Sterke aanwijzingen voor overdiagnose Covid-19 sterfte

Overheden misbruiken pandemie voor VN 2030-agenda

Sterke aanwijzingen voor overdiagnose Covid-19 sterfte Jan ruis opiniez

Foto:

De sterftecijfers als gevolg van Covid-19 worden hoger voorgesteld dan ze feitelijk zijn. In veel landen zijn overheden overgegaan tot bangmakerij, lockdowns en vaccinatiedrang, gepaard gaand met eenzijdige berichtgeving en repressie. Waarom is dit ineens tijdens de epidemie in 2020 ingevoerd? Omdat het SARS-CoV-2 virus overheden de mogelijkheid biedt om de VN 2030-agenda (“Build Back Better”) door te voeren, schrijft bioloog dr. Jan Ruis. 

Een veelgehoorde bewering is dat als iemand overlijdt aan kanker en positief is getest met de PCR-test, dat de arts dan als primaire doodsoorzaak Covid-19 registreert en niet kanker. Als dat zo is, dan moet uit de sterftecijfers blijken dat er onderrapportage van kanker plaatsvindt in vergelijking met voorgaande jaren.

 

Overdiagnose

Overlijdens met Covid-19 vinden vaak plaats in combinatie met onderliggend lijden, waarbij Covid dan het laatste duwtje geeft. Vervolgens wordt Covid dan gezien als de oorzaak, terwijl dit eigenlijk een soort ‘aanleiding’ is en het onderliggend lijden de echte oorzaak. Als dat onderliggend lijden er niet was geweest was de patiënt wellicht gewoon hersteld van Covid, zoals gelukkig veel voorkomt. De focus ligt al anderhalf jaar erg op Covid-19 en dit desemt door ook bij artsen. Het lijkt erop dat men lijdt aan het timmermanssyndroom: omdat het gereedschap van een timmerman een hamer is, heeft elk probleem de vorm van een spijker. Het ligt dan voor de hand dat er een overdiagnose plaatsvindt.

 

Overrapportage CBS

Uit een elders gepubliceerde studie van mijn hand blijkt dat er inderdaad aanzienlijke overrapportage van Covid-19 als doodsoorzaak heeft plaatsgevonden ten koste van onderrapportage van andere doodsoorzaken. In het betreffende onderzoek werden CBS-cijfers gebruikt, die zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen ingevuld door een arts. Volgens het CBS waren er in 2020 ongeveer 17.500 Covid-19 doden en in het eerste kwartaal van 2021 ongeveer 8.400 Covid-19 doden, totaal 25.900. Op het moment van schrijven zijn er nog geen gegevens van het tweede kwartaal gepubliceerd. Hier bespreek ik de hoofdresultaten uit de genoemde studie en plaats deze in de bredere context van coronaperikelen.

De Volkskrant meldde in februari 2021 dat de sterfte door enkele andere ziekten dan Covid-19 in 2020 iets lager uitviel in vergelijking met de cijfers van 2019. Volgens het CBS nam de sterfte aan andere doodsoorzaken t/m oktober 2020 niet af in vergelijking met 2019; alleen sterfte aan ziekten van de ademhalingsorganen nam af. Vergelijking van 2020 met 2019 geeft echter geen realistisch beeld, zoals verder zal blijken.

 

Doodsoorzaakverklaring

De criteria die door gezondheidsorganisatie WHO zijn opgesteld voor wanneer iemand aan Covid-19 is overleden, zijn nogal vaag. De arts moet bij het registreren van de doodsoorzaak bepalen of de overledene Covid-19 symptomen vertoont, al of niet in samenhang met een positieve PCR-test. Een positieve test duidt niet per se op besmetting met SARS-CoV-2, laat staan op Covid-19; de PCR-test is immers niet bedoeld voor mensen die geen vermoedelijke Covid-19 klachten hebben.

Gezonde mensen die geen SARS-CoV-2 virus dragen, of restanten hebben van reeds opgeruimde SARS-CoV-2 virussen, kunnen toch positief zijn. Bovendien zijn Covid-19-achtige klachten niet altijd eenduidig. Mogelijk spelen invloeden uit de omgeving of het beleid van het ziekenhuis ook een rol bij twijfels van de arts over de doodsoorzaak, gezien de focus van politiek en media op Covid-19.

 

We sterven niet alleen aan Covid-19

De vier hoofdgroepen van doodsoorzaken zijn: 1) kanker en niet-kwaadaardige tumoren, 2) hart- en vaatziekten, 3) ziekten van het zenuwstelsel/psychische stoornissen, en 4) ziekten van de ademhalingsorganen. In 2019 stierven daar in Nederland bijna 119.000 mensen aan. Dat is tien keer zoveel als in 2020 aan Covid-19 stierven (zo’n 12.000 volgens het RIVM). De overige doodsoorzaken betreffen niet-natuurlijke doodsoorzaken (ongeval, geweld, misdrijf of zelfmoord) met 8.600 doden en overige inwendige doodsoorzaken met 24.000 doden in 2019.

Gelet op deze sterftecijfers is de focus van de media op Covid-19 disproportioneel. Tot een leeftijd van 65 jaar sterven jaarlijks dertig keer meer mensen aan andere oorzaken dan in 2020 aan Covid-19. In 2021 is de sterfte aan Covid-19 tot dusverre nog veel lager. Het lijkt of de media ons vertellen dat we alleen nog maar aan Covid-19 kunnen sterven.

 

De belangrijkste conclusies uit de geciteerde studie

  1. De doodsoorzaakverklaringen van de arts, waar de CBS-statistiek op berust, vertonen een overdiagnose van Covid-19 ten koste van de rapportage van andere doodsoorzaken.
  2. Volgens het CBS is er geen sprake van onderrapportage van andere doodsoorzaken, omdat deze in lijn zijn met de voorafgaande jaren. Maar volgens de analyse in deze studie is dat juist niet het geval. Er is sprake van significante onderrapportage, met name in het eerste kwartaal van 2021.
  3. De oversterfte als gevolg van Covid-19 sterfte wordt door het CBS hoger ingeschat dan volgens de hier gepresenteerde cijfers van de herberekening.
  4. Het aantal Covid-19 doden in 2020 is relatief hoog omdat de eerste golf laat en de tweede golf vroeg in het griepseizoen verscheen. Rapportage per griepseizoen geeft daarom een veel minder dramatisch beeld.

Ad 4. Een plaatje uit de studie illustreert dit issue:

 

Overdrijving

Aangezien de meeste Covid-19 doden in deze leeftijdscategorie vielen geeft dit plaatje een goed beeld van het issue. De oversterfte in kalenderjaar 2020 is relatief zo hoog omdat de eerste golf zo laat in het griepseizoen kwam en de tweede golf zo vroeg. In een griepseizoen tellen we de sterfte van week 40 t/m week 39 van het volgende jaar, niet in een kalenderjaar. De sterfte in griepseizoen 2017-2018 zou dan ongeveer gelijk zijn aan de sterfte in griepseizoen 2019-2020. Hoe de sterfte zich in seizoen 2020-2021 ontwikkelt moeten we afwachten, maar tot dusverre is de oversterfte gering.

Terzijde: wat in dit verband vreemd is, is het volgende. We hebben altijd met griepvirussen geleefd en ze als behorend bij het leven gezien, net zoals we accepteren dat er kanker is. Maar het SARS-CoV-2 virus accepteren we niet, hoewel, als de overheden niet waren begonnen met bangmakerij, lockdowns en vaccinatiedwang, dan hadden we er net zoveel of weinig aandacht aan besteed als aan het griepvirus van 2017-2018. Dat betekent overigens niet dat het SARS-CoV-2 virus maar een onschuldig griepvirusje is.

De eindconclusie in de studie luidt: “alle signalen wijzen in de richting van overdrijving van Covid-19 sterfte”.

 

Waarom die overdrijving?

De vraag die ik hier wil bespreken is waarom die overdrijving plaatsvindt. Zonder daarover te speculeren en in het hoekje van complotdenkers te belanden, eerst maar even de feiten over de maatregelen op nationaal en internationaal gebied.

Lockdowns, mondkapjes, verbod op grote bijeenkomsten en het ‘blijf thuis’-bord op de autowegen hebben geen significant effect op de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. Het effect daarvan is psychologisch: men wordt bang voor besmetting en dat wordt visueel gesignaleerd naar de omgeving: pas op. Alsof andere doodsoorzaken en levensbehoeften niet meer tellen. Nog afgezien van de negatieve effecten op de gezondheid van die angst, het resulterende gebrek aan contact en beweging, stress door thuiswerken en stringente vakantiebeperkingen, hebben de maatregelen ook effect op de economie, veroorzaakt transportvertragingen door steeds stringentere (nutteloze) coronachecks met name in China. De overdrijving vindt plaats op vrijwel alle gebieden.

 

Censuur

Wat is nu de betekenis van dit ondemocratische proces, dat gepaard gaat met massale censuur (YouTube, Facebook), eenzijdige berichtgeving in de media en repressie die in veel landen op vrijwel identieke wijze plaatsvindt? Waarom is dit ineens tijdens de corona-epidemie in 2020 ingevoerd? Waarom worden boeren nu onteigend? Waarom worden nu de klimaatmaatregelen erdoor gesluisd? Deze film geeft een mogelijk antwoord op deze vragen.

Het WEF (World Economic Forum) heeft bij monde van voorzitter Klaus Schwab verklaard dat de situatie nooit meer terugkeert naar de situatie vóór de pandemie, dat er een kleine window of opportunity is om zaken recht te zetten. Build Back Better” en uitspraken als “You will own nothing and be happy“. De slogan “Build Back Better” is door verschillende staatshoofden overgenomen, zonder dat in die verschillende landen een democratisch debat heeft plaatsgevonden over die uitspraak en wat het betekent.  

 

Build Back Better

Het Build Back Better-programma gaat in feite over de 2030-agenda van de VN Sustainable Development Goals met als belangrijke componenten het voorkómen van de model-voorspelde (!) klimaatopwarming en het herstellen van de aangetaste natuur. Met een sterk groeiende wereldbevolking, economische welvaart en stijgende energiebehoefte lijken die doelen in conflict te komen. We are a plague on the planet” and “either we limit our population growth or the natural world will do it for us.

Het terugdringen van de bevolkingsgroei of het reduceren van de wereldbevolking past beter bij windmolens en zonnepanelen dan bij kernenergie; kernenergie levert namelijk te veel energie waardoor de economie kan blijven groeien en dus de wereldbevolking ook (met name in de derde wereldlanden). Dat conflicteert met de 2030-agenda.

 

2030-agenda VN

Het SARS-CoV-2 virus biedt daarom de mogelijkheid om de 2030-agenda van de VN door te voeren. Aangezien de wereldbevolking het liefst de status quo handhaaft moet zij worden omgeturnd. Daar biedt het aanwakkeren van angst voor een virus een schitterende gelegenheid voor, want mensen zijn groepsdieren die de leider volgen bij gevaar. Dus moet er steeds worden overdreven en moeten we gefocust blijven op het virus en de nieuwe varianten en de bedreigingen daarvan.          

De strategie van massale en gedwongen vaccinatie past hierbij. Ondanks het feit dat geneesmiddelen als Ivermectine, in een vroeg stadium verstrekt door de huisarts, een ernstig verloop van de infectie kunnen voorkomen wordt dit geneesmiddel vaak verboden, want anders zou de vaccinatiestrategie in gevaar komen. Met vaccinatie kan het volk in het gareel en onder controle worden gebracht (vaccinatiepaspoort, gedragsmonitoring).

 

Achter de feiten aan

Natuurlijke immuniteit na SARS-CoV-2 infectie beschermt veel beter tegen SARS-CoV-2 varianten dan vaccinatie, zoals onlangs in Israël is aangetoond. De SARS-CoV-2 Delta variant staat op het punt volledige resistentie te verwerven tegen de vaccins die gebaseerd zijn op het virus van vorig jaar. Vaccinatie tegen SARS-CoV-2 betekent dus dat je altijd achter de feiten aanloopt: het virus muteert voortdurend en de vaccinopgewekte antistoffen zijn voor de varianten van gisteren. Ook zijn er signalen dat de vaccin opgewekte immuniteit afneemt.

 

Maar dat biedt de mogelijkheid van permanente vaccinatiedwang via hervaccinaties. Het risico van massale vaccinatie tijdens een pandemie is echter dat er virusvarianten evolueren die aan de antistoffen ontsnappen: immune escape, met alle gevolgen van dien.

Over de auteur

Jan Ruis
Jan Ruis
Bioloog en gepromoveerd aan de Medische Faculteit in Leiden. Hij heeft o.a. meegewerkt aan het hittegolvenrapport van Marcel Crok.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
36 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wie ,ook maar een,die op Schwab heeft gestemd in Nederland ,heel veel mensen weten niet eens wie hij is,maar dat hij alle debatten volgt in Nederland volgens Rutte is op zich al heel eng .Alles wat om die engerd heen hangt zou men gelijk moeten schrappen ,en uit de politiek in Den Haag verwijderen .Brussel is uit op de totale macht,door wat oude figuren die graag de geschiedenis boeken in gaan als de grote hervormer .Snel uit Brussel dit gaat uitdraaien op een burgeroorlog .

Cor
Cor
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Angst is de emotie die toegepast wordt voor een hoger doel, door angst kunnen de mensen niet meer rationeel nadenken en worden de verhalen als zoete koekjes geslikt. Met als aanvulling de methode zoveel mogelijk herhalen. De tegenhanger van van Dissel uit Belgie Marc van Ranst heeft zelfs een training gegeven hoe angst te creeeren onder grote groepen mensen en hier misbruik van te maken om mensen onder controle te krijgen. En dit lukt aardig gezien de huidige situatie op deze aardkloot. Het kritisch nadenken en facts te checken is bij de goe gemeente volledig verdwenen. citaat Einstein ‘mensen zijn oneindig dom’ klopt volledig. Het hogere doel is meer geld en macht naar de elite, dit spel wordt al zo lang gespeeld als de homo sapiens op deze aardkloot rondloopt. Alleen als je dit wil zien, moet je het wel willen zien. Dit is zeker te zien door de alternatieve media die alles feitelijk laat zien. en niet de MSM die eenzijdige berichten laat zien en de big tech die alles wat hun niet past weg censureerd. Stel je voor dat de waarheid zichtbaar wordt dan worden zij niet rijker en machtiger.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit hele corona-beleid rammelt aan alle kanten. Je kunt naar de cijfers kijken, zoals in dit uitstekende stuk, waaruit blijkt dat er geen oversterfte is, maar wel een herverdeling naar Covid-doden. Je kunt je verbazen over het fanatisme waarmee goedwerkende behandelmethodes worden afgeserveerd (nu begrijpen we dat dit nodig was om het vaccin zonder deugdelijk testtraject te kunnen injecteren). Op zich kan ik begrijpen dat je in lockdown gaat in een poging de verspreiding van het virus af te remmen om zo de zorgcapaciteit niet te overbelasten. Maar, dan ga je uiteraard wel als de wiedeweerga en tegelijkertijd diezelfde zorgcapaciteit vergroten. Het feit dat dit niet is gebeurd doet uitermate verdacht aan. Zeker als later blijkt dat de beelden uit Noord-Italië totaal fake waren en afkomstig van een aardbeving in Kroatië. Goede resultaten in Zweden en andere no-lockdown plaatsen worden niet serieus genomen. Op een gegeven moment wordt het duidelijk dat het geen incompetentie meer is, maar een plan. Er is sprake van voorbedachte rade. Op het moment dat het duidelijk is geworden dat hier een snood plan wordt uitgerold, moet je je wel grote zorgen gaan maken over de zogenaamde vaccins. Het is moeilijk voor te stellen dat daar goede bedoelingen aan ten grondslag liggen.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Waldemar
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad op de soos is de gecreëerde angst goed te merken, ik vraag dan altijd maar, noem eens een naam van een persoon, die wij als leden van deze oudere soos kennen, die fris en vrolijk aan deze coronahype is begonnen en nu aan Corona is overleden, zonder dat hij problemen had met een onderliggende ziekte.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

MEER DAN UITSTEKENDE VRAAG!!! Ik heb op een gegeven moment ook besloten om de ‘ernst’ van de pandemie af te meten aan voor mij DIRECT verifieerbare informatie: ken ik mensen die ziek zijn geworden van Corona, en hoeveel daarvan zijn in het ziekenhuis terechtgekomen? (‘kennen’ betekent: mensen die ik tenminste in levenden lijve ontmoet heb, meer dan 1x, en van wie ik de naam ken. Dus niet de partner van een collega die ik nooit heb ontmoet maar wel de collega zelf, niet de broer van de buurvrouw maar wel de buurvrouw zelf, etc.).
Ik ken inmiddels vast wel enkele tientallen die ziek zijn geweest, waarvan een tiental met zware-griep-achtige verschijnselen, en ik ken welgeteld 1 persoon die in het ZH heeft gelegen op de IC. Zwaar overgewicht én COPD-patient. Dat eerste heb ik met eigen ogen gezien en dat tweede heeft hij me ooit verteld. Inmiddels is hij weer aan het werk.
Déze eigenvergaarde feitenkennis is voor mij leidend bij de bepaling van de ernst van de pandemie.
En dan laat ik nog buiten beschouwing dat m.b.t. corona iedereen het hart op de tong heeft,… Met griep of longontsteking is dat niét het geval: hoeveel van de mensen die ik ken hebben ooit zware griep gehad maar het is mij nooit ter ore gekomen?
Voor mij is het éen van de inzichten die deze hele crisis me heeft opgeleverd (al was deze al langer aan het broeien): sinds het ontstaan van de massamedia wordt de mens meer en meer verleid / gedwongen om niet meer op eigen zintuigen en hersens te vertrouwen, maar op die van de mensen die een camera of microfoon in de hand hebben en zendgemachtigd zijn. Dat is een zeer slechte zaak, die uiteindelijk de mensen ‘ontmenselijkt’ en tot identiteitsloze en willoze slaven maakt. Dat zien we dan ook gebeuren voor onze ogen.
Eigen waarneming eerst!

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door p.
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk zo’n RIVM trekt de macht naar zich toe en gaan dingen roepen die alleen zij kunnen controleren, bv nu over het vaccineren in Urk.
De volgende stap is de postcode’s en daarna de huisnummers.
En daarna per abuis (gehackt), de namen van niet gevaccineerden.

Daarna volgt via Rutte een arrestatie bevel voor niet gevaccineerden.
Let op mijn stelling als het April/Mei 2022 is.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Tja Jaap van Dissel……. toen ik onder hem werkte op het laboratorium voor Experimentele Infectieziekten hebben een tiental OK-patiënten een verwijtbare(!) ziekenhuisinfectie opgelopen. Die hele zaak is in een diepe doofpot verdwenen terwijl die VERPLICHT gemeld had moeten worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met dat soort mensen heb je dus van doen. Dan vraag ik me natuurlijk meteen af wat is er nog meer in de doofpot verdwenen. Zie bovenaan Jaap onderaan bij Acknowledgments mijn naam: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC127934/

Martijn
Martijn
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat er wordt aangestuurd op een Great Reset moge duidelijk zijn. Waarom? Dat is de grote vraag. De Duitser Ernst Wolff, journalist en voormalig financieel adviseur bij het IMF, zette dat onlangs in een weergaloze speech glashelder uiteen. https://odysee.com/@LongXXvids:c/Ernst-Wolf-speech—summary:3

Odile
Odile
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Martijn

Top speech van Ernst Wolff!

Paul
Paul
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk naar Erwin Taams op you tube “Het Dam tot Dam proces” Hij heeft een duidelijk filmpje gemaakt over hoe de overheid faalt in het Corona beleid Het sluit hier op aan

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens minister de Jonge krijgen we Corona alleen onder controle wanneer we ons allemaal laten vaccineren. Waarom kunnen gevaccineerde mensen nog steeds (minder hevig ) Corona krijgen en andere nog steeds besmetten? Waarom moeten dan alleen de ongevaccineerden zich op Corona laten testen, terwijl een gevaccineerde net zo goed een ander met Corona kan besmetten?
Geloof niet dat we Corona uitbannen ook niet wanneer we allemaal gevaccineerd zouden zijn.

Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Dit zijn nu helemaal precies de vragen die NERGENS aan bod komen: onze gemiddelde volksvertegenwoordigers zijn te stom en te “deugend” om überhaupt buiten de lijntjes te denken (enkele uitzonderingen daar gelaten, die daarvoor ook direct gestraft worden met kwalificaties van wappie en samenzweringsdenkers en ook nooit antwoord op hun vragen krijgen, wat de meerderheid van onze TK dan vervolgens weer “gewoon” accepteert) en de media zijn niks anders dan slaafse honden die het overheidsnarratief volgen.

Het feit dat een gevaccineerde, die wellicht zelf nog nul antistoffen in zijn bloed heeft overal wordt toegelaten, terwijl een ongevaccineerde, die met een betrouwbare bloedtest kan aantonen dat hij/zij resistent is nergens wordt toegelaten, schijnt niemand niet alleen niet op te vallen, maar ook niet te deren, wat aangeeft dat eindeloos herhaalde vaccinatie doctrine succesvol via de gangbare massa manipulatie kanalen in de hoofdjes van de mensen is gepompt.

Niets in de moderne westerse wereld gaat nog over WAARHEID, alles is alleen nog maar BEELDVORMING en zij die in het overbrengen daarvan het beste slagen, trekken aan de touwtjes.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Hans Varkevisser
Vlierbloesem
Vlierbloesem
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Belangrijker dan mogelijke overrapportage van Covid en onderrapportage van andere aandoeningen, vind ik het gebrek aan serieuze aandacht voor andere ziekten. Dat doet zich niet pas sinds het corona beleid voor.

Aan griep sterven elk jaar vele Nederlanders. Maar op griep wordt zelden getest. Door de medische stand in Nederland wordt het als hinderlijk ervaren wanneer mensen met griep achtige klachten medische hulp zoeken.

De ziekte die veel mensen in eerste instantie wel overleven is niet altijd in werkelijkheid veroorzaakt door een influenza virus en ook niet door een corona virus. Vele andere ziekten veroorzaken klachten die op griep lijken. Die blijven onbehandeld. Die maken vele Nederlanders ziek en de besmettingen worden doorgegeven.

Als iemand dan uiteindelijk sterft wordt niet meer dan “natuurlijke doodsoorzaak” genoteerd.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In ieder geval een artikel dat aan het denken zet.

Dat is niet de insteek van onze overheid.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Moedig artikel van Dr. Jan Ruis. Benieuwd naar de reacties. Hier mijn tweet: https://is.gd/urJ78q.

Wouter1965
Wouter1965
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb me laten vaccineren met dezelfde reden als dat ik tegen mazelen ben gevaccineerd. Ik heb de mazelen gehad ondanks vaccinatie, echter in een milde vorm.
Ik ga Covid krijgen, net zoals ieder ander mens op de wereld, en dat ik door de vaccinatie een milde vorm krijg dat geen ziekenhuis opname nodig is.

Echter is dit mijn eigen vrije keus. Diezelfde vrije keus moet een ieder ander ook hebben of die nu wel of geen vaccinatie wil. Zonder dat daar enige consequentie aan zit.

Ongevaccineerden ziet ik totaal niet als enig gevaar. Wat ik wel als een gevaar zie, zijn al die drammers die verplichtingen tot vaccinatie bezigen. Die zetten de weg open naar nog meer ellende bij een volgende epidemie waar dan een vaccin wordt gebruikt in een veel te vroeg stadium om er maar vroeg bij te zijn en wijzend naar deze epidemie.

Als je de VS ziet met verplichten en mogelijk je baan kwijt raken, die Biden is werkelijk van het padje af, als tie dat al niet was. Dat zijn de gevaarlijke gekken en echte wappies.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al een hele tijd terug vroeg ik mij altijd af wat er gaande is dat er zoveel rare beslissingen genomen worden net of het vrije Westen de vrijheid beu zou zijn. Welke geheime genootschap is hier bezig?
Ik ben tot de slotsom gekomen dat alle sporen leiden naar de VN,
deze inmiddels corrupte instelling waar de grootste criminelen van de wereld de hoogste woord voeren. Daar ontstaan de gekste ideeën voor een nieuwe wereldorde geleid door de zogenaamde progressieve krachten die een soort wereldsocialisme willen invoeren. Niets beter dan een wereldcrisis als het instrument om zover te komen. Dat allemaal pleit voor een enorme complottheorie. De Chinese virus als middel om de wereld op de knieën te krijgen en mogelijk de uit de klauwen gelopen populatiegroei te stoppen maar vooral het verkrijgen van macht op velen door een kleine groep. De enorme Chinese invloed op de WHO van de VN geeft genoeg stof om dit idee te versterken. Het verspreiden van het virus gevolgd door vaccinatie die na bepaalde tijd van de mensen lammetjes maakt. Het wachten is op Dan Brown die zich al met deze gegeven in zijn boeken heeft bezig gehouden. Statistieken laten ons vooral zien wat men ons wil laten zien. Wie kan het controleren? Nu geloof ik in het bovenstaande niet behalve dat over de statistieken en VN maar het is best plausibel. Kleine groep die macht over de grote meerderheid wil om nog machtiger en rijker te worden is van alle tijden. Maar na Zandvoort kan het alleen maar beter gaan nu prins Bernard zelf afval papiertjes prikken als boetedoening heeft gedaan voor zijn winst want er zal blijken dat het virus beetje moe wordt van de mensen en misschien in staking over gaat. Want het is zo misselijk hoe de leiders mee omgaan. Daar baalt zelfs een kroonvirus van.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoeveel maanden moeten de Nederlanders nog wachten, voordat de Nederlandse media, de waarheid over deze Coronahype durft te publiceren.

marien
marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Doodenge ontwikkeling, dit. Heel duidelijk uitgelegd wat hier voor gevaarlijks aan de hand is. Er zitten ergens mensen aan touwtjes te trekken en de bevolking die daar niet bij hoort, bij die groep, is de dupe.

Cor
Cor
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zie onder de gegevens van het RIVM site, er staat niet aan of met Covid overleden.

Totaal aantal overleden COVID-19 patiënten
18.058
Dit getal laat zien van hoeveel COVID-19 patiënten in totaal is gemeld dat ze zijn overleden, sinds het begin van de meldingen.

Waarde van donderdag 9 september · Bron: RIVM

p.
p.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijk, eindelijk een artikel over enkele zeer belangwekkende kwesties rondom de corona-hysterie. Het is me een raadsel waarom deze onderwerpen niet al meer dan een jaar geleden aan de orde kwamen, waarom er geen journalisten zijn die hier (gedegen) onderzoek naar doen.
De registratie van de doodsoorzaak is in de meeste gevallen (bij een ‘natuurlijke doodsoorzaak’ achteraf niet of nauwelijks te achterhalen. Vanwege ‘privacy’ is de wet- en regelgeving rondom de doodsoorzaak hier de oorzaak van.

Vorig jaar iemand uit mijn familie overleden, midden in de lockdown, in een verzorgingstehuis. Er is geen enkele aanleiding te denken dat deze persoon aan corona is overleden, al ben ik er vrij zeker van (maar dat is uiteraard onbewijsbaar) dat de hele toestand erom heen er wél aan bijgedragen heeft dat hij eerder overleden is en onder beroerdere omstandigheden dan nodig was geweest.

Ik zou best graag willen weten wat de arts op het zgn. ‘Doodsbriefje B’ heeft ingevuld. Maar na me wat in de materie verdiept te hebben, lijkt het er sterk op dat ik dit niet te weten kan komen. En overigens óok dat er geen enkele controle is op de ‘correctheid’ van datgene wat de betreffende arts opschrijft. Mocht een arts redenen hebben om ‘corona’ op te schrijven (bijv. omdat hij de pandemie zo erg vind dat hij de cijfers liever naar boven afgerond ziet, of, zoals in Amerika, omdat een ziekenhuis meer geld krijgt wanneer een patient aan corona is gestorven), dan kan hij dat onbezorgd doen in NL. Er is niemand die hem controleert, behalve die nabestaanden die direct bij het overlijden de tegenwoordigheid van geest hebben de arts hierom te vragen…

https://www.uitvaart.nl/juridisch/overige/vaststellen-dood-akte-van-overlijden-verlof-tot-begraven-of-cremeren/doodsoorzaak-achterhalen/7473

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het valt mij de laatste tijd op dat er relatief veel berichten in de krant staan van jonge mannen, sportief en gezond, die plots zijn overleden. 27 jaar, 20 jaar, 19 jaar. Gevaccineerd?

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sommetjes kunnen (en worden) altijd worden gemaakt om een vooringenomen standpunt te kunnen ‘bewijzen’. Of dit nu gaat over die klimaatsoap of over het effect van het bekende virus. Natuurlijk zijn standpunten verschillend maar laten we ons zelf niet in de maling nemen met wat ik noem selffulfilling Science of amateur wetenschap met veel misinterpretaties en te snel getrokken stellige conclusies.

COVID heeft hoe je het nu wendt of keert veel mensen vroegtijdig laten sterven en of dat er nu zeer veel of juist wat minder zijn geweest doet niet zo veel ter zake. Om vervolgens er weer een geheimzinnig doel en misleiding achter te vermoeden maakt dat er geen sprake is van wetenschappelijke aanpak maar dat men blijkbaar mee wil doen aan de mode van deze tijd nl het creëren van chaos.

Laten we gewoon kijken naar de overall sterftecijfers over achter ons liggende periode zonder naar oorzaak te kijken (is altijd lastig) en als dan blijkt dat er meer dan voorheen mensen zijn overleden zal daar een effect van COVID aan kunnen worden toegeschreven zonder nu tot op aantal procenten dat exact te kunnen zijn.

Frans van den Beemt
Frans van den Beemt
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Prachtig artikel, goed en netjes de situatie uitgelegd en weergegeven. Dit moet de mensen aan het denken zetten. Zelf nadenken blijft een belangrijke menselijke eigenschap. Niet voetstoots aannemen wat anderen ons zeggen. Deze eigenschap heeft ons welvaart gebracht via weten schappelijke vooruitgang. De grafiek over afgelopen jaren van mensen boven de 80 jaar laat niets aan het toeval over en laat zien wat er werkelijk aan de hand is. Angst is een slechte raadgever en brengt ons in problemen.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Uit rapport (zie link in artikel) schrijver:

“Oversterfte is dus een indicator voor Covid-19 sterfte, niet de rapportage van de arts of de cijfers die de media noemen. Oversterfte is het verschil tussen de sterfte en de verwachte sterfte in een bepaalde periode. Zoals meestal is the devil in the details: de berekening van de verwachte sterfte.”

Geheel mee eens dus.

“Samengevat: alle signalen wijzen in de richting van het overdrijven van Covid-19 sterfte”

Zou kunnen maar met welk als bewezen doel?
Voorts lijkt mij het uitsluitend aan COVID toekennen van oorzaak overlijden al lastig als dat al in diagnose sterk lijkt op oorzaken van overlijden uit genoemde hoofdgroep “ziekten van de ademhalingsorganen”.

Tot slot, oké aantallen verschillen en daar kan over worden gediscussieerd maar om over deze verschillen te claimen dat er een verachtelijk doel mee moet worden gediend gaat mij te ver en bewijs daarvoor is er niet.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Het bewijs wordt geleverd door een hele serie politieke leiders, waaronder Mark Rutte en de koning, die openlijk spreken van en refereren aan ‘Build Back Better’.

Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel alle politieke leiders over de hele wereld, met al hun hooggekwalificeerde adviseurs zijn een stelletje incompetente prutsers. En ze maken ook nog eens overal dezelfde fouten. Dat is niet erg waarschijnlijk. Of, en dat is de tweede mogelijkheid, het is geen vergissing, geen stommiteit. Maar precies de bedoeling. Een plan dus.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Waldemar
Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

“Het bewijs wordt geleverd door een hele serie politieke leiders, waaronder Mark Rutte en de koning, die openlijk spreken van en refereren aan ‘Build Back Better’.”

Dat is geen bewijs en dat zijn lieden die een gebrek aan kennis compenseren met holle kreten. Goed voor de bühne, de MSM en er zijn altijd wel mensen die het direct geloven.

Uit die twee opties kies ik toch de eerste. Er is chaos (paniekvoetbal) en wereldwijd zijn er crises (idd meervoud) en visie is afwezig. Voor optie twee ontbreekt gewoon het besef van oorzaken ellende laat staan dat er een weldoordacht plan van aanpak voor kan worden opgetuigd. Hoogstens wordt deze situatie misbruikt omdat er veel geld te verdienen is.

Ofschoon mi het grote probleem deels verkeerd geadresseerd wil ik het volgende wel onder de aandacht brengen. Misschien stof voor nieuw artikel.

https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

“Er is chaos (paniekvoetbal) en wereldwijd zijn er crises (idd meervoud) en visie is afwezig. ”

Welke crises?
Er is geen oversterfte. Toen niet en nu niet.
Er is een virus dat verdacht veel lijkt op een griep met vergelijkbare sterftecijfers. Tegelijkertijd is de griep verdwenen.

Overigens geeft het schrijven van de drie christelijke leiders weer dat zij eveneens de Build Back Better agenda onderschrijven. Maar goed, ook dat zal u niet overtuigen dat het een reëel plan is.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Waldemar,
Ziekenhuizen vrezen griepgolf: Gaan een erg onzekere winter tegemoet

Dus Corona en Griep zijn gewoon andere namen voor het zelfde probleem.
Alleen heeft die Coronahype Miljarden Euro’s gekost.
Bedankt van Dissel en Co.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Welke Crises?

1. Economische crisis wereldwijd
2. Financiële crisis wereldwijd
3. Sociale crisis wereldwijd
4. Milieu crisis wereldwijd
5. Grondstoffen crisis wereldwijd
6. Klimaatbeleid crisis wereldwijd
7. Energie crisis wereldwijd
8. Immigratie crisis wereldwijd
9. Islam crisis wereldwijd
10. Informatie crisis wereldwijd

Crises met ergens een grote gemene deler maar je kunt er ook blind voor zijn. Niets aan de hand en gaat maar rustig slapen. (/sarc)

De sadist in mij kan niet wachten tot eea doordringt in die bovenkamer.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Grondstoffen crisis is er niet. Klimaat crisis is er niet. Energie crisis is er niet. Financiële en economische crisis is er nog niet, gaat wel komen. Wat is de gemene deler? De overheid. Nogmaals: is het incompetentie of is het een plan?

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

“ Klimaat crisis is er niet “

Goed lezen er staat klimaatbeleid crisis.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Als er geen crises zijn, maken ze er wel (klimaatcrisis), brengt veel geld in het laadje bij sommigen en je kunt mooi op gedrag sturen. Altijd een droom voor de macht- en geldbelusten.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Als ik u goed begrijp is kort gezegd dit uw redenering: “Beste meneer Ruis, uw artikel waarin u stelt dat er reden is te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de cijfers is onzin, want
– het doet er niet zo toe of de cijfers kloppen
– en bovendien zijn de cijfers zijn wel betrouwbaar, dus waar hebben we het over?”
Dat is een heel heldere gedachtengang. Veel logica kan ik er niet in ontdekken, maar uzelf vast wel. Succes ermee.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  p.

“Als ik u goed begrijp…”

Nee u begrijpt het niet goed.

36
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x