Het rapport over bestorming Capitool nader geanalyseerd

Trump eerder slechte verliezer dan pleger strafbare feiten

Op 22 december jl. verscheen het rapport van de commissie, die de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington op 6 januari 2021 heeft onderzocht. De belangrijkste conclusie wordt niet getrokken in het 845 pagina’s dikke stuk, maar door de Wall Street Journal. De Amerikaanse instituties hebben prima gefunctioneerd en de democratie is nooit in gevaar geweest, schrijft Wouter Roorda.

In de Nederlandse media was er weinig aandacht voor het rapport met de bevindingen van het January 6th Committee. Waarschijnlijk omdat het rapport werd gezien als een bevestiging van het al voor waar aangenomen oordeel, dat Trump op alle punten schuldig is. De realiteit is weerbarstiger, voor wie zich beperkt tot de in het rapport onderbouwde feiten en zijn vooroordelen over Trump opzij zet.

Neutraal is het rapport van de commissie, die bestond uit zeven Democraten en twee Republikeinen, zeker niet. Zoals ook de NOS vergat te melden, zijn de beide Republikeinen buitenbeentjes in hun partij. De ene (Kinzinger) besloot wijselijk bij de onlangs gehouden Midterms zich niet herkiesbaar te stellen en de andere (Cheney) werd al in de Republikeinse voorronde verpletterend verslagen. Voor de inhoud van het rapport zijn dan ook uitsluitend de Democraten verantwoordelijk.

 

Beschuldigingen

Het rapport beschuldigt Trump van drie misdrijven: het teniet willen doen van de uitslag van de presidentsverkiezingen op 3 november 2020, het vervalsen van de lijsten met kiesmannen van staten waarvan de uitslag door hem werd betwist en het ophitsen van een menigte aanhangers om op 6 januari het Capitool te bestormen. Het paradoxale resultaat van de inspanningen van de commissie is, dat het door haar opgestelde rapport niet veel toevoegt aan wat al bekend was en het bewijsmateriaal de beschuldigingen aan het adres van voormalig president Trump (deels) ontkracht.

 

Verkiezingsfraude

Toen de eerste uitslagen op 3 november 2020 binnenkwamen, leek Trump aanvankelijk op een overwinning af te stevenen. Dat veranderde toen alle stemmen waren geteld, waarbij bleek dat de stemmen via de post massaal naar Biden waren gegaan en de opkomst in Democratische bolwerken in swing states heel hoog was. Volgens Trump kon dit niet anders dan door verkiezingsfraude komen.

Nu is fraude bij de Amerikaanse verkiezingen nooit ver weg. De simpele verklaring hiervoor is dat er legio mogelijkheden voor zijn, door het ontbreken van een bevolkingsadministratie en kiesprocedures die het vaak zonder veel moeite mogelijk maken meerdere keren te stemmen of namens anderen te stemmen. Vanwege corona werd de mogelijkheid om per post te stemmen sterk gepromoot, waar het risico op fraude groter is. Het aandeel poststemmen steeg van 25% in 2016 naar 43% in 2020. Van deze mogelijkheid zouden vooral Democratische kiezers gebruik hebben gemaakt.

Het aanscherpen van kieswetten ligt dan ook voor de hand, hoewel de NOS hier, in navolging van veel op de hand van de Democraten zijnde media, vooral racisme in ziet. Zo kwam correspondent Lucas Waagmeester met een reportage vanuit een kerk in een zwarte gemeenschap in Georgia, waar men na de zondagse dienst gewend was gezamenlijk de stembiljetten in te vullen en vervolgens op te sturen. Dat nieuwe wetgeving dit onmogelijk maakte zou racistisch zijn. Het was dan ook niet in Staphorst.

 

Geen overtuigend bewijs

De commissie houdt zich enigszins op de vlakte door te stellen dat er van fraude, die een doorslaggevende invloed op de uitkomst in één van de betwiste staten zou hebben gehad, geen sprake was. Onderzoek laat zien dat als sprake is geweest van fraude deze niet plaats vond door te knoeien met stemmen tellen, maar door stemmen te ronselen. De commissie stelt terecht, dat in de periode na 3 november door Trump c.s. tientallen zaken zijn aangespannen en onderzoeken zijn ingesteld naar verkiezingsfraude. Deze hebben, ook in de ogen van door Trump benoemde rechters, geen van alle overtuigend bewijs opgeleverd dat fraude de uitslag zou hebben veranderd.

Desalniettemin bleef Trump volharden in het fraudeverhaal, waarbij het waarschijnlijk is dat hij hier zelf van overtuigd was. Daaraan zal hebben bijgedragen dat Trump tijdens zijn presidentschap werd geconfronteerd met diverse zaken die achteraf niet waar bleken te zijn, zoals de beïnvloeding door Rusland van de vorige presidentsverkiezingen en het daaromheen gefabriceerde bewijs van de FBI. Of feiten die werden verdoezeld, zoals de laptop van Hunter Biden. Trump is niet ondervraagd en een aantal van zijn naaste medewerkers weigerde in detail in te gaan op hun conversaties met de president, met een beroep erop dat de inhoud van hun gesprekken vertrouwelijk moet blijven.

Uit de vele getuigenverhoren van mensen uit de omgeving van Trump en binnen de Republikeinse partij blijkt, dat deze rond de eerste bijeenkomst op 14 december 2020 van het Electoral College unisono druk uitoefenden op Trump om de uitslag te accepteren.

 

Kiesmannen

In het Amerikaanse kiesstelsel wordt de president gekozen door kiesmannen. Elke staat stuurt zijn kiesmannen naar Washington, waar in een ceremoniële bijeenkomst van het Electoral College de stemmen worden geteld. Dat is een formaliteit, die plaats vond op 6 januari 2021. Het tellen gebeurt onder toezicht van de voorzitter van de senaat, vicepresident Mike Pence. De voorzitter heeft geen rol in het beoordelen van de stemmen, noch hebben de aanwezige leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden die. Bij de verkiezing van Trump vier jaar eerder dichtten sommige Democratische leden zich een dergelijke rol overigens wel toe, net zoals in 2021 een aantal Republikeinen.

 

Bevoegdheid staten

Trump had echter een hoogleraar en jurist bereid gevonden een stuk op te stellen waarin stond dat de vicepresident deze rol wel heeft, hoewel dezelfde man (John Eastman) enige maanden daarvoor nog het tegenovergestelde had opgeschreven. Het rapport maakt duidelijk dat Trump met deze opvatting helemaal alleen stond. Zijn eigen juridische staf in het Witte Huis stond diametraal tegenover hem, net als van begin af aan Mike Pence, die dit in diverse persoonlijke gesprekken aan Trump kenbaar maakte.

De beoordeling of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen en wie op basis van de uitslag de kiesmannen van een staat zijn, is een bevoegdheid van de individuele staten. Het aannemen van een verklaring dat dit niet zo is, zou door het Hooggerechtshof met negen tegen nul stemmen zijn verworpen, zoals een getuige opmerkte. Hoewel verklaarbaar uit de opvatting van Trump dat sprake zou zijn geweest van fraude en dat fraude alle regels opzij zet, is dit een overtreding van de verkiezingsregels waarvan de betrokkenen volgens de commissie zelf ook wisten dat dit zo was.

 

Lijsten vervalsen

De tweede beschuldiging over het vervalsen van de lijst met kiesmannen hangt met het voorgaande samen. Als fraude zou zijn aangetoond, dan dienden er nieuwe kiesmannen te komen. Hierin voorzagen de door Trump met behulp van de Republikeinse partij opgestelde lijsten. Deze lijsten hadden echter geen waarde, omdat in één oogopslag duidelijk was dat deze niet waren gevalideerd door de gouverneur van de betreffende staat. Een foto op pag. 42 van de executive summary van het rapport laat dit zien. De tweede beschuldiging snijdt dan ook weinig hout.

 

Ophitsing

De derde beschuldiging over het ophitsen van aanhangers om het Capitool te bestormen, is bij een nadere beschouwing ook weinig steekhoudend.

Al in de aanloop naar de gebeurtenissen van 6 januari waren er volgens de commissie talrijke indicaties dat het protest zou worden gekaapt door extremistische groeperingen, die niet terugschrokken voor geweld. In dat licht, en gegeven de verwachte omvang van het protest, is het onbegrijpelijk dat de politie in Washington niet op voorhand versterking kreeg of dat geen extra eenheden stand-by werden gehouden. De commissie schrijft zelf, dat pas drie uren na het begin van de rellen de politie versterking kreeg.

Het vooropgezette plan om geweld te gebruiken zou volgens het rapport blijken uit deze Tweet en dan met name uit het gebruik van het woord “wild”:

Rond het middaguur op 6 januari hield Trump een speech bij de Ellips, waarna hij om 1.10 PM (EST) aankondigde om samen met de demonstranten naar Capitol Hill te willen gaan.

 

Tweets van Trump

Uiteindelijk wist de Secret Service te voorkomen dat Trump mee ging, waarover uit de tweede hand wilde verhalen in omloop kwamen over een vermeend handgemeen tussen Trump en een beveiliger. Trump trok zich terug in het Witte Huis en bracht de middag bellend door om (tevergeefs) partijgenoten te bewerken zich in het Electoral College te verzetten tegen het goedkeuren van de stemmen van kiesmannen uit de betwiste staten. Toen dat niet bleek te gebeuren verstuurde hij om 2.24 PM (EST) deze tweet, die van Twitter is verdwenen. Die leidde volgens de commissie tot een escalatie van het geweld.

Na te zijn bewerkt door familie en medewerkers volgden er twee Tweets, verstuurd om 2.38 PM (EST) en 3.13 PM (EST), waarin Trump zijn aanhang opriep geen geweld te gebruiken, en uiteindelijk om 6.01 PM (EST) de oproep om naar huis te gaan. Een veroordeling van de gebeurtenissen en een erkenning van zijn nederlaag volgen pas een dag later.

 

BLM-rellen

De commissie neemt het Trump kwalijk dat hij niet eerder een oproep deed aan de demonstranten om naar huis te gaan en maakt Trump verantwoordelijk voor alles wat mensen deden die zeiden hem te steunen. Dat is niet consequent. Als Trump verantwoordelijk is voor het doen en laten van zijn aanhangers, dan zijn andere politici dat ook voor hun aanhangers. De VS werden toen al maandenlang geteisterd door rellen van BLM-activisten, waarbij vele doden vielen en voor miljarden aan schade werd aangericht. Politici en media bleven beweren dat deze protesten gerechtvaardigd waren en mostly peaceful, wat geen consequenties voor hen had (en meestal ook niet voor de daders).

 

De commissie heeft geen enkel bewijs kunnen vinden dat er vooraf of tijdens de rellen contact is geweest tussen de relschoppers en de entourage van de president. De enige link liep via Twitter.

 

Relschoppers niet bewapend

Om het Capitool te bereiken moesten demonstranten door poortjes met metaaldetectoren. Volgens de commissie werden daar veel wapens in beslag genomen. Het blijkt te gaan om knuppels, messen, pepperspray e.d. Kortom, het soort wapens dat je meeneemt om te rellen, niet om een staatsgreep te plegen. Degenen die doordrongen tot in het Capitool waren dus niet bewapend, wat ook al duidelijk was uit de beelden. Bezetting van de parlementaire vergaderzalen is overigens vaker voorgekomen, zoals in 2018 tijdens de hoorzittingen met kandidaat-opperrechter Kavenaugh, of werd met de inzet van voldoende mankracht voorkomen.

Lang bleven de media volhouden dat er bij de bestorming vijf doden zijn gevallen, zoals de NOS nog steeds deed in een terugblik op 23 december jl. Het rapport erkent impliciet dat het enige dodelijke slachtoffer een Trump-aanhanger was die door de beveiliging werd doodgeschoten.

 

Geen staatsgreep

Van de zwaar aangezette beschuldigingen door de commissie blijft alleen die over van het willens en wetens op valse gronden willen vernietigen of uitstellen van de verkiezingsuitslag. Het onderzoeksrapport maakt duidelijk dat zelfs in zijn naaste omgeving Trump geen steun genoot voor zijn plannen, op een handvol vertrouwelingen na. Ook met de media en met politie en leger heeft geen contact plaatsgevonden. Dit laatste neemt het rapport Trump zelfs kwalijk in het licht van de indicaties dat er op 6 januari geweld zou plaats vinden. Dat dit Trump ook vrij pleit van het beramen van een staatsgreep ontgaat de commissie blijkbaar.

Het beeld van Trump dat overblijft na lezing van het rapport is dat van een slechte verliezer, wiens gedrag op 6 januari moreel laakbaar was, die de rellen eerder had kunnen beëindigen. Rellen waar hij echter geen verantwoordelijkheid voor droeg.

 

De zoveelste Nothingburger

Op basis van het rapport beslist de minister van Justitie of Trump wordt vervolgd. Of de beschuldigingen uit het rapport voldoende zijn voor een strafrechtelijke veroordeling wordt betwijfeld door serieuze nieuwsmedia als de eerdergenoemde Wall Street Journal.

Daarmee lijkt een ander patroon bevestigd dat zowel politieke tegenstanders als tal van media tegen Trump laten zien: groteske beschuldigingen die vervolgens niet resulteren in concrete bewijzen van strafbare gedragingen, laat staan in een veroordeling. Kortom, de zoveelste nothingburger.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat ik ook een slechte verliezer zou zijn als ze me net zo dwars hebben gezeten als dat ze Trump hebben gedaan. Dat begon al in de aanloop van zijn presidentschap met vuilspuiterij over Russische beïnvloeding en plasseks.
Het was opvallend hoe negatief Trump in de Nederlandse media werd afgeschilderd. Ik vindt het nog steeds verbazend dat hij niet herkozen is.

Nu zitten we met Biden. Dat is de vent waar Rutte straks op bezoek gaat.

Marien
Marien
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

klopt. Mee eens. Hij is van meet af aan tegengewerkt door Democraten. Nancy Pelosi heeft zich schandalig gedragen door een stuk dat haar als voorzitter ter hand was gesteld, openbaar kapot te scheuren. ZEER ondemocratisch, maar ja dat zijn links denkers toch. Hillary Clinton en de Democraten rondom haar waren HEEL slechte verliezers. Obama deed ook nog een duit in het zakje. Trump was voor de VS helemaal niet slecht en ik durf bijna met zekerheid te beweren dat Poetin niet aan de Oekraine oorlog zou zijn begonnen zolang Trump president was. ( omdat hij onvoorspelbaar was)

Bert van Heemst
Bert van Heemst
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Naar welke bestorming heeft u gekeken ? Er is op videobeelden vastgelegd dat de DC politie de gezinnen, en oudere stellen die op het gras buiten het Capitool stonden, gewoon binnenlieten door het hek / de afsluiting te openen. Daartoe aangemoedigd door een vrouw met een megafoon, die later van extreem-linkse origine bleek, evenals de in zwart gehulde slopers, die zich door de menigte naar voren hadden gewerkt om zoveel mogelijk geweld en stennis te schoppen. Verder geeft u niet aan dat Trump de bui voordien al zag hangen, en aanbood om de National Guard te sturen ter versterking van de beveiliging van het Capitool, iets dat door Pelosi c.s. om onduidelijke reden is afgewezen. En dan nog iets: als rechters in de VS blijkbaar onafhankelijk van elkaar, ineens allemaal tegelijk hebben besloten om niet eens naar het aangedragen bewijs te kijken, hoe kunt u dan aangeven ‘dat er geen overtuigend bewijs was’ ?

Bert van Heemst
Bert van Heemst
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Correctie: grootste deel van de slopers had zich voordien omgekleed in Trumper-kleding.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

De link naar een verduidelijkende tweet waarin te zien is hoe Antifa zich in de struiken omkleedt, wordt hier hopelijk binnenkort getoond.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Op Twitter is door ChuckCallesto een informatief filmpje geplaatst van een Antifa-lid dat zich in de struiken in Trumper-kleren aan het omkleden is.

Milo van der Linden
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Het gaat niet over de bestorming, Wouter geeft een samenvatting van het rapport en doet dat goed.

HansVar
HansVar
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Nee dat is niet zo, Wouter geeft niet alleen een samenvatting van dat rapport maar komt zeer zeker met waarde oordelen en diverse keren op basis van onvolledige informatie. Er is wel degelijk gefraudeerd en op heel sluwe manieren en niet eens op heel grote schaal, want dat is niet nodig als je statistisch heel precies hebt vastgesteld waar je in een bepekt aantal swing states moet ingrijpen voor het gewenste resultaat, want daar hebben de linksen over het algemeen prima in doorgeleerd en dit allang ook bij voorgaande verkiezingen geflikt.

Ik geeft maar een voorbeeld (anders wordt het weer zo’n lang verhaal). Het rapport van Navarro is uiterst gedetailleerd en met vele voorbeelden van werkelijke fraude omkleed. En het feit dat rechtbanken bevestigd zouden hebben dat er geen sprake zou zijn geweest van fraude is eveneens niet correct. Het overgrote merendeel van de aangespannen zaken is namelijk niet eens in behandeling genomen en wel op grond van “standing”, hyper juridische fijnslijperij die, afhankelijk van politiek voorkeur in een bepaalde gewenste richting kan worden uitgelegd, buiten nog het feit dar er maar heel weinig rechtbanken zijn die überhaupt hun vingers aan dit “hot” issue willen branden. Het zijn de principes van “the swamp”, het corrupte systeem, Deep State zo je wilt.

En zo zijn er nog veel, veel, veel meer kwesties die spelen. Volg al bijna drie jaar dagelijks twee uur per dag War Room, waarin de echte intellectuelen aan het woord komen, de echte waarheidszoekers en zij die écht weten wat er wel en niet gebeurt en is gebeurd. Ik houd het hier even bij.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Hij geeft inderdaad een samenvatting van het rapport maar haalt er ‘feiten’ vanuit de echte wereld bij om die daarmee te vergelijken.

Marien
Marien
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Klopt. DAT werd toen meteen gezegd. Er zaten linkse ‘mollen’ tussen die de meute ophitsten.

De Dertiende
De Dertiende
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Laten we 1 ding niet vergeten, dat Trump namelijk niet MOCHT winnen. De meeste media, ngo’s en belangenclubs waren al ruim 4 jaar tegen hem. Via de media en, zoals Musk liet zien, ook via social media, werd een mogelijke overwinning van Trump de nek omgedraaid. En dat, lieve mensen, is OOK verkiezingsfraude. Eenzijdige voorlichting, verering en demonisering.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Jazeker. De Democraten meenden in 2016 de verkiezingen in hun zak te hebben. Ze waren razend toen Trump won, want nu konden ze de oorlog in Oekraine niet meer lanceren. Uit pure misdadigheid zetten ze toen voor Trump het ene ‘schandaal’ na de andere beschuldiging op poten, alle inmiddels weerlegt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vraag me werkelijk af hoe de wereld er nu uitgezien zou hebben als Trump herkozen was.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

In ieder geval geen oorlog in Oekraine!

RFM de Haan
RFM de Haan
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mis de recent vrijgekomen feiten van de censuur op Facebook en Twitter en de betrokkenheid van drie letter instituten plus de Hunter Biden laptop en de betrokkenheid van Joe Biden zelf in dit artikel.

Andre
Andre
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb het rapport van de commissie ook deels gelezen. Een paar opmerkingen:
1) een lang voorwoord van de voorzitter waarin hij 30 pagina’s lang Trump aanwijst als schuldige. De conclusie wordt dus getrokken voordat de argumenten worden aangevoerd. Dit is zeer ongebruikelijk. In een voorwoord gaat het meestal over de onderzoeksopzet, de vraagstelling en de methodologie.
2) Bij de beschuldigingen aan Trump over al of niet vermeende verkiezingsfraude wordt eigenlijk nergens duidelijk gemaakt WAAROM het niet bewezen wordt geacht.
3) De ‘bewijsvoering’ of onderbouwing van de argumenten tegen Trump berusten op twitterberichtjes of beweringen van mensen rond Trump, die uit context gerukt zijn, die multi-interpretabel zijn of berusten op hear-say.
4) Conclusie: er is geen hard bewijs van opruiing, alleen maar wat ondoordachte berichtjes van Trump. Terecht besloot de officier van Justitie al enkele dagen nadat het rapport uitgebracht werd, dat hij NIET tot vervolging van Trump zou overgaan.
Eindconclusie: dit hele circus is de zoveelste media-hersenspoeling die bedoeld is om Trump politiek te beschadigen.

Meine
Meine
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Barbertje moet hangen…

Marc Bouwman
Marc Bouwman
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Van de volledige speech van Trump herinner ik mij dat het een kleine tien minuten duurde, aanvankelijk integraal uitgezonden. Binnen 24 uur kwam CNN met een zodanig ingekorte versie, dat het leek alsof Trump de demonstratie opriep naar de senaat te trekken. Wat ik onthouden heb is mijn eigen reactie dat dit item door CNN duidelijk vervalst werd. Het lukt mij echter niet de oorspronkelijke versie terug te vinden.

Daarnaast geldt, zoals Wouter juist opmerkt, dat er te weinig politie aanwezig was om de demonstratie te begeleiden. Naar ik vernomen heb was dat de taak van Pelosi, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval zegt Trump in dat filmpje hierboven dat hij, zodra hij vernam van de aanval op de senaat, hij de Nationale Garde inschakelde. Hij heeft dus gedaan wat moest, ook al was het op dat moment zijn taak niet.
Er zijn in de geschiedenis vaker dit soort grappen uitgehaald, zoals de aanslag op Franz Ferdinand: in plaats van duizenden agenten in te zetten, stelden ze er maar 30 op, voor de aanslagpleger indertijd een schot voor open doel.

Omdat Wouter alleen een (goede) analyse van het rapport geeft, wordt gemist dat uit andere bronnen (de film 2000 Mules van Denish D’souza) is gebleken dat met die per post verstuurde stemmen tot in de vele tienduizenden flink is gefraudeerd.
Dit geldt ook voor bronnen waarin gewag wordt gemaakt van de aanwezigheid van oproerkraaiers die flink amok maakten, maar feitelijk geen deel uitmaakten van de demonstratie.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik heb vanaf het begin Trump wel gemogen /// voor zover ik hem echt of niet echt kende. Ja hij kwam horkerig over op de NL tv, maar mevrouw Pelosi ook, maar dat wil niet zeggen dat hij het landsbelang uit het oog had verloren.
Wat een verspilling van energie in die VS politiek, ze hebben daar ook een Omtzigt nodig met al die de Jonge’s

Max Staudt
Max Staudt
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor het doorploegen! Je moet er maar zin in hebben. Wat blijft zijn 1. de zeer talrijke aanwijzingen van fraude bij de uitvoering van de verkiezingen, die nooit grondig nader onderzocht en enkel daardoor niet weerlegd zijn. Denk o.a. aan het stoppen van het tellen gedurende enkele uren in enkele steden en de beelden van een vergeten bewakingscamera gedurende die periode in Atlanta; aan het weghouden van Republikeinse waarnemers bij het tellen; aan de onwaarschijnlijk lage aantallen ongeldige stemmen per post; dit alles bij kleine marges. De bewijslast ligt op zulke punten bij wie beweert dat het deugt – juridisch helaas andersom. Trumps intuïtie lijkt ook op dit punt, voor de zoveelste keer, niet alleen oprecht, maar ook gefundeerd te zijn geweest. Wat hij deed, was “fight like hell”, binnen een heel klein tijdvenster, voor onderzoeken daarvan en daarmee voor eerlijke verkiezingen. Republikeinen wilden altijd maar weer “goede verliezers” zijn – precies daarvan hadden hun kiezers genoeg. Nu helt men meer en meer over naar “dan moeten wij ook maar stemmen gaan ronselen”; 2. de kennelijke false flag-elementen van 6 januari (Ray Epps, de man met megafoon op de stellage, het schimmige pipe bombs-verhaal, de door Trump aangeboden, maar geweigerde 10.000 man Nationale Garde); 3. het gebruik van J6 voor het vervolgen van Trumpfans (wat mede een motief voor het vorige punt kan zijn geweest: vergelijk de relatie van het officiële 9/11-verhaal met Patriot Act en buitenlands beleid nadien). Over punt 1 het boek van Mollie Hemmingway ‘Rigged’ en het vroege rapport van James Carafano, dat behalve groen ook rijp bevat (zie Miranda Devines artikel in de NYP van 2020/12/16/). Over punt 2 met name Darren Beatty in Revolver News. Over punt 3 Julie Kelly en de docu van Epoch Times.

Peter
Peter
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte heer Roorda,

U heeft het rapport van 845 pagina’s goed uitgeplozen. Chapeau!

“Het beeld van Trump dat overblijft na lezing van het rapport is dat van een slechte verliezer, wiens gedrag op 6 januari moreel laakbaar was, die de rellen eerder had kunnen beëindigen. Rellen waar hij echter geen verantwoordelijkheid voor droeg”.

U sluit dan ook het item m.b.t. Trump terecht af met:

” Daarmee lijkt een ander patroon bevestigd dat zowel politieke tegenstanders als tal van media tegen Trump laten zien: groteske beschuldigingen die vervolgens niet resulteren in concrete bewijzen van strafbare gedragingen, laat staan in een veroordeling. Kortom, de zoveelste nothingburger.”
(Even tussendoor, waar is dit nog meer te zien?)

Echter, door het hele rapport en ook door uw bevindingen heen, zijn duidelijke aanwijzingen dat een aantal zaken niet goed hebben gefunctioneerd, zoals dat in een democratie hoort te functioneren. Nog buiten de verslaglegging van de media.

Is de bewering in de aanhef dan nog wel houdbaar? Deze:

“De Amerikaanse instituties hebben prima gefunctioneerd en de democratie is nooit in gevaar geweest”

Is dit uw conclusie of is het de conclusie van de Wall Street Journal?

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Beste Peter,

De eerste regel in het wat vaag houden wat je nou precies gedaan hebt of niet, is natuurlijk om er voor te zorgen dat de administratie van een dusdanige kwaliteit is, dat in terugblik niet zo veel vast te stellen is.

De VS heeft net zoals de UK geen centraal bevolkingsregister en het verhaal gaat dat JFK begin jaren ’60 nipt won, omdat de begraafplaatsen van Chicago, onder het beheer van burgemeester Daley toch in overwegende mate op hem gestemd hadden.

Kortom, het is daar nooit helemaal kosher geweest en dat zal bij de vorige editie zeker niet anders geweest is. En misschien wel een stuk straffer, want de mail-in votes konden in het kader van anoniem stemmen nooit gecontroleerd worden of de stemmer ook wel stemgerechtigd was.

Zelfde punt t.a.v. de wijsheid om een groot deel van je tot op het bot bezuinigde verkiezingsapparaat te laten bemensen door mensjes die gefinancierd worden door neutrale fondsen/gulle gevers, die bij nader inzien toch niet zo neutraal opgetreden zijn. Zie centjes van Mark Z voor hulp bij het stemmen, dat vooral ingezet is om stedelijke voornamelijk Democratisch stemmende gebieden nog veel meer Democratisch te laten stemmen.

Post-truth politics kennen we sinds Ronnie R en zijn niet prettig (ook omdat verantwoordelijkheid nemen een spelletje wordt). In het spel om de knikkers (macht, invloed, agenda bepalen, e.d.) lijkt bij voorbaat het uitsluiten van discussie D66-stylee (die het echt niet zelf uitgevonden hebben) helemaal niet zo prettig.

Niemand heeft gezegd dat een democratische praktijk beschaafd zou moeten zijn, zelfs als democratie als instituut een teken van beschaving is.

Paulien
Paulien
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij vooral bij is gebleven van de beelden op tv die dag is de manier hoe een agent of bewaker met iemand die binnen was communiceerde: er werd gecheckt of de demonstranten (al) binnen waren. Zoiets van : are they in? Het antwoord kwam met een knik. Niks geen angst of schrik op hun gezichten. Het leek volgens een script te gaan.

Peter
Peter
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte en Hoekstra zijn onderweg naar Biden ,als ze zich werkelijk zorgen zouden maken over het klimaat kunnen ze beter niet in het vliegtuig stappen en gewoon een demente afdeling in Holland bezoeken .

Den Helder
Den Helder
4 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Dat gebeurt iedere vrijdagmiddag al

Den Helder
Den Helder
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend spitwerk van Wouter Roorda. Heb zelf het idee dat deze ‘bestorming’ vooral wordt gebruikt om de aandacht weg te trekken van de (makkelijk manipuleerbare) poststemmen waarvan ongeloofwaardig vaak alleen door democraten gebruik is gemaakt. Ook het verloop van de uitslag gedurende de verkiezingsnacht is me net iets teveel in het voordeel van de democraten.

Milo van der Linden
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goede uiteenzetting, dank daarvoor. Er is wellicht “more than meets the eye”, maar dat blijft gissen.

Peter Rissing
Peter Rissing
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Potjandikkie, wat een goed doorwrocht stuk. Mijn complementen heer Roorda.

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x