Energiebeleid Rutte IV was fysisch, technisch, economisch en moreel onverantwoord

Onhaalbaar en onbetaalbaar met desastreuze gevolgen

Titelfoto bij artikel Energiebeleid Rutte IV was fysisch, technisch, economisch en moreel onverantwoord Guus berkhout opiniez

Foto:

Het kabinet Rutte IV stevende af op een rampscenario door te volharden in het investeren in onbetrouwbare zon- en windenergie. Niet alleen is het moreel onverantwoord om enorme bedragen te besteden aan een energietransitie die een onmeetbaar resultaat oplevert, ook fysisch en technisch loopt de energievoorziening nu al vast. Een onbetaalbaar en instabiel stroomnet is bovendien de snelste weg naar de-industrialisatie. De val van het kabinet is een goede reden om te stoppen met dit desastreuze energiebeleid, stellen de emeritus hoogleraren Guus Berkhout en Fred Udo.

In een moderne maatschappij sturen energieprijzen vrijwel alle overige prijzen. Dat komt omdat bij alles wat we doen energie nodig is. Het huidige klimaatbeleid – en vooral de energietransitie naar zon en wind – is de hoofdoorzaak van de hedendaagse hoge prijzen. Geen verrassing dat steeds meer huishoudens in de financiële problemen geraken. Energiearmoede is heel recent in de Dikke Van Dale opgenomen als nieuw Nederlands woord.

Onze bestuurders blijven desalniettemin doorgaan met innen en uitgeven van gigantische bedragen, bedoeld om de klimaatmoloch te voeden. Kabinet Rutte IV heeft €35 miljard (€35.000 miljoen!) belastinggeld extra gereserveerd om in 2030 minstens 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Terecht dat in deze tijd van hoge lasten steeds meer belastingbetalers zich afvragen hoeveel die 35 miljard euro’s dan wel gaan bijdragen aan het stoppen van klimaatverandering. Kritische wetenschappers laten keer op keer zien dat het minder is dan een speldenprik. Zo klein zelfs dat het niet te meten is.

Die €35 miljard kan zoveel nuttiger besteed worden aan urgente zaken, zoals betere gezondheidszorg, beter onderwijs en veiliger publieke ruimten. Maar door de angst voor een klimaatramp, de ziekelijke fixatie op zon en wind en de afkeer van kernenergie zal het één grote geldverspilling worden. Blijven Nederlandse burgers lijdzaam toekijken? Met de val van Rutte IV krijgen we nu een kans om het stukken beter te gaan doen!

In dit betoog kunnen de auteurs elke stelling onderbouwen met bronnen uit officiële documenten, gepubliceerd door dezelfde overheid die 35 miljard uitgeeft voor een temperatuurverlaging van 0,000036 0C in 2050 (persoonlijk bevestigd door minister Jetten in de Tweede Kamer). We zullen laten zien dat de val van het kabinet een zegen is voor de Nederlandse samenleving.

 

Totale vraag naar stroom

Het totale Nederlandse stroomverbruik is ongeveer 120.000 GWh (120 miljoen MWh) per jaar. In de periode vóór 2015, toen klassieke centrales vrijwel al onze stroom leverden, kostte een kilowattuur af centrale gemiddeld slechts 5 cent.

De opwekking van alle stroom nodig voor de Nederlandse economie kostte dus slechts 6 miljard euro per jaar.

Deze 6 miljard moet u dus vergelijken met de 35 miljard belastinggeld die het kabinet extra gereserveerd heeft om haar ideologische energietransitie te voeden. We zullen zien dat we in deze transitie worden gedwongen om versneld verder te investeren in de intermitterende elektriciteitsbronnen wind en zon, met veel te veel piekvermogen en veel te weinig dalvermogen om aan de vraag te voldoen. De burger gaat veel meer geld betalen voor een slechter energiesysteem.

Volgens het CBS bedroeg in 2021 het totale opgestelde elektrische vermogen 46 GW. Daarvan is het aandeel fossiel vermogen vrij constant (17 GW), maar het aandeel opgestelde windvermogen (10 GW) en het aandeel opgestelde zonvermogen (19 GW) namen snel toe. Het gevolg is dat we een stroomsysteem krijgen opgedrongen dat zowel onberekenbaar als onbetaalbaar wordt. Immers, hoe meer windturbines en hoe meer zonnepanelen, hoe onbetrouwbaarder en duurder ons energiesysteem wordt. De eerste tekenen dienen zich al aan.

In heel 2022 waren er 100 uren met negatieve stroomprijzen. Dit aantal was dit jaar al op 31 mei bereikt! Daarentegen moeten op een dag met weinig zon en weinig wind de klassieke centrales alle vraag opvangen. In heel 2022 was dat meer dan de helft van de tijd het geval!

We gaven al aan dat nu 29 GW niet regelbaar vermogen staat opgesteld (zon en wind). Ons stroomnet is berekend op maximaal 20 GW stroomproductie en -verbruik. Hieruit blijkt dat er in 2023 al iets fundamenteels mis is met onze stroomvoorziening. Toch gaat men onverdroten door met het plaatsen van windturbines en zonnepanelen.

Het is glashelder dat we afstevenen op een rampscenario als de politiek blijft investeren in zon en wind, en ook nog doorgaat met het sluiten van onze klassieke centrales.

In het volgende zullen we een en ander fysisch, technologisch en economisch verduidelijken met feiten, die volgen uit ruim dertig jaar tobben met wind- en zonne-energie. Onmisbare informatie voor het nieuwe kabinet.

 

Windenergie, overzicht van het aanbod

Het is al genoemd, het aanbod van windenergie is vanwege de onvoorspelbare windkracht door en door onbetrouwbaar. De praktijk laat zien dat een nieuwe windturbine op het land gemiddeld slechts 25% en op zee gemiddeld slechts 40% van het opgestelde vermogen levert (we noemen dat de capaciteitsfactoren). Door corrosie en slijtage, vooral op zee, worden die factoren ieder jaar 1,6% minder.

In afgeronde cijfers heeft Nederland nu ca. 2200 windturbines op het land en ca. 500 windturbines op zee. Bij elkaar is het opgestelde vermogen 8,8 GW. Het gemiddelde afgegeven vermogen is niet meer dan 2,7 GW (slechts 30%!).

Publicatie van het opgestelde vermogen is dan ook uiterst misleidend. Maar, let op, ook het gemiddelde van het geleverde vermogen vertelt maar een deel van het verhaal. We zullen in het volgende duidelijk maken dat de grote dagelijkse variaties rond dat gemiddelde (‘stroominstabiliteit’) de grote boosdoeners zijn.

Doordat in ons klimaat de afgeleverde windstroom altijd sterk zal variëren – windkracht is niet maakbaar! – moeten onze klassieke centrales voortdurend bijspringen (back-up). Dat op- en afregelen verlaagt het rendement en de milieuprestaties van de klassieke centrales aanzienlijk. Hoe meer windturbines, hoe lager de handelswaarde van windstroom! Dit “profieleffect” is al sinds 2013 bekend.

 

Berekeningen

Er zijn berekeningen, gebaseerd op gegevens uit Ierland, die laten zien dat, mede door dit probleem, windturbines driemaal minder CO2 besparen dan in officiële rapporten wordt berekend.

De handel in CO2-certificaten afkomstig van de windindustrie is dan ook als frauduleus te oormerken.

Daar komt nog bij dat als op momenten van veel wind de windindustrie meer stroom levert dan de vraag, windturbines moeten worden stilgezet en/of stroom moet worden verkocht tegen een negatieve stroomprijs. Hoe hoger het opgestelde vermogen (veelal met trots gepubliceerd), hoe vaker de handelswaarde van windstroom negatief wordt. Dat verlies moet de belastingbetaler ophoesten.

En zoals we dat al aangaven, op momenten van weinig wind (minder dan windkracht 4) leveren de turbines nauwelijks nog stroom en moeten klassieke centrales alle vraag naar stroom opvangen.

We ontkomen er niet aan om tegelijkertijd twee complete energiesystemen, klassiek en groen, in de lucht te houden. Dat is peperduur.

Daar komt ook nog bij dat:

  1. De onderhoudskosten van windturbines op zee zeer hoog zijn. ECN berekende 4,3 eurocent/kWh voor het Gemini-project. De ervaring laat bovendien zien dat windturbines op zee een relatief korte levensduur hebben (minder dan 20 jaar). Allemaal zaken die de burger niet te horen krijgt.
  2. Er grote netaanpassingen nodig zijn om de sterk fluctuerende windstroom in het net te integreren. De kosten daarvan waren in Duitsland in 2018 al opgelopen tot 6 cent per kilowattuur windstroom.
  3. De grote verliezen bij opslag van de wiebelstroom maken dat er veel meer windstroom opgewekt moet worden dan het totale verbruik van 120.000 GWh per jaar. Zelfs de hele Noordzee biedt niet genoeg plaats om het stroomverbruik in NW-Europa uit windstroom te halen. Waarom horen we daar niets over?
  4. Het ruimtebeslag van de windindustrie groot is. Windturbines op een kluitje zetten gaat niet door de windschaduw achter een turbine. Een windterrein op zee levert jaarlijks ca. 210 MWh windstroom per hectare. Op het land is dat slechts 130 MWh.
  5. Windturbines op zee een ramp zijn voor trekvogels. Onbegrijpelijk dat de Partij van de Dieren wegkijkt nu de hele Noordzee wordt vol gezet met bird killers, maar zich wel druk maakt over kartonnen koffiebekertjes in de Tweede Kamer.

Al deze extra kosten (meer dan 10 eurocent/kWh) moeten de belastingbetalers en de stroomgebruikers ophoesten.

 

Zonne-energie, overzicht van het aanbod

Voor zonne-energie gelden vergelijkbare tekortkomingen. Zoals hierboven al genoemd ligt in Nederland nu 19 GW vermogen aan zonnepanelen. Dat is dus opgesteld vermogen. Het gemiddelde afgegeven vermogen is slechts een tiende daarvan! Bovendien, de fluctuaties rond dat gemiddelde (de grote boosdoener) zijn buitengewoon groot. Op een zonnige dag in de zomer piekt het afgegeven vermogen midden op de dag ergens tussen 14 en 16 GW. Dat is meer dan het stroomnet kan opnemen en, u raadt het al, het gevolg is lage of zelfs negatieve stroomprijzen als de zon fel schijnt.

Het zal duidelijk zijn dat hoe meer zonnepanelen aan het net, hoe vaker op een zonnige dag de handelswaarde van alle opgewekte zonne-stroom negatief wordt. De overheid hoor je daar niet over. Die gaat gewoon door.

Wat betreft het ruimtebeslag: een zonneakker levert in ons land ongeveer 700 MWh intermitterende energie per jaar voor een akker van 1 ha. De handelswaarde van zonnestroom is nu gemiddeld een paar tientjes per MWh, rap dalende met elk toegevoegd paneel.

Interessant om te weten dat een moderne kerncentrale met een vermogen van 1200 MW die hoeveelheid energie levert zonder onderbreken in een half uur en daarvoor maar weinig ruimte nodig heeft. En ook interessant om te weten, 1 ha akkerland levert 25 ton aardappels op.

In een goed functionerende democratie moeten dat soort keuzen toch met de burger besproken worden? Een belangrijk advies voor het nieuwe kabinet.

 

Elektriciteitsopslag

Met de sterk variërende wind- en zonnestroom kan worden omgegaan door opslag. Maar grootschalige directe elektriciteitsopslag met enorme batterijpakketten is weinig duurzaam en zeer kostbaar. De politiek kiest er daarom voor om waterstof als opslagmedium te gebruiken. Maar waterstof moeten we eerst maken.

Het is al vele malen uitgerekend: door de grote verliezen in de keten ‘stroom-waterstof-stroom’ zullen bij deze keuze de kosten helemaal de pan uitrijzen. Daar komt nog bij dat het vervoer van waterstof en het eventueel direct verbranden in een waterstofketel dure veiligheidsmaatregelen vereisen. De combinatie windindustrie-waterstof en/of zonindustrie-waterstof is technologisch uitermate ongelukkig en financieel een bodemloze put.

 

Conclusies

Het grootschalig investeren in zon- en windenergie en het daaraan gekoppelde beleid om iedereen van het gasnet te halen en het stroomnet op te jagen (elektrificatie van de samenleving) is een rampzalig scenario, met als resultaat torenhoge energieprijzen en een instabiel stroomnet. Het is de kortste weg naar een snelle de-industrialisatie van ons land.

Maar nog erger, hoofdschuldige demissionair minister Jetten weet dondersgoed dat zijn peperdure projecten geen meetbare invloed hebben op de opwarming van de aarde (0,000036 graden). Toch gaat hij vrolijk door.

Uit de bovenstaande harde feiten blijkt dat de politiek als de bliksem moet stoppen met het bouwen van windparken en met het koppelen van zonnepanelen aan ons stroomnet. We hebben stabiele energieprijzen nodig en dat kan alleen met een stabiel energiesysteem.

Tot slot nog een dringend energieadvies aan het nieuwe kabinet. Windturbines en zonnepanelen zullen hoogstens een bescheiden plekje kunnen krijgen in het Nederlandse energiesysteem. Onze aardgascentrales zullen de komende decennia de ruggengraat dienen te blijven van onze energievoorziening. Vervolgens moeten we als de wiedeweerga gaan investeren in een netwerk met grote én kleine kerncentrales.

De combinatie kernenergie als energiebron en waterstofgas als energiedrager wordt hét energiesysteem van de toekomst. Met de €35 Jetten-miljarden komen we al een heel eind. Leve de val van het kabinet!

 

Guus Berkhout is emeritus-hoogleraar Geofysica (TU Delft), Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en president van de Climate Intelligence Foundation (Clintel).

Fred Udo is emeritus-hoogleraar Hoge Energie Fysica, VU Brussel

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
45 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Een van de boosdoeners voor dit rampen scenario zijn de subsidies die voor dit soort projecten betaald worden. Er wordt een kunstmatige vraag naar zon en wind energie gecreëerd. De inefficiëntie wordt betaald met subsidies die weer worden betaald met belastinggeld.
Men hoopt dat de inefficiëntie kan worden opgelost met technische ontwikkelingen, maar daar zien we tot nu toe weinig van terug.
Overigens wordt het gebruik van zon en windenergie ook afgedwongen door wettelijke regelingen.
Je, de doos van Pandora staat op een kiertje.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Met subsidies koop je macht over bepaalde groepen en maak je die afhankelijk zoals kleinverdieners of gebruik je die voor eigen gewin.zoals activisten. Het subsidiesysteem zou eigenlijk moeten verdwijnen.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ZEER mee eens.

Bernardo A.
Bernardo A.
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad. Vlaktax, het leeuwendeel van de overhead afschaffen en geen subsidies of fiscale voordelen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Blackrock rules the world.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hoe lang og?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Mark Rutte is al weg.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Probleem is de linkse opstelling van ‘niets doen is uitgesloten’ zonder dat men verder nadenkt over de consequenties. Andere vervuiling, 30000 dode vogels per jaar, straks zeefauna die het loodje legt door trillingen van de windturbines, horizonvervuiling en geluidsirritatie. Volgens mij bepalen de batterijen windmolens op zee ook het wind die het land bereikt en daardoor het klimaat verstoort. Net als de schonere lucht meer zonnestraling doorlaat. Kortom, gooi de oude pantoffels niet weg voordat je nieuwe koopt.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hier heb ik niets aan toe te voegen. Zeer goed gezegd.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nee, windmolens op zee bepalen niet de wind die het land bereikt. Je hebt geen idee hoeveel energie er in wind zit. Met een beetje VWO natuurkunde-B zou je het zelf per strekkende km kustlijn kunnen uitrekenen. Windmolens tappen daar slechts een kleine fractie van af.

Duinen hebben wel invloed op het lokale (micro)klimaat. Zij dwingen van zee komende lucht iets omhoog, die koelt daardoor heel licht af, waardoor er ter plekke en iets achter de duinen ietsiepietsie meer regen valt dan verder landinwaarts.
Maar er zijn vele jaren van statistiek nodig om het te bewijzen, de ‘geleerden’ twisten er nog over.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Bedankt voor uitleg. Altijd welkom om ontstane ideeën te staven of niet. Ik ga altijd vanuit het principe dat alles op alles invloed heeft maar de grotte ervan telt. Zeg maar een windmolen of duizend maakt verschil zou ik zeggen. Vandaar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat was ook weer dat beroemde gezegde: ‘de vleugelslag van één vlinder in Brazilie kan een orkaan veroorzaken in Texas …..’ o.i.d. Chaostheorie.
Kleine afwijkingen in begintoestanden kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Al ben ik niet direct gevoelig voor de vlindervleugelslag die een orkaan veroorzaakt vind ik dat veel kleine dingen tegelijk iets groters kunnen veroorzaken.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Windmolens maken uiteindelijk niet veel uit. Wereldwijde geboortebeperking wel.

Ik had overigens veel meer verwacht op mijn initiële reactie op het artikel, een reactie van een professioneel fysicus.
Die veel uitgebreidener reactie werd tot nu toe niet geplaatst.

Tot zover de vrijheid van meningsuiting hier.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Ten eerste: het staat de redactie uiteraard vrij om reacties niet te plaatsen.
Gebeurt vaker, hoor. Bij iedereen.
Misschien was uw stuk te lang, te technisch of zo. Misschien studeert de auteur er eerst op.
Uw stelling over geboortebeperking deel ik.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Niet technischer dan de auteurs.
Geloof me, ik ben bekend met de materie, en ben het in grote lijnen met de auteurs eens. Ik ben nu een ouwe lul, maar heb als jongere hond echt meegedaan. Ik weet iets van wind- en waterenergie.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Eens met de wereldwijde geboortebeperking. Ik vind de explosieve stijging van de populatie het bron van alle problemen waar men nu op verkeerde wijze tegen strijdt.

Frank Pouw
Frank Pouw
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

We gaan geterroriseerd worden door die frikandel uit Brussel als die idioten bij gr.l en pvda doorgaan met hun run naar het torentje. Dit betoog van Berkhout is de spijker op de spreekwoordelijke kop maar er moet en wel heel snel een campagne komen om dit verhaal te ventileren door heel Nederland. Het overlaten aan politici is niet de juiste weg dan heb ik het over bbb en andere partijen.
Helaas beschik ik niet over de genoeg financiële middelen om de kosten te dragen om heel Nederland vol te plakken met posters met compacte info.

Pappakilo
Pappakilo
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Schitterend artikel! Hoe krijgen we dergelijke noodzakelijke en feitelijke informatie op grote schaal “aan de man” gebracht? De zogenaamd belangrijkste media zullen dit artikel niet willen (of mogen?) plaatsen. En “jongeheer” Jetten zal, indien hij al tot lezen ervan zou overgaan, niet verder komen dan enkele alinea’s vanwege gebrek aan kennis.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Er is een hele generatie jongeren opgegroeid met klimaathysterie. Door valse onheilsprofeten, incapabele politici en de media. Een ongekozen scholiere uit Zweden werd door de VN heilig verklaard. Leerlingen kregen vrij om te demonstreren voor het klimaat. Dat krijg je niet zomaar teruggedraaid met harde feiten. Die gaan straks stemmen voor nog meer miljarden verspillende energieprojecten. Timmermans staat er al klaar. Er moet een enorme (online) campagne komen met simpele wetenschappelijke feiten over deze transitie en de honderden bruinkoolcentrales in China en India. Dat wordt een helse klus. Ik vrees dat die generatie pas wakker wordt als de koelkast en de Tesla het niet meer doen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Klopt. Zelfs als we een realistisch kabinet zouden krijgen, zelfs als we uit allerlei verdragen zouden stappen, en misschien zelfs uit de EU, dan nog zijn er inmiddels zoveel geïndoctrineerde, m.n. jonge, mensen dat er generaties overheen zullen gaan voordat het tij effectief gekeerd is.
Geen reden om er ook als individu niet alles aan te doen om wat bredere inzichten te verspreiden. Ga heen en verspreid het evangelie van gezond realisme.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIWHL,

Ook zonder de drs. valt er genoeg te lachen: ‘Een realistisch kabinet’.

Dat zou wat zijn want een realistisch kabinet zou in het kader van schone bezems en verwachtingsmanagement tot nader order bezig zijn met het brengen van niet zo leuke boodschappen.

Als
‘Uw overheid is er niet altijd voor u’ (feitelijk al zo, maar eerlijkheid werkt af en toe wel louterend),
‘De belastingen zullen onveranderd hoog blijven, want we moeten het hosannabeleid van onze voorgangers afboeken’ (het schip van staat voer al vele decennia voor de drs. wat scheef op de kiel),
‘Wij volgen de VS in alles, omdat wij onder de Pax Americana leven, ook al houdt dat in dat voor veel strijd en leed in verre streken zorg (waaraan Nederland zijn bijdrage zal leveren),
‘Het land is onverdedigd en binnen de huidige omstandigheden ook onverdedigbaar’,
‘De verhouding de hoogte en omvang van de inkomens, de belastingdruk en prijsniveaus houdt in dat de overheid tot nader order aanzienlijke groepen in de samenleving zal moeten blijven subsidiëren om deze groepen maandelijks maatschappelijk te kunnen laten functioneren’,
‘De kwaliteit van het onderwijs is sinds de invoering van de Mammoetwet alleen maar achteruitgelopen’,
etc, etc.

Natuurlijk ook leuke dingen zoals:
‘We bouwen 6 kerncentrales en geven er 6 cadeau aan behoeftige streken’, ‘Het Groningergas wordt opnieuw in productie genomen met winningstechnieken die aardbevingen uitsluiten’,
‘Op even dagen mogen auto’s met een even eindcijfer niet rijden en op oneven dagen is het andersom’,
‘Er is geen maximumsnelheid op de snelwegen meer, maar wel een collectieve Sippenhaft aansprakelijkheid bij ongevallen’,
‘De BTW gaat naar 18 % en wordt afgeschaft op eerste levensbehoeften’

Je weet er zelf ook wel een paar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Dank weer voor uw humoristisch-realistische beschouwing.
Het door u genoemde verwachtingsmanagement zal inderdaad veel zure pruimen opleveren, met de schatkist geplunderd en zo.
Wie zal durven?

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Was het niet de zweedse scholiere die in juni 2018 riep dat de wereld binnen 5 jaar zou vergaan?!! Het is inmiddels Juli 2023!

pedrodos
pedrodos
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Duidelijk verhaal.
Het beleid is niet alleen dom, het is crimineel.
Maffia-achtige praktijken worden langzaam zichtbaar.
We weten nu nog niet precies (tenminste de meerderheid niet) wie waar precies hoeveel verdient, maar een desastreus verdienmodel voor een zichzelf verrijkende “elite” is het sowieso.
Zodra aan het oppervlak komt wie hier uiteindelijk voor verantwoordelijk is, zouden deze minkukels eerst met pek en veren door de straten gereden moeten worden en daarna via “volkstribunalen” verantwoording moeten afleggen met als inzet dat ze letterlijk en figuurlijk totaal uitgekleed worden zodat er een levensgroot signaal wordt afgegeven dat dit criminele gedrag niet loont.
Gaan we dit nog meemaken…?

Tigron
Tigron
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bij voorkeur een zakenkabinet, niet gebonden aan Brussel en het WEF.
Zou een goed begin zijn.
Nu zijn het EGO’s die zich als eigenzinnige kinderen gedragen, waarbij terzake doende kennis volledig ontbreekt.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Tigron

We zien dat het begint bij de EGO’s in Brussel (o.a Timmerfrans en Diderik Samson beide PvdA) die alles in het werk stellen om deze materie niet bekend te maken. Naast een zakenkabinet ook NEXIT opvoeren om het schip te keren. We zijn na Duitsland en Frankrijk (3e dus!) de grote betalers aan de EU. Bodemloze putten in Brxl & Den Haag

Jos
Jos
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het energiebeleid, het diversiteitsbeleid, het immigratiebeleid enz enz zijn gebaseerd op links idealisme, zeker niet op realisme. Een universitaire opleiding is gewenst voor politici, maar boerenverstand is ferboten! Deskundigen als minister, nee liever niet.
De olifant in de kamer benoemen is Fascistisch!
Vandaag in het nieuws, ‘woning te kort is ontstaan vanwege immigratie! Partijen en omroepen dat voorheen benoemde worden weg gedeugd!
Wie benoemd uit welke hoek de LGBHTQ+ haatwerkelijk vandaan komt zal hoon oogsten, rapporten verdwijnen in diep lades! Al weet nagenoeg iedereen beter.
Wat zullen de Wokkies schrikken als ze de eerste zijn die van de flat af gegooid worden met hun regenboogvlagje.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Jos
Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Beste Jos,

Ferboten en wokkies, ik ga ze erin houden!

En de selectieve aandacht van wat nou precies wel en niet mag: Stel je de vraag zoals de oude Romeinen dat ook al deden ‘Qui bono?”

Voor de problematisch genderdiffusen is dat niet in de laatste plaats iedereen met een zorgverzekering en een eigen bijdrage, naast de overheid (en daarmee weer John C. Nukubu, belastingbetaler), die voor het pleziertje opdraait.

Voor de energiebonanza kunnen we ook naar de immer stijgende energiebelasting kijken. Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn voor het grootste deel van de tijd de koste per eenheid omlaag gegaan.

En ondanks al die belastingcentjes, transporttoeslagen e.d. blijken we bijzonder slecht voorbereid te zijn op de gekozen wensrichting en lijkt het erop, dat ook niemand een positie op de koper- en aluminiumtermijnmarkt ingenomen heeft om in ieder geval wat grondstoffen het hebben om HT- en ander kabelwerk van de laten produceren (Say Hi TKF). Wat deden alle betrokkenen, behalve zorgwekkende hoeveelheid papier genereren?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

De Romeinse beschaving bestaat niet meer.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Qui bono inderdaad. Niet de samenleving als geheel, maar de zelfbenoemde groepen met speciale rechten.
Overal wordt gelijkheid (en niet gelijkwaardigheid!) en inclusie gepredikt, maar we hadden in ons stadstaatje nog nooit zoveel speciale hokjes, met uiteraard speciale behandeling.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIWHL,

Als niet Latijns spreker (altijd even de gymnasiasten onder ons een klein beetje irriteren) heb ik er nog eentje: Ius vigilantibus, of te wel het recht is voor de waakzamen.

Het hele gelijkheids-, of gelijke kansen/gelijke uitkomstenverhaal was al een scam, maar het inclusie-debat is wel de turbo versie met snelle sportstrepen en een vlot kapsel. Haarlemmerdijkkies, meneer.

En om even wat juridisch door te pakken: Houderschap doet bezit vermoeden en bezit doet eigendom vermoeden. Kortom, assertieve brutaaltjes snoepen al eeuwen vlotjes de kaas van de zuur verdiende boterham van de bolle burgerman.

Gaat om beweeglijkheid – zowel fysiek als mentaal, en laten we zeggen realiteitsbegrip. Veel welvaart wil ook nog wel eens verlammend werken.

Wat het post ’45 er niet makkelijker op gemaakt heeft is, dat we middenin de excessen van ‘Nooit meer Auschwitz’ zitten. Ook de bewuste dader kan zich op elk willekeurig moment wikkelen in de mantel van het slachtofferschap en zelfs ‘echte’ slachtoffers aftroeven (zie gogme hiervoor).

Dit is een wat lastig onderwerp, waarbij moraliteiten nogal gehusseld worden, maar wat wel nodig is om af te komen van het vieze geprak à la de drs. (die echt niet weg gaat zijn), managementpraatjes en het constant afwentelen van (maatschappelijke) verliezen op groepen die niet hebben kunnen profiteren van de winsten.

Case in point het afscheidsrelaas van La Kaag. Of die in het buitenland niet gewoond heeft op gated communities met gewapende bewaking. Of huppelde ze toch elke morgen naar de soekh voor een vers bosje munt vanuit résidence Het Plutocraatje?

Peter
Peter
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Chapeau, een lang verhaal kort samengevat.

Situatie’s zoals in Zweden zijn denkbeeldig. Chaos, na en week geen wind én geen zon. Ze stoppen ermee, in Zweden. Met energie uit wind en zon.

Decentraal opgewekte energie uit zon en wind zou een bescheiden plekje in het energiesysteem kunnen innemen. Als extra-tje, als het zo uitkomt.
M.a.w. zonnepanelen op platte daken van industriegterreinen en VAWT’s (Verticale As Wind Turbine) waar het doorgaans hard waait, op hoogbouw.
Niet met de huidige salderingsregeling, maar ‘gewoon’ voor eigen gebruik:

Voor het opladen van alles en nog wat (back-up’s, fietsen, scooters, auto’s, bussen, boten) of doorleveren aan je buren.
Kan ook in het klein bij particulieren, mits wij (Nederland) er niet afhankelijk van zijn of worden.

Uiteindelijk zal niemand ‘actieve herinneringen hebben’ aan de 35 miljard voor het klimaat, want het toppunt van ‘de groene leugen’, de Europese Natuurherstelwet is deze week aangenomen en duwt niet alleen ons land rechtstreeks de volgende crisis in.

Naast de UFO’s die wij als mensheid in het geheel niet aankunnen.

Theo Prinse
Theo Prinse
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank meneer Berkhout. 120.000 Gw vs 2.7 Gigawatt is al waanzin

Marien
Marien
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

O, dit MOET goed aan de mensen worden uitgelegd. Nodig a. u. b deze mensen uit aan een praattafel of bij Nieuwsuur om iedereen goed duidelijk te maken HOE fout dit kabinet met kneus Jetten bezig was ons kapot te maken uit onkunde of (ik hoop het niet) opzet.

Hans
Hans
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Helder betoog, waar de politiek niet omheen zou moeten kunnen. Ik heb mijn hoop gevestigd op verstandige politici, zoals Omtzigt, de man van getallen. Maar ook Caroline van de Plas lijkt me nuchter en verstandig. Wie weet fuseert de groep Omtzigt met de BBB. Mijn stem hebben ze in ieder geval!

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Met een linkse partij in de regering krijg je hetzelfde wat wij nu hebben gehad. Zouden kiezers voor open staan of blijven ze in aantrekkelijke maar onzinnige idealen van links geloven?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ligt er aan welk links. De SP mag wat mij betreft best wel in een rechts kabinet, tenslotte is er altijd een weerwoord nodig om al te kapitalistische uitspattingen te voorkomen.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Guus,

Weinig tussen te krijgen, maar een koppeling naar het dagdagelijkse zou een extra kersje op de taart geweest zijn.

Links en rechts worden namelijk nog steeds fijne foto-elektrische panelen geplaatst bij mensen, die dan in de regel heel blij zijn met het resultaat en vergenoegd naar hun heen en weer meter kijken.

Zelf kom ik dan altijd graag de feestvreugde bederven, door te wijzen op het wel regelen van een additionele brandschadedekking en het al vast inkopen van een tweede (of derde) omvormer. Want tegen de tijd dat de Shingsheng special er mee ophoudt wordt je bij de zoektocht naar vervanging van dit toch wel essentiële onderdeel vriendelijk uitgelachen om het 78 toeren karakter van je dan hopeloos verouderde spul. Nou meneertje …. (desgewenst in het Chinees te beluisteren).

Ook feliciteer ik de mensen altijd graag met hun welvaartsterrorisme als duidelijk is dat ze geen energiebuffer (accu-pakket of geïsoleerde watertank van een paar 1000 liter) aangeschaft hebben. Lekker leveren aan het net en de betrouwbaarheid van de elektraleveringen verminderen, leuk jongens!

Het toetje is dan de opmerking dat de salderingsregeling in sommige gevallen al illusoir is (bij spotprijzen energiecontract en/of listige algemene voorwaarden van de stroomboer), en dat het verdienen op de panelen lastig wordt als bij piekopbrengsten de teruglevertarieven negatief worden. Toch een extra investerinkje voor nodig om dat programmatisch uit te sluiten. En ahhh, daar is de Shingsheng 3.0 voor nodig en u heeft de aanbieding van de 2.0.

Iedereen die niet bereid is autark te zijn met zijn opwekkend vermogen (dus met heat-sink of accupakket – kan ook loodzuur zijn, oppassen voor evt. dampen, stroombruggen en bijvullen) is wat mij betreft (op termijn) af.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Nog een aanvulling op mijn vorige reactie.
Het is hier niet gebruikelijk dat auteurs van een artikel zich mengen in de daarna volgende discussie. Maar ik neem aan dat zij die wel lezen.
Daarom:
Prof. Berkhout zal begrijpen waar ik het over heb als ik aardwetenschappen in Utrecht en Deltares noem.

Prof. Udo zal (h)erkennen dat ik fysicus ben als ik dat herenhuis aan de Maliesingel in Utrecht noem en zeg dat ik Martin Veltman en Gerard ’t Hooft persoonlijk gekend heb.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Die eerste reactie op het artikel heeft de moderatie/redactie tot nu toe nog steeds niet geplaatst. Terwijl ik hier als fysicus zo’n beetje de enig hier ben die de heren auteurs echt van repliek kan dienen.

Joop Visser
Joop Visser
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Arme schrijvers. Morgen ontslagen. Hoe durven ze tegen het narratief in te gaan.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel, met overtuigende argumenten gebaseerd op harde cijfers.
Voor de goede orde: ik neem het probleem van ‘global warming’, veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen en dus een toenemende concentratie van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer, serieus. Daarom vind ik dat steeds weer schermen met “een temperatuurverlaging van slechts 0,000036 gr.C in 2050” door de NL maatregelen niet zo sterk. Ten eerste denk ik dat het door echt zuinig en bewust met (fossiele) energie om te gaan wel iets meer zou kunnen zijn, ten tweede (en belangrijker) kan het geen kwaad om het goede voorbeeld te geven om zo meer recht van spreken te hebben naar zeer veel meer CO2 uitstotende landen als China en India.

Voor de rest gloeiend eens met het artikel. ‘Zonneakkers’ (lees: weidegrond vol glaspanelen) vind ik verpesten van het landschap en een belediging voor onze toch al zo gepeste boeren. Voor windmolens op land (voor zover al zinvol) zijn nauwelijks meer voor omwonenden acceptabele plekken te vinden, op zee zijn er andere problemen (duur, corrosie, vogels/vissen).
En steeds duidelijker wordt dat er eigenlijk genoeg potentiële ‘groene’ opwekcapaciteit geïnstalleerd is of binnenkort zal zijn, maar dat deze te kort schiet als het echt nodig is (in de winter) en dat ‘opslag’ lastig en/of verspillend is. En dat het ‘netwerk’ (lees Tennet) het nog vele jaren niet aan kan.
Te idioot voor woorden dat Tennet bij hun streven om daar wat aan te doen gedwarsboomd wordt door de stikstofwaanzin van dezelfde partijen (D66 e.d.) die zo voor ‘duurzame’ energie zijn.

Tot slot: ik ben geen (emeritus) hoogleraar, zoals beide auteurs. Wel fysicus, met onderzoekervaring op aerodynamisch en verwant klimatologisch gebied (weerkunde en oceaanstromingen). En zeer voor kernenergie.

luc de vriese
luc de vriese
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De Belgische minister van energie Mevrouw Tinne Van der Straeten is het oneens met de vaststellingen en feiten, die Prof Berkhout publiceert. Volgens haar waait het altijd wel ergens op de Noordzee. En ze zet de geinstalleerde kapaciteit aan windmolens zonder correctie om in ‘genoeg voor zoveel miljoen gezinnen…
In 2024 zal ze de rekening door de kiezer gepresenteerd krijgen voor dergelijke misleiding.

Gerrit Welbergen
Gerrit Welbergen
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe nu verder? Nu intussen het Europees Parlement ook nog eens voor de “Natuurherstelwet” van Timmerfrans heeft gestemd. Behalve de chaos die we tegemoet gaan door de desastreuze energietransitie dreigt ook maatschappelijke schade te ontstaan door onze natuur te “herstellen” naar halverwege de vorige eeuw.

45
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen