Aanval NPO op Ongehoord Nederland is juridisch drijfzand

Niets te dol om het eigen gelijk door te drukken

Titelfoto bij artikel Aanval NPO op Ongehoord Nederland is juridisch drijfzand bauke geersing opiniez

Foto: ©️Ongehoord Nederland

De Raad van Bestuur van de NPO heeft zijn bedoelingen duidelijk gemaakt: Ongehoord Nederland (ON!) moet worden verwijderd uit het omroepbestel. Een dergelijke in Europa historische, draconische beslissing is gebaseerd op drijfzand, vooringenomenheid en onjuiste uitleg van de Mediawet en van de betekenis van de Journalistieke Code NPO. Deze zaak is zo ernstig dat de Raad van Bestuur van de NPO door de Raad van Toezicht NPO moet worden ontheven van zijn taken, schrijft voormalig NOS-directeur mr. Bauke Geersing.

De NPO kiest voor een mediaoffensief en framet ON! uitermate negatief. De publieke omoep zou ernstig in de taakuitvoering worden belemmerd en de integriteit van het bestel zou ernstig in gevaar zijn. ON! tast volgens de NPO het vertrouwen van het publiek in de publieke omroep als geheel aan. De NPO rechtvaardigt deze stellingname door te beweren dat sprake is van de niet geringe maatschappelijke impact van het handelen van ON! op de gehele landelijke publieke omroepdienst, omdat de kernwaarden en de integriteit van die dienst door ON! worden geraakt.

 

Trial by media

Zo is sprake van actief en welbewust meewerken aan trial by media, in de wetenschap dat politici de koppen van berichten en de kranten lezen. Zo kan de politieke druk op de staatssecretaris worden vergroot en het bereiken van het ultieme doel van de NPO, verwijdering van ON! uit het bestel, dichterbij worden gebracht. Journalisten hebben geen tijd om de tientallen pagina’s te bestuderen waarop deze massieve aanval van de NPO is gebaseerd, die nemen de berichten over. De NPO heeft ook die klap uitgedeeld.

Het is van belang om de onderbouwing van deze, bij de publieke omroep in Europa historische, draconische beslissing te analyseren. Mijn conclusie is dat die op drijfzand, vooringenomenheid en onjuiste uitleg van de Mediawet en van de journalistieke code van de NPO is gebaseerd.

Deze zaak is zo ernstig dat mijns inziens de Raad van Bestuur van de NPO door de Raad van Toezicht NPO moet worden ontheven van zijn taken en ontslagen. Ik licht dat hieronder toe.

 

Beperkte ON-zendtijd

De context is dat ON! zeer weinig zendtijd op radio en tv heeft, alleen al uit dien hoofde is het belang dat de NPO toekent aan ON! onjuist. De Raad van Bestuur onderkent niet dat ON! is toegelaten tot het publieke omroepbestel om de eigen missie te realiseren, dat is het laten horen van het ongehoorde verhaal. De toegang van ON! bevestigde dat de overige omroepen te kort schoten. Daarmee is ON! inderdaad bezig, tot ongenoegen van omroepen die met de neus op hun eigen falen worden gedrukt, het gat dichten dat zij lieten vallen. Om nu ON! te kunnen aanpakken haalt de NPO in het uitvoerige sanctiebesluit (150 punten!) de taakopdracht van het gehele bestel van stal en legt vervolgens de verplichtingen die daaruit voortvloeien op een omroepinstelling met slechts twee keer 40 minuten tv-zendtijd per week (zie bijvoorbeeld punt. 111) Dat is in strijd met de Mediawet.

 

Samenwerking

De NPO heeft zitten puzzelen hoe men ON! onder druk kan zetten en, zoals nu blijkt, uit het omroepbestel kan verwijderen. Aanvankelijk werd geopperd dat ON! met de uitzending van 15 september 2022, daarover straks meer, de grens had bereikt, het zou aanzetten tot haat en dergelijke zijn. Maar nadere bestudering zal de NPO tot het inzicht hebben gebracht dat hij hier afhankelijk is van de rechter. Dus werd een andere weg gevonden. Die is vaststellen dat ON! onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking ten behoeve van de landelijke publieke dienst. In de Mediawet staat ‘naar het oordeel van de Raad van Bestuur’. In de stukken staat voortdurend deze mantra, de NPO moest zich kennelijk ook zelf overtuigen.

Hoe is nu deze onvoldoende uitvoering van de bereidheid tot samenwerking vastgesteld? Aanvankelijk gebruikte de NPO daarvoor zelf, een al dan niet verkapte, inhoudelijke beoordeling van programma’s van ON!. Zo werd instemmend verwezen naar het ON! tv-programma van 15 september 2022.

De NPO realiseert zich geen inhoudelijke oordelen over programma’s te mogen vellen (punt 73). Als deus ex machina wordt nu de Journalistieke Code NPO en de opvatting van de Omroepombudsman daarvoor gebruikt. De redenering is eenvoudig en lijkt overtuigend: ON! is aan die code gebonden, de omroepombudsman stelt vast dat ON! stelselmatig die code heeft geschonden en dan komt de sprong naar, dit is: ‘onvoldoende uitvoering van de bereidheid tot samenwerking’ en de weg ligt open om ON! aan te pakken.

De NPO maakt hier echter een serie fouten.

 

Niet bindend

In de eerste plaats is die Journalistieke Code geen bindend besluit, het is een gezamenlijk afgesproken gedragscode om goede en betrouwbare journalistieke programma’s te maken. Die code formuleert ruime normen, die voor interpretatie vatbaar zijn. De omroepombudsman formuleert zelf dat het geen keurslijf is, maar een richtsnoer. Er moet steeds worden geüpdatet. Bovendien moet de code ook beschermen tegen lichtzinnige of het eigen belang dienende klachten. (Rapport Ombudsman voor de publieke omroep d.d. 7 juni 2022, p. 32) Maar de NPO noemt de Code ‘het ‘acquis’ van de publieke omroep (punt 51). Een Frans woordje om te overtuigen?

 

Onjuist standpunt

De volgende stap van de NPO is dat de oordelen van de Ombudsman objectief en dus bindend zijn. Dat is een onjuist standpunt. In de Mediawet zijn voorzieningen getroffen die de onafhankelijke positie van de ombudsman moeten waarborgen. Dat is logisch omdat de NPO de ombudsman aanstelt en voorkomen moet worden dat die optreedt als his masters voice.

Maar iets anders is of de oordelen van de ombudsman objectief zijn. Dat is niet het uitgangspunt van de Mediawet. In artikel 2.14a staat over de oordelen van de ombudsman: “Dit oordeel is niet bindend en de ombudsman kan geen rectificatie afdwingen.”

ON! krijgt voortdurend te horen dat er geen kritiek mag worden geuit op het functioneren van de ombudsman, hun kritiek wordt gebruikt als een onderdeel van dat ‘gebrek aan samenwerking’. Hetzelfde geldt voor het commentaar van ON! op de NPO, dat mag ook niet en is ook een argument voor gebrek aan samenwerking. Ook hier rijdt de NPO een scheve schaats. Juist door onderlinge discussie worden zaken duidelijker, dat geldt ook voor de ruim geformuleerde normen van de Journalistieke Code.

 

Inhoudelijk oordeel

Op de rapportage van de ombudsman is nogal wat af te dingen. Ik heb de veel gebruikte uitzending van ON! d.d. 15 september 2022 twee keer geanalyseerd. Daar zit de ombudsman er geheel naast. Dit programma was noch racistisch, noch discriminerend, in tegendeel. Ook in deze beslissing gebruikt de NPO die kwestie als argument. De NPO geeft hier wel een inhoudelijk oordeel over dat programma, terwijl hij eerder schreef dat niet te mogen (punt 75). Quod licet jovi, non licet bovi?

Maar de redenering van de NPO is fundamenteel onjuist en in strijd met de Mediawet, hij baseert zich op een niet bindend oordeel van de ombudsman, maakt dat bindend en concludeert dat ON! niet bereid is tot samenwerking. Om sterker te staan beweert de NPO dat niet elk verwijt van de ombudsman betekent dat er geen bereidheid tot samenwerking is, nee, er moet sprake zijn van stelselmatigheid. Dus telt de NPO het aantal gevallen van de ombudsman op en concludeert dat daarvan sprake is. Maar voor elk oordeel van de ombudsman geldt dat dit niet bindend is!

 

Oorzaak wordt gevolg

In punt 72 beweert de NPO dat ON! zich zou hebben vervreemd binnen het bestel en daarmee de basis heeft gelegd voor ernstige verstoring van de vereiste samenwerking. Hier worden oorzaak en gevolg omgedraaid. De NPO kiest partij voor de meerderheid van de omroepen die de samenwerking opzegden, terwijl hij tot taak heeft ook, als dat nodig is, de meerderheid tot de orde te roepen. De NPO had moeten inzien dat het toelaten van een nieuwe omroepinstelling ook in het verleden met wrijving gepaard ging. Dat was bijvoorbeeld het geval met de EO en BNN.

Om het eigen gedrag te rechtvaardigen beweert de NPO dat in de Mediawet bewust een ruime beoordelingsruimte voor de NPO is gemaakt om vast te stellen of sprake is van onvoldoende bereidheid tot samenwerking. Dit is misleidend, deze discretionaire bevoegdheid dient bij de uitoefening alle beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren. Dat betekent dat de NPO terughoudend met die bevoegdheid moet omgaan, niet, zoals de NPO suggereert, vooral naar eigen inzicht. Dat is een miskenning van een zorgvuldige toepassing van zo’n bevoegdheid.

 

Draconisch sanctiebeleid

Om het draconische sanctiebeleid te rechtvaardigen komt de NPO met allerlei juridische spitsvondigheden aanzetten en krijgt ON! drie keer straf voor eenzelfde verwijt. De NPO noemt dat ‘een ernstige overtreding van lange duur’ (punt 135). Dat is overtuigen met pejoratieven.

De NPO is niets te dol om het eigen gelijk door te drukken. Het besluit van het Commissariaat voor de Media d.d. 28 maart 2023 wordt gebruikt om het eigen standpunt te rechtvaardigen, terwijl dat besluit daartoe allerminst aanleiding geeft. Overtreding van de Mediawet werd niet vastgesteld. De samenvatting van het besluit van het Commissariaat voor de Media in de punten 23 en 24 van het stuk van de NPO is tendentieus.

 

Onevenwichtig en onzorgvuldig

Een Raad van Bestuur die zo onevenwichtig en onzorgvuldig handelt, niet in staat is een omroep met een ongehoord geluid een goede plek te bieden in het omroepbestel, die laat zien alles in het werk te stellen die omroep met dat geluid uit dat bestel te verwijderen, faalt.

Door deze actie staat de Nederlandse publieke omroep in Europa op een bedenkelijke manier op de kaart. Het college dat ervoor moet zorgen dat het bestel goed functioneert, is daartoe niet in staat, smoort het geluid dat juist nu – in tijden van woke en ‘correctheid’- de ruimte moet krijgen. Dit optreden van die Raad van Bestuur beschadigt de Nederlandse publieke omroep. De Raad van Toezicht van de NPO dient in te grijpen.

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
55 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het monopolie van de NPO heeft zo lang bestaan, dat deze mensen ijdel zijn geworden, geen tegenspraak dulden en lijden aan de folie des grandeurs. Monopolisten willen niets liever elke concurrentie uitschakelen.
Met de mond belijden zij diversiteit, tolerantie, vrijheid – maar hun daden spreken een andere en duidelijke taal.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Als de NPO echt de taakstelling serieus zou nemen en:
– zowel klimaatalarmisten als klimaatsceptici aan het woord laten
– het Russische standpunt belichten
– genuanceerd berichten over Forum en PVV
enz enz
dan zou ON geen bestaansreden hebben en nooit zijn opgericht.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De raad van toezicht (in NL helaas niet alleen bij dit instituut een dode letter) zou, als het zijn werk goed zou doen, de D66 dictatuur middels elk postje met iemand uit hun midden bezetten, ten zeerste moeten afkeuren en een grote schoonmaak in gang zetten.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Links gaat over de lijken. Niets is hun te dol desnoods grof geweld. Door mijn jonge leeftijd heb ik de wreede begin van de communistische overname in mijn land gemist maar paradoxaal genoeg kan ik dat hier in het vrije wereld nu meemaken. Het wegwerken van Ongehoord Nederland is maar het begin. Neomarxisme timmert aan de weg.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het afschaffen van de kijk en luistergeld heeft geleid tot de progapaganda staatsomroep die wij nu hebben die je verplicht de linkse hersenspoeling onder te gaan.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad, het weer invoeren van een betaald abonnement op staats tv en/of radio zou wenselijk zijn. En dan geen belastinggeld meer naar de linkse mediarechtbank die de NPO is geworden. Waar ook diegenen die er van kotsen aan mee moeten betalen. Bij een abo kun je dan kiezen of je wil meebetalen voor dictatoriale gaslighting, trial by media, en indoctrinatie.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Daarom zie ik de toenmalige afschaffing als het begin van de linkse indoctrinatie. Dat is er bijna onzichtbaar ingeslopen. Niemand had het door en vandaag pas zien wij wat er is aangericht.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kijk en luistergeld was m.i. wel te algemeen. Je zou moeten kunnen kiezen tussen vrije omroepen (reclame-inkomsten) en betaald abonnement op de NPO (zonder reclame) en dan is 1 staatszender ook genoeg.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Al jaren wordt gewaarschuwd voor deze indoctrinatie. Begint al op de kleuterschool.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Zeker, onderwijzers zijn over het algemen links en de hersenspoeling begint vroeg. Kleine kinderen brengen propaganda naar huis.

P.
P.
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Natuurlijk waren er zát mensen die dat door hadden. Kom nou. Het probleem is én was, dat die geacht werden hun bek dicht te houden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  P.

Als er middels een ‘vermeend wellicht misschien ooit’ probleem (verzuiling) een groepje lieden denkt de kans te kunnen pakken om hun eigen koninkrijkje te kunnen stichten, gebeurt dat ook onherroepelijk. En helaas niet alleen bij de NPO. Wel is dat instituut het duidelijkste voorbeeld. Maar denk bv ook aan KOZP, de klimaat en milieu NGO’s en hun weldoener Vollenbroek, het exorbitante asielcircus.

Binzrath
Binzrath
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel moet iedereen maar eens lezen en zelf een oordeel vellen.
Alles moet uit de kast gehaald worden om een omroep de nek om te draaien, dit druist in tegen alles wat met democratie te maken heeft. Hebben ze in Hilversum dan niet door dat hiermee werkelijk de democratie een doodschop krijgt?
Het is net wat Wierd Duk in zijn podcast verteld: ‘straks krijgen we elke avond het D66 partijprogramma voorgeschoteld.”

Kruimel
Kruimel
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De hypocrisie van het door D66 gedomineerde omroepbestel spat er vanaf, vergeten wordt dat meerdere omroepen lak hebben aan waarheidsvinding en al helemaal geen andere meningen tolereren,.
Wat men ook van 0N als omroep vindt, het verbieden lijkt meer ingegeven door een politieke keuze, die de door D66 zo graag gepromote “ het verbieden van andere meningen “ dan door een realistische kijk op maatschappelijke onrust.
Het begint akelig dicht bij een maatschappij te komen waar onwelgevallige boeken en meningen vernietigd moeten worden, en daar ben ik best angstig voor.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kruimel

Ben daarom benieuwd hoe dit gaat aflopen. Er valt nog niets over te zeggen, maar als de beslissing genomen wordt om Ongehoord Nederland te verwijderen, dan denk ik dat Nederland een zeer duistere fase in gaat. Ieder kritisch geluid kan kennelijk zo maar verboden worden. Zelfs crimineel verklaard worden. De A.I.V.D. staat al klaar.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ben er overigens best wel zeker van dat dit weblog ook nauwkeurig gemonitord wordt.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Reken maar!
En door organisaties die ook in de zak van ‘de elite’ zitten en op aanvraag mensen uit hun maatschappelijk verkeer trekken. Zelfs als er geen echte grond voor is en het niet mag. Zien ze dan later wel, maar dan is het kwaad in ieder geval geschied.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zeker weten

Jos
Jos
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Hongarije, Tsjechië en Polen….die zijn pas erg…aldus de moraalridders..stelletje hypocrieten..
De mensenrechten organisaties en EU bonzen horen we ook niet.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jos

De Visegrad landen laten zich niet gek maken door Brusselse eisen maar daar heb je leiders die weten wat ze willen nodig en geen jaknikkers zoals Rutte en Kaag.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat mensen rechten dingetje wordt tegenwoordig ook voor van alles en nog wat misbruikt. Uiteindelijk kan dan alles en iedereen, of elk land, onder dat mom aangevallen worden. En u weet: een vinger wapperen naar een ander, dan wijzen er meer naar jezelf.
Alsof onze roverheid de mensenrechten van de eigen inwoners zo goed respecteert……
Mierenneuken over geld voor Groningen, Limburg, toeslagenellende, zorg, onderwijs, ga maar door.
Maar miljarden door de plee spoelen voor de stokpaardjes van hare hooghartigheid wordt zelfs aan de controle van de 2e kamer onttrokken. Snel in een fonds met die miljarden jongens.
Rutte is inderdaad een valse jaknikker, hier voor zijn meesteres, en in dystopisch BX.
Maar Kaag daarentegen is geen jaknikster, integendeel. Zij blijkt de ultieme heerszuchtige domina over alle jaknikkers om haar heen. Haar wil is nu blijkbaar in beton gegoten wet. De media sidderen voor de bazin, en vullen braaf haar zendtijd.
Elk weerwoord moet onmogelijk gemaakt worden, en daar ‘de partij’ haar jaknikkers tot in de haarvaten van elk domein heeft laten infiltreren, slagen zij ook vaak nog.
Onze primus inter pares, gewoonlijk zo glad en slinks, trilt onder haar zweepje. Ik persoonlijk denk omdat zij door de (usual suspect) supranationale instituties hier met een bepaald doel geplant is, en de primus zijn kans op een (VN?) post niet wil torpederen. Ten koste van NL, maar een kleinigheidje blijf je houden.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Kaag knikt ja in Brussel of beter is Brusselser dan Brussel. Verder ben ik met uw reactie zeker eens.

Koos
Koos
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De vooringenomenheid van het NPO bestuur lijkt verdacht veel op de huidige regering! En dan te weten dat ze door ons de belastingbetaler wordt betaald! De raad van toezicht moet hun werk gaan doen, daar worden ze ook voor betaald, door het NPO bestuur naar huis te sturen. Maar een tegengeluid wordt niet getolereerd, dat was in de tijd van Pim Fortuin ook al zo, ik houd de toenmalige politiek nog altijd verantwoordelijk voor zijn dood. Ze hebben de moordenaar zo wie zo geïnspireerd!

P.
P.
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Koos

Kan het, in plaats van vooringenomenheid, niet ook gewoon ordinaire machtshandhaving zijn? Gevoed door die vooringenomenheid?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  P.

M.i. is het ordinaire horigheid, laf kruipen voor de toegeworpen kruimels. Omdat het niveau ws in een andere dan door de D66staat (middels plukken van het volk) gefinancierde luizenbaan direct aanleiding tot ‘functie elders’ zou zijn.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Grappig, vanmiddag liep ik bij mijn zwager binnen en zag ik dat hij een filmpje zat te kijken waarin Frits Barend aan Huub Wijfjes vraagt om voorbeelden te geven wat ON! allemaal fout doet. Afijn kijk dit filmpje maar, ik kwam niet meer bij van het lachen.
Hilarisch filmpje: https://ongehoordnederland.tv/2023/04/28/korte-clips/hij-liegt-dat-hij-barst-want-hij-kan-geen-enkel-voorbeeld-noemen-reageert-arnold-op-eo-fragment/

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Dit is nou net waar ik op zit te wachten: NPO, weerleg met gedegen onderzoek alle “nepnieuws” die door ON! zou worden verspreid.
Tot nog toe alleen maar geroeptoeter maar geen bewijzen. Helaas beïnvloeden zij wel de ondoordachte mening van een (te) groot deel van de Nederlandse burgers.

Kees
Kees
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

D66 kamerlid Guikje Roethof gaat vandaag op NRC wild te keer tegen Ongehoord Nederland. Als ON wordt gecanceld, kan de hele NPO beter verdwijnen. Dat scheelt weer overheidspropaganda.

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het probleem is dat de nieuwsmedia alle in het kamp zitten van laten we zeggen linkse mensenrechten. Diep van binnen vinden ze het prachtig dat ON het leven zuur wordt gemaakt. De media gaan niet de moeite doen de zaak goed te analyseren. Is ook wel een beetje moeilijk voor HBO-journalisten. Dus de berichtgeving is op de hand van de NPO. Maatschappelijke discussie is daardoor niet mogelijk, want om de NPO te belichten, heb je tegen de heersende publiciteit zoveel woorden en uitleg nodig daar hebben de toehoorders geen zin in, ze hebben hun mening al gevormd: ON is racistisch of xenofoob of transfoob, dus moeten ze maar uit het bestel. Zo gaat het met alles, de heersende mening is bijna niet meer tegen te spreken. Maar helaas, opgeven is ook geen optie.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u wel.
Hopelijk lezen D66 rechters dit ook, en hopelijk kan de ON-advocaat hier extra argumenten in vinden.
Ik hoop dat velen dit lezen en de schellen van de ogen vallen.
Mensen, dit artikel svp ook zo veel mogelijk verspreiden.

Jos
Jos
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De hippies hebben hun mars door de instituties voltooid. Momenteel rollen ze naar goed marxistisch gebruik hun nivellering’s agenda uit. Ze hebben zich daarvoor bewapend met immigratie, geld ontwaarding, boekverbrandingen, spuiten, digitale gevangenschap, het milieu en stikstof. Wie niet voor de marxisten is, is tegen en word kaltgestellt. De boeren staan symbool voor het christendom, ondernemers zijn vrijdenkers, wetenschappers zijn intelligent, vrije media en politici zijn extreem.

Deze groepen krijgen geen genehmigung en ausweiss meer, zodat ze geheel democratisch uitsterven. Want nu de marxisten eindelijk hun grote Europa met een sterke leider hebben moet dat met alle middelen verdedigd worden tegen fascisten! Die willen de hippies nooit meer.

Netty meelen
Netty meelen
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De NPO zit muurvast in hun zelf gecreëerde werkelijkheid, die zij als de enige échte waarheid beschouwen.
Verder is alles verachterlijk en fake.
De NPO is daardoor niet meer objectief en door zijn eenzijdige informatie en partijdigheid zelfs een gevaar geworden. voor de vrijheid van meningsuiting.
Derhalve moet de NPO “verlost” en opgeheven worden.

Aan een vernieuwd omroep bestel moet een vrijwillig lidmaatschap verbonden zijn, wat ook probleemloos opgezegd kan worden.

P.
P.
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

Het gaat gewoon heel ordinair om de macht. Wie is hier de baas?

HJBrinkman
HJBrinkman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De angst regeert hier weer, maar meningen zoals die van ON mag je niet verbieden, en zo veel journalistieke hoogstandjes zijn er allang niet meer in de media en hilversum te zien. Als er inderdaad een hooggehalte D66 in deze organisatie zit is dat zeer verontrustend!

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  HJBrinkman

Sorry hoor maar ik snap totaal niet wat je nou wil zeggen!

HJBrinkman
HJBrinkman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Dat de gevestigde orde bang is voor andere meningen en de open discussie niet wil aangaan. Dit alles los van het feit of je het eens bent met wat ON presenteert

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  HJBrinkman

Duidelijk.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer hoor dat Karskens van de buis verdwijnt. Maar even serieus. Wie in hemelsnaam kijkt er nog lineaire televisie? De meesten (lees: jongeren) kijken toch alleen maar sociale media? De laatste keer dat ik naar de NPO keek of één van de commerciële omroepen kan ik me niet eens herinneren. Karskens & Co hebben een veel groter bereik via YT. Persoonlijk vermoed ik dat het voor henzelf een zegen zal zijn dat ze eruit worden gezet. Kunnen ze weer precies doen en laten wat ze zelf willen zonder gemekker en gezeik van het Neerlandse deugvolk.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Waarom kijkt er niemand lineaire televisie? Het is een grote eenheidsworst van propaganda. Dat is waarom er niemand kijkt.
Daar betalen we dan nog een klein miljard per jaar voor.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Heeft er iemand nog iets gehoord over bezuinigingen op de NPO, by the way?
Ik heb zo het idee dat de NPO toch een van de prioriteiten voor de overheid is.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Op een omroep als Zwart zou je toch flink kunnen bezuinigen lijkt me.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Een programma als van Kooten en De Bie zou tegenwoordig geen op uitzending kans maken. Noem de redenen maar op.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Oprecht zeg ik: ik weet het niet, ik kijk nooit naar de NPO,… totaal geen interesse. Mijn advies: als je je ergert, kijk dan niet. Er zijn tegenwoordig zoveel bronnen voor nieuws & entertainment. En sowieso ontkom je nooit aan een zekere confirmation bias. Dat hou je altijd, dat heb ik ook. Op YT heb ik een hele zooi abonnementen en ik kijk naar wat mijn humeur is. Ditto op Netflix, Prime, HBO, etc. En voor wat betreft mijn kranten? Guilty as charged: ik heb abo’s op VK en NRC. Nou èn! Op café lees ik van alles over het hele spectrum variërend van het Parool, de Groene Amsterdammer tot HP de Tijd. Ja, ik ben een veelvraat en heb interesse in alles. (behalve de NPO)

Peter
Peter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

NPO opheffen en opnieuw beginnen.

De Code van Bordeaux is leidend, niet zelf in elkaar geknutselde ‘NPO’ codes:

https://www.nvj.nl/themas/journalistieke-praktijk/ethische-regels/code-bordeaux

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Peter

De code van Bordeaux kan worden gebruikt om de NPO uit het bestel te gooien.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Nog beter, gooi het bestel uit de NPO of hef de televisie op.

Frank pouw
Frank pouw
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Interview gezien van Talent Nieman van WNL met voorzitter werkgevers bij kwaliteits omroep WNL? Over kwaliteit gesproken! Ik zou graag stage willen lopen bij WNL maar te licht bevonden tov Nieman dan wel te verstaan!

Frank pouw
Frank pouw
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Omroep ON mag de handjes dichtknijpen met mensen als Geersing die de tijd neemt dat rapport van mevr. Smit ombudsman door te lezen en te analyseren en van repliek te dienen.
Chapeau. Nu opeens bij die kwaliteits omroep WNL. een discussie tussen Vollenbroek en Jaspers (de stikstof Fuik) over het stikstof gesodemieter. Huisje ziet de bui al hangen natuurlijk en denkt hoor en wederhoor das waar ook helemaal vergeten. De vlucht vooruit. Een topper die Huisjes kijk maar naar de stijgende kijkcijfers van Op1 omdat daar een fusie plaatsvind van hoor en wederhoor,uitnodigingsbeleid, interview kwaliteit en natuurlijk de presentatie. Ik heb begrepen dat Amerikaanse networks ABC,NBC,CNN,FOX afspraken hebben gemaakt met Huisjes om te komen kijken bij Op1 hoe ze dat toch doen zoveel kwaliteit op een plek. F..k 60 minutes!Snel talent Nieman even ingelicht met vragen en wel de juiste en zie hoor en wederhoor in motion.
Hoogleraar Cliteur,nooit van gehoord dus die kunnen we gewoon aan de kant zetten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Frank pouw

Ben het met u eens dat ‘ze’ waarschijnlijk de bui zien hangen, en nu nog snel proberen de schijn van open debat uit te stralen. Maar in de WNL uitzending was de m.i. de moderatie om te huilen, omdat Vollenbroek maar door kon razen zonder antwoorden op de vragen te geven, en Jaspers er bijna niet tussen kwam of zijn repliek werd afgekapt.
Vollenbroek is echter wel te prijzen dat hij de confrontatie aan gaat, hij kan ook wegblijven, wel zo veilig voor hem.
Toch moeten we uiteindelijk naar meer van dit soort ‘debatjes’ en dan liefst op de manier zoals de Duitsers dat doen. Een uur of anderhalf meerdere echte kenners van een materie de zaak van meerdere kanten laten bespreken, waar nodig op het scherp van de snede.

Frank pouw
Frank pouw
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Met alle respect als je de inhoud van dit rapport van de ombudsman npo legt op programma’s als Buitenhof, Op1,Eenvandag,Nieuwsuur,Zembla,tot voor kort Dwdd,Nos journaal 8 uur,Kalid en Sophie,en ga zo maar dan dan wordt het stil in Hilversum want geen omroep meer over. Kijk even naar de milieu en klimaat items van ene dhr. Bouma over hoor en wederhoor gesproken. Kijk en luister even naar de klimaat items van de NOS onder auspiciën van Nieuwsuur. Dat we er nog zijn is een raadsel want het water staat al tot aan de Grebbeberg en de temperaturen zijn NU al ondragelijk. Geen vogels meer en geen insecten, alles weg volgens de dames en heren van de nos dan wel te verstaan.en Luister even naar de teksten van de heren van het weerbericht in het 8 uur journaal.luister even naar de neutrale interview techniek van de dames en heren van Buitenhof (copy paste alle ander praatprogramma’s) over hoor en wederhoor gesproken.kijk even naar het uitnodigingsbeleid van genoemde programma’s (copy paste alle ander praatprogramma’s) Over hoor en wederhoor gesproken.
Oké je kunt dus met zeg 150 e-mails, negatief of positief bij de publiek omroep een onderzoek katalyseren en het zelfs voor elkaar krijgen dat en het bestuur en de toezichthouder zover krijgen dat actie wordt ondernomen. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat hier een onbeduidend lichaam,ombudsman NOB het recht maar zich toetrekt om “recht te spreken”. Wat je ook van ON vindt of het nu eens bent met de kritieken of niet zaak is dat je je onthoudt van dociel msm gedrag en dat laat voor wat het is nl msm en meer echt niet. Lees de columns is de zgn kwaliteits bladen als nrc,Volkskrant,Parool,trouw enz. en projecteer dat op de inhoud van genoemde praatprogramma’s en en ontstaat een geweldig vergezicht van een eensgezinde.

Ronald
Ronald
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Een uitstekend stuk. De NPO deugt van geen kant qua objectieve, journalistieke nieuwsgaring. De ombudsman blijkt machteloze figuur. Zo heb ik een klacht ingediend tegen bnn/vara wegens de betiteling van Israël als een staat met “apartheidsregiem”. Al twee reminders gestuurd. Het antwoord luidt steeds dat bnn/vara zelf mag beslissen hoe ze met de klacht omgaat. Zij wel!

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De vraag rijst uit welk type de Raad van Toezicht bestaat. Als dat ook D66 types zijn, dan is de gelijkschakeling een feit.

Olly
Olly
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Er is maar 1 oplossing. Geen belasting meer betalen. Gewoon stakes.

Frank pouw
Frank pouw
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Interview gezien in WNL op Zondag tussen Vollenbroek en Jaspers geleid door talent Nieman? Hieruit blijkt dat de kennis van Jaspers en Vollenbroek niet opkan tegen dat van dhr. Nieman,de presentator! Pijnlijk te zien hoe Jaspers en Vollenbroek versteld staan te kijken op deze zonnige zondag. Die Nieman is ongelooflijk op de hoogte en niet om de tuin te leiden.
Je kan veel zeggen van dhr. Huisjes maar die heeft zijn zaakjes goed voor elkaar.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De beginselen van behoorlijk bestuur. Goh, daar had ik al lange tijd niet meer van gehoord. Typerend voor het Nederland van nu, met rapporten getiteld Ongekend Onrecht (door de overheid) en vrijspraak op alle punten van een politicus na een 3,5 jaar durende strafzaak. We worden ongehoord slecht bestuurd met te veel macht aan een woud van ongekozen adviesinstanties en raden. Bevolkt door linkse activisten en radicale d66-bobo’s. De NPO voorop. Ik reageer hier ook niet voor niets onder een andere naam.

55
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x