Bij asiel en immigratie doen de harde feiten er niet meer toe

Drogredenen en bagatellisering in plaats van debat

Titelfoto bij artikel Bij asiel en immigratie doen de harde feiten er niet meer toe Wouter roorda opiniez

Titelfoto: Migrant door Focal Foto, CC BY-NC 2.0.

Waar de gevolgen van ons handelen voor het klimaat tot zes cijfers achter de komma worden uitgerekend, is het analyseren van de gevolgen van de huidige bevolkingsgroei een taboe, terwijl daarover veel harde feiten beschikbaar zijn. Liever voeren politici, opiniemakers en wetenschappers eindeloos drogredenen aan om de problemen veroorzaakt door asielimmigratie te bagatelliseren of door een roze bril te bekijken. Totdat de wal het schip keert, schrijft Wouter Roorda.

Elke hittegolf, windhoos of andere vorm van extreem weer in Nederland wordt ons tegenwoordig gepresenteerd als bewijs dat de aarde in snel tempo opwarmt. De toekomstvoorspellingen van klimaatwetenschappers lijken een welhaast absoluut karakter te hebben gekregen. Wie het er niet mee eens is, is een “klimaatontkenner” die de mond mag worden gesnoerd. De wetenschappelijke aanbevelingen dienen onverkort te worden opgevolgd en geld mag geen rol spelen om de planeet te redden.

Hoe anders verloopt de discussie op het terrein van asiel en immigratie. Hier worden harde cijfers over het hier en nu en toekomstprognoses juist genegeerd, drogredenen ondersteund en gaan goede bedoelingen boven harde feiten.

 

Vergrijzing

Beginnen we met de opvatting dat immigratie nodig zou zijn om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Talloze malen al ontmaskerd als onmogelijk, blijven zelfs mensen die een leerstoel op dit terrein bekleden ermee komen, zoals Leo Lucassen en voorzitter van de Adviesraad Migratie Monique Kremer. Naast ook talrijke politici ter linkerzijde.

Wil immigratie de verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal gepensioneerden constant houden, dan zijn er bij een toenemende vergrijzing steeds meer immigranten nodig. Dat moeten dan ook nog eens immigranten zijn die een goed betaalde baan hebben en relatief weinig een beroep doen op overheidsvoorzieningen. Die zijn slechts beperkt voorradig. Immigranten worden echter ook ouder en gaan op een gegeven moment met pensioen. Er ontstaat dus een soort  piramidespel waarin steeds meer immigranten nodig zijn. Het is al menig keer voorgerekend dat Nederland aan het eind van deze eeuw dan ruim 100 miljoen inwoners telt.

 

Asielimmigratie

De volgende drogreden is dat asielimmigratie slechts een klein deel van de totale immigratie is. Dat geldt wellicht op het moment van instroom, maar van degenen die dan het land binnenkomen blijven asielimmigranten relatief vaak en laten ook relatief veel mensen in de vorm van vervolgmigratie overkomen. Daardoor wordt de aanvankelijke 10 procent op termijn 25 procent of meer.

Maar zelfs bij kleine aantallen is asielmigratie een probleem. Asielmigranten (en ook de tweede en vaak zelfs de derde generatie) doen een groot beroep op de overheid, vooral omdat de uitkeringsafhankelijkheid onder deze groep hoog is.

 

Asielmigratie kost veel geld

Van de Beek c.s. hebben het in hun studie Grenzeloze Verzorgingsstaat netjes voorgerekend: immigranten betalen minder belastingen en sociale premies en de kosten van onderwijs, sociale zekerheid en toeslagen zijn hoger. De kosten en baten voor autochtone bewoners zijn min of meer gelijk aan nul. Niet-westerse migranten kosten de publieke financiën gemiddeld €300.000 per persoon, waarbij sprake is van een aanzienlijke spreiding. Die spreiding blijkt vooral als we kijken naar migratiemotief en land van herkomst. Eén conclusie staat als een paal boven water: asielmigratie kost altijd heel veel geld. Voor iemand die asiel aanvraagt en afkomstig is uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika lopen deze kosten op tot 625.000 euro per persoon.

 

Arbeidsmigranten

De meeste immigranten die Nederland binnenkomen zijn arbeidsmigranten, is de volgende tegenwerping. Zoals Van de Beek c.s. laten zien in hun onderzoek geldt voor de meesten van deze categorie immigranten dat ook zij een negatieve bijdrage leveren aan de schatkist. Werkgevers profiteren van hun aanwezigheid, maar tegenover deze private lusten staan publieke lasten. Slechts werknemers uit een kleine groep westerse landen leveren de schatkist geld op. Laten dat nu net de landen zijn die zelf kampen met een vergrijzende beroepsbevolking.

 

Arbeidsparticipatie

Maar de lage arbeidsparticipatie van statushouders wordt verklaard door het feit dat ze als asielzoeker niet mogen werken. Zelfs de chef-statisticus van het CBS helpt, in navolging van vrijwel elke linkse politicus, deze onwaarheid in stand houden.

Een asielzoeker mag het eerste half jaar van zijn verblijf niet werken en daarna alleen met een tewerkstellingsvergunning maximaal 24 weken over een periode van 52 weken. Asielzoekers die werken doen dat meestal in laagbetaalde kleine deeltijdbanen, waaraan weinig tot geen eisen worden gesteld qua opleiding en ervaring. En dat is ook het verhaal van de arbeidscarrière van de meeste statushouders. Op het moment dat asielzoekers een status krijgen, gaan zij een langdurig traject in omdat opleiding en vaardigheden alsmede kennis van de taal en de werkcultuur ernstig tekortschieten om via een baan in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook na voltooiing van dit traject blijft de arbeidsdeelname vaak een kwestie van vallen en opstaan, waarin voor de meesten perioden van uitkeringsafhankelijkheid worden afgewisseld met laagbetaald tijdelijk werk in deeltijdbanen.

 

Bijstandsafhankelijkheid

Volgens het recent door het kabinet aan de Tweede Kamer gestuurde ‘Uitwerking Plan van Aanpak Statushouders aan het werk’ bedraagt de bijstandsafhankelijkheid van deze categorie 55,1 procent. Van het cohort statushouders 2014 was volgens cijfers halverwege 2022 slechts 45,8 procent aan het werk.

Verleden jaar brak een storm van morele verontwaardiging los toen VVD-Kamerlid Thierry Aartsen zich opwond over Utrechtse asielzoekers die hun baan hadden opgezegd op het moment dat ze hun status en daarmee een uitkering en een sociale huurwoning kregen. Volgens de gemeente zou het om slechts een paar personen gaan. Het betrokken fastfood-restaurant bleef volhouden dat het er veel meer waren.

De ophef verdween snel, toen de Utrechtse wethouder stelde dat een nader onderzoek zou discrimineren en een inbreuk vormde op de privacy van betrokkenen. De dooddoeners, die het boven water halen van menig feit voorkomen dan wel deze in de la laten belanden. De media en de politiek lieten het dankbaar rusten.

 

Constructies

Toestaan dat asielzoekers vanaf dag één mogen werken, zal leiden tot dezelfde constructies als die we zagen bij Chinese koks, die gebruik maakten van de kennismigrantenregeling. Om te voldoen aan de inkomenseis werden zij gedurende korte tijd tegen een relatief hoge beloning in dienst genomen bij bevriende restaurants, waarna ze konden blijven. Hetzelfde soort constructies zal worden gebruikt om aan te tonen hoe snel en goed een asielzoeker is ingeburgerd, zoals dat argument ook vaak wordt gehanteerd voor schoolgaande kinderen van illegale migranten.

Kennelijk zijn er hele volksstammen politici op links die van zichzelf moeten geloven dat asielzoekers die naar Nederland komen, volgens hen ook nog eens zwaar getraumatiseerd, meteen aan het werk kunnen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zodra zij hier een half jaar zijn of een status hebben, zijn al deze kennis en vaardigheden verdwenen en moeten deze mensen weer helemaal opnieuw beginnen.

 

Wonen

Verbazingwekkend is verder dat degenen die zich zo druk maken over de gevolgen van klimaatverandering, natuur en milieu geen probleem zien in steeds meer mensen die ook een ecologische voetafdruk achterlaten. Als het onteigenen van boeren vooral is bedoeld om meer ruimte te maken voor de natuur, waar gaan die 22 à 25 miljoen mensen dan wonen, werken en recreëren die we over enkele decennia binnen onze landsgrenzen hebben? En wat heeft dat voor gevolgen voor de sociale en culturele samenhang als het aantal autochtonen verder daalt richting 12 miljoen? Waar de gevolgen van ons handelen voor het klimaat tot zes cijfers achter de komma worden uitgerekend, is het analyseren van de gevolgen van de huidige bevolkingsgroei een taboe.

Degenen die de omvang van asiel en immigratie voortdurend bagatelliseren, lijken niet door te hebben dat de combinatie van een jaarlijks behoorlijke instroom gecombineerd met vervolgmigratie en natuurlijke groei leidt tot een sterke populatietoename. In krap vijftig jaar tijd groeide zo het aantal niet-westerse allochtonen van ruim honderdduizend personen tot bijna drie miljoen.

 

Kosten

Ook zal een steeds groter deel van de overheidsuitgaven migratie-gerelateerd zijn, waardoor andere uitgaven in de verdrukking komen en/of de collectieve lastendruk nog verder oploopt. Van de Beek c.s. schatten deze kosten bij ongewijzigd beleid op 600 miljard euro voor de periode 2020-2040.

Kortom, de onzekerheden gemoeid met het voorspellen van de gevolgen van de forse asiel- en immigratie-instroom lijken een stuk kleiner dan die van klimaatverandering. Toch moet alleen dat laatste onze hele manier van leven op de kop zetten en koste wat het kost worden voorkomen. Vele politici, opiniemakers en wetenschappers doen er alles aan om al hetgeen wat met de gevolgen van asiel en immigratie te maken heeft te bagatelliseren of tot in het belachelijke door een roze bril te bekijken.

Tot de wal uiteindelijk het schip keert.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
48 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u wel.
Goed dat de discrepantie in de prioriteiten van het landsbestuur eens met onderbouwde cijfers neergezet is.
Het is te gek voor woorden dat we alleen dhr. Lucassen met zijn pro-immigratie verhalen horen, maar dhr. vd Beek en andere critici zelden of nooit.
Het is ook mijn overtuiging dat elk mens in beginsel het recht heeft om zijn geluk waar dan ook op de aardbol te beproeven. Maar dan wel binnen de grenzen van de wet op die plaatsen. Illegale instroom en nareis zouden niet moeten worden toegestaan, het woord illegaal zegt het al. Dat betekent niet dat men de mens achter de illegaal verwerpt, maar wel het illegale handelen.
M.i. heeft de overheid van een land allereerst een zorgplicht voor de eigen, legale, burgers. Op het moment dat de zorg voor de eigen burgers, bv qua scholing, belastingdruk, huisvesting, medische zorg, ouderenzorg, criminaliteitsbestrijding etc., tegen de houdbaarheidsgrenzen aanloopt of er al overheen is, zou er logischerwijze direct pas op de plaats moeten worden gemaakt met het immigratiebeleid.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Helaas is niet iedereen zo redelijk zoals u.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Laat de wereldverbeteraars in Nederland eerst eens enkele asielzoekers in huis opnemen, dan heb je recht van spreken. Om van de zijlijn te roepen en het af te wentelen op de Nederlandse staat die kraakt in al haar voegen is makkelijk en blokkeert de echte discussie. Nederland met het hoogste aantal inwoners per Km2 in Europa weigert over bevolkingspolitiek en immigratie te praten, onbegrijpelijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Het is m.i. geen kwestie van ‘afwentelen’ op de staat. De staat wentelt het probleem juist af op de bevolking, omdat de staat geen beslissingen durft te nemen die ingaan tegen verdragen die het volk ook al niet wilde maar die men toch doordrukte. Dat de staat in al haar voegen kraakt heeft die staat toch ook zelf laten gebeuren, door steeds verdere afbraak van de eigen autonomie.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

ja, mee eens.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

ja, ik vind die Lucassen een enge man. Ik weet echt niet waar die man z’n verstand heeft zitten. Hij kletst als een warhoofdige linkse activist met enorme tunnelvisie een een HEEL erg roze bril. Ik kan er NIET naar luisteren. Alles wat die man zegt druist in tegen elke logica. Ik vind hem bijna zeer anti-nederlands autochtoon. Of dat is om zijn onkunde te maskeren, ik vraag het me vaak af.
En inderdaad dr Jan van de Beek en prof Latten horen we maar HEEL weinig. Die worden niet uitgenodigd door EenVandaag en Nieuwsuur.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Marien
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Het venijn zit hem er altijd in dat niet álles wat de Lucassen c.s. in de media preken allemáál helemaal onzin is. Een goed verstaander doorziet de trucs en weet wat er NIET gezegd wordt. En dat is meestal veelzeggender.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Er is een verschil tussen immigratie en kolonisatie: immigratie is altijd de keuze van een individu. De negatieve of positieve impact op de ontvangende samenleving is ook nooit groter dan dat individu kan genereren.

Kolonisatie is altijd een vorm van volksverhuizing: in een land of gebied wordt bekend dat in een ander land of gebied in de wereld veel betere woon- en leefomstandigheden zijn dan in het land van herkomst. Deze informatie wordt massaal gedeeld en gezamenlijk wordt besloten tot emigratie naar een land of gebied naar keuze. Zo kan het dat hier wonende Turken en Marokkanen altijd te herleiden zijn naar specifieke gebieden in de landen van herkomst.

Anders dan immigratie gaat kolonisatie altijd gepaard met vernietiging van cultuur, normen, waarden en levensvoorwaarden van de autochtone bevolking.

Het is dus zaak in deze gevallen altijd te spreken over kolonisatie!

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Marc Bouwman
Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het streven van de linkse dromers om een grote globale familie te stichten kent toepasselijk geen grenzen. Dat het een onmogelijkheid is zelfs bij kleinere gezelschappen deert hun niet.
Dan liever de hele samenleving opofferen voor hun idealistisch beeld die zoals geschiedenis ons leert in een grote bloedbad zal eindigen. Als je ziet hoe divers de kijk op leven tussen die miljarden mensen is terwijl iedereen zijn gelijk heeft kun je nooit over een samensmelting zonder slachtoffers spreken. Intussen wordt Europa onder de mom van menselijkheid volgestouwd
met diverse volken die niet bereid zijn eigen cultuur die haaks op de onze staat loslaten. Nee, wij moet die ook nog slikken in onze goedheid terwijl wij al voor alles ook al betalen. Niet voor niets is Europa in alle opzichten sterker ontwikkeld dan de rest. Daar worden niet alleen onze maar ook de volgende generaties aan opgeofferd. Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe globale regering die dit allemaal moet bij elkaar houden. Daar wordt zelfs de natuur voor misbruikt want alle maatregelen zijn er om het
klimaat en dus de aarde te redden en tegelijk heeft iedereen recht om welke plek op aarde dan ook. Dit allemaal kan alleen in een grote slachting eindigen want al die groepen worden nooit een familie. Weer die linkse droom die eindigt als nachtmerrie. Stop deze waanzin!
.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het is idd mede deze neo marxistische droom, van alle mensen zijn gelijk, die ten grondslag lig aan het beleid. Tweede pilaar is een economische; multinationals willen open grenzen , om maximale winsten te kunnen maken. Deze ogenschijnlijk tegengestelde ideologieën hebben zich gevonden in het moderne globalisme. Dus geen links / rechts meer, maar nationalisme tegen globalisme.

John
John
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het zal de huidige politici aan hun derrière oxideren. (plat gezegd….aan hun reet roesten)

Het ‘na mij de zondvloed’ zie je nu wel heel erg duidelijk. Al die vertrekkende politici verlaten naar mijn idee het zinkende schip.
Ze scoren nog een leuke baan, en verder zal het hun tijd wel duren.

Ik wens de volgende regeringscoalitie heel veel succes, maar het puin wat achter gelaten is, is zo groot dat er naar mijn mening geen eer aan te behalen is, en gedoemd is te mislukken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  John

Het massale vertrek is veelzeggend. Ze weten niet meer hoe ze de implosie van de welvaartsstaat moeten oplossen en kunnen ook geen steekhoudende argumenten voor hun, ik noem het maar ‘landverraad’, laffe algehele soevereiniteitsoverdracht aan een vreemde mogendheid (BX) meer aanvoeren.
Zelf zullen ze er weinig nadelen van ondervinden, het wachtgeld is riant en de dikkebanencaroussel draait nog volop.
Heel wat anders dan wat de nieuwe landsbestuurders zullen moeten herstellen.
Het volk zal het niet leuk gaan vinden.

J-P
J-P
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  John

Met recht, ze verlaten het zinkende schip. Hebben zelf hun zakken al gevuld en na ons de zondvloed. Het is wel laf, alles wat ze open hebben gelaten is niet te verwezenlijken. En dan durven roepen dit kunnen wij niet nalaten aan de volgende generatie . Oja die er nog zitten die denken dat ze met hun opleiding alles weten!!!!!!

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  John

Wij zeggen ook vaak tegen elkaar ‘men heeft het al VEEL te ver laten komen’. Dit kan bijna niet meer goed komen.

Hans
Hans
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het viel mij de laatste tijd al op, dat je de laatste 4 kabinetten steeds minder de, met trots uitgesproken, term ‘kenniseconomie’ hoort gebruiken.
Die kennis die nu met pensioen gaat wordt dus niet vervangen door vergelijkbare kennis. Het woord recessie lijkt mij nu ook toepasbaar op onze kenniseconomie.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Met kennis alleen kun je niet zoveel geld verdienen. De maak-industrie verdient. De meeste maak-industrie is verdwenen naar China / India. De agrarische maak-industrie (70 mijjard export) wordt nu ook om zeep geholpen.

Dwaalgast
Dwaalgast
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Altijd weer wordt “vergrijzing” genoemd als leeftijds probleem van onze samenleving. Maar vergrijzing is een economisch probleem. De jongere generatie moet een deel van de sociale voorzieningen van de voorgaande generaties financieren, zoals wij dat ook voor onze ouders hebben gedaan. Dat probleem los je alleen maar op met een werkende, productieve volgende generatie. En niet met het importeren van groepen die voor 50% levenslang een beroep doen op ons sociale vangnet. Bijstand, huursubsidie, kinderbijslag en zorgkosten en oudedagsvoorziening. Ook zij worden “grijs” maar hebben weinig to niets bij te dragen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dwaalgast

Vergrijzing is gewoon een ordinaire stoplap voor onverantwoord beleid. Na de 2e WW wist de toenmalige regering (die toen nog deed aan regeren=vooruitzien) dat er logischerwijze na de babyboom 75 tot 95 jaar later een grijze golf zou zijn. Daarop werd een goedgevuld financieel fonds ingericht om die (overigens tijdelijke) grijze boom op te vangen. Helaas is dat fonds door later regeren=waanvandedag stilletjes leeggemaakt en opgeheven.
Dat de jongere generaties gedeeltelijk mee moeten zorgen voor de nu ouderen, soit!
Tenslotte zorgen oudjes ook nog steeds best massaal voor jongeren, kijk b.v. maar naar de grijze golf als de scholen uitgaan. Als 2 weken vakantie-logeer-oppas. De financiële ondersteuning en/of erfenis van de oudjes is ook nog steeds erg welkom hoor.
Om nog maar niet te spreken van het feit, dat die oudjes over het algemeen 6 dagen per week school hadden, 60 urige werkweken, in (steenkoude) huizen leefden met 2 of 3 families na de oorlog, slechte zoveelstehandse kleding, allemaal stenen bikten en spijkers trokken voor hergebruik want er was niks. Veel op bon (rantsoenering) toen ze kind waren. Pas medio 60er jaren werd het iets beter, hoewel gemeten aan de huidige jongerenleefstijl, enorm karig.
Vandaag de dag maakt men zich drukker en heeft men meer over voor alles wat niet Nederlands is lijkt het.
Een miljoen voor iets in Nederland kost heftige debatten, tientallen miljarden voor een VS proxy oorlog is geen debat waard, evenmin tientallen miljarden voor klimaatluchtfietserij.
Kots.

luc de vriese
luc de vriese
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Nederland staat er dan nog ‘goed’ voor; In België zijn géén reserves aangelegd voor pensioenen . Die worden betaald uit de jaarlijks begroting. En nu dat de EU een subsidie van 650 miljoen euro inhoudt tot er een grondige pensioenhervorming komt, werkt de huidige regering De Croo een pensioenhervorming uit, die tot lagere pensioenlast tegenover het BNP zal leiden in 2070. Neen dit is geen typefout;

J-P
J-P
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Als ze van regerings wege eens er eerlijk voor uitkwamen dat dit land vol is en de grenzen dicht gooiden, dus gewoon weer douaniers aan de grenzen. Zou het dan niet wat beter worden! Dit beleid in Europa slaat nergens op. Je eigen bevolking laten stiken in de armoede maar asielzoekers hun hol volstoppen. Laten ze hun eigen land gaan opbouwen, zoals dat in het leuke filmpje is te zien dat ze in 3 Jr.de aarde bij hun groen weer hebben . Dan doe je iets voor je eigen land. Weglopen heeft geen zin.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  J-P

De welvaart in Nederland is inderdaad voorbij voor een uitdijende groep burgers. Dát, en de stijgende tekorten op het gebied van zorg, scholing, wonen enz. is inderdaad aan wanbeleid te danken. Wanbeleid van ‘whatever it takes’ aan tientallen miljarden voor een oorlog die de onze niet is, voor mensen die illegaal binnenstromen, dus niet onze burgers zijn maar heel vaak wel een leven lang onderhouden dienen te worden, voor een utopische wens om ‘het klimaat’ te beïnvloeden met als gevolg een drama voor miljoenen energiebehoeftigen…..
Asielzoekers = meestal gewoon immigranten, krijgen niet ‘hun hol volgestopt’. Je kunt het de mensen niet kwalijk nemen dat ze proberen hier voet aan de grond te krijgen. En als een land ze toelaat, zal dat land ook voor de basisbehoeften moeten zorgen.
Wat tot nu toe ontbrak in het ‘beleid’ is een duidelijke boodschap: Eenieder die illegaal en/of zonder papieren binnenkomt zal nooit een verblijfsstatus krijgen.
Zeg al die verdragen die dit verhinderen per direct op en begin met die duidelijke boodschap.
Ook tegen de EU kan eens nee verkocht worden, andere landen doen dat ook.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Een Europeaan komt zonder papieren nergens maar een illegaal die op zee zijn papieren heeft gedumpt wordt welkom geheten en krijg alles waar de Europeaan voor miet betalen.
Dit is geen toeval van humaniteit dit is geplande beleid die uit de hand loopt. En wij mogen voor dokken en als wij het bekritiseren worden wij voor extreem-rechts, fascist en wat nog meer uitgemaakt. Overigens voor hetzelfde wat alle politici van links tot rechts in jaren 70 zelf hebben beweert.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Chapeau, dat laatste NEE wordt door Rutte, Kaag en VOLT nooit gedaan. We moeten als 3e hoogste betaler aan de Unie duidelijk een NEE geven en uit enkele verdragen stappen. Als laatste middel een NEXIT presenteren zodat Brussel een halt wordt toegeroepen. Ook de VN doet niets aan regeringen die niet voor de eigen bevolking zorgen, daar begint het probleem. Vele miljarden zijn al naar het zuiden en Afrika gestuurd maar niets lijkt te helpen. In het M-Oosten klotst het geld tegen de plinten en is een gelijke culturele en religieuze basis maar ze willen naar Europa?? Begrijpt u het nog? Dus geld is de enige drijfveer!

Youp
Youp
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Nee, het gaat niet door tot de wal het schip keert. Het gaat door totdat de situatie zo onhoudbaar wordt dat de overheid zeer drastische maatregelen kan nemen en die geaccepteerd worden. Zoals permanente lockdowns en mensen bij elkaar stoppen zodat ze beter te controleren zijn, bv via drones, AI-algoritmes en andere vormen van digitale controle. Iedereen op een rantsoen van insecten en recycled rioolwater om grondstoffen te sparen.

Of denk je dat ze echt zo dom zijn dat ze niet in de gaten hebben dat het volledig misloopt. Dat er van integratie geen sprake is. Dat de kosten de pan uit rijzen. En ze hebben het nergens in de gaten. Niet in NL. Niet in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italie, het VK. Nergens. Alleen in Denemarken en Zweden lijken ze voorzichtigjes wat maatregelen te nemen. Alle andere bestuurders zijn blijkbaar allemaal en overal monumentale uilskuikens. Allemaal! Hoe waarschijnlijk is dat eigenlijk?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Volgens mij hebben we al sinds enige tijd geen bestuurders meer in dit land.
De mensen die nu de dienst uitmaken, leven in een bubble die niets met de realiteit te maken heeft. Zie wat er aan de hand is in dit land
We zitten nu in een keten van gebeurtenissen die niemand meer in de hand heeft. Als deze keten niet doorbroken wordt gaan we zeker af op een ramp. Sociaal en economisch.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wat te denken van Alexandra van Huffelen die namens D66 ondanks een motie om niet met e-identificatie in de EU akkoord te gaan gewoon in Brussel bij het kruisje tekent ?!!

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Alexandra van Huffelen voerde gewoon haar opdracht uit.
Die had niets met besturen te maken.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dus een aangenomen motie gewoon naast je neer leggen heeft niets met landsbestuur te maken?? Als de 2e kamer een besluit neemt wordt zij geacht de motie uit te voeren, niet het D66 programma.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Haar opdracht was om een handtekening bij het kruisje te zetten.
Nou, dat heeft ze gedaan. Ze hoefde daar verder niet over na te denken en dat een meerderheid van de tweede kamer het daar niet mee eens is, was niet haar probleem.
Wat wilt u daar verder aan doen?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

Volgens mij, maar ik weet het niet zeker, mag een bewindspersoon een motie naast zich neerleggen. Een amendement vanuit de 2e kamer niet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

U heeft beslist een punt. Best beangstigend, want veel zaken die nu ‘in de maak’ zijn ondanks veel protest en valide kritische beschouwingen, worden gewoon doorgedrukt. Maar angst is misschien ook wel precies wat beoogd wordt inderdaad, want dan gaat het volk zelf om ‘maatregelen’ vragen (denk aan covid), en zal zich tegen criticasters keren.

Hannah
Hannah
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel van Wouter Roorda.
De cijfers spreken toch voor zich en zouden toch iedereen aan het denken moeten zetten.
In dit verband zou ik het laatste interview van de 98-jarige politicus Willem Drees in herinnering willen brengen, waarin hij in precies dezelfde bewoordingen waarschuwt voor de gevolgen van massale immigratie.
Dat is nu bijna 40 jaar geleden.
Sindsdien zijn er velen geweest die geprobeerd hebben dit aan de orde te stellen We weten hoe het afgelopen is met Hans Janmaat, Theo van Gogh
Pim Fortuin, Geert Wilders en anderen die gedemoniseerd en uitgesloten werden.
Ik ben bang dat men ook deze keer niet gaat luisteren gezien de voorspelde winst van de linkse partijen PVDA en Groen Links.
Mijn wijze moeder zei het jaren geleden al : “De pudding is mislukt.
Men had goed moeten roeren en langzaam bij moeten gieten, anders krijg je klontjes. Dat is wat er nu gebeurt met deze samenleving”
Dat zei ze 20 jaar geleden al.
Ik wil wel benadrukken dat er ook veel immigranten zijn die een verrijking zijn voor onze samenleving.
Maar wordt het niet hoog tijd voor gezond verstand politiek?
Dat is wat Nederland nu heel hard nodig heeft.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hannah

Uiteraard zijn er succesvolle nieuwe NL’ers. Die weten echt wel dat als er over het immigratieprobleem wordt gesproken, zij niet worden bedoeld.
Leuke spreuk, over die pudding. Helaas zijn het geen klontjes meer, maar inmiddels enorme samengebalde onverteerbare brokken die de pudding als geheel langzaam maar zeker laat stollen.
En omdat het gewoon al decennia doorgaat, terwijl er toch genoeg weerstand is, zal het gewoon de bedoeling zijn. Waarom?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Nee, ik denk niet dat op dit ogenblik een bewuste planning is. Dat is het in het begin zeker wel geweest, maar het is uit de hand gelopen en niemand weet dit meer te stoppen.
Het geeft aan dat het beleid de controle kwijt is. Ik denk dat je dit ook aan een aantal andere zaken zoals in de economie en op sociaal gebied ook kunt zien. Er is geen controle meer.
Dit is ernstiger dan als dit bewust gepland is. Als dit bewust gepland is, dan heeft het in ieder geval nog een doel. Nu we weten niet waar dit naar toe gaat.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Google maar eens naar Verdrag van Straatsburg 1975 over de Islam en je ziet dat Dhr. Joop den Uyl namens Nederland bij het kruisje het verdrag heeft getekend.

Peter
Peter
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Om te bginnen: NEXIT

Bernardo A.
Bernardo A.
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Dan ben je zo 5 jaar verder, als je daarvoor al voldoende meerderheid vindt. En omdat ieder land in de EU precies doet waar het zelf zin in heeft -behalve EU-mongooltje Nederland- is de oplossing veel simpeler, gewoon je eigen plan trekken.

Alex Delarge
Alex Delarge
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Staatscommissie-Muntendam 1977. We zijn 46 jaar verder en er gebeurd nog steeds niets.
https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2018/10/oud-secretaris-commissie-muntendam-grote-fout-dat-nederland-geen-officieel-immigratieland-wilde-zijn-148475w/

Bernardo A.
Bernardo A.
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De vraag wordt, hoe hard dat schip tegen de wal knalt voordat het wordt gestopt. De manier waarop asieligzoekers zich misdragen en overlast bezorgen, i.c.m. het incompetente optreden van de overheid gaat onvermijdelijk leiden tot knokploegen en erger.

Als er al niet iemand in de politiek succesvol wordt, die de wanhopige bevolking opzweept om alles wat niet blank is in concentratiekampen te stoppen.
Van de LeoLucasjes onder ons kan je stellen dat zwakke heelmeesters stinkende wonden maken.

En die wonden beginnen al aardig te ruiken.

luc de vriese
luc de vriese
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben niet tégen immigratie, wél (en zeer sterk) tégen de ongecontroleerde migratie, waarbij de massa migranten (die zich dikwijls voordoen als asielzoekers) zélf bepalen of ze binnenkomen en waar ze naar toe trekken (velen weten dat bepaalde landen zoals Nederland en vooral Belgie een vrijgevig onderhoudssyteem hebben). Verstrenging is dus nodig !
1) wie geen identiteitspapieren heeft komt de EU niet binnen en verliest recht op asiel (velen gooien hun identiteitspapieren weg en veroorzaken dan een kost van opzoekingen allerhande tot zelfs leeftijdsonderzoek).
2) Alleen vrij verkeer binnen de EU voor wie de nationaliteit heeft van een lidstaat.
3) Asiel moet aangevraagd worden in de ambassade in hun land ven herkomst. Dan wachten tot asiel is goedgekeurd en dan de reis starten. Geen geld meer voor de mensensmokkelaars en veilig reizen zonder levensgevaar.
Arbeidsmigratie voor knelpuntberoepen zou in principe tijdelijk (bv; 5 jaar) moeten zijn.
Dat zijn een paar voorbeelden om greep te krijgen op de nu té massale migratie.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  luc de vriese

Goede punten.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volledig mee eens. Ik argumenteer ook altijd dat NL maar een X grootte heeft en dat we niet eindeloos door kunnen gaan met verstedelijken. Verstedelijking draagt danig bij aan klimaatopwarming. In de steden is het in hete zomers al duidelijk dat het veel een veel warmer is dan in de provincie. En dat er dus groen moet worden aangebracht. Maar hoe meer mensen je hier toelaat omdat je als klimaat alarmist vaak ook pro migratie bent, des te meer gaan die 2 onderwerpen waar linkse mensen zich zo druk over zeggen te maken, met elkaar schuren. Want massamigratie maakt verstedelijking = minder minder minder natuur en meer meer meer agressie, armoede, getto vorming. HEEL grote ecologische voetafdruk. Veel migranten hebben familie of landgenoten verspreid over Europa en gaan dus OOK reizen want het zijn vaak clan achtige structuren en men is familieziek tot in de 10e graad zo ongeveer. Dat gaat dus fossiele brandstof verbranden want nog geen geld voor elektrische auto’s tenzij links die cadeau geeft aan migranten bij binnenkomst (ze zijn er voor in staat want volgens hen heeft iedereen ‘recht’ op westerse ‘voordelen’, is vaak de linkse redenatie) Ik chargeer nou een beetje, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Werkgevers zijn vaak voor migratie want daarmee kunnen ze de loonkosten drukken. Het merendeel van de asielzoekers kost de samenleving echter heel veel geld. Het ondernemersrisico wordt zo deels afgeschoven naar u en mij. Als autochtonen dat werk niet willen doen moeten die salarissen maar fors omhoog. Die prijs ben ik bereid om te betalen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Dat denk ik ook. Als er een normaal loon betaald zou worden voor het werk in kassen, op het land, in de distributiecentra enz., zijn er ws genoeg autochtonen te vinden om dat werk te doen. Minder immigranten = minder woningen nodig, minder druk op onderwijs, minder druk op… noem maar op.
Als de sectoren die gebruik maken van immigranten dat alternatief niet (meer) hebben, zullen ze moeten inkrimpen en hun prijzen ws moeten aanpassen.
Maar de overall belastingdruk zou omlaag kunnen, dus uiteindelijk, misschien na een paar moeizame jaren, zou het winst voor iedereen kunnen betekenen. Men heeft dit veel te ver laten woekeren.

luc de vriese
luc de vriese
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan alleen aan iedereen aanraden het boek van Prof Ruud Koopmans De Asielloterij te lezen. Daarin staan zeer interessante zaken over migratie en asiel, zo o.m. dat met de asielkrisis van 2015 moslimterroristen en terugkerende IS-sympathisanten terug keerden, en door de mazen van het net van controle glipten, En zo konden Islamisten de terreuraanslagen in Parijs en Brussel plegen. Salah Abdeslam, een Fransman met Marokkaanse roots, die in Brussel woont, speelde daarbij ’taxichauffeur’ tussen Budapest en Frankrijk/België. Vijf jaar na datum is hij toch veroordeeld door de rechtbank van Parijs en nu ook in Brussel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  luc de vriese

Ruud Koopmans legt inderdaad met zijn boek meer vingers op zere plekken. Alleen, dat gaat ons niet helpen. Ook hij is, samen met meerdere kritische geesten, aan het roepen in een woestijn van globalistische luchtfietserij.
Ik vrees dat op een dag een gewelddadige uitbarsting komt. En dan trekken we als autochtonen, niet gewend aan geweld, aan het kortste eind.

luc de vriese
luc de vriese
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Alles hangt af van de reactie en daadkracht van politici. Geloven in de realiteit of in feelinggood; Natuurlijk spelen de werkgevers wel een dubieuze rol: immigratie als noodzakelijk voorstellen, en geen oog hebben voor neveneffecten en kosten die op de burgers worden afgewenteld;

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Waar is mijn reactie gebleven?

48
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen