Hoezo piekbelasters? Harde stikstofmetingen tonen falen overheidsbeleid aan

Meetmodel ongeschikt voor vergunningverlening

Titelfoto bij artikel Hoezo piekbelasters? Harde stikstofmetingen tonen falen overheidsbeleid aan Rutger van den noort opiniez

Foto:

Eindelijk is er een keer grondig gemeten in plaats van blind modellen te volgen. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt er geen sprake te zijn dat de stikstofuitstoot van piekbelasters aantoonbaar neerslaat op dichtbijgelegen Natura2000 gebieden. Nu staat het ondubbelzinnig vast: er bestaat geen grond voor het onteigenen of uitkopen van melkveehouders vanwege bedreiging van Natura2000-gebied. Het corrupte stikstofbeleid moet dus van tafel en te hopen valt dat in bredere zin afscheid wordt genomen van het modeldenken, schrijft Rutger van den Noort.

Op woensdag 16 oktober 2019, bijna vier jaar geleden, was ik uitgenodigd als expert door Forum voor Democratie in de Tweede Kamer om mijn bijdrage te leveren aan het stikstofdebat. Ik was daar samen met andere critici op het stikstofbeleid, onder wie Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar. De NOS deed verslag en schreef het volgende artikel “Kabinetsbeleid stikstof juridisch onhoudbaar, Kamer in verwarring“. Mijn bijdrage haalde dit artikel ook in de vorm van een quote: “Het stikstofmodel (Aerius calculator) is goed voor landelijke inschattingen. Maar als je kijkt hoe het provinciaal of lokaal uitwerkt, met onzekerheidspercentages van 70 tot 100 procent, dan ben je beleid aan het maken met een model waar het niet voor bedoeld is.”

Zoals het tegenwoordig te doen gebruikelijk is, kwamen er uit allerlei hoeken aanvallen op de persoon en daarnaast ook op de inhoud, met veelvuldig termen als “je zaait verwarring” of “je bent van de twijfelbrigade” naast het veel denigrerender “wat weet jij er nou van?”. Het klopt inderdaad dat ik geen stikstofprofessor ben, maar ik begrijp wel hoe natuurwetenschap in elkaar zit na verschillende afstudeerrichtingen van technische bedrijfskunde te hebben afgerond in Groningen en een doctorsbul in Delft te hebben gehaald.

 

Bezoek RIVM

Enkele weken voor het Kamercommissiedebat was ik op eigen verzoek langs geweest bij het RIVM om daar 94 vragen te stellen over de gebruikte metingen en de modellen van het RIVM. Het RIVM schetst hierover op hun website: “Sinds vorige week wordt onze manier van meten, berekenen en modelleren ter discussie gesteld. Er is twijfel over de betrouwbaarheid van onze data. Het RIVM wil graag open en transparant zijn over de werkwijze. Daarom ontvangt het RIVM op maandag 14 oktober 2019 een groep van drie mensen. We beantwoorden dan de vragen die zij hebben over de manier waarop wij de stikstofdepositie in Nederland meten en berekenen. De antwoorden die we hebben gegeven, staan in bijgaand document.

Dit overleg vond plaats op locatie bij het RIVM (integraal videoverslag hier, kijk in het bijzonder vanaf minuut 24:40 waar wordt toegegeven dat het aantal meetpunten nog te laag is om het OPS-model echt te valideren). Het was minutieus voorbereid door een groep van tien personen, waarbij zowel Robert Bor als Jan Rhebergen ook mee zijn gegaan naar het overleg als afvaardiging.

 

Ongevalideerd model

Iedereen mag vragen stellen bij de motivatie om dit onderzoek toen aan te zetten, maar ik merkte bij alle mensen in de voorbereidingsgroep de ambitie om overheidsbeleid, dat gestoeld is op modellen waarbij er politieke keuzes worden gemaakt die niet in lijn liggen met de harde wetenschap, van tafel te krijgen. Niemand van ons was of is boer of heeft of had een directe relatie met de agro-industrie; de motivatie zat hem veel meer in het onrecht dat onder dit beleid verscholen zit.

 

Harde feiten

In deze verkiezingsperiode gaat het veel over een nieuw contract tussen de overheid en de burger, waarbij vertrouwen natuurlijk centraal staat. Ik voelde aan mijn water dat het niet klopt om op basis van modellen boeren te onteigenen of vrijwillig uit te kopen, waarbij hen dan wordt verweten dat het Natura2000-gebied dat dichtbij deze boerderij ligt daar dan één-op-één debet aan zou zijn. Het tart al het gezonde verstand om dit te denken en in 2019 bekroop ons dit gevoel ook al. Dat gevoel heb ik nog steeds en ik ben blij dat dit door de recente UVA-studie nu ook cijfermatig is aangetoond met harde feiten.

En zoals Dick Veerman op Foodlog treffend beschrijft: “De UvA-onderzoekers durven het niet duidelijk te formuleren maar zeggen het wel degelijk hardop: het is gebaseerd op een ongevalideerd model dat deposities berekent die zij in de praktijk niet hebben kunnen terugvinden.”

 

Landelijk versus lokaal

De kern van mijn betoog in de Kamer toen was: “Het Aerius-model is ontwikkeld om landelijke voorspellingen te doen, maar het model kan niet gebruikt worden om lokale beslissingen te ondersteunen.” Dus je kan op basis van het model wél zeggen: “deze boer veroorzaakt X-mol aan stikstof en dat heeft een impact op de totale depositie in Nederland”. Maar je kan dus níet concluderen: “De melkveehouder in Lochem die op 5 km van een Natura2000-gebied woont moet daar weg, want zijn ammoniak veroorzaakt een overschrijding van de kritische depositiewaarde in dat gebied”. Je kan – was mijn verwachting toen al – niet aantonen dat de depositie van die ammoniakmoleculen precies daar neerslaat in dat gebied. De oproep was op dat moment: ga nou eens meten waar de stikstofneerslag echt terechtkomt!

 

UVA-rapport: model niet geschikt voor beleid

Als gevolg van de onrust in de Kamer in 2019 is de commissie Hordijk gekomen en deze heeft allerlei aanbevelingen gedaan om het model te verbeteren. Ook die concludeerde dat het Aerius-model niet gebruikt kan worden voor vergunningverlening. Parallel aan dit onderzoek door de commissie Hordijk heeft het Mesdagfonds de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven metingen uit te voeren bij boerderijen om vast te stellen op welke afstand de stikstofdepositie nog meetbaar is en toe te schrijven aan de emissiebron.

Vorige week kwam dit onderzoeksrapport uit, geschreven door dr. Tietema met als titel: “Nitrogen deposition around dairy farms: spatial and temporal patterns“. De conclusie van de metingen is dat 90% van de uitgestoten stikstof niet toe te rekenen is aan een willekeurige afstand rondom de boerderij, maar opgaat in de zogenaamde stikstofdeken. Tien procent van de stikstof slaat neer binnen een straal van 500 meter rondom de boerderij, waarbij het overgrote deel ook nog neerslaat op 100m van de bron (bijvoorbeeld de stal). Het persbericht van de UVA luidt: “Het merendeel van de stikstof uit boerderijen gaat in de ‘stikstofdeken’; wat er neerslaat is heel lokaal”.

 

Politieke druk op wetenschappers

Vanuit meerdere bronnen komen twee saillante details naar boven over de totstandkoming van het UVA-rapport. Het allereerste is dat tijdens het uitvoeren van het onderzoek er vanuit zowel het ministerie van Landbouw alsmede het RIVM aanzienlijke druk is uitgeoefend op de wetenschapper(s). Ik ga niet zover om de exacte handelwijze te delen, maar laat ik het laten bij subtiliteiten zoals: “wij zouden wel graag een groot project willen laten uitvoeren door de UVA als we ook mee kunnen denken aan dit onderzoek”. De onderzoeker heeft alles dapper geweigerd en vrij consistent doorgeredeneerd vanuit zijn hypothese en is zeer beperkt ingegaan op deze politieke druk op de wetenschap (RIVM zat bijvoorbeeld wel in de klankbordgroep).

Het tweede – en dat heb ik nog nergens gelezen maar ik sloeg erop aan tijdens het lezen van het rapport – is de zinsnede op pagina 2 van de samenvatting, waarin het volgende staat: “a local version of the OPS model“. Ik heb opgevraagd wat bedoeld is met het woord “local“. Naar verluidt heeft het RIVM de situatie van de twee boerderijen van de onderzoeker van de UVA verwerkt in een aangepaste lokale versie van het OPS-model, waarbij er rekening is gehouden met allerlei specifieke zaken die gelden voor deze boerderijen, zodat de uitkomst uit het OPS-model aansloot bij de gemeten data.

Voor de modelbouwers onder ons: de lokale versie van OPS is als het ware gevalideerd met de lokale metingen, om vervolgens te concluderen dat het ‘algemene’ OPS-model aansluit bij de metingen. En dat laatste is nou net niet waar. De gemeten data sloten aan bij het lokale aftreksel van het OPS-model, dat ook nog eens gebruik maakte van de gemeten data. Heel erg logisch dat je dan de r-squared van 0.9 krijgt, nietwaar?

 

Rol van de media

De uitkomsten van het onderzoek van de UVA sluiten zeer goed uit bij een Wageningen Universiteit-afstudeerverslag uit 2012 van Janklaas Santing, die onderzoek deed naar stikstofdepositie in Dwingelderveld en tot de conclusie kwam op basis van metingen dat er tussen de 50-400 meter significante neerslag te meten was en daarbuiten niet. Wie schetst nu mijn verbazing bij het lezen van de krantenartikelen van dit recente UVA-rapport? De Telegraaf: “Nieuwe studie bom onder piekbelastersbeleid: stikstof slaat amper neer rond stallen” en het AD: “Studie: Uitkoop duizenden boeren helpt natuur nauwelijks” volgen de strekking van het UVA-persbericht. De meer machtsgezinde kranten zoals het NRC koppen veel meer beschermend richting het Aerius-model met: “Onderzoekers: stikstofmodel RIVM klopt behoorlijk goed” en Trouw: “Langverwachte metingen laten zien: het stikstofmodel van het RIVM klopt behoorlijk goed“.

 

Finesse

Om uiteindelijk feiten van fictie te scheiden en beleid in lijn te brengen met de wetenschappelijke uitkomsten is er maar één conclusie mogelijk: op basis van de feiten en metingen tot nu toe kan niet worden aangetoond dat (piekbelastende) melkveehouders die op meer dan 500 meter van een Natura2000-gebied wonen alloceerbaar verantwoordelijk zijn voor de stikstofdepositie in dat Natura2000-gebied. Wél dragen piekbelastende melkveehouders bij aan de totale stikstofuitstoot over Nederland, net zo goed als dat auto’s op snelwegen, de industrie en het buitenland dat in grote mate doen.

 

Piekbelasters

Het kan dus niet anders dan dat het specifieke stikstofbeleid rondom de piekbelasters van tafel gaat en in plaats daarvan generiek stikstof-uitstootbeleid ervoor in de plaats komt, mocht je van de politieke stroming zijn dat er een stikstofprobleem in Nederland is. Het is na deze uitkomsten onverkoopbaar dat er melkveehouders worden onteigend zonder wetenschappelijke of feitelijke basis. En mocht dit toch gebeuren, dan is het aan te raden om een rechtszaak te beginnen, waarbij de feitelijke metingen uiteindelijk altijd een sterkere basis vormen dan een modelmatige berekening.

 

Beleid van tafel

Sterker nog: met een opkomende Omtzigt, een normaliserende VVD en een stevige BBB is de kans heel groot dat in de volgende kabinetsperiode het spreadsheet- en model-denken plaatsmaakt voor feitelijk, gemeten en holistisch beleid dat vele malen objectiever is dan het NGO-gedreven emotionele beleid van het huidige demissionaire kabinet. Wellicht dat het dan ook nog goed komt met het RIVM, want wie betaalt, bepaalt immers. Een bewindspersoon op het ministerie van Landbouw die wel verder kan doordenken kan dan zorgen voor de juiste instructie richting het instituut (“afschaffen van Aerius/OPS en big data meetnetwerk installeren”) zodat de wetenschap en het landbouwbeleid weer in elkaars verlengde komen te liggen.

Voorlopig kiest het RIVM de vlucht naar voren door Aerius/OPS buiten het RIVM te willen onderbrengen. Het wordt ze blijkbaar nu al te heet onder voeten. Maar, zo zegt professor Hanekamp treffend: “Het ‘dumpen’ van AERIUS/OPS op andermans stoep zal echter geen sinecure blijken te zijn.”

Na vier jaar strijden is het bijna zover dat het corrupte stikstofbeleid van tafel is, maar we zijn er nog niet. Het is nu zaak dat de kiezer laat zien dat we afscheid willen nemen van het model-denken in de breedste zin van het woord en specifiek in het stikstofdossier!

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
25 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Nog maar een keer:
Hoorde zojuist van een XR dame bij WNL dat 70% van de Nederlanders achter de doelen, dus achter hen en hun sabotage zou staan. Dan denk ik dat de vraagstelling dus heel erg sturend is geweest, want dat is totaal niet mijn ervaring. 400 Wetenschappers zouden hen steunen. OK, en hoeveel níet? Die vraag komt echter nooit.
Ook interessant in diezelfde uitzending: Mw. v.d. Wal die beweert dat zíj niet gedwongen wil uitkopen, maaarrrr…. er zijn niet-statelijke actoren, NGO’s, die dan een rechtszaak aanspannen en dan moet de overheid wel. Was in mijn ogen gewoon een indirecte oproep aan de XR’ders, de milieudefensieers, en Vollenbroekers om middels de rechtspraak en het misbruik van ‘mensenrechten’ de overheid legitimatie te verstrekken.

Jos
Jos
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

1609,

Een mondiaal netwerk van ruim 1609 wetenschappers en professionals heeft deze urgente boodschap voorbereid. Klimaatwetenschap zou minder politiek moeten zijn, terwijl klimaatbeleid wetenschappelijker zou moeten zijn. Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen over de opwarming van de aarde aan de orde stellen, terwijl politici de werkelijke kosten en de ingebeelde voordelen van hun beleidsmaatregelen onpartijdig moeten inschatten.

Zowel natuurlijke als antropogene factoren veroorzaken de opwarming

Uit het geologische archief blijkt dat het klimaat op aarde gevarieerd is zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De Kleine IJstijd eindigde pas in 1850. Het is dan ook geen verrassing dat we nu een periode van opwarming meemaken.

De opwarming gaat veel trager dan voorspeld

De wereld is aanzienlijk minder opgewarmd dan voorspeld door het IPCC op basis van gemodelleerde antropogene krachten. De kloof tussen de echte wereld en de gemodelleerde wereld vertelt ons dat we de klimaatverandering nog lang niet begrijpen.

Het klimaatbeleid steunt op ontoereikende modellen

Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als mondiaal beleidsinstrument. Ze vergroten het effect van broeikasgassen zoals CO2. Bovendien negeren ze het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
14 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Inderdaad schommelt de aarde al miljoenen jaren tussen opwarming en afkoeling. En dat heeft allerlei oorzaken. De overbevolking en het daarmee gepaard gaande over-verbruik van allerlei grondstoffen zullen ook best een rol spelen, zij het m.i. een marginale.
Geologische activiteiten (b.v. vulkaanuitbarstingen waarvan het stof een – plaatselijke maar soms ook mondiale- afkoeling veroorzaakt), en kosmische periodieke schommelingen zijn veeleer een oorzaak van klimatologische veranderingen c.q. verschuivingen. Dat kan de mens niet veranderen.
We zullen ons daaraan moeten aanpassen. Adaptatie. Mens, flora en fauna. Zoals het al miljoenen jaren gaat, of we dat nu leuk vinden of niet.

Dirk
Dirk
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

De schrijver droomt. Dit zal niets veranderen. De boeren zullen opgeofferd worden aan het groene gedachtegoed. Als het niet is door het gebruik van gebrekkige modellen, dan wel op een andere manier. Door ‘modellen’ te gebruiken kan men specifieke boeren van hun land verdrijven; door uit te gaan van een ‘stikstofdeken’ zal men dit uitspreiden over alle boeren, zodat er ook vele boerenbedrijven niet overleven. En lukt het niet op die manier, dan bedenkt men wel weer iets anders.
Het probleem blijft de extremistische links-groene ideologie, die inhoud: “de natuur is goed, de mens is slecht”. Zij zien de mens als een parasiet die op termijn moet verdwijnen, hoe sneller hoe liever. Voor hen mag de mens op geen enkele manier ‘de natuur’ beïnvloeden of gebruiken, zelfs niet op een ‘duurzame’ manier (het enige ‘duurzame’ is voor hen: de ‘natuur’ die volledig zijn gang kan gaan. De mens aanzien zij als vreemde indringer). Dat ligt in lijn met bvb organisaties al Peta. Peta spreekt over het ethisch omgaan met dieren, maar in werkelijkheid (zie de Amerikaanse moederorganisatie) zijn zij tegen ieder ‘gebruik’ van dieren door mensen, dus bvb ook tegen het houden van huisdieren. Dit alles komt voort uit de ideologie van Jean-Jacques Rousseau e.a. .
De fout is jaren geleden al gemaakt door boerenorganisaties die steeds een stuk meegingen in wat milieuorganisaties eisten. Het streefdoel van de groenen is altijd het verdwijnen van boeren geweest, maar men werkt in stapjes. In werkelijkheid is er niets verkeerd aan stikstof, maar het is noodzakelijke plantenvoeding. Aan dat uitgangspunt moeten boeren vasthouden, zonder een millimeter toe te geven. Waar haalt de overheid trouwens de pretentie vandaan om via ‘vergunningen’ te bepalen wie wel en niet mag boeren en waar.

Andre
Andre
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Dirk

Teveel stikstof in de bodem is wel degelijk nadelig voor de opname van allerlei andere stoffen die planten nodig hebben, zoals calcium, kalium, enzovoort. Vandaar dat er verschillende soorten kunstmest en ook kalk bestaan om de verhoudingen tussen stikstof en andere mineralen/elementen te verbeteren.
Daarnaast brengt de stikstofdepositie meer H3O in de grond, wat verzuring inhoudt. Elke plant functioneert het beste binnen een bepaalde ondergrens en bovengrens van H3O in de grond. Verzuring kan worden bestreden door het strooien van kalk.
Echter de verzuring was 30 jaar geleden veel erger en door het dalen van de stikstofdepositie neemt ook de verzuring geleidelijk af. Het is dus geen acuut probleem dat bedreigend is voor de voedselvoorziening of de gezondheid. Er is dus ook geen reden voor draconische maatregelen als het uitkopen van vele boeren.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
11 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik denk dat je NH3 bedoelt, i.p.v. H3O.
Eens met je laatste alinea.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
11 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Dirk

Eens met Dirk. Ooit vond ik de PvdD wel een beetje sympathiek omdat ze tegen dierenmishandeling waren. Nu bestaan ze voor een groot deel uit veganistische vrouwen (of erger) die ontkennen dat 200.000 jaar evolutie mij tot een omnivoor (geen herbivoor) hebben gemaakt. Mijn spijsvertering heeft (dierlijke) eiwitten nodig.

Met een puur vegetarisch dieet (veel noten) kan dat in principe ook, maar dat is voor (sub)modale inkomens niet te betalen. De PvdD is zo elitair als de pest. Soja dan? Betekent kaalslag van het Amazonegebied…
Ik verkneukel me bij het huidige gedoe binnen de PvdD.

Jos
Jos
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Er zal niets veranderen..
Daar stikstof, klimaat, waterspiegel, opwarming slechts dienen om ware agenda uit te voeren.
Marxisme…de mars door de instituties bereikt langzaam maar zeker haar doel.

Jos
Jos
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Waar staat een vuist voor?
Vuist (hand) – Wikipedia
In de cultuur. Een opgeheven linker vuist is een symbool van het communisme en de daarbij horende revolutie en klassenstrijd. Meer algemeen staat een opgeheven gebalde vuist voor strijd(lust), revolutie, agressie of woede. Met de vuist op tafel slaan betekent dat het menens is, dat woorden niet meer worden gehoord.

De vuist vind u terug in het logo van Pvda/GL, Nivelleren is een feestje.
GroenLinks is in 1990 opgericht na een fusie van vier kleine linkse partijen: de PPR, de PSP, de CPN en de EVP.

De vuist komt u tegen in het BLM logo.

Teven in het logo van de Internationale Socialisten.

En in het logo van de Internationale Marxisten.

Ruud
Ruud
8 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Jos, en de VVD heeft dit beleid volop gesteund en steunt het! Wellicht vanwege de WEF-agenda die moet worden uitgerold (omvolking)!
Verder een heel goed artikel van de auteur! Waaruit het falen en de leugens van de RIVM weer eens goed wordt blootgelegd. (Net zoals tijdens de coronatijd!)

Andre
Andre
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Allereerst complimenten voor de heldere uiteenzetting.
Maar laten we ook even kijken naar het grote plaatje.
In 1990 werd de stikstofdepositie berekend op 2700 mol per hectare.
Inmiddels is dit gezakt tot 1700 mol per hectare.
In de PAS regeling is een bovengrens gesteld van 0,05 mol per hectare (was in 2015 nog 1 mol per hectare).
Er mag dus gewoon niks bijkomen.
In de praktijk betekent dat een ondernemer die de bovengrens zal overschrijden, dat moet compenseren, door bijv. een boer uit te kopen die wil stoppen. De kosten daarvan worden uiteraard doorberekend aan de eindconsument.
Maar ongeveer 60 % van de stikstofdepositie komt NIET van boeren, maar uit buitenland, van zee, industrie, verkeer, enz.
Dus zelfs als ALLE boeren verdwijnen uit Nederland, dan zal er nog steeds ongeveer 1000 mol per hectare neerslaan. Ver boven de bovengrens.
Wat gaan we dan doen? Ondernemers verplichten industrie uit te kopen? Buitenland uit te kopen? Mensen in het OV dwingen zodat ze hun auto laten staan?

Jan Smelik
Jan Smelik
15 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De bovengrens in de PAS regeling is niet 0,05 mol per hectare, maar je mag slechts 0,05 mol boven een vastgestelde grens uitkomen. Net zoiets dat als je 100 km/uur mag rijden, je pas beboet wordt als meer dan 3 km/uur daarboven komt. Wat die vastgestelde grens is op een bepaalde locatie verschilt. Maar stel dat dit 1.700 mol/hectare is dan mag de boer dus maximaal 1.700,05 mol uitstoten. Die marge van 0,05 mol is idioot klein. In Duitsland is het 150 keer zo groot en in Denemarken nog veel groter.

Andre
Andre
14 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Bedankt voor de aanvulling.
Aangezien met name de veehouderij een bron is van veel stikstof, zal de veehouder al snel boven die bijvoorbeeld 1700 mol uitkomen.
Met name omdat heel veel natuur in Nederland als ‘stikstof gevoelig’ is aangewezen en daar dus een lage drempelwaarde van bijvoorbeeld 1000 mol geldt.
In Gelderland bijvoorbeeld is 862 km2 aangewezen als gevoelig.
Met name rond Barneveld (kippenhouderij) is de overschrijding al snel 500 tot 1000 mol per hectare. De kritische waarde ligt voor een stukje hoogveen of een zandverstuiving soms ver onder de 1000 mol.
Gezien de overschrijding van 500 mol maakt het m.i. niet zoveel uit of de marge 0,05 mol is of 5 mol. Bijna elke veehouder zal er dik overheen gaan.

Johan D.
Johan D.
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik zo bijzonder vind, is dat de UvA hier mee komt, die eigenlijk altijd op woke en links gebed voorop lopen, en meer Timmerfrans dan BBB steunen. Maar zou het helpen of willen ze persé de boeren wegpesten? Nu nog de emigratiecrisis aanpakken met de échte cijfers.

els
els
14 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Johan D.

Het viel mij ook direct op dat de UvA hiermee komt. Er zullen wel wat koppen gaan rollen daar op de universiteit.
Maar met dit rapport pesten ze de boeren toch niet weg ? Integendeel lijkt mij.

Johan D.
Johan D.
14 dagen geleden
Antwoord op reactie van  els

Ik bedoel uiteraard niet het rapport van de UvA maar andere krachten die de boeren willen wegpesten. Als nu maar niet te veel XR achtige wappies op Timmermans stemmen zodat die weer mee gaat praten. Wij zouden een nieuwe stikstof afspraak moeten hebben zoals in Duitsland, dan kunnen boeren en bouw (dus burgers) weer dóór in dit land. Verder subsidies aan Vollenbroek e.a. clubjes stoppen! Eigenlijk zou niemand meer moeten meedoen aan de Postcode loterij. Ik wil best stoppen maar mijn vrouw niet! 😄

els
els
14 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Johan D.

“Ik wil best stoppen maar mijn vrouw niet!” Oh jee!
Maar niet getreurd, in eerste instantie is verandering van het beleid van de regering toch het belangrijkste dat er te gebeuren staat.
In mijn omgeving gaan gezichten veranderen op onweer als er gesproken wordt over Timmermans en zeker over hem als premier. Laten wij hopen dat het stemgedrag van diegenen ook daarmee in overeenstemming is.
En hoe groot zou het aantal XR achtige wappies zijn (buiten hun monden om dan)?

Anja
Anja
8 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Johan D.

Ik denk dat er meer wakkere mensen en boeren zijn dan fanatieke woke XR aanhangers, de wokies 🙂 Laten we inderdaad hopen dat Timmermans weer snel vertrekt na de verkiezingen, wat hij zal doen als hij geen premier wordt en/of een ander prachtig baantje in het Haagse krijgt.

Targo
Targo
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

het probleem is ook met andere zaken dat het RIVM wordt gezien als ene deskundige echter lijk op een doorgeefluik, voor beeld is de BMI metingen, die kloppen niet omdat er geen rekening gehouden wordt met het volume van een persoon de maten breedte en diepte worden niet meegenomen. betekend dat iedereen in dezelfde kleren past bij voorbeeld iedereen, man en vrouw, een lengte 181 cm heeft kleding maat xl en schoenmaat 43. geen mannen en vrouwen maten meer nodig. Dit is wet de BMI meeting stelt.

Eenzelfde over bijvoorbeeld vitamine D3 (Cholecalciferol), als je de onderzoeken leest en de aanbevelingen kom je op hogere dosis dat een persoon nodig per uit. Er rekening gehouden moet worden met meer factoren voor de juiste waardebepaling om de warde in het bloed juist te laten stijgen. En ook of het getal van de bloedwaarden valt je mond open van verbazing. mensen die buitenwerken en natuurvolken hebben een waarde van 100 in hun bloed, de huisarts richten op 50, ziekenhuizen op 80 en het RIVM geeft een waarde aan en weet niet waar deze op gebaseerd is. Zelfs de overkoepelede Europese toezichthouder geeft een hogere minimale waarde aan.?

NB. ter voorkoming dat mensen gaan dokteren zonder de juiste bloedwaarden bepalingen heb ik de waarden weggelaten.

Het lijkt wel als of men als kippen zonder kop werk en terug is ins de tijd waarin klakkeloos het woord van de dokter of professor wordt geaccepteerd. Hierdoor stiksoft kwestie gaat zoals die nu gaat en ook de klein deeltjes en CO2 gaat als het nu loopt.
Het gaat de verkeerde kant op en dit moet veranderen.

Ni28
Ni28
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou haast denken dat modellen voor andere doelen ontwikkeld zijn dan aangenomen. Modellen zijn instrumenten door de mens ontwikkeld om in de toekomst te kijken. Zij berekenen aan de hand van door de mens ingevoerde informatie. Omdat de mens niet alle informatie kent blijft het een onnauwkeurig hulpmiddel. Misschien brengt daar A. I. verandering in maar het opzet blijft hetzelfde. Alleen precieze metingen komen dichter bij de waarheid. Zelfs de natuur weet niet waar het heen gaat dus valt er niet veel informatie in zo model in te voeren. Om daaruit het beleid bepalen is een gok. De politiek voegt daar eigen wensen aan toe en dan
wordt het een gevaarlijk wapen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
15 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u wel. Sterk stuk.
Als iets omstreden, of regelrecht fout is, doet men altijd hetzelfde: namelijk onderbrengen in een parkeergarage op veilige afstand.

Jos
Jos
14 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Citaat;
Gerrit Schaafsma, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in klimaatverandering en burgerlijke ongehoorzaamheid

Schaafsma denkt “dat er overeenkomsten zijn tussen KOZP en de huidige klimaatacties. In beide gevallen brengen ontwrichtende acties een VERWAARLOOSD onderwerp op de politieke agenda. Het is begrijpelijk dat sommige mensen zich ergeren aan de blokkade van de A12, maar dat maakt burgerlijke ongehoorzaamheid juist effectief. Het dwingt mensen om aandacht te besteden aan een probleem dat GENEGEERD wordt.”
Einde citaat.

Aan de 2 woorden VERWAARLOOSD en GENEGEERD zien we de agenda van Gerrit.

Burgers komen niet rond, boeren, vissers, bedrijven in alle sectoren vallen om. Maar de ‘drammers’ voelen zich GENEGEERD en VERWAARLOOSD. En altijd op uw kosten.

Hoogste tijd voor een paar onderzoekers voor;
Immigratie stop en burgerlijke ongehoorzaamheid,
Nexit en burgerlijke ongehoorzaamheid.
Oversterfte en burgelijke ongehoorzaamhied.
NPO en burgelijke ongehoorzaamheid.
Inflatie en burgelijke ongehoorzaamheid.
Woningnood en burgelijke ongehoordzaamhied.

Msrien
Msrien
14 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Punt is dat de laatste jaren dd overheid op heel veel punten heeft gefaald. En het demissionaire kabinet gaat er gewoon mee door. De onderkant zgn sociaal zwakkeren, maar ook groot deel dat te lui is om te werken, wordt verder gepamperd en de rekening is voor de middengroepen. Hou daar eens mee op. Wie aantoonbaar uit luiheid aan de uitkering zit, flink aanpakken. Wie niet kan werken, ontzien, maar veel jeugd korten of elke week naar arbeidsbureau

Laatste aanpassing 14 dagen geleden door Msrien
J. de Ruiter
J. de Ruiter
11 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goed artikel van Rutger, hij weet waar hij het over heeft. Hij stipt ook even de metingen van het RIVM aan, die gebruikt worden voor het ‘kalibreren en valideren’ van hun modellen. Tja …
Rutger heeft het in een tussenkopje terecht over een “ongevalideerd model”. Zelf schreef ik twee jaar geleden op een andere site al het volgende:

Enig idee hoe het RIVM de stikstofbelasting meet? Met slechts een klein aantal echt goede snuffelpalen voor NOx in heel NL (toen in 2021 slechts drie!). De rest doen ze met ‘kleurbuisjes’ die 1x per jaar opgehaald worden. Hoe nauwkeurig zijn die? Nog los van de verloren gegane seizoensafhankelijkheid.

De NH3 (ammoniak) concentratie in de lucht wordt op een aantal plekken gemeten op ca 0,5m boven de grond. Maar hoeveel wordt er daadwerkelijk door de bodem opgenomen? Daar hebben ze een simpel nogal statisch ‘verticaal modelletje’ voor. Ik denk dan: die RIVM-ers hebben geen idee van de (horizontale) luchtbewegingen in turbulente grenslagen. Ik wel, ik verdiende er als stromingsfysicus jaren lang mijn brood mee.
Veel waait weg naar elders. En zelfs als we de NH3-concentratie tot óp het zand of de klei zouden weten, hoeveel wordt daadwerkelijk opgenomen om ‘verzurende’ chemische reacties aan te gaan?

AAA
AAA
14 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt, goed stuk.

25
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen