Politieke establishment leerde van de geradicaliseerde gereformeerden

Zorg voor eigen burgers ondergeschikt aan globalistische idealen

Pim Fortuyn had het ooit over de linkse kerk als hij doelde op de progressieve elite, die haar overtuigingen als religieuze dogma’s beschouwde. Onlangs verscheen een boek onder die titel, samengesteld door Syp Wynia en Henk-Jan Prosman. Dit boek gaat over de radicalisering van met name de gereformeerden in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Die invloed is niet te onderschatten. We zien een directe lijn van de radicaal-progressieve ideeën van de gereformeerde elite naar de globalistische idealen van het huidige Nederlandse politieke establishment, schrijft Maaike van Charante.

Nederland domineesland

Deze week gebruikte Frankrijk zijn gewicht in de EU om Franse vissers te bevoordelen ten opzichte van Nederlandse vissers. Hierin is Frankrijk mijns inziens wezenlijk anders dan Nederland: Franse politici stellen de Franse belangen voorop, Nederlandse politici lijken te denken dat Nederland zijn belangen moet opofferen voor een betere wereld.

Er is geen geld voor de armste Nederlanders, maar wel voor Oekraïne. De boeren moeten zich opofferen voor het klimaat, en woningzoekenden moeten statushouders voor laten gaan. Deze mentaliteit is niet goed voor Nederland, maar wel verklaarbaar vanuit ons calvinistische verleden.

 

Een vlijtig eilandje

Nederland in de tijd van de verzuiling was een eilandjesstaat. Elk eilandje had eigen scholen, verenigingen, sportclubs en vooral: een eigen cultuur. Het gereformeerde eiland was niet zomaar een zuil, en wie gereformeerd geboren was, nam dat een leven lang mee.

Zoals Roelof Bouwman schrijft op blz. 220 van De linkse kerk: “Wie in zijn jeugdjaren eenmaal is ‘besmet’ met gereformeerde waarden als soberheid, ijver en zelftucht, heeft daar – klaarblijkelijk, en desnoods tegen wil en dank – een leven lang profijt van.”

Gereformeerden maakten nooit meer dan een tiende van de bevolking uit, maar ze waren zo succesvol dat ze grote invloed hadden. In eerdere eeuwen bracht dat Nederland welvaart, denk aan het oude spreekwoord: “Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen.” Maar in de vorige eeuw kwam er verandering.

 

Voorhoede sloeg linksaf

De ondertitel van het boek is: Hoe calvinistisch Nederland steeds dezelfde afslag neemt. Maar eigenlijk was het steeds een voorhoede in de kerk die linksaf sloeg. De commissie Albeda – een groep gereformeerde academici van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) – kwam in 1967 met een visie waarin de gemiddelde gereformeerde kerkganger van die tijd waarschijnlijk weinig herkende.

Deze commissie Albeda schreef in een artikel in AR-Staatkunde dat de koers van de partij radicaal anders moest, “omdat christelijke politiek diende te streven naar ‘een nieuwe aarde waar vrede en gerechtigheid woont.’” Zoals Jan-Jaap van den Berg terecht opmerkt: “De bestaande orde en de instituties stonden ter discussie.”

 

Eigen belang opofferen

Dat streven naar een nieuwe aarde had trouwens niet alleen gevolgen voor de instituties, maar ook voor de Nederlandse bevolking. Elders in het artikel staat een passage die echo’s heeft in het heden. Neemt u even de idealen van onze huidige politieke elite in gedachten, en leest u dan wat de Commissie Albeda destijds schreef: “Zo zal in de christelijke politiek eigenbelang, groepsbelang, ja zelfs landsbelang geen doorslaggevend gewicht in de schaal mogen leggen, indien het wordt afgewogen tegen een verwerkelijking van iets wat gezien wordt als passend in de bouw van de vreedzame en rechtvaardige maatschappij.”

Herkenbaar? Al die Nederlandse burgers die protesteren tegen miljoenenbijdragen aan de EU, ontwikkelingslanden, klimaatdoelen, linkse NGO’s, etc. etc. moeten beseffen dat hun belang geen gewicht in de schaal mag leggen. Het gaat tenslotte om de bouw van een ‘betere wereld’. PvdA, D66 en GroenLinks lijken deze doctrine van Nederland Gidsland ongewijzigd gekopieerd te hebben.

 

Communisme

Al ging het nog slechts om een (elitaire) stroming binnen de ARP, toch was dit een duidelijke breuk met het verleden. En deze veranderende zienswijze baande de weg voor activisme, dat regelrecht communistische trekjes kreeg. Zo protesteerde het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) wel tegen Amerikaanse kernwapens, maar niet tegen communistische. Dit leidde zelfs tot protesten van dissidenten uit communistische landen, die overigens door de Nederlanders genegeerd werden.

Gereformeerde activisten brachten hun calvinistische levenshouding mee in de Communistische Partij van Nederland (CPN), waar ze zeer gewaardeerd werden om “hun hang naar dogmatiek en traditionele gezagsverhoudingen” (blz. 87). Roelof Bouwman noemt een reeks gereformeerden die hoog opklommen in de CPN. Volgens CPN-Tweede Kamerlid Joop Wolff gingen zij met Marx net zo om als met de Heilige Schrift.

 

De rode generaal

Het verhaal van Michiel von Meyenfeldt – IKV-voorzitter van 1975-1977 – is een film waard. Deze gereformeerde generaal onderhield in het geheim warme banden met het DDR-regime. De Oost-Duitse communisten waren graag bereid om geld te steken in de beweging Generaals voor de Vrede waar hij lid van was, en ze maakten dankbaar gebruik van de informatie die hij hen leverde. Von Meyenfeldt kreeg in 1986 zelfs een onderscheiding van de DDR.

 

Zuid-Afrika

Voor wie alleen het gangbare narratief over Zuid-Afrika kent, is het hoofdstuk van Martin Bosma schokkend om te lezen. Inkatha was een christelijke, pro-westerse organisatie met veel aanhang onder de zwarte bevolking, die zich geweldloos verzette tegen de Apartheid. Maar de royale steun van Nederlandse gereformeerden ging naar het veel kleinere ANC dat gesteund werd door de Sovjetunie en de DDR. Na massale moordpartijen op (zwarte!) aanhangers van Inkatha greep het ANC de macht.

 

Kritiek vanuit eigen gelederen

Later was er kritiek vanuit de eigen zuil op het goedpraten van communistische misdaden. In een hoofdstuk over de vredesbeweging citeert Johann Grünbauer (blz. 77) een kritisch artikel in Trouw (2007) over “christenen in het Oosten die meer steun van de Wereldraad van Kerken hadden gewenst toen zij onder de tirannie zuchtten. In plaats daarvan had de raad gekozen voor ‘dialoog’ met de communistische machthebbers, ook als dat tot wegkijken dwong.”

 

Israël

Het is natuurlijk mooi dat het besef doordrong dat dissidenten in communistische landen in de steek waren gelaten, maar toch valt op dat bepaalde ‘zonden’ niet tot veel schuldbesef leken te leiden. Ad Prosman doet verslag over de relatie met Israël, en daarin komen de Nederlandse kerken er niet best vanaf.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de Wereldraad van Kerken opgericht, waarin Nederlandse kerken een grote rol speelden. Wat hadden deze christenen te zeggen over de pas gestichte staat Israël die zo kort na de Holocaust vocht voor zijn overleving? Prosman (blz. 116): “Over de staat Israël (…) wordt alleen gezegd dat de staat Israël het werk van de kerk extra belast met een politieke dimensie van haar werk.” Wat waren die Joden toch weer lastig voor de kerk…

 

Vervangingstheologie

De stichting van de staat Israël paste slecht bij de Vervangingstheologie die werd aangehangen in de gereformeerde kerken (blz. 117): “Het volk Israël bestond niet meer, haar plaats was ingenomen door de kerk. ‘Men mocht de in 1948 gestichte staat Israël niet als vervulling van de Bijbelse profetie zien.’”

Pas in 2004 kwam de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met een verklaring over de “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël”. Maar het is veelzeggend dat die vooral spreekt over het Joodse volk, de staat wordt nauwelijks genoemd. En erg diep gaat de verbondenheid blijkbaar niet: nog steeds wordt het bekende domineesvingertje geheven tegen de Joodse staat.

 

Klein christelijk rechts

Echte verbondenheid met Israël vinden we vooral bij de kleine christelijke partijen, waarvan alleen de SGP nog zelfstandig in het parlement aanwezig is. Andere christelijke splinterpartijen gingen op in GroenLinks (!) en de ChristenUnie.

Over de ChristenUnie schreef Bas Hengstmengel een hoofdstuk, en het is tragisch en intrigerend om te lezen hoe deze partij in wezen dezelfde ontwikkeling doormaakt als de voorlopers van het CDA vijftig jaar geleden. Tragisch omdat GPV en RPF – die samen de ChristenUnie vormden – zichzelf ooit afgescheiden hadden van de ARP. Hengstmengel citeert historicus George Harinck (2010): “Het GPV heeft van oorsprong een rechtse achterban. Dat geldt ook voor de RPF, die zichzelf zag als een voortzetting van de ARP. (…) Nu richt ook de ChristenUnie zich helemaal op die (linkse, MvC) koers. Het is veelzeggend dat de linkse AR-mensen uit de jaren zeventig die nu nog leven, zoals Goudzwaard en Aantjes, zo veel op hebben met de ChristenUnie.”

 

Wisselwerking met de maatschappij

De politieke verschuiving van de ChristenUnie voltrekt zich natuurlijk niet in een vacuüm. Dit boek gaat over de invloed van gereformeerden op de maatschappij, maar met name politici en voorgangers werden zelf ook weer beïnvloed door de tijdgeest. Binnen de gereformeerde kerken bestaat angst voor deze ‘verwereldlijking’. Wim Berkelaar (blz. 143):

“Kuyperiaanse christenen zullen niet langer het ‘zoutend zout’ van Nederland zijn, maar veeleer opgaan in de eens verafschuwde wereld, om ten slotte vrijwel onzichtbaar en onherkenbaar te worden.” Het ‘zoutend zout’ is hier een bederfwerend middel, de term ‘Kuyperiaans’ is afgeleid van Abraham Kuyper, de grote leidsman van gereformeerd Nederland rond de vorige eeuwwisseling.

 

Voorgangers

Ondanks deze bezorgdheid bij sommige kerkgangers, lopen de dominees nog verder voor de troepen uit dan de politici. Velen van hen zijn links en vaak activistisch. Bouwman (blz. 214): “De groeiende onzekerheid over geloofszaken, zo is al vaak geconstateerd, lijkt te worden gecompenseerd door een groeiende zekerheid over niet-theologische kwesties.”

In 2006 hield HP/de Tijd een enquête onder predikanten van de PKN en ruim de helft bleek GroenLinks, PvdA, SP en D66 te stemmen.

Net als in de rest van de maatschappij lopen de leiders bij het volk weg (blz. 217): “Vergeleken met het totale electoraat is het kerkvolk veel minder links en zijn predikanten heel veel minder rechts. Het is om die reden een illusie te denken dat (PKN)-predikanten die in de media verschenen met linkse politieke opinies per definitie spreken namens alle of zelfs maar een meerderheid van de Nederlandse protestanten.”

 

De verweesde samenleving

Pim Fortuyn schreef over de Verweesde samenleving en het lijkt alsof het gewone kerkvolk ook verweesd is achtergelaten. “Het eigenbelang, zelfs het landsbelang, mag geen doorslaggevend gewicht in de schaal leggen”om met de Commissie Albeda te spreken. Links Nederland heeft die les goed geleerd.

De verkiezingsprogramma’s van PvdA, GroenLinks, D66 en PvdD staan bol van idealen waar Nederland inmiddels onder bezwijkt. Het peperdure klimaatbeleid, de (letterlijk!) grenzeloze gastvrijheid voor immigranten, de gulle afdrachten aan de EU, ontwikkelingssamenwerking en goede doelen: ze zouden in een zondagse preek niet misstaan.

Waar we vroeger spraken over koopman en dominee, lijkt die laatste steeds meer de overhand te krijgen. Als wij nog rijkdommen vergaren, is dat vooral om ze gul uit te delen voor een betere wereld. De dominee preekt, de koopman doet Nederland in de uitverkoop.

En de gewone Nederlander blijft verweesd achter.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
52 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Gereformeerden en communisten hebben veel overeenkomsten. Het term linkse kerk is treffend.
Gereformeerden blijken nog zwaarder dan de gehate katholieken net als communisten het doen. Beide respecteren dezelfde waarden weliswaar vanuit andere perspectief maar toch vormen zij een eenheid met hun ideologieën. De Nederlandse communisten hebben de calvinistische grondslag overgenomen waar de Sovjet communisten zich basserden op kameraad Marx. Hoe zou de wereld uitgezien hebben als Calvijn en Marx nooit geboren zouden zijn met hun invloed? Hoe kan ook iets veranderen in een land die doorspikt is op elke belangrijke post met linkse communistische gedachtedragers? Rutte praat op WEF zelfs over staatsgecontroleerde media als nuttig en gewenst. Rutte is in tien jaar tijd getransformeerd van rechtse politicus tot communist. De wortels van de VVD zijn duidelijk dezelfde als van de PvdA alleen het plantje bovengronds leek een tijd andere kleur te hebben. Dit land is terminaal ziek. De utopische linkse ideologie krijgt voorrang boven de behoeftes van eigen bevolking die dat in stilte accepteert. Hoe gaaf kan zo land nog zijn? Alleen even zolang je nieuw van elders komt en denkt in een paradijs belandt te zijn. Daarna wordt je weer snel afgestoten voor de nieuwe naïeve aanwas. Want alleen blinden doorzien de taktiek niet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat hebben communisten en gereformeerden gemeen. Ze geloven dingen.
Een van de vele nadelen van geloven is, het willen overtuigen van andere mensen hoe goed hun geloof is om ze tot hun geloof te brengen. Dat is overigens ook heel erg irritant.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Goed gezegd. En niet alleen overtuigen maar dwingend overtuigen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Bleef het maar bij dwingend overtuigen. Er zijn geloofsrichtingen die het met geweld opleggen.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dat zou mij niet verbazen. Scherp schieten op boerenjongens lijkt een begin.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Van mij mag iedereen geloven wat hij/zij/hen (haha) wil. Een overtuiging hebben en die (met argumenten) verdedigen, ook niets mis mee.
Een religie aanhangen is echter in mijn ogen iets heel anders.
Dat betekent meestal je onderwerpen aan bepaalde dogma’s, dwingende regels naleven en niet buiten die kaders mogen treden op straffe van. Zo bezien hebben we dus behalve de ‘oude’ religies nu ook een klimaatreligie, een stikstofreligie, een genderreligie, een discriminatiereligie, een gelijkheidsreligie, en misschien nog wel een paar.
Mijn persoonlijke opvatting: de mens moet altijd kritisch kunnen blijven vragen, onderzoeken, in twijfel trekken, verwonderen… Zonder dat de overtuigingen, religieus of anderszins, van ‘de ander’ dat verhinderen.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ideologieën worden tot dictatoriale religies verheven.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In het artikel en in het beschreven boek van Wynia (?) is kennelijk geen rekening gehouden met of nadruk gelegd op de bewuste en gerichte infiltratie vanuit het communistische kamp. Deze is wel beschreven door Peter Siebelt. Wat wel duidelijk is, is dat toen eenmaal deze gereformeerden waren omgeturnd, zij dankzij een combinatie van werklust, idealisme en een eeuwig schuldgevoel over de eigen rol in alles, inderdaad een sterke kracht vormden die Nederland mede naar links getrokken hebben. Dit is echter ook bij andere instituties buiten de kerk, gericht gebeurd.

Nyong
Nyong
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ondergetekende gelooft ook!. Maar dan in zichzelf.
Een ander gezegde van twee geloven op één kussen.
Mijn variant
De koppen van Och-Gutte-Gutte en Plaag-Kaag op één kussen
Daar schuilt NIET de duvel tussen.
Samen zijn zij de Duvel.
Gedwee volgen hun stemmers die ook nog te stom zijn voor den duvel te dansen.

Paul Kasteel
Paul Kasteel
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Laten we wat dit loep scherp onder de aandacht gebrachte artikel eens even naar Frankrijk kijken. Daar heerst in de politiek een absolute scheiding tussen kerk en politiek. Terwijl velen denken dat de Franse revolutie een opstand was tegen de vorst en zijn echtgenote is dat niet waar, maar morde het Franse volk al ruim 300 jaar geleden tegen de dictatoriaal optredende kerk die via sluwe intriges hun macht vestigden. De regerende vorst ( droit divin) verwierp de meeste verlichtingsdenkers als irrationeel. De woede op de rijkdom van de clerus groeide jaarlijks. 1789 barstte de bom met het gevolg dat in Frankrijk de zgn. “Laïcité”zijn intrede deed een situatie waarin staat en kerk zijn gescheiden. Tot op de dag van heden is dit een feit en wordt religie verbannen uit het openbare (politieke) leven. Geheel anders dan toen J.P. Balkenende eens zei de voorafgaande avond altijd even de bijbel te consulteren om voorbereid te zijn op zijn taken de volgende dag. We hebben de resultaten gezien. Overal waar het geloof en de “marketingorganisatie”daarvan zich vertonen in de wereld ontstaan er twisten en oorlog. En in feite woedt er momenteel in Nederland reeds een soort oorlog, wat de gewone burger nauwelijks schijnt te begrijpen en zeker niet te deren. Maar het figuren als Wopke Hoekstra, Segers enz CDA, SGP, enz zit de dal vaart er goed in en wordt Nederland het eerste DDR achtige land in Europa, als het dat al niet is. Vanuit la France, liberté, égalité, fraternité en wens ik u veel sterkte

P.
P.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Paul Kasteel

Hahahaha wat een onzin. Nu zijn voor het eerst in eeuwen een aantal absoluut atheïstische partijen aan de macht, het land gaat in sneltreinvaart naar de bliksem onder leiding van rabiate anti-godsdienst- (behalve islam) en anti-vrijheidsideologien als die van GL en D66 (VVD is in dezen volledig ‘moraalloos) ’en nu hebben nog steeds de christenen het gedaan?

ruben
ruben
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  P.

Deuterononium 25:17-19
veel mensen bidden dit elke dag, maar wie is Amalek?

Andre
Andre
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dit zeer goed onderbouwde artikel wijst goed aan hoe ook in de gereformeerde wereld het religieuze besef is veranderd in een pseudoreligie, die in wezen niets meer is dan utilitairisme en communisme. Deze ontwikkeling deed zich onder alle gezinden en lagen van de bevolking voor, onder invloed van algemeen onderwijs en rationalisering van het wereldbeeld en de daaruit voortvloeiende ontkerkelijking.
Maar voor de gereformeerden met hun rigide interpretatie was deze ontkerkelijking moeilijker te verwerken en daarom waren zij veel ontvankelijker voor de inwerking van het Eurocommunisme, dat maar wat graag het gat wilde vullen.
Wellicht ten overvloede, maar het Eurocommunisme is een doctrine die door Stalin en geestverwanten (Santiago Carrillo) werd ontwikkeld in de jaren 1950 en 1960 om te verklaren waarom West-Europa niet klaar was voor de revolutie, ondanks de oorlog van 40-45.
Het gedachtengoed van het Eurocommunisme is overal in doorgedrongen, alle instellingen tot en met het onderwijs, en om die reden heeft een zakenkabinet ook geen enkele zin. Een democratie, zoals in dit artikel wordt aangegeven, draait om belangen, en daaruit moet een politieke wil voortkomen. Een zakenkabinet is neutraal of wetenschappelijk en kan dus geen politieke wil formuleren .
Wetenschap kan alleen aangeven wat je moet doen ALS je al een besluit hebt genomen of een keuze hebt gemaakt (politieke wil), maar niet of je dat besluit ook daadwerkelijk moet nemen.

h.keur
h.keur
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Maaike, u had zowaar een theologie kunnen zijn.
U ziet zelfs heel scherp, waar het kwaad ligt. Terecht legt u een zeer belangrijke sleutel neer bij de gereformeerde kerk, die geradicaliseerd is en zich veel macht toegeëigend heeft. Ook het raakvlak met het communisme benoemt u scherp.
Toch mis ik een belangrijk gegeven, maar dat kunt u misschien niet weten. Christenen die zich afhankelijk weten van Christus, zoals de Bijbel vraagt van hen, streven niet naar een wereldvrede, die zij zelf maken.
Helaas hebben velen dat grote verschil, dat een tegenstelling is, niet door. Nee, ook zij zijn niet volmaakt, maar wel onderscheiden anders en zijn wel voor Nederland en de Nederlanders. Wel is er plaats voor echte armen en ook vluchtelingen, maar niet voor profiteurs en onrecht. Wel plaats voor andere opvattingen, maar niet het opdringen ervan. En ook met fouten en gebreken.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Deel 2 Ik toentertijd een melding hiervan gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder mijn EIGEN naam dus NIET anoniem want dat vind ik laf. Wat denk je? Jawel net als Jaap alle OK-doden in de doofpot heeft gestopt stopte ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg alles in de doofpot. Het LUMC en Jaap zijn hier dus nooit voor gestraft. Uiteindelijk ben ik ook nog naar de toenmalige directeur – Onno Buruma – van het LUMC gestapt. Binnen 5 seconden nadat ik hem mijn verhaal verteld had werd hij letterlijk LIJKWIT. Het is de enige keer in mijn hele leven dat ik iemand nadat er iets tegen hem gezegd werd lijkwit heb zien worden. Toen wist ik niet 100% zeker maar 200% zeker dat het hele verhaal klopte en volledig in de doofpot is verdwenen want reputatieschade etc. Daarna kwam ik na een ‘ziekteperiode’ (ik was geschorst zonder officieel geschorst te zijn, ha, ha dat kan dus) op een IVF-kliniek te werken op de zolder van een Abortuskliniek. Die IVF-kliniek groeide en groeide en groeide. Dat was erg leuk als je er vroeg bij zat. Afijn 13 jaar later werd er een fout gemaakt die valt onder de noemer ‘medische calamiteit’ en daarvoor geldt een meldingsplicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg! Ze hadden het verkeerde vers opgewerkte zaad van de verkeerde man in de verkeerde vrouw geïnsemineerd. Kan gebeuren alleen hebben de gynaecoloog-directeuren glashard tegen beide echtparen gelogen. Ik heb toen onder mijn eigen naam een melding gedaan die ZIJ hadden MOETEN doen! Artsen die eed afgelegd hebben…. hoe dan? Jullie raden het al, doofpot! Niet lang daarna werden we bij elkaar geroepen dat we niets mochten zeggen tegen de patiënten over meer dan 15 jaar onterecht geïnde factuur ‘Bewaren embryo’s’. Bij elkaar een half miljoen euro = fraude!

Daan van der Keur
Daan van der Keur
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Deel 1 Ik ken eigenlijk maar twee types mensen, de mensen die zich durven uitspreken (0,1%) mét een uitstekende onderbouwing waarom en de schaapjes (99,9%) die volgzaam alles doen wat ze opgedragen wordt. En veel van die schaapjes kan ik gerust criminelen noemen, in onze Tweede Kamer en in de Gemeentereden zitten er aardig wat. Ik heb op al mijn banen altijd mijn mond open getrokken en was tweemaal klokkenluider. De eerste keer dat ik klokkenluider was dat was toen ik tijdens een lab-vergadering doodleuk van de ziekenhuishygiëniste te horen kreeg dat de een aantal OperatieKamers (= OK’s) weer gesloten waren omdat er weer doden waren gevallen door ziekenhuisinfecties (een zogenaamde Listeria-bacterie) na operaties op die OK’s. Ik stelde volgens mij toen de enig juiste en dat is: “Ik mag toch aannemen dat jullie een swab (= steriel wattenstaafje waarmee je over de huis strijkt en dan een bacterietest doet) hebben genomen van de huid van de chirurg(en) die daar opereert/opereren.” De ziekenhuishygiëniste keek me schuin aan en zei toen uitermate cynisch: “Nee kom op zeg Daan dat is stigmatiseren!” Toen wist ik genoeg, die Listeria-bacterie zat op de huid van een chirurg. Let wel er zijn toen een tiental mensen overleden aan een VERWIJTBARE ziekenhuisinfectie na gewone doodnormale routine-operaties. Het wordt nog erger want de familie/geliefden van de overleden personen hebben dus NOOIT te horen gekregen dat hun vader/moeder/broers/zus/man/vrouw is overleden aan een VERWIJTBARE ziekenhuisinfectie. En dat was op het laboratorium voor Experimentele Infectieziekten van het LUMC nu exact 20 jaar geleden. En dat laboratorium stond toentertijd onder leiding van de baas van het huidige RIVM dr. Jaap van Dissel.

AAA
AAA
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“De dominee preekt”. Over God mag ik hopen. Dan wordt Die hier toch nog genoemd. Want ‘radicale gereformeerden’ zonder God, die zijn niet radicaal en ook niet reformerend. Terwijl we juist politiek een nieuwe formatie goed kunnen gebruiken 😄. En dan helpt het om voorbij de menselijke willekeur te gronden.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Het is onhandig om eigen religie af te bouwen terwijl er massa’s fanatiekelingen geïmporteerd worden met eigen sterk afwijkende religie. Dan hangt het eind resultaat af van niet gelovigen tegen islamieten met de wetenschap dat niet gelovigen dood moeten. Ook best onhandig.

P.
P.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ehhh… van islamieten (en daarmee van allah) moeten niet alleen ‘niet-gelovigen’ dood, maar iedereen die zich niet onderwerpt aan allah. Dus óók ‘anders-gelovigen’. Dat is de reden dat ze nooit binnengelaten werden maar bestreden, tot voor kort. Ze zijn uit op vestiging van de absolute macht van ‘Allah’, overal. En dat is een dood- en verderfzaaiend rijk.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Je kunt van politiek geloof maken, maar je kunt ook van geloof politiek maken.
Alles is mogelijk Ni28

Andre
Andre
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Maar daar moeten we dan toch wel aan toevoegen dat er meerdere factoren aan het werk zijn, naast
1) snelle ontkerkelijking (het afbouwen van de eigen religie
ook:
2) het niet strikt handhaven van scheiding kerk en staat (want wel in het geval van christenen, maar in het geval van moslims het dragen van hoofddoeken toestaan)
3) niet willen onderkennen dat islam de scheiding van geloof en staat uitdrukkelijk verbiedt en dat moslims zich daarnaar zullen gedragen en dat hun gedrag dus onvermijdelijk zal botsen met ons eigen wereldbeeld.
Het is de combinatie van deze 3 factoren die leidt tot de huidige politiek in het westen.

P.
P.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Exact dát is de oorzaak van de poltisering van het (‘protestantse’ liever dan alleen ‘gereformeerde’) geloof: de dominee is in de afgelopen 100 jaar steeds minder God centraal gaan stellingen stressende de mens. Gevolg is dat zijn publiek, de gelovige, dat ook ging doen in de concretisering van zijn/haar geloof: de mens centraal en dus actie, want de hemel op aarde moet door de mens gerealiseerd worden, niet door God. Zie commissie Albeda.
Het is dus niet zozeer dat de gereformeerde ‘links’ is geworden maar dat hij is gaan geloven dat hij vanuit zijn geloof ‘God’ moet gaan spelen en dientengevolge ‘macht’ moet verwerven om de maatschappij te veranderen. Dát is de kern.

ruben
ruben
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  P.

zoek voor de grap eens op wie vandaag de dag wordt aangezien als zijnde Amalek.

deuterononium 25:17-19
die god van de christenen draagt doodleuk op om een heel ras uit te moorden eer die hemel op aarde komt

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Heb het boek ook gelezen, van harte aanbevolen, mede gezien het feit dat De Linkse Kerk zelf, zonder het gelezen te hebben, het meteen al affakkelde en direct op de man ging spelen, zoals Links gewoonlijk doet bij gebrek aan argumenten….
De vraag dringt zich waaróm de Protestantse Kerk zo massaal en slaafs Linksaf is gegaan.
Zou het misschien hierin kunnen liggen dat ze het fundament, Jezus Christus, opzij hebben gezet en zélf een betere wereld willen creëren zoals de commissie Albeda in 1967 schreef: “omdat christelijke politiek diende te streven naar ‘een nieuwe aarde waar vrede en gerechtigheid woont.’”
Daar heb je al: de Nieuwe Wereld Orde, dat komt ons bekend voor inmiddels, van Segers, Kaag, Rutte en Hoekstra aangestuurd door het WEF en de EU, met alle voorwaardelijke bijbehorende verzonnen “rampspoed”: klimaat- ,stikstof- ,”kloof” tussen rijk en arm, carbon footprint etc.

P.
P.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nanko van Dijk

Exact, dat poogde ik ook te zeggen. De mens zit inmiddels op de troon, met alle huiveringwekkende gevolgen.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Overdonderend artikel, Maaike. Godsallemachtig.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Deel 3 Als alle patiënten hun geld terug zouden krijgen waren we failliet dus ons werd opgedragen te zwijgen als we vragen kregen van patiënten waarom ze gene factuur ‘Bewaren embryo’s’ meer kregen. Ook dit heb ik weer onder mijn eigen naam gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jawel ook dit werd weer doodleuk in de doofpot gestopt want ja vriendjes van de inspecteurs hè. Uiteindelijk ben ik volledig kapot gemaakt en heb ik bijna zelfmoord gepleegd want door de ronduit ‘dodelijke stress’ had ik een Vitamine B12-deficiëntie opgelopen zonder dat ik het wist. Maar liefst 5 artsen/specialisten hebben het gemist en ik ontdekte het zelf net op tijd want ik had bijna zelfmoord gepleegd omdat ik letterlijk knettergek werd van mijn eigen lichaam. De Vitamine B12-arts waar ik toen naartoe ben gegaan zei tegen mij: “Alle mensen zoals jij (te lang rond gelopen met een zeer ernstig Vit. B12-tekort) die springen voor de trein!” Beste man antwoordde ik: “Dat had ik ook bijna gedaan!” Ik heb echt op het treinperron bij De Vink in Leiden (= zeer rustig klein treinstation) gezeten om te springen. Ik heb daar nog een verhaal over geschreven om artsen die deze Vitamine B12-deficiëntie heel erg vaak missen te waarschuwen: https://doorbraak.be/ma-ik-wil-dood/
En dan nog dit. Later kwamen ex-collega’s van die IVF-kliniek naar mij toen en zeiden: “Ik heb jou toch niets aangedaan.” Nee antwoordde ik maar toen jullie het voor mij op hadden moeten nemen stond ik ALLEEN! Ik ben op al mijn banen nooit één persoon tegen gekomen die het voor mij opnam. Tja dan begrijpen jullie die 0,1% – 99,9% beter want dat is echt zo!

ruben
ruben
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

een b12 tekort heb ik ook gehad en dat symptoom heb ik ook ervaren

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een van de vreemdste zaken van menselijk gedrag is dat ze zich laten overtuigen door geloof. Je hoeft niet meer te beargumenteren, zelfs feiten worden compleet genegeerd, maar als ze het geloven staat hun overtuiging vast.
In een discussie die over geloofszaken gaat, zullen mensen zich nooit laten overtuigen tot het tegendeel. Sommige religieuzen weigeren tot op de dag van vandaag de evolutieleer te accepteren. Hoe blind kun je zijn?
Dit gaat ook op voor zaken die over klimaat gaan, of stikstof, of noem maar iets op waar bepaalde belangen liggen die ook politiek zijn. Maak van politiek geloof en de wereld ligt voor je open.

Je moet proberen te voorkomen dat mensen zaken begrijpen en er alles aan doen om mensen dingen te laten geloven.
Het is makkelijker dan u denkt. Gewoon goed de media volgen.

h.keur
h.keur
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Anton,
U mag natuurlijk de evolutieleer aanhangen, maar weet dan wel wel dat ook die leer gebaseerd is op geloof. En ik zal u heus niet op andere gedachten willen brengen, maar u er toch op wijzen dat uw geloof empirisch is gericht, nl wat zintuiglijk waarneembaar is. Dat mag natuurlijk, maar u schakelt de mogelijkheid uit, dat er ook onzichtbare werelden kunnen bestaan, die we niet kunnen bewijzen. Duizend jaar geleden, geloofde niemand in stralingen, maar ze bestonden wel.
Ik ga u echt nergens van overtuigen, maar een wijs man heeft mij ooit eens voorgehouden over een overtuiging die ik had: zeg nooit nooit. Dat was een wijs man.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Geloof moet gebaseerd zijn op argumenten, anders is het niets waard.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Het lijkt me niet aannemelijk dat het universum in 6 dagen gemaakt is 6000 jaar geleden.
Dat is wat ik geloof.

h.keur
h.keur
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dag Anton,
Ik wil absoluut niet betweterig overkomen of beslist mijn gelijk halen, maar wat u hier aanhaalt staat niet zo beschreven in de Bijbel.
Daar staat: ‘In den beginne schiep God hemelen en aarde.’ Hoe lang geleden weet geen mens.
In het daarop volgende staat: ‘De aarde nu was woest en ledig.’
Ik geloof niet dat God oorspronkelijk de aarde als een woestenij heeft geschapen en de rest volmaakt, maar dat er een moment is geweest in de tijd dat de aarde zo geworden is.
Daar willen veel kerken en
en theologen niet aan.
Het is inderdaad geloven, want bewijzen kunnen we het niet, maar teksten moeten dan wel goed worden weergegeven en zeker niet uit hun verband worden gehaald. Daar zit het grootste probleem.
Opnieuw vind ik, dat u uw eigen mening mag behouden. Uiteraard. Dwang en dreiging is altijd helemaal fout en u hebt helemaal gelijk, als u dat niet accepteert.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

De traditionele scheppingsweek begon volgens James Ussher (1581-1656), een Ierse bisschop, exact op de 22e oktober 4004 voor Christus.
Aan de hand hiervan berekende hij ook de leeftijden van diverse bijbelse figuren in Genesis.
Dat was wat hij geloofde.

h.keur
h.keur
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik refereerde aan het ontstaan van het universum, dus het planeten en sterrenstelsel. De aarde werd apart genoemd in dat geheel van de schepping. Ik ken de beschouwing van de door u genoemde bisschop Ussher.
Zeer boeiend, maar wel berustend op nogal wat eigen aannames en geen rekening houdend met het onderscheiden tussen vers 1 en 2 van het Bijbelse boek Genesis 1. Op meerdere plaatsen in andere Bijbelboeken wordt zeer expliciet uitleg gegen van de verandering van de planeet Aarde, nadat deze geformeerd was.
Maar het blijft een kwestie van wie of wat je wil geloven. Dat is een vrije keuze uiteraard. Meer ga ik er niet over zeggen. Dat valt buiten het bestek van het artikel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Misschien zijn we gewoon gezaaid (terraforming) op een barre aardbol, door beschavingen die ons lichtjaren vooruit zijn, als een soort lopend experiment.
Tenslotte overwegen bollebozen op dit moment in onze geschiedenis dat ze op Mars zoiets willen proberen. Theoretisch is het mogelijk.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Alles is mogelijk, dat is het mooie als je niets geloofd.
Geloof is een drempel om nieuwe dingen aan te nemen. Als je eenmaal iets geloofd, zit je ervoor de rest van je leven aan vast.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Als het universum door God is ontstaan dan moet de BingBang zijn ontplofte laboratorium zijn geweest.

P.
P.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Graag uw visie op het fenomeen ‘tijd’ als onveranderlijk gegeven in het licht van de relativiteitstheorie (tijd en ruimte staan in een verband tot elkaar) en m.b.t. de oorsprong van het heelal: hoe ‘zag tijd eruit’ toen die plaatsvond en dan met name de vraag waar ‘tijd’ was vóór de oerknal (of hoe u het ontstaan van deze kosmos ook maar wilt aanduiden).
Ik kan overigens in de toekomende tijd kijken, want ik voorspel dat u hierop geen (empirisch verantwoorde) uitleg zult geven.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Evolutieleer is niet gebaseerd op geloof maar nauwkeurige wetenschappelijke observaties en studies van de natuur.Overigens zien wij de natuur als volmaakt maar wij zien alleen dat deel. Mislukkingen, en die zijn er kunnen wij niet opmerken omdat die verdwijnen. Er is ook geen plan voor de natuur en is deze niet maakbaar.

Laatste aanpassing 10 maanden geleden door Ni28
Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Geloof ontstaat niet uit zichzelf maar wordt bijgebracht is mijn mening. Wil je een feestje gezellig houden vermijd politiek en geloof. Beide zijn vrolijke stemming dodend.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kinderen geloven niet uit zichzelf in Sinterklaas. Let op de hele structuur in de samenleving op de dagen voor 5 december, voordat het feest werd kapotgemaakt.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Kinderen geloven wat ze voorgeschoteld wordt tot bepaalde leeftijd en als het iets leuks is des te meer. Maar het is niet meer leuk. Zo wordt de hele cultuur afgebouwd totdat wij niets van ons eigen zullen hebben. Gasten in eigen huis.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Let op de pogingen van Frans Timmermans om van klimaat een geloof te maken.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zelfs de slachtoffers van calamiteiten worden nu bij klimaat religie bijbetrokken. De grote leugen heeft baat bij. Slachtoffers, liefst kinderen doen het altijd goed. Maar alleen de nieuwe slachtoffers.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Terwijl het aantal doden door bosbranden, overstromingen, orkanen e.d. wereldwijd jaar na jaar daalt.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En daarvoor niet als slachtoffers van klimaatverandering beschouwd werden pas nu om de Green Deal door te voeren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Tja, er is veel bewijs dat alles op aarde inderdaad evolueert. In de zin dat een soort zich aanpast en de sterksten (best aangepasten) zich vermenigvuldigen. Kijk b.v. maar alleen naar het feit dat de Nederlander lang geworden is onder invloed van veranderde omstandigheden zoals betere huisvesting, betere gezondheidszorg en beter voedsel.
De laatste jaren zien we b.v. weer een evolutie in dikker wordende mensen, misschien omdat er veel fastfood (vulling, geen voeding) overal te krijgen is?
Toch is er geen echt hard bewijs, zijn er integendeel vele hiaten in de evolutieleer, dat de mens ooit uit een oersoep, vervolgens als amfibi, vervolgens als oermens/aapachtige, tot homo sapiens is geworden.
Evenmin is er bewijs voor het creationisme, de schepping door een entiteit.
We weten het gewoon nog steeds niet echt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik denk dat het tamelijk onmogelijk is, ook voor een god, om zomaar diersoorten uit de lucht te laten ploppen.
Volgens mij is dit een zinnig argument tegen creationisme.

P.
P.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik denk dat een basaal vereiste om een ‘wezen’ ‘God’ te kunnen noemen toch wel is dat dit wezen dingen kan die voor mensen onmogelijk zijn. En dan heb ik het niet over bijv. onmogelijke krachten die menselijke krachten verre te boven gaan (bijv. een flatgebouw optillen) maar over ‘transcendente’ krachten, krachten van een andere orde, die zich onttrekken aan de wetten (o.a. van tijd en ruimte maar bijv. ook van oorzaak en gevolg) waar wij in deze kosmos aan onderworpen zijn. Zoals bijv. iets uit niets doen ontstaan, u noemt juist een heel goed ‘goddelijk’ voorbeeld.
Anders is de soortnaam ‘God’ in het geheel niet van toepassing. Die is nl. juist voor dit ‘soort’ wezens ontstaan in de taal.
En dan nog een vraag: als een ‘God’ het niet kan, hoe is er dan ooit ‘iets’ uit niets ontstaan? Door wie of wat of welke kracht? Of was er ‘iets’ dat er altijd al was? Dan is tijd dus ‘oneindig’? Bewijs hiervoor???

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  P.

U houdt overduidelijk de wetenschappelijke vooruitgang niet bij.
Wat is een god? Wij kunnen nu dingen zoals ruimtevaart, medische kennis, technologie die de middeleeuwers niet konden en voor onmogelijk achtten.
Maakt dat ons tot goden?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  P.

Om te weten wat “iets” is heb je diepgaande kennis nodig.
Het verschil kun je zien bijvoorbeeld wat de middeleeuwers wisten van het universum en wat wij er van weten.
Wij weten bijvoorbeeld wat de snelheid van het licht is. Voor de middeleeuwers een onmogelijkheid, maar het geeft ons kennis van het heelal dat de middeleeuwers niet konden hebben.
Wij weten bijvoorbeeld niet wat zwaartekracht is., overigens niet beschreven in het scheppingsverhaal als een door God geschapen kracht.
Toch weten we zeker dat het een natuurkundig en te verklaren verschijnsel is.

52
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x