De terechte opstand tegen het draconische stikstofbeleid

Losgezongen kabinet pusht papieren werkelijkheid

Titelfoto bij artikel De terechte opstand tegen het draconische stikstofbeleid Alma van hees opiniez

Foto:

De boerenprotesten gaan onverminderd door en overal woedt de discussie over het draconische stikstofbeleid. Gesjoemel met cijfers en kaarten en eindeloos gereken met modellen over ‘de stikstofruimte’ beginnen zo langzamerhand absurdistisch te worden. Een papieren werkelijkheid, gedreven door idealen en dogma’s, overheerst de echte wereld waardoor de woede in de samenleving groeit. De arrogante en onaantastbare houding van het kabinet, dat zich vooralsnog nergens iets van aantrekt, zal dit alleen maar verergeren, schrijft Alma van Hees. 

Deze week ontving de Tweede Kamer een brief met de plannen van VVD-minister voor Langdurige Zorg, Conny Helder, om de ouderenzorg te vernieuwen (lees: bezuinigen). Minder douchen, beeldbellen in plaats van huisbezoek en als we incontinente bejaarden nu voorzien van een sensor in hun luier, die aangeeft wanneer die moet worden verschoond. Geweldig idee, waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? En het kabinet liet weten een extern bureau ingehuurd te hebben om het verschil tussen groente en fruit te bepalen, met het oog op de beloofde btw-verlaging.

 

Remkes

Dit waren natuurlijk onderwerpen van véél groter belang dan de voortdurende protesten van boeren en vissers, gesteund door burgers. Protesten, waarover pas over zes weken met de boeren gesproken gaat worden onder leiding van superbemiddelaar Remkes, die nota bene de architect is van het gewraakte beleid. Maar de doelstellingen van het stikstofbeleid liggen vast en dat blijft zo. Streven naar beter begrip van elkaar is echter heel wat waard en het beleid zal vast van regeringszijde nog eens heel goed worden ‘uitgelegd’. De boeren zien dit overleg al bij voorbaat niet zitten. Geef ze eens ongelijk.

 

Doorgedrukt

Nog eens goed uitleggen dat nu net gedaan wordt alsof een recente beleidsbrief van het kabinet al de status van wet heeft, in welke bochten moet je je dan wringen? Pieter Omtzigt stelde hierover en aanverwante zaken onlangs een serie vragen, die inmiddels beantwoord zijn.

De veelbesproken stikstofkaart is dus niet afdwingbaar, want heeft geen wettelijke basis. Die wordt volgens de planning pas volgend jaar gelegd, tenminste als beide Kamers ermee instemmen. Op die instemming wordt alvast een voorschot genomen en alle voorbereidingen gaan gewoon door. Pas in 2023 komt er een behoorlijke begroting, een uitvoeringstoets en serieuze inspraak, zo antwoordt het kabinet. Dat kan dus gewoon, gewenst beleid zonder wettelijke basis doorzetten en democratische procedures terzijde schuiven.

 

Stikstofkaart vol fouten

Dan die stikstofkaart. Daarover is al het nodige te doen geweest. Hoe kan het ongerepte Vlieland – zonder auto’s en industrie – stikstof reduceren? Moet het hele eiland dan maar een stukje verder de Noordzee in worden gesleept? En kloppen de gegevens wel waarop deze kaart is gebaseerd?

Kloppen trouwens ook de tellingen van de aantallen dieren in de veeteelt wel? Wouter Aukema, die emissiedata onderzoekt en analyseert, stuitte op een boerderij in Vlagtwedde die voor 600 koeien in de database voor ammoniakuitstoot stond, maar er nooit meer dan 170 had en inmiddels geen enkele koe meer houdt. Zomaar een enkel foutje?

 

Onjuiste beeldvorming

Ook een verkeerde staltypering, wat nogal wat uitmaakt voor de uitstoot van ammoniak, is geen uitzondering. En hoe kan het dat er veeteeltbedrijven op de lijst staan met een zeer grote uitstoot, die bij deskundigen ter plaatse totaal niet bekend zijn? Dit is al in april van dit jaar aangekaart, toen stikstofminister Christianne van der Wal haar (herziene, want foutieve) stikstofkaart presenteerde. Adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sjaak van Schaik van Westreenen Adviseurs, stelt bij controle van top 100-deelnemers, meest agrarische bedrijven, dat “de lijst dan ook bedoeld lijkt voor (onjuiste) maatschappelijke beeldvorming en het creëren van politiek draagkracht om de veehouderij uit te kopen.”

Hoe zit het verder met de stikstofcijfers van Lelystad Airport, waar het OM nu een strafrechtelijk onderzoek is gestart omdat vermoed wordt dat die cijfers met het oog op de uitbreiding te gunstig zijn voorgesteld? Of met de uitstoot van schepen op onze Noordzee, die hun motoren lijken uit te zetten zodra ze Nederlandse wateren binnen varen? Als je de zee- en luchtvaart uit de wind houdt, stijgt het aandeel van de landbouw en veeteelt in verhouding vanzelf en lijken die laatsten de grote vervuilers…

 

Weg met de veeteelt

Weg met de veeteelt dus, ook al is de uitstoot van stikstof en fosfaat al jaren dalende en bevinden die zich royaal onder de door de EU vastgestelde plafonds. Ook al boeren ze kleinschalig en zo verantwoord dat dat nauwelijks te verbeteren is. Dit bedrijf in Barneveld stopt met het houden van scharrelkippen die een geweldig buitenleven hebben. Want bioboeren zijn evenmin veilig. Biologische boerin Sandra: “Ik boer biologisch, extensief en natuurinclusief, dichte stalvloer, vaste mest en moet 95% reduceren. Is er al een idee hoe dat moet? Ik denk graag wat vooruit.”

Van der Wal verwelkomde de alternatieve plannen van de Groenboeren echter van harte. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde er vorig jaar al voor dat ons stikstofbeleid ervoor zorgt, dat er in grote delen van Nederland helemaal geen veehouderij of akkerbouw meer mogelijk is. Ook geen biologische, kringloop, extensieve, natuurinclusieve of hoog technologische emissie-arme landbouw. Het enthousiasme van Van der Wal voor dit ‘duurzame’ initiatief is dus geveinsd en leugenachtig. Plannen waar trouwens wel flink wat geld bij moet en die tot minder opbrengsten en hogere prijzen leiden. Frans Timmersmans met zijn Farm to Fork-strategie is hiervan een groot voorstander, maar hij zwijgt liever over de enorme nadelen die aan dit utopische plan verbonden zijn.

 

Eén gram stikstof teveel

Wat kan er eigenlijk nog wél met ons stikstofbeleid? Nou, niet veel. In Waalwijk is een plan ontworpen voor verbetering van de infrastructuur, ook ecologisch: groene gebieden met elkaar verbinden. Helaas is er één klein probleem: de stikstofdepositie bij een overwoekerd vennetje overschrijdt de norm met één gram per jaar en daar is nog geen oplossing voor gevonden.

 

Eén gram teveel stikstofneerslag per jaar. Laat dat even tot u doordringen. Eén gram. Dat is helemaal niet meetbaar. En dat is dus ook helemaal niet gemeten, maar rolt uit de modellen die voor deze berekeningen worden gebruikt. Want we zijn een land van boekhouders geworden voor wie de sommetjes moeten kloppen, liefst tot twee decimalen achter de komma.

Het RIVM blinkt in het laatste uit.Dat er mogelijk van wetenschappelijke fraude en politieke oplichting sprake is, blijkt echter vooral uit de presentatie van de cijfers. Veel belangrijker voor een professionele Bullshitdetector, is dat het RIVM stikstofemissies TOT DE GRAM NAUWKEURIG zegt te kunnen opgeven, twee cijfers achter de komma. Dat veronderstelt een wetenschappelijke precisie en accuratesse die in de praktijk bij metingen nooit kan bestaan,” stelt Rypke Zeilmaker, wetenschapsjournalist en fotograaf, vast.

 

‘Kwetsbare natuur’

Waar komt die obsessie met stikstof toch vandaan? Al heel lang bestaan er zorgen over overbemesting in de natuur, waardoor bepaalde biotopen die juist gebaat zijn bij schrale grond dreigden te verdwijnen. Dat heeft al tot heel veel maatregelen in landbouw en veeteelt geleid, die een gestage en forse afname van uitstoot tot gevolg hebben gehad. Er zijn verder Natura 2000-gebieden aangewezen, kwetsbare natuur waar het niet goed mee ging. Een sympathiek streven. Alleen: wat is kwetsbare natuur? Is dat ‘oude’ natuur op schrale grond, waar dus vanzelfsprekend geen boer ooit aan de slag ging? En waarom was die natuur kwetsbaar (geworden): vanwege verschraling door slecht landbeheer, uitputting van de grond, bomenkap of verkeerde afwatering?

Natuurlijk hebben moerasgebiedjes hun charme en bijzondere planten, maar is het zonder meer een goed idee om zo’n indertijd drooggelegd moerasgebied, waar omheen nu veel mensen wonen, weer tot moeras terug te toveren, inclusief de daarbij behorende enorme muggenpopulaties?

Hoe dan ook, Nederlandse ecologen zijn heel enthousiast aan de slag gegaan met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden, tot een totaal van 162. Heel veel kleine stukjes grond dus, verspreid over ons dichtbevolkte land. Iets te enthousiast, want niet alleen werd ‘kwetsbare natuur’ aangewezen, maar ook terreinen waarop men die kwetsbare natuur wilde gaan máken. Zelfs de VVD sloeg indertijd al alarm en signaleerde toekomstige problemen, maar helaas zitten we aan al die Natura 2000-gebieden vast, volgens de regels van Brussel.

En nu moet voor zo’n Natura 2000-gebied, soms maar een voetbalveldje groot, de landbouw in de omgeving wijken, want ja, die stikstofneerslag hè, dat kan echt niet. Eigenlijk moeten al die Natura 2000-gebieden met een groot zeil worden overspannen om ze te beschermen tegen ganzenpoep die zomaar uit de lucht kan vallen, laat staan als zo’n populatie daar neerstrijkt. Dat hebben biologen al eens helemaal uitgerekend: hoe vaak en hoeveel een gans poept en wat daar allemaal voor kwalijke emissies in zitten. Onmiddellijk zijn dan de kritische depositiewaarden overschreden.

 

Papieren werkelijkheid

Zo zijn we langzamerhand beland in een papieren werkelijkheid, vol sommetjes en modellen, die bij voorkeur losgelaten worden op niet-favoriete actoren om hen tot aanpassing of zelfs verdwijnen te dwingen. Dat alles heet vanzelfsprekend ‘wetenschappelijke onderbouwing’. Alleen worden de schijnwerpers van wetenschappelijk onderzoek bij voorkeur gericht op ‘de tegenstander’ om die vervolgens met ‘feiten’ om de oren te kunnen slaan.

Wat nog makkelijker is dan gesjoemel met cijfers of eenzijdige weergave daarvan, is op papier voor je lievelingshobby vastleggen dat er weliswaar uitstoot is, maar dat die boekhoudkundig gezien eigenlijk ‘klimaatneutraal’ is. Deze truc is bij biomassacentrales uitgehaald voor de CO2-uitstoot, die dus niet behoeft te worden meegeteld. Behalve CO2 stoten die bomenverbranders nog heel veel meer uit: een biomassacentrale stoot meer ammoniak uit dan 400 boerenbedrijven. Omdat nu inmiddels voor iedereen wel duidelijk is dat bomen verbranden in biomassacentrales een hele slechte en vervuilende zaak is, die bovendien het ‘klimaatprobleem’ juist verergert, zou je verwachten dat die monsters zo snel mogelijk worden opgedoekt. Maar niets is minder waar: Frans Timmermans schakelt juist een tandje hoger. Tot zover de enorme zorgen over de ‘opwarming van het klimaat’.

 

Landjepik

Ondertussen moeten wij oprecht blijven geloven in het (klimaat- en) stikstofbeleid van ons kabinet en de goede doelen die daarmee worden nagestreefd. Dat mag ook wel wat kosten. Want het is allemaal wetenschappelijk bewezen. U wilt toch geen wetenschaps-, klimaat- of stikstofontkenner zijn? En het gaat helemaal niet om het verjagen van boeren om vervolgens hun grond te kunnen gaan gebruiken voor huizen voor mensen, toch? Ook al hebben Rutte en Van der Wal dat overduidelijk meegedeeld.

 

Een boer in Stroe die al meermalen was gevraagd te stoppen met boeren stelde tenslotte voor om zijn koeien weg te doen, maar zijn grond te behouden voor andere doeleinden. Helaas, dat was nou net niet de bedoeling…

 

Groeiende woede

Het ‘stikstofdossier’ lekt aan alle kanten en de regering slaagt er niet in om ons te overtuigen van de noodzaak en redelijkheid van de draconische maatregelen, die bovendien nog eens ondemocratisch worden doorgedrukt. Het kabinet kan hopen op het doodbloeden van de boerenprotesten door overleg met hen zo lang mogelijk uit te stellen. Ook al mocht dat gebeuren, mede omdat het publiek moe van alle ongemak en onrust wordt: de woede zal daarmee niet verdwijnen.

Eerder zal de verontwaardiging groeien naarmate de regering zich steeds onaantastbaarder en arroganter opstelt en noodgedwongen haar toevlucht zoekt tot list, bedrog en dwang. Want een meerderheid van de bevolking steunt het klimaat- en stikstofbeleid niet.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
54 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is al gezegd, onze bestuurders hebben geen flauw notie waar ze mee bezig zijn.
Jetten bijvoorbeeld, als minister voor klimaat en energie heeft toaal geen kennis. Toch neemt hij ingrijpende beslissingen over de toekomst van Nederland. De toekomst wat betreft energie ligt vrij dichtbij, eind dit jaar zo een beetje, daarom neem ik hem als voorbeeld.
Zo zijn de landbouwhervormingen destijds onder voorzitter Mao ook ingezet. Met als resultaat 40 tot 50 miljoen doden. Kanibalisme kwam voor.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Linkse methoden vereisen altijd slachtoffers. Maar voor een beter leven natuurlijk.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Beter leven… Als je het overleeft natuurlijk.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Maar slachtoffers worden gevierd overlevenden niet.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Linkse mensen blijken zeer hardleers, zo zegt ons de geschiedenis.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Nanko van Dijk

Links wil niet leren alleen maar eigen wil opleggen.

piet12345
piet12345
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zoveel onkunde, telkens maar weer……
Ik kan inmiddels weinig anders concluderen dan dat de politiek er alles aan doet, bewust, om de samenleving te ontwrichten. Zorg en scholing worden onbetaalbaar en beneden alle peil, politie is verworden tot een flitsbrigade, rechtspraak is voor het gros onbetaalbaar en onbereikbaar, vraag je een toelage aan loop je het risico alles te verliezen inclusief je kinderen, zelfstandig ondernemerschap wordt stuk gemaakt, onteigening, klimaathysterie, open grenzen, en nog wat zaken. We worden op alle vlakken voorgelogen. Overigens zien we hetzelfde gebeuren in andere westerse landen. Chaos is het doel en de redding komt in de vorm van een wereldregering en totale controle.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Het stikstofprobleem volgens NOS vandaag uitgelegd in 8 grafieken.
Het interessante van deze uitleg is, dat er eigenlijk niks uitgelegd wordt.

Waarom is stikstof een probleem? Dat is wat we graag willen weten.
Lees het artikel goed door. Er staat nergens vermeld wat nu het probleem is hiervan.

piet12345
piet12345
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De werkelijke agenda van het “stikstof probleem” is VN-agenda 2030.
Monopoly op voedsel en onteigening (you will own……)
Deze hoax, idem klimaat, is bedacht om een control grid op productie en consumptie uit te rollen.
Alleen WEF bedrijven mogen nog produceren. MKB weg en Food Hubs met laboratoria in eigendom van globalisten.
Iets met The Great Shit. (verzin of creëer een crisis om een beleid te rechtvaardigen).

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

You will own nothing and be perpetually grieving.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

”… dat de politiek er alles aan doet om de samenleving te ontwrichten”. U is toch geen complotdenker? 😉

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het is geen onkunde. Als het onkunde of onbenul zou zijn, dan zou er ook wel eens iets goed moeten gaan – per ongeluk, net zoals het per ongeluk fout gaat. Dat gebeurt echter nooit. Het gaat altijd fout en altijd in dezelfde richting. Dan is er wat anders aan de hand. Ik weet dat het moeilijk te geloven is. Bij mij heeft het ook een tijd geduurd, maar heldere logica gebiedt deze rationele conclusie te trekken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Hoe meer woorden je nodig hebt om een probleem uit te leggen, hoe minder primair het probleem is.
Voor veel problemen heb je een woord, verdrinken, verbranden, bezopen, ziek.
Dus wat is het probleem van veel stikstof? Roepen dat te veel niet goed is hoor je alleen bij mensen die een groot salaris hebben.
Oh ja, lucht die wij inademen bevat plus/min 78 procent stikstof.

En dan, van CO2 kan ik me nog enigszins het probleem voorstellen. Ook dit probleem kun je in een woord uitleggen. Broeikasgas.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

En wat is dan het probleem van broeikasgas? Zonder dat effect zou het op aarde 20 a 30 graden kouder zijn, dus het is zeer welkom. Waterdamp zorgt voor 90% van het broeikaseffect en CO2 draagt ook iets bij. Het meerdere CO2, waarvan de mens slechts een deel bijdraagt, zorgt voor minder dan 1% van het effect en heeft een vrijwel verwaarloosbare invloed. De positieve effecten van CO2 worden meestal doodgezwegen maar zijn zeer welkom: een veel hogere groeisnelheid van planten (momenteel 30% t.o.v. een eeuw geleden) en planten hebben minder water nodig. Hierdoor vergroent de aarde momenteel behoorlijk snel.

piet12345
piet12345
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Yip, wanneer je de overstap maakt van aannemen dat ze incompetent zijn naar accepteren dat ze dingen expres vernietigen, begint de wereld logisch te worden. Doet wel zeer.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

ja, wel heel kwalijk dat ze ons welzijn aan het opofferen zijn. Dat is tenminste mijn indruk. De elite zorgt weer goed voor zichzelf.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Inderdaad heeft Robbie J. er geen kennis van – maar dat maakt hem nou juist zo geschikt voor die functie! Want kennis en feiten zijn hinderlijk bij het uitvoeren van het eco-communistische programma dat ‘ hogere’ humane doelen nastreeft zoals het bevorderen van immigratie, het herverdelen van rijkdom over de hele aardbol en het uitwissen van culturele identiteit.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

In Sri Lanka is inmiddels duidelijk geworden wat radicale agrarische ingrepen veroorzaken. Ik zeg met opzet ingrepen, want hervormingen of, in newspeak transities, is het natuurlijk niet wat we nu zien gebeuren met boeren en vissers.
Het gaat om de verovering van ‘gebieden’, ter land en ter zee, voor woningen ten behoeve van de aanhoudende invasie en windmolens.
Blijkbaar vinden ze het veroorzaken van honger en armoede prima.
Iedereen even mager en even arm. Behalve de ‘elite’ en de door deze ingrepen stinkend rijk gewordenen natuurlijk.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

ja, griezelig is zoveel domheid bij bestuurders.

Zeus
Zeus
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Is geen domheid maar opdracht.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Oh, maar ze weten precies waar ze mee bezig zijn!
Rutte heeft het ons immers zélf beloofd in zijn toespraak voor de VN opgenomen in zijn eigen torentje op 25 september 2020.
Hij zei letterlijk: The Corona “pandemic” offers an unique opportunity to create a better world….
To Build Back Better, zei hij.
En wij maar denken, waar heeft die man het over, waarom lees en zie ik hier niets over bij de MSM?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk naar de mega protesten in Sri Lanka. De overheid daar is rucksichlos overgegaan op strikte groene landbouw en nu zijn er voedseltekorten, onbetaalbare brandstof en energie en meer armoede dan ooit. En laat een van de vele overheidsdiensten die btw over groente en ftuit berekenen. Er zitten duizenden ambtenaren op dat ministerie. We hebben ook nog de Voedsel en Warenautoriteit, LTO Nederland, de FBLI, het CBL, de Universiteit van Wageningen en weet ik nog hoeveel andere semi-overheidsclubjes. Prutsers. We worden bestuurd door graaiers en oplichters.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vond deze vanochtend in mijn mailbox.

Sri Lanka deed al de “juiste” dingen.
Ze volgden de instructies van de Davos-elite tot op de letter.
Ze hadden de mond vol over gendergelijkheid en diversiteit.
En men ging de CO2-uitstoot te lijf zoals geen ander land ooit deed.
Sri Lanka was een arm land met een enorme afhankelijkheid van landbouw.
Men zou de wereld wel eens tonen wat “duurzaamheid” echt betekende.
Sri Lanka zou het eerste land van de wereld worden die landbouw zou bedrijven zonder meststoffen!
Dankzij deze beslissing werd het Zuid-Aziatische land de beste leerling van de ESG-klas.
Zó moest het dus.
Een eiland in de Indische Oceaan toonde de rest van de wereld de weg richting duurzaamheid.
Ze deden het juiste … en gingen bankroet.
Helemaal bankroet, mogen we wel zeggen.
Er is geen geld meer voor de import van voedsel, energie of medicijnen.
Het land viel compleet uit elkaar en de president moest in zeven haasten het land ontvluchten.
Zo gaat het natuurlijk maar al te vaak.
De elite drijft een volk tot wanhoop en als het gefaalde beleid tot een ongekende catastrofe leidt, vertrekken ze naar betere oorden.
Hetgeen ze achterlaten, is een humanitaire ramp.
Volgens de Verenigde Naties moet maar liefst 80% van de bevolking minimaal één maaltijd per dag missen.
Bij Macrotrends waarschuwen we al enkele jaren voor het Davos-draaiboek.
Want veel van de foute beslissingen die zij namen, nemen wij nu ook.
We vrezen dan ook dezelfde uitkomst.
Een humanitaire ramp in Europa?
Kan hier niet gebeuren, zeg je?
Wij voeren een gezonder energiebeleid? Wij maken de boeren het leven niet onmogelijk? Onze staatskas blijft goed gevuld?

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Stel voor dat iedereen die momenteel voor het onteigenen van boeren ihkv de ‘stikstofproblematiek’ is, stopt met het consumeren van de door boeren geleverde producten.
Niet? Dan ook niet zeiken over stikstof.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals mevrouw van Hees betoogd in haar artikel, gaan onze bestuurders uit van een werkelijkheid die op papier staat en nemen op grond daarvan beslissingen.

Het is wachten op de problemen die gaan komen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nieuwscheckers van Uni Leiden:
Eén hondendrol per hectare natuurgebied per jaar is al voldoende om de Nederlandse stikstofnormen te overschrijden, beweerde de antropoloog Jan van de Beek In een
uitzending van Ongehoord Nieuws.
Het klopt.
Sinds mei 2019 is een vergunning vereist voor elke activiteit die voor meer dan 0,00 gram stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden zorgt. Een hondendrol levert gemiddeld 4,4 gram stikstof.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En verschillende gemeenten overwegen de hondenbelasting los te laten. Over consequent zijn gesproken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En dan hebben we het nog niet eens over b.v. ganzen e.d. die hier en daar in enorme aantallen voorkomen, tot een plaag aan toe.
Wat gaat er nu gebeuren? Ganzen afschieten, honden verbieden? Elk levend wezen dat poept uit gebieden deporteren?
Natuurlijk chargeer ik, alleen de roverheid doet juist dat veel erger en met vernietigende impact op de bevolking.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En er elke jaar honderdduizend mensen erbij dat is een berg.

Hugo Vanerps
Hugo Vanerps
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

In Limburg en Vlaams-Brabant floreert de everzwijnenpopulatie. Hun uitwerpselen en urine produceren ammoniak. Niet alleen naast maar ook middenin natuurgebieden. Niets aan de hand. Maar varkens naast natuurgebieden? Ho maar!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Aha, dus als we het aantal honden gaan inperken komen we dus ook al tot een besparing.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Vandaar het verbod tijdens de Nijmeegse vierdaagse, aangaande het mais poepen.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En ik hoor nooit iemand over paarden. Die schijten niet?

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Ja hoor tijdens een buitenrit gewoon op voet, fiets paden en gewoon op de rijweg, de ruiters schamen zich er zelfs niet voor, om HET paard voor je woning te laten schijten en opruimen hó maar.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

nou, er liggen vaak hele moppen op straat.

Els Schwencke
Els Schwencke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De toestanden in Sri Lanka laten zien waar de groene plannen toe leiden, honger. Kunstmest is niet voor niets uitgevonden daar de snel stijgende populatie om meer voedsel vraagt. Dezelfde weg opgaan in Europa zal eindigen met te weinig voedsel voor astronomische prijzen. Resultaat zal dezelfde zijn als in Sri Lanka nu. Afgezien daarvan zien wij nu al dat de toenemende vergrijzingprobleem (ook de import vergrijst) steeds minder zorg krijgt daar steeds minder werkende mensen zijn maar nieuwe hongerige kelen er bijkomen. Ook de huisvesting laat he afweten mede door zelf gecreëerde stikstof probleem. Bureaucratie stijgt met elke nieuwe probleem want het zijn administratieve problemen. Net als ergens honderd bomen gekapt worden en tegelijk kilometers verder honderd bomen gepland worden dan klopt het administratief maar ergens zullen bewoners toch die honderd bomen missen. Over natuur gesproken. Wie rijk wordt zijn externe bureaus die onzinnige opdrachten moeten uitvogelen.
En natuurlijk de nieuwe groene industrie die popelt om geld te verdienen. De armoede zal nieuwe rijken creëren i.p.v. verschillen verkleinen zoals men graag roept. Nog pas maakten wij ons zorgen over Poetin met zijn oorlog die ons zou kunnen bereiken maar als je die met de Westerse zelfmoord vergelijkt lijkt het peanuts. Nog eerder dan Poetin komt zullen wij vergaan in een apocalyptische dictatoriale nieuwe wereld vol geweld veroorzaakt door honger en enorme culturele verschillen.
The Great Reset die een hoge beschaving in die van de Stenen tijdperk veranderd. Iedereen op de fiets want zonder de fiets geen Green Deal. Ik zie als de politici en 80 plussers kilometers vreten. De poster die je nu vaak ziet op Twitter is duidelijk.
Weg met Marksisme!

john
john
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als we Rutte nu eens een gouden horloge beloven als hij z.s.m. afscheid neemt als minister president, een appartement van 60 m2 met een levenslange poetsvrouw/man die ook zijn was doet, zou hij daar op in gaan? Eventueel toppen we het nog met een levenslange 1 x per dag warme maaltijd. Het kost wat., maar NL zou het miljoenmiljard maal zo veel terug verdienen/besparen.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  john

Dan wel graag stevige tralies in zijn ‘appartement’ om de kans op ontsnappen zo klein mogelijk te maken.

Anna
Anna
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Stikstof is een leuk “ speeltje “ geworden van linkse mensen.
Zij leven met een andere werkelijkheid.
Helaas.

Nu er een ernstige energie crisis dreigt door het niet nadenkend wanbeleid van de Europese unie, worden opeens KOLENCENTRALES BESTEMPELD ALS GROENE ENERGIE. OOK DE ALTIJD ZO VERGUISDE KERNCENTRALES LEVEREN NU OPEENS GROEN ENERGIE.

KAN DIT DAN ZOMAAR, GELDT DAN DE REGELGEVING NIET.❓
Wel de boeren treiteren maar zelf smerige kolencentrales opstarten door je EIGEN EUROPESE WANBELEID ❗️

IK VRAAG MEZELF AF WAT IS DE FUNCTIE NOG VAN DE POLTIEK❓

Kijk naar de natura 2000 gebieden, Nedrland als “ het beste jongetje van de klas” heeft er 162❗️Aangewezen❗️Niet wetende welke consekwenties dit op langere termijn zou hebben. dom , dom dom, maar we willen wel natuur….. maar ook koeien en voedsel productie EN DAT KAN SAMEN. ❗️
Nu slaan de linkse rakkers ons met deze natura 2000, gebieden rond de oren❗️
Toch eens even over nadenken of dat niet veranderd kan worden ❓

Frankrijk z’on groot land heeft MAAR ENKELE NATURA 2000 GEBIEDEN AANGEWEZEN❗️
Dus dit probleem speelt ALLEEN IN NEDERLAND.

Zij hebben veel meer bossen en bergen die niet geschikt zijn voor landbouw.
Laat ons dan het voedsel produceren, wat we van oudsher al doen en de natuur waarden ( stikstof) verdelen over Europa ❗️

Wij denken en toch zo graag Europees waarom hier dan niet.
Nog een argument, in Duitsland liggen de waarden voor stikstof uitstoot vele malen hoger dan in Nederland, is de overheid zo naïef dat ze denken dat er een “ gordijntje “ bij de grens hangt. Dit geldt ook voor de Noordzee!

Overigens ben ik NIET VOOR AL DIE EUROPESE REGELGEVING WANT ZE HEBBEN EEN ANDER DOEL DAN DE BURGER,
ZE DIENEN NIET : MAAR HEERSEN ❗️
EUROPA DIENT “ HET GROTE WERELDWIJDE GELD”

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk het Linkse Rutte Kartel bedenkt zelf niets, het WEF heeft de grove lijnenen uitgezet en die lijnen worden door het Linkse Rutte Kartel slaafs opgevolgd.
Als het Linkse Rutte Kartel hun opdracht niet naar behoren uitvoert worden Rutte, Kaag en Hoekstra in Davos ontboden.

Nederland is geen democratie meer maar een slaafse WEF volger.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

U zegt grove lijnen. Volgens mij is het anders. WEF heeft OVERAL tien vingers in de pap. Geen grove lijnen, maar tot in de details.
Praatgroepje my ass…

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Meer landen zijn trouwe WEF-volgers. De meest waarschijnlijke vervangers van Boris Johnson in Engeland zijn Liz Truss, Jeremy Hunt, Rishi Sunak en Sajid Javid, allemaal met het brandmerkstempel van het WEF. Veel zal er dus niet gaan veranderen daar.

Meine
Meine
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Waarschijnlijk zijn deze “Stikstof-regels” tijdelijk, totdat de Boeren zijn uitgekocht. De (r)-overheid wil maar wat graag de grond hebben, niet alleen voor huizen. Als de Euro crashed, en er hyperinflatie is, kan de uitgekochte Boer nog net een brood kopen voor 3 miljoen Euro.

Oh-ja, en Bill Gates is de grootste grondeigenaar in Amerika, ook erg opvallend…
https://www.askbamland.com/post/how-much-land-does-bill-gates-own

HenryN
HenryN
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Meine

Apart van wat U reeds zegt komt daar het volgende nog bij : DE boer wordt uitgekocht. Mooi denkt iedereen dan maar de boer heeft in zijn bedrijf geinvesteerd en daarvoor bankleningen afgesloten. Die zullen dan als eerste moeten worden afbetaald. Mocht dat lukken komt de grootste verrassing. De FISCUS die ook nog zo’n 50% afroomt. Ik weet dan niet of die boer dan nog wel een brood voor 3 miljoen euro kan kopen!!

Hugo Vanerps
Hugo Vanerps
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In Vlaams-Brabant hebben we een bijna 900 jaar oud veeteeltbedrijf verbonden aan de abdij van Averbode. Dit bedrijf moet sluiten omwille van de stikstofuitstoot in de nabijheid van een waardevol natuurgebied. Dit natuurgebied heeft bijgevolg bijna 900 jaar ‘geleden’ onder een teveel aan ammoniak. Toch is het nog steeds ‘waardevol’. Leg dat maar eens uit!
De stikstofwaanzin slaat niet alleen in Nederland toe. Wanneer eisen we van Nederlandse en Vlaamse politici dat ze hun burgers beschermen tegen de EU?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Hugo Vanerps

Precies dat. Ze weigeren aan te geven op welk ‘niveau’ dan die waardevolle natuur moet blijven. Op het niveau van 1000 jaar geleden? Van 100 jaar geleden? Wat te doen met de villa’s die in natuurgebieden zijn verrezen?
We worden zo verschrikkelijk belazerd.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Alma,

Wat we schorvoetend beginnen door te krijgen, is dat bij immer ongekende toename aan regels het overzicht lastig wordt, er wellicht haastklusjes tussen zitten, er onderlinge conflicten zijn en dat – hey presto! – meer regels voor niet meer zekerheid zorgen, maar juist willekeur in de hand werkt.

Het stelsel gaat het menselijk bevattingsvermogen te boven, ook voor de vroede vaderen der bestuurskaste in hun huidige post-ideologische hoedanigheden.

En laten zij er nou net belang bij kunnen hebben om enthousiast te blijven roeren in deze heksenketel om daar in toenemende regelmaat sterk geurende hapjes uit de serveren. U vindt het vies, ik ook, maar toch moet het, want regels, vaststaand beleid, Brussel, internationale verdragen en wat niet al.

Dat daarmee ook particuliere belangen gediend kunnen worden, knollen met citroenen vergeleken worden en de mening van simpele zielen – een areligieus ”K lust geen brune boon’n’ – prettig genegeerd kunnen worden, is een niet onbelangrijke bijvangst.

Het gaat er niet om dat u dit allemaal kunt laten bezinken en kunt concluderen, dat u een stuk puin of compacte uilenbal in uw soepje toch wel erg vreemd vindt. Panta rhei dient het te zijn, reuring soll sein!

Want onze vroede vaderen weten ook wel dat het een steeds groter boeltje wordt en dat enkel beweging de sjeu er in houdt. Waar we dan uitkomen is even een ander verhaal. En u weet waar gehakt wordt vallen spaanders, waar we dan 20 jaar + gemeend gevoelde excuses over kunnen maken met de inzichten van dan en voor zover ons geheugen en archief ons niet in de steek gelaten heeft.

Toch jammer als u nu plat gewalst wordt met een vol overtuiging gebracht, rammelend verhaal. Srebenica, Groningen, Afghanistan, toeslagen, who’s next?

Hans
Hans
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De hele discussie is verkeerd. Er wordt steeds gesproken in de trant van “er is wel een stikstofprobleem maar de maatregelen zijn niet proportioneel/eenzijdig/kostbaar enz.” Wat een kul, er is geen stikstofprobleem, er is een bestuurlijk gecreëerd probleem met een waanzinnige, totaal irreële kritische depositie waarde (KDW).

Stop met het verdedigende “er is wel…..” ga in de aanval tegen waanzinnig, irreëel beleid en strijdt voor reëel beleid. Pas de KDW naar een realistische waarde aan en alle problemen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De traditionele CDA en CU stemmers vind je op het platteland.
Aangezien beide partijen in de regering zitten en van harte dit krankzinnige VN beleid steunen, lijkt mij dit het einde van hun bestaansrecht, en dat van dit kabinet.
Wie trekt de stekker eruit?

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Want een meerderheid van de bevolking steunt het klimaat- en stikstofbeleid niet”.

Probleem is alleen dat jongeren en statushouders wel graag betaalbaar willen (gaan) wonen. En daar zijn er meer van dan boeren… En die jongeren bijv. zijn al jaren gebrainwashed door ministers en staatssecretarissen uit een bepaalde hoek..

En dan geldt: ‘het hemd is nader dan de rok’ – stikstofbeleid-aversie of niet, die mensen kiezen dan – ten koste van recht en van boer – gewoon voor zichzelf. En dat is waar het kartel ook mee rekent.

Is er een revolutie nodig? Nee. Zijn er andere stappen nodig? Ja.
Helpt beginselenpolitiek? Mwah, het heeft idealiter voordelen boven klassejustitie, vriendjespolitiek, statistiekleugens, willekeur en waan van de dag.
Zo’n artikel als dit is in elk geval prettig om zaken helderder te zien.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Onze bestuurders zijn van God los. Wat een stom volk is dat, zeg.
Het zijn kafkaiaanse tijden. Je gelooft gewoon niet wat je ze hoort raaskallen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Ze zijn niet van elke God los. Ze aanbidden Mammon.

Kareltje
Kareltje
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

En dan altijd maar met dat vingertje wijzen naar andere landen, bah, zelfinzicht en eerlijkheid is hier ver te zoeken. Een misselijkmakende bende is het!

54
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x