Verlos ons van dit kabinet (Epiloog)

De verandering moet van de kiezer komen. Op naar een zakenkabinet!

Titelfoto bij artikel Verlos ons van dit kabinet (Epiloog) Guus berkhout opiniez

Foto:

In het voorgaande drieluik ‘Verlos ons van dit kabinet’ is uiteengezet dat de taak van de overheid het faciliteren van groei in welvaart en verhoging van welzijn is, en dat deze taak steeds beroerder wordt uitgevoerd door een veelheid aan oorzaken. In deze epiloog worden de hoofdlijnen samengevat en concrete aanwijzingen voor een oplossing aangegeven, plus een voorstel voor een zakenkabinet. Maar verandering moet uiteindelijk van de kiezer komen, schrijft prof. Guus Berkhout ter afsluiting van deze artikelserie.

Opeenstapeling crises

Welvaart wordt gecreëerd door een goed opgeleide beroepsbevolking, een goed functionerende infrastructuur en ruimte voor creatief ondernemerschap. Welzijn wordt bepaald door de kwaliteit van het bestaan, dat wil zeggen de kwaliteit van de basisvoorzieningen, een veilige leefomgeving en een gevoel van saamhorigheid. We hebben gezien dat beide taken, groei in welvaart en verhoging van welzijn, steeds beroerder worden uitgevoerd, al kabinetten lang. Steeds meer internationale verdragen – die geruisloos door onze kabinetten werden getekend – zorgen ervoor dat onze regering gaat functioneren als zetbaas van een ondoorzichtige elitaire toplaag (WEF, UN, EU). Bij geopperde oplossingen vanuit de samenleving reageren onze bestuurders steeds vaker met ‘juridisch niet haalbaar’.

Het vermogen om problemen adequaat aan te pakken wordt verder uitgehold doordat rechters de reikwijdte van bestaande wetten ook nog eens oprekken, terwijl ze daar inhoudelijk niet de kennis voor hebben. Daarmee schuift nu ook de rechterlijke macht ons nationale parlement terzijde.

 

Verprutst

Maar, niet te geloven, het slechte nieuws is nog niet over. De beperkte bestuurlijke ruimte die tenslotte overblijft, wordt óók nog eens verprutst. In het drieluik ben ik daar uitgebreid op ingegaan. Ter illustratie een voorbeeld. Alles in de samenleving (natuur en maatschappij) vertoont een sterke samenhang. Een complex vraagstuk in hapklare brokken opdelen, voor elk onderdeel een oplossing zoeken en vervolgens denken dat als je al die deeloplossingen bij elkaar veegt het complexe vraagstuk is opgelost, is typisch een alfa-naïviteit.

Pleisters plakken op verkeerd beleid maakt het allemaal nog erger. Zo zien we dat er uiteindelijk een draak van een oplossing ontstaat, die ingewikkelder is dan het onderliggende vraagstuk. Met als gevolg een opeenstapeling van crises. Kabinet Rutte IV krijgt dan ook van het EenVandaag Opiniepanel als rapportcijfer een 3,3: “Vernietigender dan dit wordt het niet”.

 

Weg uit de negatieve spiraal

Genoeg hierover. Laten we in deze Epiloog gaan kijken hoe we uit deze negatieve spiraal kunnen komen. We hebben in deel 2 al aangegeven dat, naast herstel van de Nederlandse soevereiniteit, een goed nationaal energieplan en een goed nationaal immigratiebeleid aan de basis liggen van herstel.

 

Return on investment energie- en asielbeleid

Bij het energievraagstuk moeten we keuzen maken tussen welke energiebron(nen) we gaan gebruiken na het fossiele brandstoffen-tijdperk. Niet op emotionele, maar op rationele gronden. Een praktische maat is Return on Investment (ROI): ‘Om een bepaalde hoeveelheid energie te oogsten (baten), hoeveel energie moeten we er dan eerst instoppen (kosten)’. ROI= baten/kosten in kWh. Enkele getallen.

Voor nucleaire centrales ligt de ROI op ca. 75, voor fossiele brandstoffen op ca. 30. In onze geografische omgeving ligt de ROI voor wind- en zoninstallaties onder de 5! Met ROI wordt overduidelijk dat wind- en zonenergie voor ons land geen optie zijn. Ook wordt overduidelijk dat voor de toekomst de enige duurzame optie is energie uit moderne kerncentrales.

Bestuurlijke opties rationeel met elkaar vergelijken is ook zeer welkom bij het emotioneel gevoerde immigratiebeleid. Hoeveel kost het om asielimmigranten met hun familie op te vangen, te huisvesten, in te burgeren, te scholen en te onderhouden (kosten) en hoeveel leveren al deze investeringen op als deze mensen uiteindelijk actief gaan functioneren in onze arbeidsmarkt (baten)?

 

Return on Investment CO2- en NH3-beleid

In deel 3 kwamen ook andere moeilijke beleidsvelden aan de orde. Ook hier maakt het gebruik van ROI lastige afwegingen op een rationele en transparante manier mogelijk.

Zo zou keuzen maken op basis van ROI – waarin de kosten en baten van CO2-maatregelen tegenover elkaar worden gezet –een doorbraak betekenen in het nu zo ondoorzichtige koolstofbeleid.

Hetzelfde geldt voor het emotioneel gevoerde stikstofbeleid. Wat koolstof is voor het leven boven de grond, is stikstof voor het leven onder de grond. Ook hier zou keuzen maken op basis van ROI een doorbraak betekenen in het nu zo ondoorzichtige stikstofdossier.

 

Verandering moet van de kiezer komen

Burgers kiezen traditioneel uit partijprogramma’s met de prachtigste beloften. Maar na de verkiezingen worden die partijprogramma’s vervangen door een in beton gegoten regeerakkoord, waarin de partijbelangen onderling zijn verdeeld en kiezersbeloften zijn verkwanseld. Zo kan het Binnenhof weer vier jaar met de eigen hobby’s doorgaan. Tot de volgende verkiezingen, enzovoort. Nee, het zal in de toekomst heel anders moeten gaan.

 

A. Partijprogramma’s nieuwe stijl

Politieke partijen moeten in hun partijprogramma expliciet laten zien welke van de concrete actiepunten ze van dit drieluik overnemen. Aan de hand van die ‘partijprogramma’s nieuwe stijl’ kan de kiezer zien of ze serieus worden genomen. Partijen die dat niet doen, moeten worden weggestemd! Zo komt verandering van de kiezer!

 

B. Regeerakkoord nieuwe stijl

Op basis van de ‘partijprogramma’s nieuwe stijl’ en de verkiezingsuitslag wordt een coalitie van het volk gevormd. Die coalitie sluit een regeerakkoord op hoofdlijnen (‘regeerakkoord nieuwe stijl’). Dat zal een herstel- en vernieuwingsplan opleveren. Als de kiezers hun werk goed hebben gedaan, staan daarin de actiepunten van dit drieluik!

Zoals ik al in deel 2 aangaf, het ‘regeerakkoord nieuwe stijl’ spreekt zich uit over de toekomst van ons land, over wat de coalitie concreet wil bereiken (doelen) en over wat de manier van aanpak zal zijn. Tijdens de regeerperiode zullen de bereikte resultaten en de dynamiek in de samenleving om voortdurende aanpassingen vragen (terugkoppeling uit de praktijk).

 

C. Kabinet nieuwe stijl

Ik herhaal het nog maar eens. We hebben voor de uitvoering van het ‘regeerakkoord nieuwe stijl’ bewindslieden nodig met inhoudelijke kennis van zaken (‘zakenkabinet’). Dat wil zeggen, bewindslieden die weten wat er in het land speelt, die de inhoud van hun portefeuille kennen, die als collegiaal team willen functioneren. Ze moeten ver wegblijven van doorgestoken adviescommissies, ja-knikkende onderzoekbureaus en sluwe lobbyisten. Al deze onfrisse zaken zien we nu terug in de mondkapjesaffaire.

In deel 2 en deel 3 van deze serie kwam bij de energietransitie een bekend Hollands gezegde aan de orde: “Je moet nooit oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt.” Dat zullen we nu weer gebruiken bij de transitie van de oude naar de nieuwe democratie. Het voorstel is om de nieuwe ministersploeg niet elke dag met zware tassen bureaucratie naar huis te laten gaan. Voor elk bestaand ministerie wordt er een staatssecretaris benoemd die verantwoordelijk is voor ‘de oude schoenen’.

 

Samenstelling zakenkabinet

Er zijn excellente bestuurders in ons land, die bereid zijn voor een beperkte tijd naar het Binnenhof te komen om orde op zaken te stellen. Om zo concreet mogelijk te zijn, heb ik een ministersploeg samengesteld met Nederlanders, die uitstekend geschikt zijn om de nieuwe ministerstaak op zich te nemen (die zijn hiervoor niet door mij gepolst, maar wel op de hoogte gebracht). Hierbij mijn zakenkabinet.

Ronald Plasterk – Minister-president (MP)
Ronald Plasterk is een ondernemende wetenschapper, uitstekende organisator, heeft ervaring als minister en kent de politieke wereld van haver tot gort. Ik zie hem als de ideale persoon om het zakenkabinet te leiden. De MP krijgt het vertrouwen van de ‘volkse coalitie’ om zijn eigen team van ministers te kiezen.

Pieter Omtzigt – Transitie van oude naar nieuwe democratie
Pieter Omtzigt heeft al vele malen met succes de betonrot in onze rechtsstaat aan de orde gesteld. Hij weet als geen ander wat er mis is en wat er moet gebeuren. Hij is daarin de rechterhand van de MP. Omtzigt krijgt het vertrouwen van de MP om zijn eigen team van staatssecretarissen te kiezen.

Hans Hoogervorst – Financiële innovatie en eurozaken
Hans Hoogervorst was in het verleden minister van Financiën en minister van Economische Zaken. Bovendien was hij internationaal actief in belangrijke financiële functies. Hoogervorst kent de politieke wereld op z’n duimpje en is bij uitstek geschikt om een einde te maken aan het rondpompen van geld, een majeure bron van bureaucratie en verspilling.

Frans van Houten – Beroepsonderwijs en nationaal verdienvermogen
Frans van Houten is de hoogste baas van Philips en treedt binnenkort terug. Hij kent als geen ander het cruciale belang van technologische vooruitgang voor ons land. Van Houten bezit niet alleen de capaciteiten om weer topprioriteit te geven aan technisch vernuft in ons land, hij heeft ook de invloed om zaken voor elkaar te krijgen

Annemarie van Gaal – Arbeidsmarkt en sociale voorzieningen
Annemarie van Gaal is een inventieve ondernemer in hart en nieren met een internationale carrière. Zij is zeer bekend met onze complexe arbeidsmarkt en heeft vele malen concrete voorstellen gedaan over hoe zaken dramatisch te vereenvoudigen, met als doel (langer) werken aanzienlijk aantrekkelijker te maken, ook voor de grote groep van vijftigplussers.

Kees de Lange – Betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening
Kees de Lange is een excellent fysicus met ervaring in de politiek als lid van de Eerste Kamer. Hij heeft diepgaande kennis over klimaat en energie. Hij kent de fundamentele fouten in ons energiebeleid tot in detail en heeft een visie over hoe ons energiebeleid er in de toekomst uit moet zien. Hij heeft het parlement hier al diverse malen over geadviseerd.

Louise Fresco – Landbouw, natuur en bodembeheer
Louise Fresco was tot voor kort bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen. Zij heeft een brede kennis van en een passie voor duurzame voedselvoorziening. Ze laat in haar werk en vele geschriften zien dat ze een visie heeft op hoe we in Nederland onze leidersrol in de landbouw kunnen continueren.

Richard Tol – Klimaatadaptatie en watermanagement
Richard Tol is een topeconoom met een indrukwekkende staat van dienst in de economie van klimaatverandering, energietransitie en natuurbeleid. Hij was onder meer directeur van het ‘Center for Marine and Climate Research’ aan de Universiteit van Hamburg en lid van het ‘Copenhagen Consensus Panel’. Een voortreffelijke minister voor deze lastige post.

Ahmed Aboutaleb – Immigratie, vluchtelingenopvang en ontwikkelingsprojecten
Ahmed Aboutaleb is de huidige burgemeester van Rotterdam. Hij heeft een technische achtergrond en is een uitstekend bestuurder met inzicht in de rampzalige gevolgen van een veel te soft asielbeleid. Vanuit zijn brede ervaring zou hij een uitstekende minister zijn om asielimmigratie op een fundamenteel andere manier aan te pakken.

John van den Heuvel – Bestrijding van de georganiseerde misdaad
John van den Heuvel heeft bij de Amsterdamse politie gewerkt, was rechercheur bij de CID en doet nu onderzoek als misdaadverslaggever. Hij heeft een diepgaande kennis van de georganiseerde misdaad en weet als geen ander wat er goed gaat en wat er misgaat bij de bestrijding ervan. Van den Heuvel is de persoon die snel orde op zaken kan stellen.

Tot slot, niet de WEF-elite in Davos, niet de EU-elite in Brussel maar de Nederlandse inwoners bepalen wat er in ons land moet gebeuren!

Guus Berkhout is emeritus-hoogleraar geofysica en is nu president van CLINTEL. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Professor Berkhout adviseerde kabinet Kok II over de geluidsproblemen rondom Schiphol, schreef het boek ‘De Innoverende Overheid’ en werkt nu aan een ontwerp van een nieuwe democratie die past bij een technologisch geavanceerde samenleving.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
29 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peet
Peet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mis Martin Bosma als voorzitter in dit rijtje. 👍

Ben Steijn
Ben Steijn
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed plan mijnheer Berkhout. Dit team lijkt sterk genoeg om problemen op te lossen.
Zouden ze het ook aankunnen om de powerplay van de hoogste ambtenaren te weerstaan? Ik pleit daarom ook nog voor een crisis manager die onder een “ministerie van ambtelijke reorganisatie” gaat functioneren. Daar moet nl. heel nodig een bezem door.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

Martin Bosma moet dan Kamervoorzitter worden. Of mw Arib weer terug.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Geloof jij Guus Berkhout dat de verkiezingen in Nederland eerlijk verlopen.?
Referendum afgeschaft.
Verkiezingen over meerdere dagen.
Poststemmen.
Volmachten.

De macht van de door de overheid gesponsorde media.
Draagvlak Rutte 4 is ca 15% en hun rapportcijfer is een 3.3.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een zakenkabinet lijkt op moment de enige oplossing want op wie zou je moeten anders stemmen in huidige situatie? Partijidealen worden toch niet meer nageleefd.

pedro dos
pedro dos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Guus, helemaal mee eens.
Prima.
Alleen, het gaat helaas niet werken.
Er spelen te veel belangen bij de huidige bestuurders, politici en profiteurs. Die zullen ze nooit vrijwillig opgeven, nooit. De huidige elitaire kaste heeft er voor gezorgd dat (te) velen er geen baat bij hebben de macht in andere handen te geven, daar worden ze namelijk alleen maar minder van, in alle opzichten, die ik hier nu niet ga opsommen.
Het verdeel en heers principe hebben ze bijna tot in perfectie ingevoerd en al decennia lang in stand gehouden. Dat gaat zonder slag of stoot niet veranderen. De consequentie van deze vaststelling ligt voor de hand, een open deur of inkoppertje eigenlijk, maar laat een ieder dat voor zichzelf maar invullen, want anders wordt dit schrijfseltje (wederom) niet vrijgegeven. 9871.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Ik denk dat je laatste regels meer zijn als een inkoppertje, Nederland is denk ik al te ver weg.
Anders denkenden zijn bij voorbaat al verdachte.

Ad van Eker
Ad van Eker
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtig idee alleen we ervaren steeds opnieuw dat het geheugen van de kiezer kort is.
Zie steeds opnieuw VVD boven komen drijven. De huidige machthebbers zullen zich bovendien niet een twee drie van de stoel laten zetten ( zie Rutte, Kaag en baasje Jetten) want macht voelt zo heerlijk.
Hoop dat uw idee eens bewaarheid wordt. Zo niet dan gaan we zware tijden tegemoet zonder enige zeggenschap en worden we ( of zijn we al) een portemonaie trekkende cashcow voor de niet te stillen honger bij de EU

Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik nog mis is een constitutioneel hof. Die moet de gedragingen van de regering en parlementsleden toetsen aan de grondwet en bij overtredingen kunnen ingrijpen. Nu is het zo dat ministers en tweedekamerleden de grondwet ongestraft met de voeten kunnen treden. En dat doen ze dan ook op uitgebreide schaal.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hou durf je na een rapportcijfer van 3.3 nog te beweren dat je een volksvertegenwoordiger bent?

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb altijd belangstelling voor mensen met een omvattende en uitgewerkte visie. Daarom dank Prof. Guus Berkhout.
Maar ik mis een duidelijke visie over Nederland in de huidige internationale krachtenveld van de US-VS versus Rusland-China die samen de Europese Unie fijn malen.
Nederland moet in de bedoelde visie met een groot industrieel plan weer samen met buurlanden Vlaanderen, Wallonië (Seine-Schelde), Nordrein-Westfalen (Rein) en misschien Nedersaksen een economische grootmacht worden.
De genoemde poppetjes zijn allemaal wel toppers maar Plasterk ligt moeilijk bij de achterban van de PvdA.
Omtzigt is een felle voorstander van de Europese Unie c.q ondergeschikt maken van Nederland aan een moloch die weer wordt verpletterd.
Vml staatsecretaris voor sociale zaken Ahmed Aboutaleb schreef mij in 2008 nog persoonlijk een advies in een geschil met de GSD (daarvoor dank maar het hielp niets) maar hij ligt niet lekker bij (klein) rechts.
John van de Heuvel is een crime-fighter maar de misdaad bedraagt 20 miljard synthetische drugs per jaar in Nederland die gefinancierd wordt door vastgoed waardoor de Nederlandse notarissen 8-12.000 euro per maand binnensluizen. Aanpak vereist een nationale grootschalige actie.
Kees de Lange inderdaad op kernenergie maar kan hij een alternatief vinden voor Thorium want dat staat nog in de kinderschoenen terwijl Nederland direct (kleine) nucleaire reactoren moet bouwen of uit buitenland krijgen.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

De problemen zijn inderdaad wel groter dan de schade die een aantal politieke kwaadaardige geesten in ons land hebben aangericht. Het lijkt er zelfs op, dat de bemoeienis met de oorlog in de Oekraïne door NAVO/EU/GB wereldwijd bij heel wat landen afschuw opwekt, waarbij de westerse dominantie wel eens kon verdwijnen.

Er komt dus heel wat op ons af, waarbij het de vraag is of de EU dit zal overleven. De € is na alle wanbeleid inmiddels net zo een logisch fenomeen als een elfstedentocht op natuurijs in augustus. Wordt door economisch tegennatuurlijke ingrepen van de ECB overeind gehouden.

De nieuwe club krijgt dus nogal wat voor de kiezen. Ik pleitte zelf regelmatig voor een rechtse alliantie. Zelfs nu de wereld compleet in uitslaande brand ontaardt willen die lui de problemen nog ieder voor zich oplossen; Waarom zou je een brandweerwagen gebruiken als je de vlammen ook ieder voor zicht kunt bestrijden met je eigen gietertje, nietwaar?
De genoemde personen zouden overigens een prima aanvulling zijn op die alliantie, straks is het alle hens aan dek.

Uw idee van een samenwerkingsverband spreekt me aan. Zeker voor Nederland als handelsland. Alleen zou ik eerder opteren voor een Hanze 2.0. Gelijkgestemde staten. van Noorwegen tot Oostenrijk, een paar oostblokkers zoals Polen en Tsjechië, evt aan te vullen met Slowakije en Hongarije.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In ‘De Andere Krant’ staat een interview met Mattias Desmet, de Vlaamse hoogleraar die de psychologie van het totalitarisme bestudeerd heeft. Ik quote: “Het proces waarbij het volk achter een totalitair regime gaat staan noemt Desmet massavorming. “De essentie van massavorming komt hierop neer: een maatschappij verzadigd van individualisme en rationalisme maakt plots de kanteling naar de radicaal tegenovergestelde toestand, naar radicaal irrationeel collectivisme.”

De vraag is echter of dit proces bewust wordt gestuurd door de machtselite die onze maatschappij – al of niet vanachter de schermen – bestuurt. Velen in het coronaverzet, zoals Breggin, zijn hier van overtuigd. Voor Desmet ligt dat genuanceerder. Hij stelt dat de leiders zelf ook in het narratief geloven. “Bij massavorming is gewoonlijk ook degene die het verhaal articuleert mentaal in de greep van het verhaal. Volgens Desmet is er dan ook niet primair sprake van een bewust opgezette greep naar de macht. Hij ziet ‘dynamieken’ waaruit langzaam de totalitaire partijen en de totalitaire leiders rijzen. Wat de menners van de massa kenmerkt, schrijft Desmet, is niet hun geldzucht of sadisme, maar wel hun morbide ideologische gedrevenheid: de realiteit moet en zal worden aangepast aan de ideologische fictie. ”

Als het bovenstaande juist is, mag je de nodige twijfels plaatsen bij de mogelijkheid van een lokale democratische correctie op dominante en supranationale lange termijn processen.

Eric Jones
Eric Jones
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan niet anders dan deze reeks onderschrijven, en over de samenstelling van de ministersploeg zie ik ook geen problemen. Maar.. hoe krijgen we die rommelige en lethargische oppositie zover dat ze i.p.v. elkaar vliegen af te vangen, kiezen voor onderlinge samenwerking – naar mijn visie de enige manier om eens en vooral van dit graaierskabinet af te komen?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ronald Plasterk? Ik waardeer hem zeer in zijn vroegere rol van kritisch wetenschapper/columnist en nu weer in zijn huidige rol. Maar ín de politiek heeft hij weinig voor elkaar weten te krijgen. Kees vd Staaij als MP voor mij. Heeft zich al die tijd al bewezen als genuanceerde staatsman.
Louise Fresco, Kees de Lange, Annemarie van Gaal, OK. Liever Pieter Omtzigt op financiële zaken en EU, daarop zijn de kwaliteiten die hij heeft bewezen bij uitstek geschikt.
Geloof ik er in dat iets in die richting zal (mogen) gebeuren? Helaas.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Van der Staaij is oké. Die is eerlijk en neutraal. Inhoudelijk hoeft hij zich niet bezig te houden met voor hem lastige items als hij Algemene zaken doet,

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goede afronding van de 3 Luik. Ik bid ook voor een zakenkabinet met deskundigen.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Deze afsluiting van de reeks artikelen bevat m.i. enkele structurele missers.
1) een regering moet gebaseerd zijn op de politieke wil van het volk en niet op de kennis van een groep deskundigen.
2) de huidige problemen van Nederland komen voort uit de tegenstelling nationale belangen tegenover internationale belangen. De regering wordt gekozen door nationale kiezers, maar laat internationale belangen altijd zwaarder wegen (waarbij WEF, VN en EU een grote rol spelen).
3) De meeste mensen in dit kabinet of bestuurders in het algemeen zijn gamma’s (sociologie, onderwijs, bestuurskunde ) dus geen alfa’s.
4) De Tweede Kamer zit vol met globalisten, PvdA, PvdD en GL stemmen maar wat graag mee met het kartel kabinet. Wetten moeten nu eenmaal goedgekeurd worden door de TK, dus een zakenkabinet wordt een lijdensweg zonder meerderheid in de TK.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

1. Die politieke wil komt er wel. Een stevige recessie doet wonderen en dat is enkel nog een kwestie van tijd. Dat gaat dankzij het luchtfietsende wanbeleid van de huidige kliek een depressie worden; hun energietransitie ontaardt in een gigantisch drama. Het ED meldde 2 weken geleden, dat de productie van dakpannen zo duur wordt dat fabrikanten daarmee gestopt zijn. Waardoor binnenkort de bouw plat komt te liggen. Als je dat leest, weet je dat een economische ramp aanstaande is.

2. Het is de wil van de huidige regenten om internationale belangen zwaarder te laten wegen. Neem Kaag met haar wereldbelasting, die ziet Nederland enkel als wingewest ten gunste van o.a. WEF, EU etc. Maar dat is geen plicht. Een realistischer kabinet dat opereert onder argument 1 zal deze instanties niet, of nauwelijks steunen.

3. Dat is déze club. En daar moeten we zo snel mogelijk vanaf.

4. In de Tweede Kamer hebben globalisten nog wel een meerderheid. In de peilingen raakt de VVD 14 zetels kwijt, D66 12 zetels, CDA 9 zetels. De linkerflank wint in andere partijen 14 zetels, verdeeld over 5 partijen. Netto 21 zetels verlies is nogal wat. De rechterflank staat inclusief SGP op 55 zetels.
Peilingen zijn peilingen, maar pak de massa de welvaart af en het resultaat gaat de peilingen ver overtreffen. Ik zou in deze de SP uitnodigen om mee te doen. Creëert meer draagvlak, de belangen van de SP passen in praktijk redelijk in wat de rechterflank wil (links en rechts zijn inmiddels omgepoold) en de partij kwijnt weg. Met een gelouterde VVD kom je aan een riante meerderheid in de Tweede Kamer. Voeg daaraan toe dat in CU, CDA en PvdA veel ouderen zitten, die nog wel 1x verkiezingen meedoen, maar daarna zijn de meesten dood of seniel.

Ad Hofmans
Ad Hofmans
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitmuntend plan! Ik mis wel een roadbook voor de machtswisseling; daar heeft u ongetwijfeld ook aan gedacht: ik zie uit naar uw volgende artikel over de manier waarop….. En, wat eenieder kan/moet doen als bijdrage daar aan.

PFM Peeters
PFM Peeters
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De niet-politieke bewindspersonen moeten ondersteund worden door al eveneens niet-politiek ambtenarenapparaat en vertegenwoordigers van de verschillende sectoren: zoals ondermeer onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening, logistiek en infrastructurele weg-en waterwerken.

Antoinette
Antoinette
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vergis ik nou of is dat voorstel voor een regeerakkoord nieuwe stijl hoe het voor de kabinetten Balkenende ging?
Partijen hadden op grote lijnen ideeën en door middel van debatten in de Tweede Kamer kwam er dan een definitief besluit hoe iets aan te pakken.

Martin Nieling
Martin Nieling
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het eens met het principe van een zakenkabinet om ons land te besturen. Immers, mensen uit de verschillende vakgebieden kennis de valkuilen die zich binnen dat gebied bevinden. Daarnaast moet een kabinet gevrijwaard zijn van enige politieke sturing. De politiek speelt zich in de tweede en eerste kamer af. Daar wordt het land bestuurd. Het kabinet is uitvoerend van wat politieke partijen in deze kamers besluiten.
Dat levert echter direct een praktisch probleem op. Tijdens onze verkiezingen kiezen wij politieke vertegenwoordigers en politieke partijen. Als deze op basis van verkiezingsuitslag een kabinet samen stellen, dan sluipt hier hun politieke ideologie naar binnen. Dat is niet gewenst.
Het beste zou zijn om het fenomeen van politieke partijen af te schaffen en per regio/district/provincie beschikbare mensen met kennis en ervaring te kunnen kiezen die gezamenlijk een kabinet aanwijzen en controleren. Daarmee hebben we macht echt bij het volk liggen en niet bij politieke ideologie. Wat ideologie kan aanrichten ervaren we nu aan den lijve.
Het team dat nu wordt voorgesteld lijkt op het eerste gezicht interessant, maar is toch weer voor het overgrote deel gekozen uit de bekende bestuurders kring die mede de oorzaak is van onze huidige problemen. Ik zie niet wat deze mensen anders zouden doen. Immers, hun netwerk waar ze uit voortgekomen zijn is in takt en zal linksom of rechtsom invloed proberen uit te oefenen. Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland best wel mensen te vinden zijn die capabel zijn voor deze job zonder de ballast van het verleden meetorsen en daardoor beïnvloedbaar zijn.

Rene Pascal van Poorten
Rene Pascal van Poorten
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een heel mooi betoog. Ik ben het er 100 % mee eens. Ik hoop dat het lukt, in ieder geval een zakenkabinet met mensen aan het roer met verstand van zaken. Maar ik ben bang, zoals andere reageerders al aangaven, dat de gemiddelde Nederlandse burger zo dom is, om weeeeeeeeer op middenpartijen te stemmen. Dus de partijen VVD, CDA, CU, D666, PvdA en GroenLinks. Zijn allemaal dezelfde partijen met hetzelfde programma (Nederland kapot maken en het leven van de hardwerkende burgers verzieken en verpesten). Plus het feit dat de NOS zijn propagandawerk uiteraard perfect zal uitvoeren voor met name partijen als D666, PvdA en GroenLinks.

Samuel
Samuel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een zakenkabinet van mensen die deskundig zijn op hun werkveld. Dat is wat deze geofysicus adviseert buiten zijn werkveld.

Buiten deze Ad Hominum-Argementum, ik denk dat deze ministerploeg verschrikkelijk zou zijn en zakenkabinetten zijn in mijn ogen een slecht idee. Alhoewel de koppeling kennis-ministerie een goede is. Mensen zonder politieke ervaring falen vaak op een minsterspost, het is niet alleen een bestuurlijke functie, politiek is óók een vak.

Maar ik val vooral dhr Berkhouts basispremisse, namelijk dat deze chaos (mede) wordt veroorzaakt door internationale verdragen. Die zorgen juist voor het tegenovergestelde, namelijk een bepalende en consistente gedragslijn. En dat kun je van de landelijke politiek, mede gestuurd door media en publiek, niet bepaald zeggen.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Met alle respect voor het “idee” nieuwe poppetjes te willen laten dansen.
M.b.t. tot Achmed. Hij is en blijft een Berber. Zal altijd een moslim blijven – gezien zijn via-via vernomen uitspraak, dat zijn dochter niet met een “ongelovige” thuis moet komen. Dan . . . hoe wil hij wat het asielprobleem betreft marokkos/berbers terug sturen naar het land waar hij ook vandaan komt. Dáár staan ze niet op “dat soort gasten” te wachten. Bovendien is de partij, die hem in het zadel heeft geholpen, gereduceerd tot praktisch nihil.
Voor wat zijn technische achtergrond betreft heeft hij twee opleidingen afgerond. De Anthony Fokkerschool (MTS) en de HTS telecommunicatie. Na het behalen van het getuigschrift HTS-ingenieur telecommunicatie, heeft hij direct de techniek de rug toegekeerd om zijn aangeboren welsprekendheid elders te kunnen gebruiken.
Hij viel op bij een of ander radiostation. Interesse in hem kregen Pim Fortuyn en de PvdA. Zijn ambities (streber zijn mag ook) lagen bij de PvdA . En waarom? Omdat hij inzag er carrière te gaan maken hetgeen hem – Alham-dul-illah is gelukt.

joost.
joost.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

een staatsgreep is gebruikt om ons te kleineren en als ik het goed begrepen heb is er sinds wilhelmina het land verliet geen nederlandse overheid meer dus waar gaat het allemaal over want je hoeft niet mee te gaan in een overheid die niet bestaat. of heb ik het mis?

Sjoerd
Sjoerd
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prima plan hoor. Maar het adresseert niet de belangrijkste reden waarom dit niks zal worden: Nederland is geen democratie meer! Nee, Nederland is een olichargie. Wie zijn dan de olichargen? Welnu, dat zijn de partijbesturen die de kieslijsten voor de tweede kamer samenstellen. Die groep valt naadloos samen met de politieke en bestuurlijke elite. Binnen deze groep heerst wat we tegenwoordig netwerkcorruptie noemen. Dat betekent dat je je aan de normen van de groep moet houden, anders lig je eruit. Zo is ons parlement gereduceerd tot stempelmachine van binnenskamers voorgekookt beleid. En voor de kiezer valt niks meer te kiezen. Zolang we de macht van deze olichargen niet breken is al het andere borrelpraat.

Saskia
Saskia
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel zouden alle mensen in Nederland moeten lezen. Misschien nog als algemeen onafhankelijk adviseur/toezichthouder/vraagbaak Guus Berkhout aanstellen?

29
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen