Er is geen klimaatcrisis

Toelichting op de verklaring van 500 natuurwetenschappers

Titelfoto bij artikel Kees de Lange OpinieZ “ Er is geen klimaatcrisis”

Foto:

In de media, door politici, door zichzelf overschattende weermannen en door spijbelende kinderen die menen dat scholing overbodig is en aan wie je de zelfstandige besteding van hun zakgeld nog niet zou toevertrouwen, wordt de burger overspoeld met een brij van meningen over milieu, weer en klimaat.

In het algemeen wordt de toon gezet door simplisme, kennelijk met het idee dat als iets maar vaak genoeg herhaald wordt, het vanzelf waar wordt. Tijd voor wat tegengas.

Laat me in deze bijdrage een aantal veel voorkomende misvattingen de revue laten passeren, om te eindigen met de recente Klimaatverklaring van meer dan 500 wetenschappers dat de overmaat aan panische geluiden tot meer realistische proporties terugbrengt.

Milieu, weer, klimaat

Laten we beginnen met een schema van onze atmosfeer.

Troposfeer

In de atmosfeer onderscheiden we twee lagen, de troposfeer die ongeveer de onderste laag van ongeveer 10 km dikte omvat, en de stratosfeer daarboven. Voor de alledaagse verschijnselen die we als mensen op het oppervlak van onze planeet ervaren is vooral de troposfeer van belang. Die verschijnselen kunnen lokaal of globaal zijn.
Van de lokale problemen in de troposfeer trekt het milieu veel aandacht.

Milieuproblemen hebben doorgaans een zeer beperkt aantal oorzaken die goed bekend zijn of zouden kunnen zijn. In principe is dit soort milieuproblemen oplosbaar, als de wil daartoe en de financiële middelen beschikbaar zijn. Dit levert in veel gevallen een belangrijke positieve bijdrage aan de leefomgeving en het welbevinden van veel mensen en is daarom de moeite waard.

Weer

Een onderwerp van veelvuldig gesprek is natuurlijk het weer. Het weer is een lokaal verschijnsel in de troposfeer en is dus bepaald niet hetzelfde in Nederland of China. Pogingen het weer te voorspellen hebben, zoals iedereen die regelmatig uit het raam kijkt kan weten, beperkt succes. Prognoses op basis van weermodellen hebben een geldigheidsduur van ongeveer een week, met grote onzekerheden.

Klimaat

Ingewikkelder wordt het als we over klimaat spreken. Klimaat is gedefinieerd als een gemiddelde over een periode van 30 of 40 jaar. Vaak wordt gesuggereerd dat klimaat daarmee een lange termijn gemiddelde over het weer in die periode is. Dat is niet het geval. Klimaat wordt niet uitsluitend bepaald door atmosferische processen in de troposfeer, maar de volledige atmosfeer speelt hier een rol. Maar niet alleen de atmosfeer is van belang. Oceanen, gletsjers, zeestromen, de volledige biosfeer, vulkanisme, veranderingen in zonneactiviteit en veel meer spelen bij klimaat een sleutelrol. Duidelijk is dat het begrijpen van klimaat van een heel andere moeilijkheidsgraad is dan het filosoferen over milieu of weer.

Waarnemingen versus modellen

Het begrijpen van hoe ons klimaat werkt is vooral een natuurwetenschappelijke aangelegenheid waarbij de natuur- en scheikundige wetten die ten grondslag liggen aan hoe de natuur om ons heen zich gedraagt leidend zijn. Natuurwetenschap begint altijd bij betrouwbare metingen. Dat kunnen directe metingen zijn (tegenwoordig bij voorkeur met behulp van satellieten), maar ook zogenaamde proxy-metingen op basis van oudere gegevens uit verschillende bronnen. Met name de geologische geschiedenis van de aarde kan ons veel vertellen over het gedrag van het klimaat over perioden van miljoenen jaren. Maar nogmaals, metingen zijn altijd leidend.

Na metingen komt modelvorming. Het is in de natuurwetenschap gebruikelijk en ook essentieel om te proberen om alle beschikbare metingen in een model te vangen. De mate van succes die men daarbij boekt is bepalend voor de kwaliteit van het model en dus ook voor de voorspellende waarde die aan een model kan worden toegeschreven. In de natuurkunde is deze methode de laatste 400 jaar met veel succes en met grote gevolgen voor het welbevinden van de mensheid toegepast. Het heeft geleid tot onder meer de wetten van Newton, Maxwell, Schrödinger, Dirac, Dyson, die als triomfen van de natuurkunde kunnen worden gezien.

Staat de modelvorming van klimatologische processen op hetzelfde niveau met dezelfde voorspellende waarde als dit soort algemeen geaccepteerde natuurwetten? Het antwoord is helaas een volmondig NEE.

Voorspellingen

Het klimaat van een planeet is een zeer complex proces en klimaatmodellen vallen dan ook zonder meer onder het hoofdstuk complexe modellering. Dergelijke modellering is in wiskundige zin gebaseerd op stelsels van niet-lineaire gekoppelde integro-differentiaalvergelijkingen met de nodige mathematische valkuilen die vaak onder het hoofdstuk ‘chaos’ samengevat worden. Dergelijke complexe modellering is niet in staat om betrouwbare lange-termijn voorspellingen te doen, zoals ook door IPCC en KNMI zelf wordt onderkend.

In een deskundigenbijdrage die ik in het voorjaar presenteerde bij de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer ga ik nader op dit probleem in.

Broeikasgassen

Ieder moleculair gas in de atmosfeer is een zogenaamd broeikasgas, hetgeen betekent dat het betreffende molecuul infrarood-straling absorbeert en weer emitteert. De infrarood activiteit hangt samen met de zogenaamde normaaltrillingen die het betreffende molecuul kan ondergaan, een belangrijk onderwerp van studie in de zogenaamde molecuulspectroscopie. Die normaaltrillingen treden op bij frequenties en met een infrarood activiteit die per molecuul verschilt.

CO2-hype

Het schoolvoorbeeld van een broeikasgas is natuurlijk CO2 dat in een concentratie van ~ 400 ppM in de atmosfeer voorkomt, en merkwaardig genoeg niet water dat lokaal in veel grotere concentraties kan voorkomen. CO2 wordt daarbij in de media consequent afgeschilderd als giftig, vervuilend en levensgevaarlijk. De fysisch-chemische werkelijkheid is een andere: CO2 is chemisch inert, zeer stabiel, transparant in het zichtbare gebied, reukloos, en een essentiële ingrediënt voor het leven op aarde door de cruciale rol die het molecuul speelt bij de fotosynthese van planten. Over natuurkundige bezwaren tegen de gebruikelijke CO2-hype kunt u dit recente essay lezen.

Uitstoot van broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen wordt door de leken die graag paniek verspreiden zonder uitzondering als levensgevaarlijk beschreven. Nog los van de rol die CO2 speelt in de onmisbare fotosynthese, is dit een simplistische voorstelling van zaken. De menselijke uitstoot van welk broeikasgas dan ook moet om te beginnen vergeleken worden met de uitstoot uit natuurlijke bronnen. Als die veel groter is dan de menselijke uitstoot, is er minder reden voor paniek. Ook zijn de processen die of wel het broeikasmolecuul afbreken (b.v. fotodissociatie en fotoionisatie onder invloed van het UV van de zon) of absorberen (in de oceanen en door de biosfeer) van groot belang.

Naarmate dit soort processen sneller gaan, is er dus minder aan de hand. Grotere moleculen zijn in het algemeen infrarood-actiever dan kleinere. Hoewel per molecuul methaan (CH4) infrarood-actiever is dan CO2, breekt methaan onder invloed van ultraviolette zonnestraling veel makkelijker en sneller af dan CO2. Om een echte inschatting te maken van wat er speelt, is kennis van al deze processen essentieel. Daarvoor zijn gedetailleerde molecuul-spectroscopische studies onmisbaar. Zoals meestal is ook op dit gebied simplisme geen goede richtlijn.

Er is geen klimaatcrisis

In Nederland is de Stichting CLINTEL actief die tot doel heeft een nuchtere wetenschappelijke kijk op klimaat te bevorderen en natuurwetenschappelijk debat te stimuleren. CLINTEL organiseert op diverse plaatsen discussieavonden en nodigt daarvoor gerenommeerde sprekers uit. CLINTEL is opgericht door Prof. Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok.

Recent heeft Guus Berkhout het initiatief genomen om een manifest op te stellen en een aangetekende brief te schrijven aan António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. In deze brief, wereldwijd ondertekend door meer dan 500 gekwalificeerde wetenschappers waaronder veel Nederlandse deskundigen, wordt gesteld dat de huidige klimaatpolitiek op zinloze en gevaarlijke wijze het economische systeem bedreigt en de levens van mensen op het spel zet door hen de toegang tot betrouwbare en betaalbare energie te ontzeggen.

Ook is er een Verklaring bijgevoegd onder titel There is no climate emergency. Veel van de elementen die in deze Verklaring aan de orde komen, vindt u hierboven in mijn korte inleiding terug. De Verklaring is ondertekend door meer dan 500 wetenschappers. De namen van de ondertekenaars vindt u hier: ED-brochureversieNWA4.

Dagelijks melden zich wereldwijd nieuwe ondertekenaars aan. De tijd voor tegengas tegen de rampzalige klimaatplannen is gekomen.

NB: om deze Klimaatverklaring toegankelijk te maken voor een breder publiek treft u hieronder de Nederlandse vertaling aan.

Een wereldwijd netwerk van meer dan 500 natuurwetenschappers en professionele mensen heeft deze urgente boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap zou minder politiek gedreven, en meer wetenschappelijk dienen te zijn. Wetenschappers zouden op heldere wijze de onzekerheden en de overdrijvingen in hun voorspellingen van opwarming van de aarde aan de orde moeten stellen, en politici zouden zonder het oproepen van allerlei emoties op nuchtere wijze de echte voordelen en de vermeende kosten van aanpassing aan opwarming, en de echte kosten en de vermeende voordelen van pogingen die opwarming te beïnvloeden dienen te bespreken.

Natuurlijke zowel als door de mens veroorzaakte factoren veroorzaken opwarming.

De geologische geschiedenis laat zien dat het klimaat van de aarde verandert zolang als de planeet bestaat (zo’n 4.5 miljard jaar) met afwisselend koudere en warmere periodes. De Kleine IJstijd eindigde pas omstreeks 1850. Het is dan ook geen verrassing dat we nu leven in een tijd van enige opwarming. Slechts weinig serieuze wetenschappelijke artikelen gaan er van uit dat deze tamelijk recente opwarming voornamelijk aan het handelen van de mens is toe te schrijven.

De opwarming gaat veel langzamer dan voorspeld.

De aarde is minder dan half zoveel opgewarmd als oorspronkelijk werd voorspeld. Ook de snelheid van opwarming is minder dan half zoveel als je zou verwachten op grond van menselijke invloeden die de stralingsbalans van de aarde zouden beïnvloeden. Dit geeft aan dat ons begrip van klimaatverandering nog maar zeer beperkt is.

Klimaatbeleid is gebaseerd op tekortschietende modellen.

Klimaatmodellen hebben ernstige tekortkomingen en zijn volkomen ongeschikt als uitgangspunt om beleid op te baseren. Ook overdrijven zij naar alle waarschijnlijkheid het effect van broeikasgassen als CO2. Bovendien negeren zij het feit dat toename van de atmosferische CO2 concentratie weldadig voor de plantengroei op aarde is.

CO2 is plantenvoedsel en de basis voor al het leven op aarde.

CO2 is essentieel voor alle leven op aarde en dus bepaald geen stof die als vervuilend gekarakteriseerd kan worden. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is goed voor de natuur, en voor het vergroenen van de aarde: meer CO2 in de atmosfeer heeft geleid tot een wereldwijde toename van de biomassa van planten. Het is ook gunstig voor de landbouw, met de wereldwijde toenamen van landbouwgewassen.

De opwarming van de aarde heeft niet geleid tot een toename van natuurrampen.

Er is geen statistisch bewijs voor de bewering dat opwarming van de aarde geleid zou hebben tot meer en ernstigere orkanen, overstromingen, droogte en meer van dergelijke natuurrampen, of dat ze vaker zouden voorkomen. Echter, pogingen om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer te beperken zijn even schadelijk als duur. Windmolens bijvoorbeeld doden vogels en insecten, en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Klimaatbeleid dient gebaseerd te zijn op wetenschappelijke en economische werkelijkheden.

Er bestaat geen klimaatcrisis, dus er is geen aanleiding voor paniek en alarmisme. We zijn overtuigd tegenstanders van de schadelijke en onrealistische politiek die inzet op een politiek van nul uitstoot van CO2 in 2050. Zodra zich mogelijkheden voor een betere aanpak voordoen, hebben we alle tijd om die te implementeren en om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Internationale politiek zou zich er op dienen te richten om altijd en overal te streven naar het leveren van betrouwbare en betaalbare energie voor zoveel mogelijk mensen wereldwijd.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
48 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kijkend naar Duitse TV-zenders lijkt het een volstrekt Absolute Waarheid dat we een klimaatapocalypse tegemoet gaan en dat de grenzen open moeten om nog meer Afrika en islam te importeren. Duitsland verarmt, veel mensen zijn werkende armen, veel mensen gaan niet meer stemmen, er is veel criminaliteit, veel ‘incidenten’, grote stadsdelen die geterroriseerd worden door vers geimporteerde en overwegend door moslims bevolkte maffiaclans – en de Duitsers bewapenen zich: pepperspray, pistolen, slagwapens. De Duitse politiek lijkt verwoede pogingen te plegen om de Duitse samenleving en cultuur af te schaffen. Er worden daar ook boeken over geschreven, bestsellers, waarin het allemaal voor de lezer wordt uitgespeld. De AFD wordt weggezet als reincarnatie van Hitler & Co. Iedereen met kritiek is direct ‘racist!!!’. Landen als Zweden, Canada en Nederland vormen een afspiegeling van wat gebeurt in Duitsland. Een beroep doen op redelijkheid, realiteitszin, respect voor wetenschappelijk inzicht, vragen om empathie met de gewone burger, het lijkt allemaal vergeefs. Men wil er niets van weten. Men wil het niet weten. De waan, de belangen, je komt er niet doorheen.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

U hebt gelijk.
De mensen worden/zijn gehersenspoeld door ons linkse onderwijs en de linkse media!

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is wel een klimaatcrisis, namelijk het politieklimaat dat in crisis is tussen de oren van politici.

Ben
Ben
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

alles draait om geld meer niet. Dus als er gelogen moet worden om meer geld in huis te krijgen gebeurd dat.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

kijk, Eindelijk een evenwichtige uitleg over alle processen die in de wereld klimaat bepalen en de betekenis van metingen en resultaten.
Ik zat al met smart te wachten op een bijdrage van prof de Lange.
Hopelijk pompen die boeren morgen den Haag helemaal onder de koeien en varkensmest. Gewoon onderdompelen.

Friesecanadees
Friesecanadees
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Geheel met U eens

We zullen zien wat er morgen in den haag gebeurd
Ik vrees -de kluit in het riet- gedoe .

CDA aanhangers(veel agrariërs)do NOT rise up and draw lines in the sand
Zit niet in het aard van dat beestje

Kan iemand dit zeer goede artikel naar gerrit HUILSTRA sturen?
(Dan kan hij nog iets leren, i.p.v. weerpraatjes verkopen)

R.Honig
R.Honig
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Friesecanadees

En ook naar de ministerpresident Rutte!

Bart
Bart
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Feiten doen er niet toe voor de alarmisten. Net als voor de meeste volgelingen van een religie is hun waarheid heilig, ook al is die in tegenspraak met de werkelijkheid. Mooi artikel, maar ik vrees dat u er niet 1 Thunbergvolgeling mee zal bekeren.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is geen klimaatcrisis en de bestrijdingsmiddelen zijn oliedom. Ik hoop dat de inkeer snel komt, want een economische catastrofe dreigt.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is géén klimaat-crisis, waarschijnlijk wél een klimaat-verandering, maar dat is van álle tijden en daar kunnen wij, normale stervelingen weinig tot niks aan veranderen. Het doorlopend blèren dat het een klimaat-crisis is die ons plaagt, is een verdien-model voor 100-duizenden mensen, waarvan er vele te goeder trouw zullen zijn maar minstens zoveel behoren tot de graaiers, wegkijkers, oplichters enz. Kijk o.a. naar Rutte en de rest van de “regering” : “crisis, crisis” wordt er vanuit “den Haag” geroepen, vervolgens : “als jullie maar betalen, dom volk, dan zullen wij, de Haagse betweters ervoor zorgen dat de crisis wordt bezworen”. Maar intussen mag Schiphol groeien, al járen lang, en komt vliegveld Lelystad er zelfs nog bij. Over geloofwaardigheid gesproken. Hopelijk keert er enig gezond verstand terug in “den Haag”, als de boeren “in opstand” komen. Zoals in de reactie van @ Marien staat : Hopelijk pompen de boeren vandaag geheel den Haag onder de koeien- en varkenmest.
Persoonlijk vindt ik dat de mest niet hoog genoeg kan worden gepompt. Overigens ben ik óók nog van mening dat er z.s.m. een NEXIT moet komen !

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hartelijk dank voor deze evenwichtige bijdrage.
Ook zonder uw gewaardeerde bijdrage kan iedereen al vaststellen, dat er onvoorstelbaar veel bedrieglijke indoctrinatie is om de bevolking te misleiden. Natuurlijk doet dat niets af aan de door u gepubliceerde gegevens. Maar voor mensen, die wat minder thuis zijn in getallen en grafieken wil ik graag nog enkele dagelijkse feitjes toevoegen, die voor iedereen zeer controleerbaar zijn.
2018 en 2019 waren zeer droge zomers en volgens het KNMI duurde het nog vele jaren, voordat de grondwaterstand weer op peil zou kunnen komen. Nog maar twee maand geleden werden deze dramatische gevolgen van de klimaatverandering door de weermannen aan de kaak gesteld samen met de waterschappen. Vorige week kwam het bericht, dat er genoeg regen is gevallen en dat de grondwaterstand overal is hersteld…
Ook vorige week werd voorspeld dat de herfst nu toch echt begonnen was en er zoveel regen met bakken uit de lucht zou vallen dat daarom allerlei evenementen moesten worden afgeblazen. Ja het heeft inderdaad geregend, maar bij een kleine zondvloed had ik me toch iets meer voorgesteld en van de uitlopers van een aantal orkanen, die nu allemaal een naam hebben gekregen, had ik toch ook wel iets meer mogen verwachten, gezien de weermannen paniek die over ons uitgestort werd.
O ja en dan die aanval van dat zweedse klimaat tienermeisje. Had zij het rapport over de bergen zwerfafval soms niet gelezen? Nummer 1 waren de lege Redbull blikjes en Coca Cola met Heineken stonden eveneens hoog genoteerd.
Was die rotzooi door bejaarden achtergelaten, of had de milieu-bewuste jeugd het grootste aandeel geleverd. Gezond vleesloos eten moeten we natuurlijk, maar met welke generatie verdient McDonalds voornamelijk. Maxima zou zeggen: ze is wel een beetje dom…

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

@ h.keur.
Weet dat Zweedse kind veel ? Nee, zij weet helemaal niks, laat zich ge(mis)bruiken door extreem-linkse klimaat-zwetsers.

Arrie
Arrie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Blij toe dat ze er geen nobelprijs mee heeft gewonnen

Ina67
Ina67
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Erg blij met deze bijdrage. Een verademing na al die dwaasheid.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als er geen domme mensen zouden bestaan, hadden de wijzen niks te eten ,zo redeneren al die klimaat goeroes,kijk naar Al Gore ,miljardair,vliegt jaarlijks rond de aarde ,om maar te laten zien dat het klimaat gered moet worden ,regeringen hebben nieuwe geldbronnen ontdekt ,en profiteren hier heerlijk van ,owee als de zon schijnt ,en gaat het plots hagelen in de zomer is het helemaal koren op de molen ,weer wat verbieden ,en Kassa .

Jacob F. Rijs
Jacob F. Rijs
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begrijp echt niet dat de boeren hun veestapel moeten halveren, terwijl er duizenden en duizenden immigranten Nederland binnen komen en de Nederlandse bevolking hier wordt uitgebreid.
Hoeveel mensen zitten er in een halve veestapel.
Vraag: hoeveel mensen passen er in een halve veestapel?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jacob F. Rijs

@ Jacob F.Rijs.
Ja, dáár vraagt u me wat ! FF denken hoor……….ik denk dat álle “vluchtelingen, asielzoekers en méér van dat gespuis” in Nederland, meer stikstof en Co2-uitstoot veroorzaken als onze halve veestapel. De oplossing? ………..makkelijk te raden.
Maar weet u, alsdan komt die vuiligheid (ik bedoel stikstof en Co2) vanuit de ons omringende landen ons landje binnen gewaaid.
Ik wacht in grote spanning op de “Haagse oplossing”, ik vrees dat men daar met de handen in ’t haar zit en niet meer weet wat te doen !

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jacob F. Rijs

Jacob@ dat is wat ik ook bedoel. Leuk dat u het aanhaalt. Beperken van de menselijke populatie daar wordt geen woord over gezegd. De boeren moeten straks steeds meer produceren als wij richting de 18 miljoen gaan. Al die mensen willen eten, gaan wij over op gras soms?

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het klimaat is voor heel Europa met zijn lidstaten een verdienmodel geworden, een andere vondst om de burgers nog meer uit te knijpen dan ze voorheen al deden. Opvallend is dat wetenschappers die niet in dienst van overheden zijn dus met een andere visie komen dan de in dienst zijnde gevestigde orde wetenschappers. Thorium in een kerncentrale en je krijgt co2 vrije energie, geen radioactief afval en alle voordelen. Auto op watergas geeft geen vervuiling. Zelfregelende oplaadbare stroomvoorziening (zie youtube) die voor het hele gezin stroom levert. Waarom worden deze zaken niet gepromoot door de overheid? Simpel, daar verdienen ze niks mee. Politiek is een BIG BUSINESS MODEL.
Greta Thunberg had met haar kwaliteit en lef het thema islamisering van Europa moeten kiezen, gezien haar land als eerste hieraan ten onder is gegaan en compleet stuk is. Maar haar ouders zo slim als ze zijn, kozen nadat ze vegetariër waren geworden en door haar dochter telkens gewezen werd op het gevaar van zogenaamde grote klimaatveranderingen, voor dit onderwerp, want er kwam ook uit onverwachte hoek geld binnen door oompje Soros.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij betreft is de eye-opener van dit artikel gelegen in het begrip “complexe modellering”, waardoor lange-termijn voorspellingen op drijfzand zijn gebaseerd, ook al omdat praktische verificatie van klimaatmodellen onmogelijk is. Hierbij wordt ons als burger zand in de ogen gestrooid door met steeds nieuwe modellen te komen als oudere voorspellingen niet uitkomen. Dit doet denken aan reclames van wasmiddelenfabrikanten die om de paar jaar met een ‘nieuwe, verbeterde formule’ komen, vaak om te verhullen dat men goedkopere grondstoffen gebruikt om ongeveer hetzelfde effect te bereiken. Het tweeledige ‘effect’ is over het algemeen dat er niets verandert: waskracht en marktaandeel blijven ongeveer gelijk. Wat het artikel nalaat te vermelden is dat er in het hele ‘klimaatdebat’ bij een aantal deelnemers niet alleen sprake is van klimaathysterie, maar ook van een onwankelbaar geloof in het vinden van internationale politieke overeenstemming, waarbij de economische en dus ook de energieproblematiek van het verhaal zoveel mogelijk wordt gebagatelliseerd (bijv. dat windmolens gaan helpen en kernenergie niet nodig is). Nu is de VN het centrum voor het vinden van die ‘internationale politieke overeenstemming’, dus het is geen wonder dat het manifest van Berkhout en consorten aan Gutierrez is gestuurd. Dat heeft natuurlijk geen enkel effect. Gelukkig hebben de rapporten van het IPCC dat ook niet, behalve dan in de beleidsdoelstellingen van Macron, Duitsland, Nederland en Von der Leyen, veelal om politieke (opkomst groenen) en persoonlijke redenen (Macron’s ‘grandeur’). Een totaalmodel van klimaat, economie en politiek laat zien dan alleen totalitaire oplossingen gaan werken. Alleeen bij een totaalmodel met betrouwbare (kern-)energie kunnen vrijheid en welvaart behouden blijven.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Op de jongerensite Dwars van Groenlinks wordt er zielig gedaan over te veel aandacht voor de 10.000 “rechtse” boeren op het Malieveld en geen aandacht voor de 35.000 jongeren die voor een “beter klimaat” demonstreerden. Wat een analytische onzin weer. Die scholieren kregen massaal vrij van school en werden door de NPO en de linkse partijen openlijk gesteund. Er zitten 968.197 (CBS) jongeren in het voorgezet onderwijs en er zijn in Nederland nog 55.680 (2016) boeren. Die boeren moesten allemaal veel moeite doen om weg van hun bedrijf en naar Den Haag te kunnen rijden. De bang gemaakte en opgestookte jongeren een gratis OV-abonnement. De NPO deed in 1e instantie haar best het massale boerenprotest te negeren. Beter gaan die kinderen terug naar school om te leren rekenen. We worden momenteel enorm in de maling genomen door onze bestuurders, de idioten en graaiers voorop.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

En niet te vergeten worden wij inde maling genomen door de linkse, liegende Staatsmedia met de NPO voor op!

Bosgeus
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Ja, mijn liegt er op los, in de gehersenspoelde linkse sector. Men vindt daar dat man mag liegen, om het gelijk te halen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zullen nu na Blokkeer
Friezen ook Blokkeer boeren aangeklaagd worden?

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Sorry voor m’n late reactie.
Ik verwacht NIET dat de “blokkeer-boeren” zullen worden aangeklaagd. Het waren er véél te veel !!! Als er, bijv. bij een demonstratie zoals van de boeren, héél veel deelnemers komen opdagen, dan zitten de z.g. autoriteiten met de handen in ’t haar en vanaf de onderste bestuurslaag begint men zich te verbergen achter de directe “chef”, die chef verbergt zich weer achter de zijne enz. enz. Op die manier is de demonstratie voorbij, voordat er ook maar iemand van de állerhoogste bestuurslaag een besluit tot aanpak heeft durven nemen(zie de demonstraties van de Turken en Marokkanen : geheel Rotterdam werd plat gelegd en meer van dergelijke ongein). Daarom denk ik ook écht dat, als de ouderen zich zouden kunnen verenigen achter een paar échte leiders, en zich met rollator én rolstoel zouden gaan voortbewegen op de openbare wegen als protest tegen het handelen van de “regering” én de pensioenfondsen, zij, de ouderen dus, wél het één en ander zouden kunnen bereiken. Vóórdat de “hoogste leiders” in dit landje zouden hebben besloten tot “het van de weg meppen van alle demonstrerende oudjes”, waren deze oudjes via de eerst volgende afslag verdwenen.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Het is een idee, Karton, rollators op de snelweg. Wat maakt het uit, tractors of rollators?

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als men denkt het klimaat te kunnen regelen dan moet vulkaanuitbarstingen manipuleren een eitje zijn. Er is in het hele klimaatgekte beeld geen aandacht voor het binnenste van de aarde en toch is dat het hart van de aarde waar het gebeurt. Vulkaanuitbarstingen komen heel vaak voor en die brengen verontreiniging tot in de stratosfeer in het ergste geval. Onderzeese uitbarstingen verwarmen de oceaan. Kijk even een poosje
in zo vulkanen app hoeveel uitbarstingen er zijn die niet eens genoemd worden. Ik heb het een poosje gevolgd en geloof je ogen niet. In mijn optiek zijn de kern van de aarde en de zon
de elementen die voor veranderingen van het klimaatzorgen. Onze eigen verontreiniging vormt maar een klein verwaarloosbare deeltje van. Nu vind ik dat je elke verontreiniging moet bestrijden maar daarmee beïnvloed je het klimaat niet.
Over Stichting Clintel hoor je in de media geen woord want deze houdt zich bezig door meningen van niet gepolitiseerde wetenschappers. Blij om dit nieuws te horen en dat zij bij de VN appeleren voor normalisatie van de klimaatgekte is zeker waardevol. Jammer dat er een verkeerde vlag afgebeeld staat bij Poolse ondertekenaars in de ED-brochureversieNWA4. Dat zullen de tegenstanders vast aangrijpen als ultieme bewijs om deze bevindingen in discredit te brengen. Er is een sterke tegenstem nodig om de huidige waanzin te stoppen.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Nu moet u toch wel ophouden met het benoemen van een paar échte oorzaken !! Straks gaat “den Haag” nog twijfelen ook en moeten ze bakzeil halen (hetgeen ze overigens nóóit zullen doen !).
Er moet een wettelijk verbod komen op vulkaanuitbarstingen óók op de onderzeese; tevens de grenzen sluiten voor stikstof én Co2-uitstoot uit het buitenland.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton, een gewoon mens beseft snel dat het beheersen van vulkanen onmogelijk is(hoewel,onderschat deze coalitie niet, een vulkaan, stikstof en CO2 belasting is zo geregeld). Klimaat daarentegen is niet iets waar men een concrete voorstelling van heeft, die kun je dus makkelijker uitbuiten. Met bangmakerij en paniek zaaien als sommige sekte’s dat deden vroeger bereik je uiteindelijk niets.Groeiende economie en natuur gaan niet samen en de economie wordt nu aangepakt zodat deze kan instorten en daarmee de hele maatschappij kapot maakt eerder dan de natuur zelf toeslaat. De enige effectieve maatregel wordt verzwegen, de groeiende populatie van steeds meer consumenten die het straks met minder moeten doen. Niet echt een handige oplossing in deze combinatie.Dat brengt oorlogen met zich mee.
Ik zit zomaar te denken, Karton. Jammer dat mensen aan de roer het niet doen en gefixeerd zijn op verkeerde maatregelen want uiteindelijk moet het allemaal geld opbrengen. U weet ook al vast wie aangesproken wordt.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

@ ni28.
Begrijpt u waarom mensen aan het roer het zover (hebben) laten komen ? Wat zijn hun gedachten hierachter ? Het scheppen van een betere wereld misschien ? Maar zelfs de grootste sukkel kan ons vertellen dat dát onmogelijk is als de “roergangers” voortgaan op de ingeslagen weg.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Het is dom als je aan de roer staat terwijl je niet weet waar je heen vaart. Dat is Den Haag vandaag, helaas.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een paar ideeen aan ´links´ aandragen die voor de VVD ook als koek erin gaat, want levert banen op (en geld).

1. Heel veel stikstof komt uit het buitenland. De hele grens vol zetten met enorme windmolens die het stikstof terugwaaien. Twee vliegen in een klap: weg stikstof, plus energie.

2. Alle vulkanen onder kilometers dikke betonlaag stoppen. Bos kalis, Bam , kom er maar in.

guy noels
guy noels
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

wiens brood men eet,diens woord men spreekt.en dat is met al die gesubsidiëerde artikels niet anders,of had U misschien iets anders verwacht. de VN ,het IPCC,wat zit hier achter,wat wil men eigenlijk bereiken.is er een verborgen agenda?

Ivo de Alfista
Ivo de Alfista
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Die 400ppm klopt ook niet helemaal.
De metingen op Mauna Loa gebeuren met gedroogde lucht. Dus eigenlijk is het CO2 gehalte ca. 360ppm.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ivo de Alfista

@ Ivo de Alfista.
Mauna Loa ? Wat is dat ? Als op of in Mauna Loa een hoge concentratie Co2-uitstoot wordt gemeten, en mogelijk véél te veel stikstof rondzweeft, dan moet Mauna Loa daar zélf wat aan doen, net als wij in Nederland ! Of klets ik nu uit m’n nek ?

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Natuurlijk is de CO2 gehalte op vulkanische grond hoger dan elders, het komt er zo uit de grond zonder veel menselijke inspanning. Maar dat kan Ivo de Alfista beter uitleggen, die zal meer van weten dan ik.

Piet van Linden
Piet van Linden
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel interessant is het weer vanuit de ruimte. IPCC houdt nauwelijks rekening met onze ster, de zon. Klimaat zonder zon is onzin. Kijk eens op http://www.suspiciousobservers.org over de invloed van de zon op onze aarde.

Bosgeus
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet van Linden

Ik ken dat verhaal al. De strekking is, dat de explosies van de zon de belangrijkste factor zijn voor het klimaat. Zeer waarschijnlijk waar, want een zonne-explosie geeft veel meer energie af, dan 10 industriële revolutie. Een zo’n explosie, kan zelfs groter zijn dan de aarde zelf.

demanpieter
demanpieter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het feit dat wij een levensverwachting hebben van ongeveer 80 jaar.
Het feit dat ziektes m.b.v. chemische middelen effectief bestreden worden.
Het feit dat wij meer dan genoeg te eten en drinken hebben,dit alles hebben wij te danken aan de industriele revolutie die 150jaar geleden is begonnen!
En nu moet ik van een kind uit Zweden te horen krijgen dat u en ik de aarde vernietigen, en schoften zijn.
Mijn conclusie is dat met de 21e eeuw de nieuwe middeleeuwen zijn begonnen.

Kees swaalf
Kees swaalf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helder uiteenzetting van de heer de Lange die de gehersenspoelde burger weer zicht geeft op de rationele realiteit.

trackback

[…] belangen, veelal op de korte termijn, domineren ‘de goede zaak’. De oplossing van de ‘klimaatcrisis’ dient de belangen van windmolen-, zonnecel- en biomassafabrikanten en die van de […]

Bosgeus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik nog nog niet zag Nederlandse publicaties, is dat bij een vol glas water met een ijsklontje, dat glas niet overstroomt, als het ijsklontje smelt. Ijs krimpt namelijk, als het smelt. Dus als de noordpool zou smelten, dan zou de zeespiegel daar niet door stijgen.

Een vraag die ik nog heb is, verdampt water sneller als het warmer is?
Als dat zo, is, dan zou de zeespiegel dalen bij opwarming van de aarde, omdat de zeeën dan sneller verdampen.

Het hele verhaal is wetenschappelijk zo absurd, dat men zich af moet vragen wie daar achter zit. Iemand met verkeerde bedoelingen. Ik meen dat Laudate Si’ een sterke aanwijzing is, met name omdat Laudate Si’ gesteund wordt door Greta Thunberg. https://www.youtube.com/watch?v=RabWJ1ZZM7c (47 sec)

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

K.de Lange @ Op moment wordt beweerd dat de “menselijke”CO2 uitstoot vele malen groter is dan die van vulkanisme? Wordt dit gestaafd door echte cijfers of is dit een aanname?

Odette Haagsman
Odette Haagsman
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goh is er ook een engelse versie van dit artikel? Zou het heel graag willen delen in mijn community!

Asher
Hoofdredactie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Odette Haagsman

Die is er niet. U kunt het artikel vertalen met Google Translate.

Henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees veel, heel veel…. kranten, tijdschriften (ook digitaal) uit Noorwegen, Zweden, Denemarken (Finland is wat lastiger…wat taal betreft) maar ook Duits, Oostenrijks en Zwitsers. En Nederlands uiteraard.

Dat er een klimaatcrisis is, daar ben ik ook nog niet van overtuigd.

Wel dat er iets fundamenteels aan het veranderen is. Samerna (oer-inwoners) in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland kunnen duidelijk aangeven dat hun leefomgeving boven de Poolcirkel aan het veranderen is.

Dat de mens een wezenlijke bijdrage levert aan deze veranderingen, daar ben ik zonder meer van overtuigd.

We zijn onszelf langzaam maar zeker aan het vergiftigen, zowel te land, ter zee als in de lucht…………..

We moeten stoppen met steeds maar meer en meer en meer en beter en pas op de plaats maken en zorgen dat we de rijkdommen welke ons de Aarde schenkt, eerlijker verdelen.

Of is dit soms weer te socialistisch, communistisch, of gewoon geven om je mede-aardbewoners?

Bosgeus
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Als u veel kranten en tijdschriften leest, leest u ook veel propaganda. Ik zou dat niet links noemen, al doen anderen dat wel. De bron van uw bewering, dat Samerna hun leefgebied zien veranderen aub. Want er is geen reden te veronderstellen, dat een altijd krant de waarheid schrijft inzake. Bij voorbaat dank. Beter zoekt u op onderwerp informatie, dan zomaar tijdschriften en kranten te lezen.
Boeken informeren over het algemeen beter dan kranten.

Maarten Rietveld
Maarten Rietveld
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Geheel eens!

48
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x