Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet

Ons land verdient een regering met kennis van zaken

Titelfoto bij artikel Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet Guus berkhout opiniez

Foto:

Mensen die vinden dat het niet goed gaat met ons mooie land, die zich doodschamen voor het groeiende aantal voedselbanken en daklozen, die zich grote zorgen maken over de toenemende invloed van de georganiseerde misdaad, die het spuugzat zijn dat de overheid zich overal mee bemoeit maar niets oplost en die vinden dat we bestuurders nodig hebben met verstand van zaken, wel …, die mensen zullen hoop putten uit het zojuist verschenen boek Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet. Prof. Guus Berkhout licht toe.

In mijn boek wordt niet alleen zichtbaar gemaakt wat er mis is in ons land, maar er wordt ook concreet aangegeven wat er allemaal moet gebeuren. Want dat laatste, daar gaat het natuurlijk om.

 

Verval van onze democratie

In een goed functionerende democratie heeft de burger invloed op hoe het land wordt bestuurd. Dat betekent niet alleen invloed op de samenstelling van de regering (via verkiezingen), maar ook invloed op de besluiten van de regering (via referenda). In deze moderne tijd is de invloed van de burger op wat er besloten wordt véél relevanter dan vroeger, omdat ervaren burgers aanzienlijk meer kennis hebben van wat er in de samenleving gebeurt dan alle afgelopen kabinetten bij elkaar.

In plaats van gebruik te maken van burgers, zien we juist dat excellente ideeën uit de samenleving worden genegeerd. Voorbeelden zijn ijzersterke oplossingen van burgers voor de onbetaalbare energietransitie, de dolgedraaide asielimmigratie en de verziekte arbeidsmarkt. Nog erger, mensen die vanuit hun ervaring met verrassend goede oplossingen komen, worden niet alleen genegeerd, ze worden ook in een kwaad daglicht gesteld en monddood gemaakt.

 

Macht van Brussel

Bovendien speelt er op de achtergrond nóg iets. Het lidmaatschap van de EU heeft tot gevolg dat onze regering bestuurlijk steeds minder heeft te vertellen. De eigenlijke macht is stap voor stap overgeheveld naar het bureaucratische Brussel. We zijn een kleine provincie van een uitdijende EU geworden en onze ministers functioneren als zetbazen van een Brusselse toplaag. Hoe vaak horen we onze onderdanige ministers niet zeggen: “Dat mag niet van Brussel”?

 

Tien samenhangende kernbegrippen

Als gevolg van dit alles zien we dat problemen niet meer worden opgelost; we zijn een land van files en wachtlijsten geworden. Ik ga maar niet de bekende lange rij langs. Wist u overigens dat er nu ook al een wachtlijst is voor aansluiting op ons elektriciteitsnet? Dat kan toch niet zo blijven doorgaan?

Het kan allemaal zoveel beter! Daar gaat mijn nieuwe boek over. Ik beschrijf daarin hoe we expliciet dat nieuwe tijdperk kunnen realiseren. Daarvoor worden in het boek tien samenhangende kernbegrippen gehanteerd:

  1. Baas in eigen land in plaats van buitenlandse bemoeienis (Soeverein Nederland)
  2. Bevolking perspectief bieden in plaats van angst aanjagen
  3. Coalitie van het volk prioriteiten laten bepalen voor het regeerprogramma
  4. Regeerprogramma laten uitvoeren door een zakenkabinet met projectministers
  5. Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien
  6. Rondpomp– en gebakkenluchtbanen transformeren naar échte banen
  7. Arbeidsmarkt volledig op de schop nemen
  8. Verzorgingsstaat zakelijk vernieuwen op basis van het Brede Basis Inkomen (BBI)
  9. Mes in asielimmigratie zetten als onderdeel van ’s lands visie op de toekomst
  10. Weerbaarheid en aanpassingsvermogen zien als essenties van het leven op onze planeet.

We laten deze tien kernpunten kort de revue passeren.

 

Baas in eigen land

De topambtenaren in Brussel zullen niet rusten voordat ze hun droom om van de EU een ‘Verenigde Staten van Europa’ te maken, hebben gerealiseerd. Zover mogen we het nooit laten komen; gelukkig staan we in de EU met deze zienswijze niet alleen. We moeten in de toekomst juist onafhankelijk(er) worden van de Brusselse bemoeizucht en weer een trots en soeverein land worden.

Kijkend naar de toenemende chaos in Brussel, moet worden overwogen om ons EU-lidmaatschap in te ruilen voor de Europese Vrijhandelsassociatie. Er is een Nexit Denktank actief die zorgvuldig alle voor- en nadelen tegenover elkaar afweegt.

 

Bevolking perspectief bieden

We leven in een tijd waarin we overstelpt worden met angstverhalen. We krijgen dagelijks te horen dat het met zo’n beetje alles op onze planeet niet goed gaat: klimaat, natuur, energie, …….. En dat alles de schuld is van de mens! We krijgen daarbij ook te horen dat de overheid de reddende engel is. Als we doen wat die zegt, komt alles goed.

We weten ondertussen dat de werkelijkheid heel anders is. Zeker, we leven nu in een tijdperk waarin het klimaat voor hogere temperaturen zorgt, maar er is geen sprake van een klimaatcrisis. Zeker, we moeten betere rentmeesters zijn van onze unieke planeet, maar in de westerse wereld staat de natuur er beter voor dan vijftig jaar geleden. Zeker, we hebben grote energieproblemen, maar die problemen – zoals zoveel andere problemen – zijn juist door de overheid gemaakt.

Een angstige bevolking is een sombere bevolking die vol zit met psychische klachten. De burger snakt naar een positief vooruitzicht. Dat geldt vooral voor onze jeugd. Er is zoveel goed nieuws, maar dat goede nieuws horen we nauwelijks. In het boek wijd ik een compleet hoofdstuk aan het toekomstperspectief voor jongeren. Ik adviseer ze de doemdenkers te negeren en te kijken naar de vele positieve ontwikkelingen die er zijn en de grote mogelijkheden die zich aandienen.

 

Bevolking kiest coalitie

Burgers kiezen traditioneel uit partijprogramma’s met de prachtigste beloften. Maar na de verkiezingen worden die mooie beloftes vervangen door een in beton gegoten regeerakkoord, waarin de partijbelangen zijn verdeeld en de kiezersbeloften zijn verkwanseld. Zo gaat dat al kabinetten lang.

Dat moet anders.

In de nieuwe democratie komen burgerinitiatieven nog vóór de verkiezingen met hun prioriteitenlijsten. Te verwachten is dat op die lijsten de invoering van een bindend referendum zal staan en ook de invoering van een kiesdrempel (5 zetels?). Het boek staat vol met suggesties.

Daarmee worden politieke partijen indirect gedwongen om tijdens de verkiezingsstrijd onomwonden te laten weten welke prioriteiten van de kiezers ze willen uitvoeren. Immers, politieke partijen die de burgerinitiatieven negeren vallen gelijk door de mand. Vervolgens kiest de burger op de verkiezingsdag niet alleen op een enkele politieke partij, maar hij/zij kiest ook op de coalitie die zijn prioriteiten wil gaan uitvoeren. Politieke partijen moeten dus tijdens de verkiezingsstrijd óók laten weten met wie ze een coalitie willen vormen.

Na de verkiezingen is niet alleen de zetelverdeling bekend, maar ook de winnende coalitie. Ik noem die winnende coalitie de ‘Coalitie van het volk’. Dus geen vijandig gedoe meer met het uitsluiten van elkaar en ook geen geheimzinnig gedoe meer met ellenlange kabinetsformaties in achterkamertjes. Een bonus van bovenstaande vernieuwing is dat direct na de verkiezingen het regeerakkoord al vrijwel klaarligt en projectministers door de Coalitie van het volk kunnen worden aangezocht. Binnen een maand met een zakenkabinet aan de slag!

 

Zakenkabinet voert programma uit

In mijn boek wordt uitgelegd dat zo’n ingrijpende manier om orde op zaken te stellen alleen maar kan worden uitgevoerd door een kabinet met kennis van zaken, een zogenaamd ‘zakenkabinet’. Zo’n zakenkabinet is een herstel- en vernieuwingskabinet en bestaat uit een team van collegiale projectministers. Teamleider is de minister-president.

 

Verstikkende bureaucratie uitroeien

Het is overduidelijk dat doorgaan met het plakken van bestuurlijke pleisters allang geen oplossing meer is. Dat wordt al kabinetten lang gedaan. Het heeft geleid tot een absurd ingewikkelde regelgeving (‘pleisters op pleisters op pleisters’), waar niemand meer een touw aan kan vastknopen. Het gevolg van al die zelfgemaakte ingewikkeldheid is dat er steeds meer bureaucratische banen gecreëerd worden – in het boek wordt onderscheid gemaakt tussen rondpompbanen en gebakkenluchtbanen – die de productiviteit en het werkplezier in de échte banen verzieken.

 

Rondpomp- en gebakkenluchtbanen liquideren

Nederland heeft bijna 18 miljoen inwoners. Vier miljoen zijn jonger dan 18 jaar (de jongeren in onze samenleving). Blijven er 14 miljoen over. Daarvan genieten er 3,6 miljoen van hun AOW (de ouderen in onze samenleving). Blijven er 10,4 miljoen over.

Daarvan zitten er 830.000 in de WAO, ruim 390.000 in de BIJSTAND en ruim 150.000 in de WW. Totaal aantal inactieven bedraagt dus 1,4 miljoen. Blijven er 9 miljoen actieven over. Daarvan hebben ca. 3 miljoen een rondpompbaan of een gebakkenluchtbaan. Blijven er ca. 6 miljoen mensen over met een échte baan. Die 6 miljoen mensen werken zich uit de naad om 18 miljoen mensen te onderhouden.

 

Arbeidsmarkt op de schop

Slachtoffer van de verstikkende bureaucratie is onze volledig vastgelopen arbeidsmarkt. Door ons dolgedraaide belastingstelsel met inkomensafhankelijke toeslagen en inkomensafhankelijke belastingkortingen (‘maatwerkideaal’) zijn zaken zo ingewikkeld gemaakt dat uitkomsten onvoorspelbaar zijn geworden als aan een beleidsknop wordt gedraaid. Ondernemend te werk gaan is bloedlink en meer uren werken levert weinig op.

Een allesomvattende zakelijke oplossing is de invoering van het Brede Basis Inkomen (BBI).

 

Brede Basis Inkomen

Met de invoering van het Brede Basis Inkomen (BBI) wordt de bestaanszekerheid van alle burgers hersteld (geen voedselbanken en vrijwel geen daklozen meer) en wordt in één keer het hele onzinnige en peperdure rondpompcircuit van de overheid weggevaagd. Daarmee verdwijnen ook alle peperdure rondpomp- en gebakkenluchtbanen met hun peperdure kantoren. Met de daarmee vrijkomende miljarden wordt het BBI gefinancierd.

Bovendien komen nu miljoenen RP- en GL-banen vrij. Met die vrijgekomen werkkrachten kan de verziekte arbeidsmarkt worden getransformeerd naar een productieve arbeidsmarkt met zo’n 10 miljoen échte banen! Daar komt nog bij dat zonder al die dure RP- en GL-bureaucratie de belasting op arbeid sterk naar beneden kan. Werken en ondernemen wordt weer lonend. Naast het sociale is dat het zakelijke aspect van het BBI.

Belasting op arbeid wordt zo simpel dat de Belastingdienst de administratie van ’s lands nieuwe inkomstenbelasting kan gaan uitvoeren op een PC.

 

Mes in asielimmigratie

Sinds 1990 zijn er 3 miljoen inwoners bijgekomen. Dat zijn er ca. 100.00 per jaar. De realiteit laat zien dat het vrijwel allemaal asielimmigranten zijn met hun gezinnen. Die moeten opgevangen, gehuisvest, gevoed, verzorgd en geïntegreerd worden. Onze basisvoorzieningen kunnen dat allang niet meer aan. In het boek wordt zichtbaar gemaakt hoe zwaar die drie miljoen nieuwe inwoners onze basis- en nutssectoren belasten. Er wordt vervolgens aangegeven hoe we op een verantwoorde manier de omvangrijke asielindustrie een halt toe kunnen roepen.

 

Weerbaarheid en aanpassingsvermogen

We zien al vele decennia dat de overheid het gedrag van alles en iedereen wil voorschrijven, administreren en controleren onder het mom dat alles maakbaar is en alles door de overheid beschermd moet worden. De overkoepelende boodschap in het boek is dat die visie een illusie is en dat die ook niet wenselijk is.

Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Weerbaarheid en aanpassingsvermogen zijn essentiële eigenschappen van het leven op onze planeet. De overheid moet die eigenschappen niet ontmoedigen maar juist aanmoedigen.

 

Volksfeest

Tot slot, als het strompelende kabinet Rutte IV binnenkort valt, dan zijn de kiezers aan het woord. Die moeten de huidige generatie van politici wegstemmen. Let op mijn woorden, dat wordt één groot volksfeest.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
41 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marien
Marien
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Er moet zeker ietsgebeuren. Ik ben helemaalvoor ideeën van mensen als prof Berkhout. Intelligente mensen die begaan zijn met het welzijn van de medemensen waarmee die het land deelt. Zo hoort het ook.

Andre
Andre
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Je hebt gelijk. Maar zo werkt politiek niet. Politiek draait om veel beloven en weinig geven, om nivelleren, om illusies voorhouden. Bovendien zijn er miljoenen mensen in dit land die afhankelijk zijn van deze illusiehandel. Dat zijn vaak migranten, maar ook mensen die geboren zijn in dit land en door het opdrijven van de kosten van de basisbehoeften zijn aangewezen op de gevende hand van de overheid.
De illusiehandel is een sluw spel van politici van mensen afhankelijk maken en tegelijkertijd zodanig situaties veroorzaken die hen nog verder afhankelijk maken, zodat ze wel moeten stemmen op hen die aan de knoppen zitten.

Marien
Marien
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wij, Nederlanders stemden met de Fransen TEGEN de Europese grondwet.met douwde die bij ons toch door de strot.
Noh moeten we van Brussel weer CO2 belasting betalen. Op energie en mobiliteit, naar dus ook op de producten die worden gemaakt.
Die EU verstoort alles. De Euro ook. Zoveel fouten op bestuurlijk niveau!

Laatste aanpassing 5 maanden geleden door Marien
Elly de Waard
Elly de Waard
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtige visie. Moge die ooit uitgevoerd worden!

Youp
Youp
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben bang dat we het tijdstip van de democratische oplossingen gepasseerd zijn. Je moet eerst de verkiezingen massaal winnen (wie gelooft nog dat die eerlijk verlopen?), dan moet een groot deel van de ambtenarij vervangen worden – en dat is inclusief de Rechterlijke Macht, politietop waarschijnlijk ook de media en de wetenschappelijke wereld. Tegelijkertijd moet je uit de EU, de NAVO, WHO, UNHCR, Wereldbank, IMF en alle andere globalistische organisaties. Dat gaan ze niet ongestraft laten passeren. Je zult waarschijnlijk steun moeten gaan zoeken bij spelers in de multipolaire wereldorde als Rusland, India en China. Dat kun je beter samen met bv Duitsland, Denemarken en Vlaanderen doen. Kijk hoe het nu gaat in Brazilië. Ze laten iemand als Bolsonaro niet winnen en het leger dreigt nu een staatsgreep te plegen.
Waarschijnlijker lijkt me echter dat eerst een totale ineenstorting plaatsvindt: economisch, financieel, cultureel en met grote energie problemen. Waarna de globalisten de touwtjes zullen willen aantrekken omdat dit al de tijd hun plan is geweest (chaos). Helaas voor hen lukt dit niet zo goed omdat hun centrale planningsmodellen toch tekort blijken te schieten. Zij zullen dan een vluchtroute hebben, wij zitten met de gebakken peren.

Laatste aanpassing 5 maanden geleden door Youp
Pappakilo
Pappakilo
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Eens met uw reactie. En wie wil er niet op vakantie naar het Utopia van prof. Berkhout? Het zou mooi zijn als Berkhout met SMART doelstellingen zou komen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

U vergat de NPO in uw rijtje te noemen.
Objectieve media zijn onontbeerlijk in een samenleving.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

” Waarschijnlijker lijkt me echter dat eerst een totale ineenstorting plaatsvindt:”
Inderdaad vraag ik mij af hoe en wanneer dat moment gaat plaats vinden. De oorlog in Oekraïne en de sancties zouden al naar zo een moment kunnen escaleren.
Wat staat ons nog te wachten?

Gussel
Gussel
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De EU,NAVO,WHO,UNHCR,Wereldbank,IMF en WEF zullen dit op een vreedzame manier nooit toestaan.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Nee, daarom denk ik ook dat er iets zal gaan gebeuren waarop ze geen invloed kunnen uitvoeren.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Uiteraard verdedigt het systeem zichzelf, maar als je goed oplet kun je de gaten zien.

Gussel
Gussel
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dat is mij ook opgevallen, maar de gaten worden vrij snel gerepareerd.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Het hele systeem is zo lek als een mandje.
Migratie bijvoorbeeld. Hoeveel mensen kun je Nederland nog binnenlaten?
Valt het u niet op dat we totaal geen beelden meer via de media krijgen van overvolle AZC’s? Dit terwijl de stroom er nog steeds is.
Zijn de problemen bij het COA plotseling opgelost? Hoeven we er het niet meer over te hebben? Volgend jaar komen er nog meer binnen dan het afgelopen jaar. En er zijn totaal geen problemen?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zelfs in de reacties bij nu.nl zie ik de kritiek op het systeem toenemen.

Gussel
Gussel
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Nederland kan deze asielstroom niet verwerken. Alles loopt vast in Nederland gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, veiligheid etc en het is niet meer te betalen. We zijn allang over het kritieke punt heen, dat dit nog verstandig opgelost kan worden.

Saskia
Saskia
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Nog wel.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Welke kabinet je ook neerzet de afhankelijkheid van Brussel en de toezicht van de VN zal de gang van zaken verstoren. Ook een zakenkabinet hoewel ideologish vrij zal dat moeten doen en zal mogelijk minder knikken naar Brussel. En met de groeiende honger naar nacht zal Brussel altijd de regels bepalen. Dus moet eerst de macht van Brussel terug naar de landen zelf die dan via Brussel samenwerken. Dat moet kunnen want de landen maken Brussel. De euro moet weg of aan de stand van economie van landen aangepast. De invloed van schurkenlanden en activistische organisaties in de VN en Brussel moet afgebouwd worden. Dan pas kun je de hedendaagse
problemen oplossen.

Dino51
Dino51
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Chapeau voor de analyse en het boek van Prof. Berkhout waarin ook oplossingen staan om de deplorabele staat der Nederlanden te verbeteren. We zien dagelijks de situatie verergeren dus in maart een andere richting kiezen en vwb de EU minder macht. Wij moeten via competente leiders (zakenkabinet) zelf weer bepalen wat goed is voor NL, denk aan industrie, boeren, visserij, energie etc.

Ruud
Ruud
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met zeer veel interesse dit artikel van u en uw 10 aanbevelingen gelezen. Vraag me alleen af of politici lees kabinetten van nu en de komende jaren nog zelf in staat zijn beleid, visie te bepalen aks je leest en hoort dat het WEF zegt dat hij alle politici en alle media in de wereld in zijn zak heeft en je ook leest wat die nieuwe wereldorde met ons vor hebben. Maw wat hebben wij als burgers nog te vertellen in en over ons eigen land, beleid, overheid links rechts mi maakt het allemaal niks meer uit. Alles is al voor ons bepaald. Van de wieg tot het graf. Brrrr

Kareltje
Kareltje
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hartelijk dank voor dit artikel.
Alleen al het lezen over hoe een zakenkabinet om zal gaan met de talloze crisissen waarmee Nederlanders dagelijks worden geconfronteerd, werkt bevrijdend.
Een zakenkabinet zal lucht geven. Niet meer die verstikking en machteloosheid die we nu ervaren. Ik pleit ervoor tot mijn laatste snik, maar ik vrees dat het een utopie zal blijven.

Yvonne
Yvonne
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik geloof niet meer in sprookjes,maar als dit gerealiseerd kan worden ben ik super blij.Maar dan moet het overgrote gedeelte van het volk wel eindelijk eens de ogen openen,nadenken en van die bank af komen.Zo niet,zie ik het somber in!

Daan van der Keur
Daan van der Keur
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik de huidige stand van zaken goed analyseer zie ik het absoluut niet meer goed komen. Nederland en de rest van Europa zal afglijden naar 3de-wereldniveau. Ik hou het in ieder geval voor gezien en zet mijn gespaarde euro’s om in dollars en stap op de motor om nooit meer terug te komen. Mijn deeltijdpensioen beschouw ik als een extraatje en ik zie wel. Buiten Europa zal het ook heus minder zijn/gaan maar zo volslagen krankzinnig als onze politici bezig zijn dat is nog nooit eerder vertoond. Elk minimaal greintje realiteitszin is verdwenen bij de politici in Den Haag en Brussel. Ben blij dat ik mijn spullen kan pakken wanneer ik maar wil. Geeft mij een lekker gevoel.

Laatste aanpassing 5 maanden geleden door Daan van der Keur
Johan Cramer
Johan Cramer
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Alles wat ik hier lees is waardevol, en geeft oplossingen aan voor al jarenlang voortslepende problemen. Maar een ding ontbreekt. Hoe gaan we snel en efficient wetten maken, zodat allerlei reorganisaties niet meer onderuitgeschoffeld kunnen worden door rechterlijke uitspraken. Want protesten uit bepaalde hoeken van de samenleving zullen zeker komen, en de ervaring leert dat als men via democratische weg zijn zin niet krijgt, er altijd wel weer een rechterlijke uitspraak te ontlokken is die de zaak op slot zet. En een overheid die die uitspraken naast zich neerlegt, dat is verre toekomstmuziek, en de vraag is ook of dat wenselijk is.

Sjef
Sjef
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Johan, het is vrij simpel te organiseren. Denk even aan het oude belastingschema. Je stelt een bepaald plan voor met een aantal varianten, waar je op stemt dat via je DigiD gaat. De meerderheid beslist en dat voert het Zakenkabinet uit. De voorstellen worden in gemeenschapshuizen, internet en politieke cafés uitgebreid uiteengezet. Met alle voors en tegens. Bedragen erbij zodat de burger weet wat het kost. Dan stem je op een van de voorstellen en dat beleid wordt uitgevoerd. Circa 60% van de ambtenarij kan zinvoller werk gaan doen ten dienste van het economisch proces. Die besparing levert ons zeker 80 miljard op jaarbasis op.

Peter109
Peter109
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Een zeer terechte constatering van Johan Cramer en is het bijna bizar om effectief wetten te moeten maken die voorkomen dat ze door gerechtelijke uitspraken onderuit geschoffeld worden.

De rechterlijk macht gaat binnen scheiding der machten, de Trias Politica, steeds vaker op de stoel van het Parlement gaan zitten. Dat de rechtbank het ‘scheiding der machten’ principe oprekt is bijzonder omdat we in ons land grote waarde hechten aan de scheiding der machten omdat het een van de fundamenten is voor de democratie. De rechter zou als geen ander dit principe moeten respecteren en bij civiele rechtszaken zoals met de stikstof KDW’s van de heer Vollebroek tegen de regering dit niet ontvankelijk moeten verklaren. Te meer omdat de uitspraak van de rechter stoelt op een juridische geitenpaadje, namelijk inbreuk op de mensenrechten.

Nog los van deze uitspraak is er nog het proportionaliteit beginsel, dat stelt dat de mate van inbreuk op het individueel belang vanuit een bepaalde maatregel proportioneel moet zijn ten opzichte van het beoogde legitieme doel van die maatregel. In de het bijzonder dient de inbreuk nooit groter te zijn dan noodzakelijk is voor het beoogde doel.

Vanuit deze logica geldt het omgekeerde ook. Het individuele (Vollenbroek) belang staat in geen enkele verhouding tot het algemene belang van de Nederlandse samenleving en economie. Vollebroek veinst met zijn individuele belang dat het ook het belang van de hele bevolking is. En dat is niet zo, het brengt de samenleving en de economie onherstelbare schade toe.

Zolang het Trias Politica principe verder uitgehold wordt, staat ook een zakenkabinet met lege handen.

Andre
Andre
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bijna allemaal goede ideeën, maar er is een simpele reden waarom ze nooit uitgevoerd zullen worden.
Die bestaat eruit dat Nederlanders zich afhankelijk voelen van de grote landen om ons heen (vooral Duitsland en Frankrijk) en nooit iets zullen doen dat tot verwijdering van deze landen zal leiden.
Deze afhankelijkheid uit zich in dromerijen en het najagen van illusies om toch maar vooral overal vrienden te maken en iedereen naar de mond te praten.
Dat stopt pas als Duitsland in een diepe recessie raakt en misschien gebeurt dat wel in 2023.

Sjef
Sjef
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Analoog aan het verhaal van Prof. Guus Berkhout heb ik al in 2012/2013 een boek geschreven Ziek van de Politiek met de gelijknamige periodieke column van de website met extensie .nl Bij de Vrijspreker.nl kunt u dat boek downloaden als een PDF bestand. Nu nog de burger zover krijgen dat ze opstaat tegen deze thans aanwezige dictatuur in Nederland.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Sjef

Dat is natuurlijk de hamvraag. Hoe krijg je een Nederlander zover dat ie opstaat? Voor je het weet heb je weer Rutte 5.

Sjef
Sjef
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Heb vanaf maart 2020 de zaak proberen te kanaliseren. Al die afzonderlijke groepjes tot een grote protestgroep samen te smelten. Heb geprobeerd een krantje uit te geven met daarin vermeldt de grote blunders van dit kabinet. Als de burger wist hoeveel geld wij verspillen in de politiek dan stond Nederland op. Zal het kort houden: 8 miljard contributie aan de EU. Die slikken de invoerrechten in totaal circa 15 miljard euro rechtstreeks naar Brussel van goederen die van buiten de EU de EU inkomen. Dat geld steekt de EU in zijn zak. Banken krijgen door garantstellingen door de Staat een bedrag van tussen de 12 en 20 miljard als compensatie voor die garantstelling. Dit is van de zotte. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit hele theater kost ons zeker 100 miljard op jaarbasis en als we daadwerkelijk een Zakenkabinet zouden hebben, dan bespaart ons dat nogmaals circa 80 miljard aan overheidssalarissen. Telkens als we een nieuw kabinet krijgen van een andere tinctuur dan gaat de ambtenarij weer nieuwe dingen verzinnen die nergens toe leiden.

Zelf raadslid geweest dus weet waar ik het over heb. Ook in mijn gemeente is het kommer en kwel.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Sjef

Dit soort cijfers zeggen de gemiddelde kiezer niet veel want HIJ heeft het nog goed. Dat is het enige wat ie overziet. Het grotere plaatje overziet hij niet. Mensen bewust maken is een hele opgave.

Gussel
Gussel
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het nog te goed hebben wordt in sneltreinvaart afgebroken. U heeft gelijk, dat het grotere plaatje niet overzien wordt. De meeste kiezers hebben geen flauw benul van wat veel politieke partijen vertegenwoordigen. Wanneer je NPO en tv praatprogramma’s als waarheid aanneemt, dan zal het bewust maken een onmogelijke opgave zijn.

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Zo is dat helaas. Dat ‘goed hebben’ houdt verkeerd relativeren in scheve verhoudingen. Wie niet geloven wil moet voelen maar dat maakt helaas slachtoffers onder degenen die beter weten.

Realist1966
Realist1966
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Onlangs nog aan mijn kapper uit moeten leggen wat een biomassacentrale is en dat ze daar complete bossen in verstoken. Had geen flauw idee en zo zie ik er veel meer. Druk met werken en momenteel overleven, geen tijd en zin om te verdiepen. Vullen vlak voor verkiezingen een kieswijzer in, gebaseerd op de prachtige beloften in de partijprogramma’s.
Er gaat niet veel veranderen, tenzij er – naast energie – straks een voedsel- of ander groot probleem bijkomt wat de mensen direct treft.

Piltdown
Piltdown
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het BBI gaat er nooit komen. De kartelpartijen houden graag het rondpompcircus van toeslagen en uitkeringen in stand. Immers, als politici uitgerangeerd raken moeten ze wel ergens terecht kunnen waar ze ongegeneerd uit de overheidsuitgaven kunnen eten. Dus moeten er genoeg overbodige overheidsinstanties zijn om ze te parkeren.

Peter109
Peter109
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Guus Berkhout pleit voor een zakenkabinet, erger als met de Muppetshow van
Kaag&Rutte kan het niet worden lijkt de gedachte erachter. Een zakenkabinet dat Nederland gaat redden van de ondergang lijkt een prima oplossing, alleen zal met de realiteit van onze uiterst complexe samenleving het niet zo simpel zijn.

Bijvoorbeeld Europa. We zijn met 17,5 miljoen inwoners een landje dat een onevenredig grote invloed heeft in het geheel. Dat bewindslieden zich achter Europa verschuilen is een excuus zoeken voor hun eigen onvermogen. Neem de stikstofcrisis. De Europese Unie stelde geen eisen aan de stikstofdepositie, dat deden de lidstaten zelf. Het zijn de indertijd idioot lage depositie waardes voor stikstofverbindingen die ons land nu naar de afgrond brengen, omdat ze ook nog eens vastgelegd zijn in wettelijk beleid. In Nederland, als enige land in Europa! Hoe vervelend het ook is, uit de Europese Gemeenschap stelt Nederland weinig tot niets meer voor in een wereld van 8 miljard mensen.

Een zakenkabinet lijkt de oplossing, maar zal net als ieder ander kabinet gedreven worden door zichtbare en onzichtbare belangen, bijvoorbeeld vanuit de Angelsaksische shareholders hoek, de belangen van de gemiddelde Nederlandse werknemer hebben daar geen hoge prioriteit. En wie voorkomt dat een zakenkabinet bemand wordt door opportunistische figuren, wie controleert objectief en corrigeert namens wie het kabinet c.q. wie zorgt ervoor de ‘check’s and balances’?

Een volk krijgt de regering die het verdiend, is een bekend gezegde. We zijn sinds 1848 een parlementaire democratie. Laten we met de 1e Kamerverkiezingen in maart 2023 de huidige Muppetshow verdwijnen door niet meer op ze stemmen en hetzelfde te doen met de 2e kamer verkiezingen.

Theo Prinse
Theo Prinse
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ha ha weer ouderwets jaren 70 Mannen op de Maan benadering. Er is anno 2022 wel een internationale context van de Europese Unie of de Verenigde Staten of Rusland-China die Nederland onder Prof. Berkhouts visie binnen hun respectieve politiek zal manipuleren. Om een dergelijke politieke druk te weerstaan is voor 5 jaar minstens 1 of 2 duizend miljard Euro/dollar nodig. Daarom pleit ik ervoor dat simpelweg te drukken omdat de wisselkoers van 2 gulden en 20 gulden cent voor 1 euro Nederland inmiddels al meer dan 2.000 euro kost en Frankrijk lapt al zooolang de zalmnorm aan z’n laars. Geo-politiek moet Nederland een diplomatiek spagaat ontwikkelen om zowel in het Atlantisch verband te blijven met de VS en het UK en defensie naar 3-4 % maar ook met de Russo-Chinese Brics door Chinese investeringen (R-Dam, Schiphol) te accepteren. Oost-Duitsland komt dan weer meer in de Russische sfeer. Zuid Europese landen trekken net als altijd hun eigen plan. Er moet een kleinere Europese Economische Gemeenschap komen van Nederland, Noordrijn-Westfalen en België dat de huidige Europese Unie de facto opsplitst. Dat alles voorkomt sancties vanuit het overgebleven Duitsland. Industrieel zou totale robotisering Prof. Berkhout toch moeten aanspreken.

Theo Prinse
Theo Prinse
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Nederland inmiddels al meer dan 2.000 >>MILJARD<< euro kost

Hans van Heusden
Hans van Heusden
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mis het stoppen (direct en indirect) van subsidiëren van alle NGO’s, verlagen van belastingen zodat mensen zelf kunnen beslissen welke bedragen ze over willen maken aan de hun welgevallige NGO’s.

Maarten Blietz
Maarten Blietz
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtige samenvatting van het overigens ook zeer leesbare boek, waarin de brief aan de MP uiterst sterk is en zeer duidelijk.

AAA
AAA
5 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volksfeest met de kiezers aan het woord? Dat is afhankelijk van wat er die week in de media wordt gebracht 🙄.
En ‘zakenkabinet’ klinkt erg zakelijk. Nu wordt beleid namelijk ook al zakelijk doorgerekend en door expertgroepen ingekaderd (met uiteraard uitsluiting van dissidente geluiden (want eenduidigheid is zakelijk wensbaar, gezien de cognitieve incompetentie van het stemgerechtigde publiek)). En nou ja, dan kreeg je dus ‘wetenschaps-ondersteunde’ tirannie van de meerderheid.
Mijn gedachte: bottom-up. Waar mensen veranderen daar veranderen ook degenen die door die mensen worden afgevaardigd.
Vraag is alleen: wie verandert mensen?

Ni28
Ni28
5 maanden geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Zakenkabinet wordt niet door partij ideologie belast maar de vraag is wat partij ideologie eigenlijk nog voorstelt als iedereen gewoon Brussel volgt.

41
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x