach manipuleert bronnen, negeert hem onwelgevallige bronnen en ridiculiseert alle bronnen die hem niet uitkomen. Zijn schets van de historische context klopt niet. Het lukt hem wel om een nog zwarter beeld van Westerling te produceren dan IJzereef. Hij noemt Westerling een commandant van een ‘doodseskader’. Een regelrechte walgelijke verwijzing naar het optreden van de SS-Einsatszgruppen in Oost-Europa tijdens WO II. Ook dit boek krijgt veel media-aandacht. Het beeld van de beruchte kapitein Westerling, de grootste oorlogsmisdadiger uit de Nederlandse geschiedenis, krijgt gestalte.

 

Dekolonisatieonderzoek

Het boek van Limpach vormt de aanleiding voor het grote dekolonisatieonderzoek Nederlands-Indië 1945–1950. De instituten NIOD, KITLV en NIMH worden daarmee belast. Zij zijn gebonden aan de regeringsopdracht uit de brief van 2 december 2016. Maar wat blijkt? De opdracht, zoals die is omschreven en is bedoeld, voeren zij niet uit. Zij negeren met name het gewelddadige, wrede en terroristische optreden van de republikeinen, de terroristen en misdadigers en concentreren zich op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen tijdens die periode.

 

 

Bamboesperen, javanan, Tropenmuseum, bersiap

Met bamboesperen bewapende Javanen. Bron: Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures. CC BY-SA 3.0

 

Vals narratief

Zo verschuift de onderliggende oorzaak naar het valse narratief over Westerling en de Zuid-Celebes-affaire. Van het afwentelen van de verantwoordelijkheid door politici naar een karaktermoord op kapitein Westerling. Dat dit wordt nagestreefd, wordt bevestigd door uitlatingen van medewerkers van het dekolonisatieonderzoek:

 • Prof. dr. Remco Raben schreef in 2019 dat antikolonialisme nodig is om onze politieke cultuur te vervolmaken. (4)
 • Dr. Rémy Limpach bevestigt die antikoloniale doelstelling in zijn interview in NRC (3 juli 2020), nadat hij dat eerder in Elsevier had ontkend en belachelijk had genoemd. (5)
 • Prof. dr. Peter Romijn ‘fabriceert’ bloedbaden die hij niet kan waarmaken op basis van archieven en bronnen, zijn beschrijving van het optreden van Westerling op Zuid-Celebes is pure geschiedvervalsing. (6)

De bedoeling van dit onderzoek is dat Nederland als dader van groot onrecht in de beklaagdenbank wordt gezet, er moeten excuses worden gemaakt voor deze inktzwarte bladzijden van onze geschiedenis. En daarna herstelbetalingen? Wie zal het zeggen. De nabije toekomst zal het leren. Op 17 februari 2022 verschijnt de eindrapportage.

 

Weggezet

Om Nederland te kunnen veroordelen worden (KNIL-)veteranen als oorlogsmisdadigers weggezet, beeldbepalende figuren als Westerling in een verkeerd daglicht geplaatst, succesvolle militaire acties oorlogsmisdaden genoemd, het geweld van een chaotische, moorddadige ‘rood-witte-terreur’ genegeerd, de onafhankelijkheidsdatum gemanipuleerd, de politieke, militaire en juridische normen van destijds vergeten en krijgen de hedendaagse opvattingen met terugwerkende kracht eeuwigheidswaarde. Dat zijn de elementen van de ‘wetenschappelijke aanpak’. Het doel heiligt de middelen.

U zult begrijpen dat de drie onderzoeksinstituten ook op de lijst van aanbeveling van het project De Oost staan en dat de projectleider van het dekolonisatieonderzoek, prof. dr. F. van Vree, de speelfilm een verhaal noemt dat alle historische perspectieven laat zien. Zelfs een Indonesische propagandafilm wordt ingezet om ons deze geschiedvervalsing te verkopen.

 

Misleiding

Een misleidingsproces is succesvol als je ervoor zorgt dat er aansluiting is bij de eerder ingezette gemanipuleerde beeldvorming. (7) Een inzicht dat hier letterlijk wordt uitgevoerd. Het Nederlandse zelfbeeld deugt niet en moet worden aangepast. De vervolmaking van onze politieke cultuur, noemt Raben dat. En zo slaan de geschiedvervalsers twee vliegen in een klap: de dekolonisatieperiode wordt herschreven en de verantwoordelijke politici voor het dekolonisatiebeleid blijven keurig buiten schot.

Om dat te bereiken wordt kapitein Westerling – en met hem alle Indiëveteranen die volgens de wetten, regelgeving en voorschriften van toen optraden – bezoedeld, besmeurd en opgeofferd. De Nederlandse bevolking wordt ondertussen geacht de noodzakelijke leugen- en lasterpraktijken voor deze vernedering, als vanzelfsprekend te betalen uit eigen (belasting)zak.

 

(1) De Excessennota, Ingeleid door Jan Bank., 1955, p..24

(2) Bauke Geersing, Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en werkelijkheid,2019, p. 174

(3) idem, p 188 t/m 211

(4) Larissa Schulte Nordholt en Remco Raben, De Groene Amsterdammer, 6 februari 2019

(5) Rémy Limpach in Elsevier 8 februari 2020

(6) Zie: Feit of fictie: het “framen” van een reguliere gevechtsactie tot een “war crime” in Nederlands-Indië en De Betwiste Integriteit van Peter Romijn

(7) Stelling 4 bij dissertatie, dr. Kolonel Han Bouwmeester, Krym Nash: An Analysis of Modern Deception Warfare, 2021

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
18 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Pieter
Pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte heer Geersing, bedankt voor dit artikel. Het is alsof ik mijn Indonesische schoonvader ( Knil militair en in Jappenkamp gezeten ) hoor praten. Alle jaren dat hij nog leefde vertelde hij vaak hierover en vervloekte de nederlandse aitoriteiten. Hij is uiteindelijk moeten vluchten naar hier omdat hij zijn nederlandse paspoort niet wilde opgeven. Is hier met vrouw en kinderen in een armoedig pension gestopt en heeft keihard gewerkt om zijn huis te kunnen inrichten en later een huis te kopen. Is altijd een trotse Nederlander gebleven en durfde nooit meer naar zijn vaderland omdat hij op een dodenlijst stond. Heeft ook helaas nog meegemaakt dat alle gelukszoekers hirr een huis krijgen en geld zonder daarvoor te hoeven werken…

dick orwell
dick orwell
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mooie artikelen reeks.
In deze “woke” tijdsgeest zijn alle feiten helaas voor dovemans oren.
De blanke MOET vanzelfsprekend als slechterik uit de bus komen.
Iedere nuance zal zeker de woede opwekken bij “tolerant” links

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal, goed gedocumenteerd. Maar hoe wordt dit verhaal nu verder verspreid om enig tegenwicht te bieden aan valse propaganda en “weg -met-ons” retoriek? Opiniez is een door de kenners gewaardeerd medium, maar het blijft een uithoekje op internet.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt voor dit stukje feitelijke informatie, ook in deel 1.
Tragisch dat kinderen dat vergif als “lesmateriaal” krijgen voorgeschoteld.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geen herrinering aan wordt het nieuwe woord van het jaar .

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Men neme één deel linkse waanzin, één deel zwelgen en één deel beeldenstorm. Overgieten met een flinke scheut mea culpa. Het resultaat is de huidige weg-met-ons cultuur. Het is om te janken. Helaas is deze cultuur in delen van de wereld zo prevalent en de aanhangers dusdanig machtig dat er geen kruid tegen gewassen is. Onze toekomst is rood.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk het grote probleem is, dat de originele Nederlanders onder leiding van die ruggengraat loze leugenaar Rutte, dit laten gebeuren.

Nyong
Nyong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Off Topic.
De Colombo Tragedie
De zonen van Erich de Lyon vechten al jaren voor rehabilitatie van hun vader. Maar keer op keer vangen zijn bot. Anders gezegd geen eerherstel . . .
Daar in Australië was de moraal bij het personeel en de vliegers lager in rang ver te zoeken. Men raakte echter het SPEUR bijster om een adequate oplossing te vinden.

W. A. J. Wolf
W. A. J. Wolf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte heer Geersing,

Het is een verademing notie te hebben mogen nemen van Uw duidelijke uitleg
Eindelijk een uitleg gebaseerd op een goede documentatie en bewezen feiten.

Op dit moment schijnt het de mode te zijn, iets te willen publiceren, voornamelijk gebaseerd op aannames, veronderstellingen, roddels en vooral sappige verhalen. Publicitetsgeil zijn is in mijn bescheiden opinie geheel iets anders als verantwoordelijke journalistiek.
Vooral na alle publicaties na het verschijnen van de film “de oost”. Voor mij een gotspe wat een film wordt genoemd.

Ik ben de oudste zoon van een Indië ganger die daar heeft verbleven tussen 1946 en 1950. Mijn vader is in 2014 overleden en hij heeft nooit de vragen van mij beantwoord over zijn diensttijd aldaar. Zijn leven in Indië en zijn belevenissen. Mijn vader was zo gesloten als een metalen blok. Geen commentaar.

Wat ik wel heb mogen (misschien moeten) meemaken is het gedrag en navenant handelen van mijn vader In mijn jeugd. Mijn vader is militair gebleven. Een militaire loopbaan van 1945 tot zijn pensioen op 29 april 1980.

Hij was niet alleen militair in de kazerne maar helaas ook thuis. Ik heb mijn vader ervaren als strikt, conservatief en vaak gefrustreerd. Een voorbeeldgeval van PTTS. in die tijd wisten wij als familie van het bestaan van PTTS niets af.

Emoties heeft mijn vader nooit kunnen tonen. Ik praat niet voor ons moeder, maar voor de 3 kinderen. Een kus voor de kinderen, een omhelzing of een blijk van waardering was mijn vader vreemd.

Wij als kinderen maakten wel eens de fout, in discussie te gaan met mijn vader. Maar 1 gelijk en dat was het.

Ik ben al juist door dat gebrek aan waardering en begrip op 17 jarige leeftijd het huis uit gegaan. Dat heeft mij in het verdere leven zeker geen goed gedaan.

Martin van de Wardt-Olde Riekerink
Martin van de Wardt-Olde Riekerink
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ok, het was niet Westerling. Het waren niet de individuele KNIl militairen, hoewel sommigen ptss hadden van wat ze zagen en moesten doen. Maar er was wel misdadig handelen, gesanctioneerd waarschijnlijk, en dus onder verantwoordelijkheid van onze regering. Dat dit mede uitgelokt werd door misdaden van de andere kant is vast ook waar.
Bij introspectie hoort het te gaan over ons eigen aandeel, en het is inderdaad niet goed om dat op een man af te schuiven als het een systeem was.
Dat dat systeem toentertijd legitiem werd geacht maakt het nog niet moreel juist. We moeten blijven onderzoeken wat we in vergelijkbare situaties nu anders zouden doen, om samen verder te kunnen.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martin van de Wardt-Olde Riekerink

Het gaat niet om enkele vergissingen, het gaat om structurele geschiedvervalsing. Dat is sowieso altijd zeer ernstig, maar zeker in een tijd dat links oproept tot grootschalig raciaal geweld. Die geschiedvervalsing wordt bovendien gebruikt om kinderen te vergiftigen. Precies zoals socialistische dictators zoals Stalin, Hitler en Mao dat destijds deden; de gevolgen zijn bekend.

Los van alle geschiedvervalsingen zijn ook je nuanceringen nogal dubieus. Dat we ons eigen aandeel bestuderen is altijd goed, en dat is ook al heel vaak heel uitvoerig gedaan. Maar zelf oorlogsmisdaden verzinnen heeft niks met introspectie te maken. En het was vanwege die rood-witte terreur dat Westerling daar op moest treden; dus natuurlijk doet die andere kant dan ter zake. Actie en reactie.

Martin van de Wardt-Olde Riekerink
Martin van de Wardt-Olde Riekerink
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Eens, ik richt mijn pijlen ook niet op de misdaden daar ter plekke, want dat was inderdaad van beide zijden hetzelfde. Wel neem ik het de politiek hier te lande kwalijk dat er geen betere overgangsregeling is aangeboden, dat gesprekken met Nederland goed gezinde onafhankelijkheidsvoorstanders zijn afgekapt en dat er dus een principiële strijd gevoerd werd. Als Nederland Sulawesi direct verlaten had was het ook goed mogelijk geweest dat “Indonesia” in haar huidige vorm niet had bestaan maar dat er verschillende staten uit voort waren gekomen. Dat had de onrust ná de onafhankelijkheid ook wat getemperd.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martin van de Wardt-Olde Riekerink

Die oorlogsmisdaden waren niet “van beide zijden hetzelfde”. Dat is nou juist het probleem; er wordt glashard gelogen over de gebeurtenissen destijds. Westerling was géén oorlogsmisdadiger, en heeft andere officieren vanwege oorlogsmisdaden gestraft.

U verplaatst bovendien de discussie van geschiedvervalsing naar politieke beslissingen van 70 jaar geleden. Over dat laatste zijn ongetwijfeld ook vele boompjes op te zetten, en in sommige gevallen worden we het ongetwijfeld eens. Al zal dat niks meer kunnen veranderen aan de geschiedenis zoals die nu eenmaal verlopen is.

Maar dat neemt niet weg dat onze kinderen nu worden vergiftigd met zelfhaat; en kinderen van immigranten met een blinde haat naar autochtonen. Dat maakt deze film net zo gevaarlijk als de NPO. En allemaal gebaseerd op kwaadaardige leugens. Dat is best ernstig, zeker als je bedenkt dat socialistische rassentheorieën zoals CRT (Critical Race Theory) traditioneel altijd tot genocides leidden.
Wie de linkse kerk enigszins volgt weet dat ze daar nog steeds toe in staat zijn.

Ad van Velsen
Ad van Velsen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martin van de Wardt-Olde Riekerink

Beste mijnheer Martin van de Wart-Olde Riekerink
Natuurlijk is er ook misdadig gehandeld, zoals in alle, uit oogpunt van zelfverrijking en machtslust door regeerders en hun elite veroorzaakte conflicten het geval is. Regeerders en elite zijn verantwoordelijk voor hun beslissingen en daden, net als echte mensen. Regeerders en de elite hebben zich door allerlei te manipuleren wetten en regels echter boven de wet en onder de menselijke moraal gesteld. Zij hebben zichzelf ontmenselijkt, zich tot wezens zonder normen en waarden gemaakt en chanteren en/of halen en/of kopen nieuw komende regeerders en elite (politici, managers, bestuurders, functionarissen, magistraten, juristen, notarissen, bankiers, Burgemeesters en de media etc.) om teneinde de burgers enerzijds te manipuleren en anderzijds dom te houden. En dit alles komt uit de koker van regeerders en elite om hun menselijke verantwoordelijkheden van zich af te schuiven zodat zij allen kunnen, mogen en vaak moeten liegen en bedriegen om de macht te behouden en zichzelf en hun soortgenoten te kunnen blijven verrijken. Ik schrijf hier “soortgenoten” omdat zij zich hebben vreemd-gemaakt van alle menselijkheid die Westerling wel degelijk bezat. Westerling was ervan overtuigd dat hij t.b.v. de rust en vrede handelde en hen bestreed die zonder moraal moorden en plunderden om hun doel te bereiken: De macht over een volk veroveren door de macht van de Nederlandse regeerders en elite af te nemen. Waarschijnlijk besefte Westerling toen nog niet dat zijn Nederlandse regeerders en elite net zo onmenselijk waren en zijn als de Indonesische moordenaars waartegen hij streed. Dank zij internet en bewustwording van de burgers (mensen) dat zij door gewetenloos liegende wezens worden besodemieterd wordt er meer onderzocht.

Friese canadees
Friese canadees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ad van Velsen

You hit bullseye here, van Velzen
U heeft het’spel’door!

Heb zelf gediend als reservist klu in jaren 70
Eea wat U beschrijft kan ik ondertekenen , door ervaring opgedaan

Ad van Velsen
Ad van Velsen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Friese canadees

Hallo! van Velsen met een S komt beter aan!

Verder zou het i.v.m. de bedreigde soort De “mens” wellicht te overdenken zijn om contacten te onderhouden met anderen die het spel door hebben. Immers van de elite en de Chinese almacht hebbende regeerders kunnen we een ding zeker leren, dat is wat we eigenlijk al lang wisten maar als eenzame mens niet kunnen verwezenlijken: EENHEID!

P.a. Platz der Jugend 2
07924 Ziegenruck D

Friese canadees
Friese canadees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ad van Velsen

Sorry for misspelling your name: mea culpa

Die eenheid van gelijkdenkenden is er hier wel degelijk en daar wordt ook DAAD werkelijk aan gewerkt
(Verder kan en wil ik er op dit forum liever niet over uitweiden)
Thanks

Friese canadees
Friese canadees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Friese canadees

Uitwijden?

18
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x